Jak na věc


zvláštní režim použité zboží

Ochrana osobních údajů a jejich používání

    Ochrana soukromí je záležitostí důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").
    U vybraných zdanitelných plnění poskytovaných v tuzemsku plátcem jinému plátci se využije režim přenesení daňové povinnosti, kdy z dodaného zboží nebo poskytnuté služby uplatní daň plátce, který je příjemcem plnění.
    Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět.


Re: EET a prodej ve zvláštním režimu (§90)

     Daňový doklad – na daňovém dokladu za prodej zboží ve zvláštním režimu musí být od r. 2013 uveden údaj podle okolností „zvláštní režim – použité zboží”, „zvláštní režim – umělecká díla”, „zvláštní režim – sběratelské předměty a starožitnosti”. Na daňovém dokladu nesmí být uvedena daň z přirážky.
    Při prodeji použije zvláštní režim, základem daně je přirážka 1 000 Kč, která se považuje za částku včetně daně. Daň = 1 000 × 0,1736 = 173,60 Kč.
     Osobou povinnou k dani, pro kterou je dodání tohoto zboží osvobozené od daně, protože bylo používáno pro účely činností osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně (§ 62 ZDPH).
     Cestovní kancelář, plátce DPH, prodává letecké zájezdy z ČR do Thajska. Cena zahrnuje leteckou přepravu do Thajska a zpět, místní dopravu do hotelu, ubytování a stravování v místě pobytu. Místo plnění jednotlivých služeb je ve třetí zemi, také letecká přeprava cestujících do a ze třetí země se považuje v plném rozsahu za poskytnutou ve třetí zemi, přirážka cestovní kanceláře je proto osvobozena od daně.
    Zvláštní režim dle § 90 ZDPH může použít obchodník při obchodování s použitým zbožím a s uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi, pokud jsou mu dodány:


EET a prodej ve zvláštním režimu (§90) pro použité zboží

     Uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi se rozumí zboží uvedené v příloze č. 4 k zákonu o DPH (např. obrazy, plastiky a sochy, sbírky a sběratelské předměty a další).
     Plátce daně, který obchoduje s použitým zbožím, koupil sekačku trávy za 1 000 Kč od občana, který není osobou povinnou k dani, a prodal ji za 2 000 Kč. Jak spočítá DPH?
    Pouze plátce, který investiční zlato vyrábí (přeměňuje zlato na investiční zlato), má nárok na odpočet daně ze zboží nebo služeb přímo souvisejících s výrobou investičního zlata a může se také rozhodnout, že při dodání vyrobeného investičního zlata jinému plátci uplatní daň na výstupu.
    Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.
     Poskytovatel cestovní služby nemá nárok na odpočet daně ani na vrácení daně v jiném členském státě z nakoupených služeb a zboží, které zákazníkovi přímo poskytuje jako součást cestovní služby.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00