Jak na věc


zpracováváme taženou plochou ocel

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

    Při návštěvě webových stránek o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako jsou např. IP adresa, datum a čas přístupu na webové stránky, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení Vašeho jazyka. Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného přístroje, můžeme zpracovávat i informace o Vašem mobilním zařízení. Informace o Vašem chování na webu jsou však z důvodu Vašeho maximálního soukromí anonymizované, a proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli, tj. konkrétní osobě. K tomuto analytickému vyhodnocení využíváme Google analytics od společnost společnosti Google Inc. Tyto poznatky pak používáme k vylepšení funkčnosti a přehlednosti našich stránek.
    Další údaje, jsou-li potřebné podle charakteristiky poptávaného produktu pro posouzení pojistného rizika (zejména Vaše požadavky a potřeby, údaje o předmětu pojištění, dále např. údaje o Vašem rizikovém chování, provozovaných sportech atp.)Příklady: Při nabídce pojištění asistenčních služeb AutoCare potřebujeme znát údaje o voze, např. jeho RZ, VIN kód, při nabídce pojištění asistenčních služeb HappyHome potřebujeme znát umístění pojištěné domácnosti. Mezi zpracovávané údaje mohou patřit též údaje o zdravotním stavu (tj. údaje o Vašem zdraví včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb, které vypovídají o Vašem zdravotním stavu, a to při poskytování pojistného plnění či asistenčních služeb).


Jaká máte práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů

    Identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, či datum narození, adresa, identifikační číslo u podnikajících fyzických osob, pokud pojištění souvisí s podnikáním)Jedná se o povinné údaje. V případě zájemců, pojistníků, pojištěných, poškozených a oprávněných osob se jedná o údaje, bez kterých nemůžeme připravit nabídku, sjednat pojištění a poskytovat naše služby. I u ostatních osob potřebujeme znát jejich identitu, vědět s kým komunikujeme. Nad rámec těchto povinných údajů nám též můžete sdělit titul, který Vám byl udělen.
    Můžete nás požádat, abychom údaje o Vás vymazali (nedotkne se údajů na dokumentech, které musíme dle zákona uchovávat, pro obhajobu našich právních nároků), záloh našich systému a záloh našich dodavatelů technologií.
    Přenositelností osobních údajů je právo subjektu údajů, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež společnosti poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jiné společnosti – správci.
    V naší společnosti jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny jak po technické, tak po organizační stránce. Naše zabezpečení jsou pravidelně aktualizovaná a zdokonalována.


Předávání osobních údajů třetím subjektům

    V případě osob, které se neúčastní na pojištění, tj. v případě oznamovatelů pojistných událostí, plátců či faktických příjemců plateb, zástupců a právních nástupců, svědků a osob zúčastněných na pojistné události, znalců, lékařů, poskytovatelů zdravotních služeb a osob poskytujících odborná vyjádření, návštěvníků objektů a osob, které s námi komunikují, zpracováváme osobní údaje v užším rozsahu. Zpravidla se jedná pouze o základní identifikační a kontaktní údaje a údaje vyplývající ze vzájemné komunikace. V odůvodněných případech pak zpracováváme údaje získané v souladu s právními předpisy od jiných subjektů či údaje, které nám stanoví právní předpisy (např. údaje o svědcích či o osobách zúčastněných na pojistné události se dozvídáme při likvidaci pojistné události od pojištěných, od Policie ČR atp.). U plátců a příjemců bezhotovostních plateb zpracováváme též údaje o čísle účtu. Osobní údaje zpracováváme z důvodů plnění právních povinností a/nebo pro účely našich oprávněných zájmů. 
    EA ve světě: Group | Argentina | Bahamy | Belgie | Brazílie | Chile | Čína | Francie | Indie | Irsko | Itálie | JAR | Kanada | Lucembursko | Maďarsko | Německo | Peru | Polsko | Portugalsko | Rakousko | Rumunsko | Rusko | Řecko | Singapur ​| Srbsko | Španělsko | Švýcarsko | USA | Turecko | Schengen travel insurance
    je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.
    Pokud máte jakýkoli dotaz anebo se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu se zákonem, tak se můžete obrátit na naší společnost na e-mail info@pilecky.cz nebo můžete kontaktovat příslušný Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.


