Jak na věc


zdanění peněžních darů

Transparentnost pro daňové konzultanty: Konec daňového poradenství? 2. část

    Důležité je, aby se příjemce dividendy zahraničnímu plátci prokázal, jako rezident země, se kterým má domovský stát plátce uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Prokázat se může prostřednictvím dokladu o daňovém domicilu.
    Judikatura Soudního dvora Evropské unie již řešila situaci směny kryptoměny na klasickou měnu (např. přes burzu nebo směnárnu). Ačkoliv tato činnost spadá do předmětu daně z přidané hodnoty, jde o finanční službu osvobozenou od DPH bez nároku na odpočet daně. Samotná těžba pak dle klíčové literatury do předmětu DPH vůbec nespadá.
    Navíc nelze očekávat, že by se nedostatek judikatury v dohledné době změnil. Pokud by se případ týkající se zdanění kryptoměn řešil, nejdříve musí ve věci proběhnout vyměřovací nebo doměřovací řízení u správce daně a následně odvolací řízení. Až poté může být podána správní žaloba. K Nejvyššímu správnímu soudu by se tak případ dostal nejdříve za 5 let od svého začátku, k Ústavnímu soud za další rok či dva.


Jak na zdanění zisku u právnických osob

    Je to již více než rok, kdy jsme se naposledy věnovali vývoji v oblasti smluv o zamezení dvojího zdanění. V článku se mimo novinek v oblasti jednotlivých smluv o zamezení dvojího zdanění dočtete i o Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisku ve vztahu k daňovým smlouvám (MLI), která ovlivňuje právě smlouvy o zamezení dvojího zdanění.…
    Záleží přitom, jestli má daná osoba živnostenské oprávnění, nebo nikoli, a jestli je kryptoměna součástí jejího obchodního majetku. Pokud ano,  je příjem dosažený z kryptoměn předmětem daně jako příjem ze samostatné činnosti (dle § 7 zákona o daních z příjmů). Od těchto příjmů můžete odečíst veškeré výdaje vynaložené v souladu se zákonem o daních z příjmů na jejich dosažení, zajištění a udržení.
    I přes už zmíněnou velkou oblibu a prudký nárůst hodnoty bitcoinu a dalších virtuálních měn český zákonodárce nepřistoupil ke zvláštní úpravě jejich zdanění. Přitom při nezdanění většího počtu bitcoinů přichází česká ekonomika o nemalé peníze. Kvůli chybějící právní úpravě digitálních měn i nedostatečné (zejména tuzemské) judikatuře je otázka zdanění tedy místy nejasná.


Plošný reverse charge a jeho podmínky

    U ostatních fyzických osob se pak řadí mezi tzv. ostatní příjmy (dle § 10 zákona o daních z příjmů). Uplatnit u nich můžete pouze výdaje vynaložené na dosažení příjmu, přičemž v rámci jednoho druhu příjmu lze kompenzovat zisky se ztrátami z jednotlivých transakcí.
    Situace v České republice však není ojedinělá. S daněním bitcoinů si neví rady ani v zahraničí, přístupy k němu se různí stát od státu. Zatímco USA na virtuální měny pohlíží jako na majetek a uplatňuje na ně pravidla pro směnu zboží či služeb bez použití peněz, Rusko je chce danit a regulovat jako jiné finanční prostředky.
    Jestliže smlouva o zamezení dvojího zdanění uzavřena není, pak bude dividendový výnos zdaněn dvakrát – jednou ve státě toho, kdo dividendu vyplácí, podruhé v zemi příjemce dividendy.
    Ohledně toho, jak by se mělo při danění kryptoměn postupovat, se jen velmi neformálně vyjádřilo alespoň Generální finanční ředitelství. Jakýsi minimální návod tedy existuje.


Tvůj komentář k článku Zrušit odpověď na komentář

    Odpůrci tohoto přesvědčení naopak zastávají názor, že odstranění tohoto dvojího zdanění bude mít mnohem pozitivnější vliv na státní rozpočet a hospodářství vůbec. Příznivá daňová politika může působit jako lákadlo pro zahraniční investory, což se může finálně projevit např. snížením nezaměstnanosti a tedy menším zatížením státního rozpočtu na straně státem vyplácených podpor v nezaměstnanosti.
    Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href= title=> <abbr title=> <acronym title=> <b> <blockquote cite=> <cite> <code> <del datetime=> <em> <i> <q cite=> <strike> <strong>
    V případě vyplácených dividend můžeme narazit na situaci, kdy rezident jedné země obdrží dividendu od subjektu z jiné země. Tato situace je řešena mezinárodními smlouvami uzavřenými mezi jednotlivými zeměmi. Tyto smlouvy mají zabránit dvojímu zdanění dividend. Upravují podmínky, za jakých okolností a jakou sazbou je dividenda zdaněna. Nejčastěji používanými metodami zabraňujícími dvojímu zdanění jsou metoda vynětí zahraničních příjmů nebo metoda zápočtu v zahraničí zaplacené daně.


