Jak na věc


ze závislé činnosti

ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

    Účelem tohoto pokynu je vymezit hranice pro správné stanovení způsobu zdanění příjmů daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti ve spojitosti s uzavřenými jinými než pracovněprávními vztahy, tj. určení správného způsobu zdanění v případech nesprávně uzavřených a formulovaných obchodněprávních a občanskoprávních vztahů z hlediska daňového.
    Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...


Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

    Slevu za umístění dítěte lze uplatnit maximálně do výše minimální mzdy, tj. v r. 2016 ve výši 9.900 Kč za každé vyživované dítě. Jedná se o roční slevu a výše slevy odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítě v daném zdaňovacím období v předškolním zařízení. Pro zdaňovací období 2016 se použije nová úprava v souvislosti s novelou zákona o dětské skupině. Definice předškolního zařízení pro účely slevy na dani z příjmů je uvedena v § 35bb zákona o daních z příjmů. Předškolní zařízení musí být registrováno jako mateřská školka podle školského zákona (nebo musí jít o obdobné zařízení v zahraničí), nebo jako zařízení služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona o dětské skupině. Pokud zařízení registrováno není, považuje se za předškolní zařízení pouze pokud je provozováno na základě živnostenského oprávnění, a pokud je charakter poskytované péče srovnatelný s péči poskytovanou mateřskou školou nebo zařízením služby péče o dítě v dětské skupi
    Vymezení pojmu "závislá činnost" proto nemůže být redukováno pouze na činnost vykonávanou podle příslušných příkazů a pokynů, nýbrž se musí jednat o činnost skutečně závislou na osobě plátce. Prakticky to znamená, že definiční prvek závislosti při závislé činnosti tak bude dán především povahou vykonávané činnosti, znaky a okolnostmi, za kterých je práce vykonávána a zda na uzavření pracovně-právního vztahu je dán zájem obou smluvních stran.
    Ministerstvo financí v zájmu zajištění jednotného uplatňování ustanovení § 6 odst.1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vydává tento pokyn.
    Pokud si chce zaměstnanec uplatnit u své mzdy slevy na dani a daňové zvýhodnění na děti, musí u svého zaměstnavatele vyplnit a podepsat formulář Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.
    Nejčastějšími znaky a okolnostmi indikujícími vztah závislé činnosti fyzické osoby a osoby od níž jí plyne příjem (dále jen "plátce příjmu") jsou následující:


Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2017

    Při posuzování jednotlivých případů z hlediska zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, je třeba vycházet z toho, zda se v konkrétním případě jedná o závislou činnost, zda posuzovaná činnost nese znaky závislé činnosti podle citovaného zákona o daních z příjmů, a nikoliv to, jakou právní skutečností byla tato činnost založena. Citovaný zákon o daních z příjmů sice používá pojem "závislá činnost", avšak nutno podotknout, že tento pojem není zcela totožný s pojmem "závislá činnost" z pracovněprávního hlediska. Pro kvalifikaci příjmů podřazených pro účely daně z příjmů pod ustanovení § 6 citovaného zákona o daních z příjmů není rozhodující na základě jakého právního vztahu poplatníkovi příjmy plynou. Podstatným a základním rysem závislé činnosti je skutečnost, že není vykonávána zcela nezávisle, tzn. pod vlastním jménem, na vlastní účet a s vlastní odpovědností poplatníka, ale
    Zaměstnavatel přihlédne k měsíční slevě na dani a k měsíčními daňovému zvýhodnění, pokud zaměstnanec podepíše Prohlášení poplatníka do 30 dnů po vstupu do zaměstnání a každoročně nejpozději do 15. února na příslušný rok. Na rok 2016 podepisují zaměstnanci Prohlášení poplatníka - vzor č. 24, který byl vydán pro rok 2015 v návaznosti na odstupňovanou výši daňového zvýhodnění na děti.
    Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2018 i 2019. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí mj. přehled podmínek, kdy ...


Optimalizace daně z příjmů fyzických osob

    Pokud má poživatel důchodu příjem ze závislé činnosti, z podnikání nebo z nájmu, je třeba sledovat výši těchto příjmů. Pokud součet příjmů ze závislé činnosti a dílčích základů daně ze samostatné činnosti a z nájmu přesáhne ve zdaňovacím období částku 840 tis. Kč, musí poživatel důchodu zdanit i důchod. V některých případech musí důchodce zdanit důchod i v případě, že nemá žádné jiné příjmy, a to tehdy, pokud pravidelně vyplácený důchod přesahuje 36násobek minimální mzdy. Za rok 2015 jsou od daně z příjmů osvobozeny důchody do celkové roční výše 331.200 Kč. V r. 2016 je od daně z příjmů osvobozen důchod, jehož roční výše nepřesáhne částku 356.400 Kč. Pravidlo zdaňování důchodů se týká všech druhů důchodů.


Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

    Předmluva - str. 7Seznam použitých zkratek - str. 91. Výklad - str. 101.1 Hlavní změny a základní principy ročního zúčtování za rok 2017 - str. 101.1.1 Hlavní změny pro roční zúčtování za rok 2017 v porovnání s ročním zúčtováním za rok 2016 - str. 101.1.1.1 Umístění dítěte v předškolním zařízení - str. 121.1.1.2 Zachování superhrubé mzdy a srážkové daně - str. 121.1.1.3 Parametry použité v ZDP pro rok 2017 - str. 151.1.1.4 Doplňkové penzijní spoření (včetně penzijního připojištění se státním příspěvkem) a soukromé životní pojištění - str. 161.1.1.5 Změny u dárců krve - str. 171.1.1.6 Dary evropským politickým stranám - str. 171.1.1.7 Další změny na základě souvisejících předpisů - str. 171.1.1.8 Konečná srážková daň zvláštní sazbou - str. 181.1.1.9 Lhůty - str. 191.1.1.10 Rozšíření náležitostí mzdového listu - str. 201.1.2 Základní principy vybírání daně z příjmů fyzických osob - str. 201.1.3 Roční zúčtování a daňové přiznání - str. 261.2 Daňové přiznání podané zaměstnancem – vztah k r
    Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2019 při navýšení minimální ...
    Základní sleva na poplatníka zůstává pro rok 2016 v nezměněné výši 24.840 Kč. Nárok na základní slevu mají všichni poplatníci včetně nerezidentů. Od roku 2015 si mohou opět uplatňovat slevu na dani i osoby pobírající starobní důchod.
    Unikátní publikace, kterou držíte v ruce, přináší komplexní a přehledný obraz o transferových cenách z pohledu OECD, EU a JTPF a České, resp. Slovenské republiky. Zohledňuje vývoj v této oblasti dle poslední aktualizace Směrnice OECD o převodních cenách z června roku ...
    Do textu zákona o daních z příjmů jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018. V publikaci dále najdete zákon o rezervách, zákon o evidenci tržeb včetně nového nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb; dále ...


Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2019

    Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2017.Zapracovány aktuální legislativní změnyVýklad v této knize reaguje na všechny legislativní změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe, které se v procesu zúčtování vyskytují.Podrobněji k obsahu publikaceZákladní osnova této knihy vychází z ustanovení zákona o daních z příjmů a navazujících ustanovení právních předpisů dotýkajících se přímo či nepřímo procesu zaměstnavatelem prováděného ročního zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění na děti. Podrobně je vysvětlen zejména postup v návaznosti na další zvýšení daňového zvýhodnění při dvou a více dětech na rok 2017, a to v daňovém balíčku schváleném v průběhu roku 2017. Daňové zvýhodnění se začalo vzhledem k účinnosti novely navyšovat až od července 2017, avšak v ročním zúčtování se navýšení použije za celý rok. Kniha rovněž uvádí další legislativní
    V r. 2016 mají být zvýšeny částky daňového zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Daňové zvýhodnění na první dítě zůstává ve stejné výši, tj. 13.404 Kč ročně (1.117 Kč měsíčně). Daňové zvýhodnění na druhé dítě je 15.804 Kč ročně (1.317 Kč měsíčně) a má být zvýšeno na částku 17.004 Kč ročně (1.417 Kč měsíčně). U třetího a dalšího dítěte se daňové zvýhodnění zvýší z částky 17.004 Kč ročně (1.417 Kč měsíčně) na částku 20.604 Kč ročně (1.717 Kč měsíčně). Pokud bude změna daňového zvýhodnění vyhlášena ve Sbírce zákonů ještě v únoru, nabude účinnosti k 1. březnu 2016. Nové částky daňového zvýhodnění se mohou uplatnit při zpracování mezd za měsíc, kdy nabude novela zákona o daních z příjmů účinnosti.
    2013 © Accontes s.r.o. | GDPR | Prohlášení o společenské odpovědnosti (CSR) | CMS | Vyrobil: Manzes Naši partneři: EKOTERN servis s.r.o. POMOC PODNIKATELI


Kdo si může uplatnit základní slevu na poplatníka

    Uvedené pojetí je založeno na materiálním posouzení závislé činnosti, kdy skutečně není rozhodující, na jakém formálním právním základě je předmětná činnost vykonávaná. Je proto nezbytné stanovit materiální kritéria, při jejichž splnění se bude o závislou činnost jednat. Zákonné vymezení prostřednictvím pouhého plnění příkazů plátce, obsažené v citovaném ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona se totiž ukázalo a ukazuje jako nedostačující a neschopné postihnout všechny reálně možné případy. Již ze samotné povahy věci je zřejmé, že k plnění příkazů (pokynů) plátce dochází prakticky do určité míry ve všech případech zadávání prací a činností (dodavatelských zakázek), tedy nikoliv pouze v rámci pracovněprávních vztahů (i při subdodávkách si má objednavatel právo kontrolovat a hlídat dodavatele, zda práci koná podle jeho přání a případně subdodavatele korigovat svými příkazy).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00