Z jakých principů vycházíme při zpracování osobních údajů

    My společnost PILECKÝ s.r.o., se sídlem Mokrovraty 177, 262 03 Nový Knín, IČO 265 11 991, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86811, jako správce spravujeme a zároveň zpracováváme Vaše osobní údaje.
    Údaje z naší a o naší vzájemné komunikaciPříklady: V rámci předsmluvního jednání zaznamenáváme Vaše požadavky a potřeby, taktéž spolu můžeme komunikovat např. o změnách pojištění, při likvidaci pojistné události, budeme odpovídat na Vaše otázky, náměty či stížnosti atp., ať s námi budete komunikovat osobně, prostřednictvím webových stránek, webové aplikaci, telefonicky, e-mailem či jinak.
    je jakákoli fyzická či právnická osoba, orgán veřejné správy, agentura či jakýkoli jiný subjekt zpracovávající osobní údaje pro správce údajů (zpracování údajů prostřednictvím subdodavatele).
    Údaje o využívaných produktech a službáchPříklady: Věrní klienti mohou získat slevu na další sjednávané produkty či využívat výhod věrnostních programů. V rámci našeho oprávněného zájmu Vám chceme též nabízet produkty, které ještě nevyužíváte.


Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

    Údaje potřebné k plnění smlouvy, zejména k likvidaci pojistných událostíPříklady: Při likvidaci pojistné události budeme vycházet z údajů získaných od oznamovatele pojistné události, ale též z vlastního šetření i od dalších subjektů (podle povahy pojistné události např. od policie, hasičů, pojistníků, pojištěných, poškozených, oprávněných osob, účastníků či svědků pojistné události, od lékařů, z veřejně dostupných zdrojů, seznamů a evidencí). Mezi údaje potřebné k plnění smlouvy mohou též patřit údaje o zdravotním stavu, které budeme zpracovávat v případě likvidace těch pojistných událostí, které spočívající či souvisí s poškozením zdraví, např. pojištění pro případ nemoci a úrazu či v cestovním pojištění. Stejně tak budeme zpracovávat údaje o Vašem zdravotním stavu při likvidaci pojistné události v případě, kdy Vám jako poškozenému byla naším pojištěným způsobena újma na zdraví.
    Údaje o platební morálce, bonitě a důvěryhodnostiPříklad: Pokud jste naším klientem na základě již dříve uzavřené pojistné smlouvy, bude nás při uzavírání další smlouvy zajímat, zda platíte řádně a včas pojistné.
    Platební údajePříklady: Zpracováváme údaje o zaplaceném či dlužném pojistném, údaje o číslu účtu, ze kterého je pojistné placeno, či na který má být poskytnuto pojistné plnění oprávněné osobě či faktickému příjemci pojistného plnění.
    jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


Proč shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje

    je jakákoli operace či soubor operací prováděných s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je jejich shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, strukturování, organizace, ukládání, úpravy či změny, vyhledávání, konzultace, použití, zpřístupňování přenosem, šíření či poskytování jiným způsobem, seřazování či kombinování, blokování, mazání či likvidace. To zahrnuje i ruční zpracování osobních údajů ve strukturovaných složkách.
    Kontaktní údaje (zejména emailová adresa a telefonní číslo, příp. korespondenční adresa, pokud si přejete komunikovat na jiné adrese než na adrese trvalého pobytu)Nejedná se o povinné údaje. Pokud nám poskytnete emailovou adresu či telefonní číslo, bude naše komunikace rychlejší a efektivnější.
    Za účelem přijetí těch nejvyšších a nejpřísnějších standardů na poli ochrany a nakládání s osobními údaji poskytujeme tyto základní informace a zavazujeme se jej prosazovat v rámci fungování společnosti, ve svých interních záležitostech i vně společnosti, a to zejména ve styku se svými zákazníky, obchodními partnery a třetími osobami.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00