Jak danit zisk z bitcoinu u fyzických osob

    Krajský soud v Českých Budějovicích se zabýval problematikou týkající se vzniku stálé provozovny prostřednictvím tzv. závislého zástupce. Ve svém rozhodnutí potvrdil, že zahraničnímu daňovému subjektu může v České republice vzniknout stálá provozovna nejen z titulu stálého místa pro podnikání, ale i v případě, že činnost, kterou vykonává zástupce zahraničního daňového subjektu v České republice,…
    Zákazníkům ze zahraničí vysvětlíme, jaké příjmy ze zdrojů v České republice podléhají zdanění, jak se zdaňuje stálá provozovna. Rádi poradíme i se správnou aplikací smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Umíme poradit s nastavením koncernového uspořádání, poradíme Vám například s tím kam, do jaké jurisdikce je vhodné umístit holding. Pravidelně monitorujeme vývoj v oblasti zdaňování Offshorových struktur. Otázky zodpovíme sami, kde je potřeba úzce spolupracujeme s našimi zahraničními kolegy především ze skupiny LeinerLeitner, Flick Gocke Schaumburg nebo BKR International. V této sekci Vás budeme pravidelně informovat i o vývoji v oblasti mezinárodního zdanění, o nově uzavřených smlouvách, o zajímavých rozsudcích…


Kontrola finanční správy a zdanění příjmů z Airbnb

    Dividenda je ta část zisku, kterou valná hromada přerozdělí mezi akcionáře, tedy držitele akcií dané společnosti. Pro určení, komu bude plněno, je podstatný tzv. rozhodný den. Jedná se o stanovený okamžik, přesněji datum, ke kterému se posuzuje, kdo a v jakém množství akcie drží. Dividendu ovlivňuje také zvolená dividendová politika akciové společnosti.
    Soukromé právo  považuje bitcoin a jeho další alternativy za nehmotnou, movitou a zastupitelnou věc. Kryptoměny nelze považovat za peněžní prostředky, neboť těmi jsou pouze bankovky, mince, bezhotovostní peněžní prostředky a elektronické peníze. K vydávání peněžních prostředků jsou pak oprávněny pouze některé osoby. U bitcoinů a dalších virtuálních měn toto neplatí.
    Je-li dividenda vyplacena, podléhá stejně jako každý jiný výnos zdanění. Aktuálně platná sazba dosahuje výše 15 procent. Daň z dividendového výnosu strhává ten, kdo dividendu vyplácí. Akcionář obdrží již dividendu očištěnou o tuto daň. Hovoříme o tzv. srážce u zdroje.


Jak na zdanění bitcoinu a dalších kryptoměn

    V případě zdanění dividend narážíme na problém dvojího zdanění. Ve chvíli, kdy akciová společnost realizuje v daném roce zisk, musí ho řádně zdanit v rámci daně z příjmu. Až následně může dojít k distribuci zisku mezi akcionáře, a to v podobě dividend, o jejichž výši rozhoduje valná hromada. Pokud jsou dividendy vyplaceny, dochází k jejich následnému zdanění v podobě srážkové daně u zdroje.
    Zdanitelným příjmem je tedy směna bitcoinů za jinou virtuální měnu, zpeněžení vytěžených bitcoinů nebo jejich směna za zboží či služby. Příjmy z takových obchodů však zpravidla nejsou činností, u které lze využít osvobození příležitostných příjmů do 30 tisíc korun za rok.
    Hodnota bitcoinu a jemu podobných kryptoměn strmě roste a spolu s tím i jejich obliba. Při těžbě a dokonce i při nakládání s nimi byste ale neměli zapomenout na zdanění výnosů z kryptoměn. Jak na to z pohledu českého daňového práva?
    Právnické osoby musí kryptoměny zdanit taktéž ve chvíli, kdy je smění za peníze nebo za službu či zboží. Při zdanění se postupuje stejně jako u příjmů z prodeje jakékoli jiné movité věci, příjem se stává součástí tržeb a vstupuje do hospodářského výsledku právnické osoby.


Co je bitcoin či jiná kryptoměna z pohledu českého práva?

    Dividenda může nabývat různých podob. Samozřejmě je to peněžité plnění, které je nejčastějším způsobem výplaty dividend. Dividenda však může být vyplacena také v podobě akcií či dluhopisů. Méně obvyklou formou výplaty dividendy je tzv. majetková dividenda.
    V jednom z minulých čísel jsme Vás informovali o připravované směrnici týkající se povinné automatické výměny informací v oblasti transparentnosti pro daňové konzultanty, který zřejmě bude mít dopad na oznamovací povinnost nejen pro daňové poradce. Směrnice v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat, byla schválena v květnu letošního roku. Ve směrnici je uvedena…
    Daňová povinnost se vztahuje na veškeré s bitcoiny související aktivity, které vám generují příjem. To znamená, že byste měli vždy zdanit zisk z prodeje virtuální měny. Transakce s kryptoměnou se ale může stát příjmem nejen ve chvíli, kdy virtuální měnu převádíte na skutečnou, ale i pokud jí zaplatíte nějaké zboží či službu nebo směňujete různé virtuální měny mezi sebou. I v tom případě byste takový příjem měli zdanit.


Novinky ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění

    Jedním z argumentů znějících ve prospěch tohoto způsobu zdanění dividendových výnosů je motivace vedení akciových společností k omezování výplat dividend a zachování prostředků v rámci společností pro jejich další rozvoj. Nehledě na to, že daně vybrané z vyplacených dividend jsou cenným přínosem do státního rozpočtu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00