Jak na věc


zavěrečné práce péče o žáky se specifickými poruch

Matematika na 1. stupni ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení

    15 1.3 Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (2007) jsou specifické poruchy učení klasifikovány jako zdravotní postižení. Žákům jsou přiznány specifické vzdělávací potřeby. Jejich vzdělávání se uskutečňuje ve školách, které jsou pro ně speciálně zřízeny, v samostatných třídách, odděleních nebo ve studijních skupinách s upravenými vzdělávacími programy. Často jsou také individuálně integrováni do běžných tříd základní školy. Podmínkou úspěšné edukace těchto žáků je uplatňování speciálně pedagogických postupů a metod, využívání podnětného a vstřícného školního prostředí a odborná připravenost pedagogických pracovníků. Za přispění podpůrných opatření mohou žáci rozvíjet svůj vnitřní potenciál. Na úrovni školních vzdělávacích programů jsou možné dílčí úpravy pro tyto žáky tak, aby byly v souladu požadavky a skutečné možnosti žáků. Školní vzdělávací programy jsou p


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00