Jak na věc


zvláštní režim použité zboží

Re: EET a prodej ve zvláštním režimu (§90)

    Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět.
    Přirážku je možné stanovit také jako rozdíl mezi celkovou částkou, kterou poskytovatel obdržel nebo má obdržet za poskytnutou cestovní službu za zdaňovací období a součtem částek, které uhradil nebo má uhradit za nakoupené služby nebo zboží, které jsou přímo zahrnuté do služeb uskutečněných za toto zdaňovací období.
     Osobou povinnou k dani, pro kterou je dodání tohoto zboží osvobozené od daně, protože bylo používáno pro účely činností osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně (§ 62 ZDPH).
     Povinnost přiznat daň vzniká ke dni uskutečnění cestovní služby, což je den poskytnutí poslední služby zahrnuté v „balíčku” cestovní služby.
     Cestovní službou je celý „balíček” služeb cestovního ruchu (přeprava, stravování, ubytování...), které plátce nakupuje a prodává zákazníkovi svým vlastním jménem. Za poskytnutí cestovní služby se považuje i prodej jedné nakoupené služby, pokud jde o ubytování nebo dopravu osob.


EET a prodej ve zvláštním režimu (§90) pro použité zboží

    Při prodeji použije zvláštní režim, základem daně je přirážka 1 000 Kč, která se považuje za částku včetně daně. Daň = 1 000 × 0,1736 = 173,60 Kč.
    Ochrana soukromí je záležitostí důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").
    Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.
     Plátce daně, který obchoduje s použitým zbožím, koupil sekačku trávy za 1 000 Kč od občana, který není osobou povinnou k dani, a prodal ji za 2 000 Kč. Jak spočítá DPH?


Ochrana osobních údajů a jejich používání

    Pokud jsou jednotlivé nakoupené služby cestovního ruchu poskytované ve třetí zemi, je cestovní služba osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně. Pokud jsou poskytovány ve třetí zemi i na území EU, uplatní se osvobození jen u části odpovídající službám poskytnutým ve třetí zemi. Letecká přeprava do / z třetí země se považuje za službu cestovního ruchu poskytnutou ve třetí zemi.
     Poskytovatel cestovní služby nemá nárok na odpočet daně ani na vrácení daně v jiném členském státě z nakoupených služeb a zboží, které zákazníkovi přímo poskytuje jako součást cestovní služby.
     Daňový doklad – na daňovém dokladu za prodej zboží ve zvláštním režimu musí být od r. 2013 uveden údaj podle okolností „zvláštní režim – použité zboží”, „zvláštní režim – umělecká díla”, „zvláštní režim – sběratelské předměty a starožitnosti”. Na daňovém dokladu nesmí být uvedena daň z přirážky.
    Pro zboží, jehož jednotková pořizovací cena nepřevyšuje 1 000 Kč, je možné přirážku stanovit za zdaňovací období v rozdělení podle sazeb daně. V tomto případě se přirážka stanoví jako rozdíl mezi celkovou prodejní cenou za prodané zboží a celkovou pořizovací cenou za nakoupené zboží za zdaňovací období.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00