Jak na věc


zvláštní režim použité zboží

Ochrana osobních údajů a jejich používání

     Poskytovatel cestovní služby nemá nárok na odpočet daně ani na vrácení daně v jiném členském státě z nakoupených služeb a zboží, které zákazníkovi přímo poskytuje jako součást cestovní služby.
     Cestovní službou je celý „balíček” služeb cestovního ruchu (přeprava, stravování, ubytování...), které plátce nakupuje a prodává zákazníkovi svým vlastním jménem. Za poskytnutí cestovní služby se považuje i prodej jedné nakoupené služby, pokud jde o ubytování nebo dopravu osob.
    Pokud jsou jednotlivé nakoupené služby cestovního ruchu poskytované ve třetí zemi, je cestovní služba osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně. Pokud jsou poskytovány ve třetí zemi i na území EU, uplatní se osvobození jen u části odpovídající službám poskytnutým ve třetí zemi. Letecká přeprava do / z třetí země se považuje za službu cestovního ruchu poskytnutou ve třetí zemi.
    Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.


Re: EET a prodej ve zvláštním režimu (§90)

    Zvláštní režim dle § 89 ZDPH je povinen použít plátce, který nakupuje cestovní službu a prodává ji zákazníkům svým vlastním jménem (např. cestovní kancelář). Na osoby, které pouze zajišťují nebo zprostředkovávají prodej cestovních služeb (cestovní agentura), se zvláštní režim nevztahuje.
     Daňový doklad – na daňovém dokladu za prodej zboží ve zvláštním režimu musí být od r. 2013 uveden údaj podle okolností „zvláštní režim – použité zboží”, „zvláštní režim – umělecká díla”, „zvláštní režim – sběratelské předměty a starožitnosti”. Na daňovém dokladu nesmí být uvedena daň z přirážky.
    Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.
     Daňový doklad – na daňovém dokladu za poskytnutí cestovní služby ve zvláštním režimu musí být od r. 2013 uveden údaj „zvláštní režim – cestovní služba”. Na daňovém dokladu nesmí být uvedena daň z přirážky.


EET a prodej ve zvláštním režimu (§90) pro použité zboží

    Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.
    Pouze plátce, který investiční zlato vyrábí (přeměňuje zlato na investiční zlato), má nárok na odpočet daně ze zboží nebo služeb přímo souvisejících s výrobou investičního zlata a může se také rozhodnout, že při dodání vyrobeného investičního zlata jinému plátci uplatní daň na výstupu.
    Pro zboží, jehož jednotková pořizovací cena nepřevyšuje 1 000 Kč, je možné přirážku stanovit za zdaňovací období v rozdělení podle sazeb daně. V tomto případě se přirážka stanoví jako rozdíl mezi celkovou prodejní cenou za prodané zboží a celkovou pořizovací cenou za nakoupené zboží za zdaňovací období.
     Osobou povinnou k dani, pro kterou je dodání tohoto zboží osvobozené od daně, protože bylo používáno pro účely činností osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně (§ 62 ZDPH).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00