Jak na věc


zvláštní režim použité zboží

EET a prodej ve zvláštním režimu (§90) pro použité zboží

    Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.
     Cestovní kancelář, plátce DPH, prodává letecké zájezdy z ČR do Thajska. Cena zahrnuje leteckou přepravu do Thajska a zpět, místní dopravu do hotelu, ubytování a stravování v místě pobytu. Místo plnění jednotlivých služeb je ve třetí zemi, také letecká přeprava cestujících do a ze třetí země se považuje v plném rozsahu za poskytnutou ve třetí zemi, přirážka cestovní kanceláře je proto osvobozena od daně.
    Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.
     Daňový doklad – na daňovém dokladu za poskytnutí cestovní služby ve zvláštním režimu musí být od r. 2013 uveden údaj „zvláštní režim – cestovní služba”. Na daňovém dokladu nesmí být uvedena daň z přirážky.


Ochrana osobních údajů a jejich používání

    U vybraných zdanitelných plnění poskytovaných v tuzemsku plátcem jinému plátci se využije režim přenesení daňové povinnosti, kdy z dodaného zboží nebo poskytnuté služby uplatní daň plátce, který je příjemcem plnění.
     Poskytovatel cestovní služby nemá nárok na odpočet daně ani na vrácení daně v jiném členském státě z nakoupených služeb a zboží, které zákazníkovi přímo poskytuje jako součást cestovní služby.
    Osobou povinnou k dani, pro kterou je dodání tohoto zboží osvobozené od daně, protože bylo používáno pro účely činností osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně (§ 62 ZDPH).


Re: EET a prodej ve zvláštním režimu (§90)

    Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět.
     Osobou povinnou k dani, pro kterou je dodání tohoto zboží osvobozené od daně, protože bylo používáno pro účely činností osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně (§ 62 ZDPH).
    Zvláštní režim dle § 90 ZDPH může použít obchodník při obchodování s použitým zbožím a s uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi, pokud jsou mu dodány:
    Pokud jsou jednotlivé nakoupené služby cestovního ruchu poskytované ve třetí zemi, je cestovní služba osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně. Pokud jsou poskytovány ve třetí zemi i na území EU, uplatní se osvobození jen u části odpovídající službám poskytnutým ve třetí zemi. Letecká přeprava do / z třetí země se považuje za službu cestovního ruchu poskytnutou ve třetí zemi.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00