Jak na věc


zš luhačovice

Dotace pro MŠ Malonty - sub-projekt "ŠKOLKA NA HRANICI"

    Naše škola se zapojila v roce 2015 do projektu v rámci výzvy OPVK č. 56. Cílem tohoto projektu bylo uskutečnit čtenářské dílny ve čtyřech ročnících ZŠ jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.
    Motto školy: Když si vybereš tuto školu, setkáš se s příjemným, téměř rodinným prostředím, individuálním přístupem a neobyčejným pochopením učitelů. Školní program je orientován na tebe, respektuje tvé osobní maximum a individuální potřeby. Můžeš se vzdělávat s pomocí nejmodernějšího vybavení a účastnit se řady zajímavých aktivit.
    Učitelé a žáci si připravili příspěvky do kulturního programu, který měl za cíl jednak diváky pobavit a také nějak připomenout, že letos budeme slavit 100. výročí svobodného novodobého státu.


Vánoční nadílka ve školce9.12.2018 | Mateřská školka

    EKOŠKOLA - realizace projektu od školního roku 2008/2009 (O.s.TEREZA).MEZINÁRODNÍHO PROGRAMU GLOBE - nový projekt od školního roku 2010/2011 (O.s.TEREZA).VZDĚLÁNÍ 21 - realizace projektu od školního roku 2009/2010 - projekt ukončen v červnu 2013 (Nakladateltví Fraus).BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY PRO ROK 2010 - realizace projektu od školního roku 2009/2010 (Pražské matky)COMENIUS SOCRATES a e-Twinning - nový projekt od školního roku 2010/2011 byl ukončen a nyní hledáme nové partnery pro nový projekt (NAEP)VZDĚLÁVÁME PRO BUDOUCNOST – realizace projektu od června 2013. Jedná se o iniciativu společnosti Microsoft na podporu zavádění tabletů a dotykových zařízení s operačním systémem Windows do výuky.KLINICKÁ ŠKOLA - projekt byl zahájen v dubnu 2014 a ukončen závěrečnou konferencí v říjnu 2015. Cílem projektu UK v Praze, Pedagogické fakulty bylo vytvořit model Klinické školy a ověřit jeho funkčnost se zaměřením na oblast rozvoje profesních kompetencí studentů učitelství. KOLEGIÁLNÍ PODPORA FORMO
    Čertovská soutěž v plném proudu. Přijďte se podívat do prodejny paní Susové, kde jdou čerti vystaveni. Dejte svůj hlas nejhezčímu čertovi. Vítěze vyhlásíme v úterý 4. 12. 2018 na Vánočním charitativním bazárku.
    Prestižní škola, která bude vynikat kvalitou výchovně-vzdělávací práce, láskou a vstřícností k dětem, profesionálními i lidskými vztahy, bezpečným klimatem, rodinným a estetickým prostředím, utvářením základů zdravého životního stylu. Škola, která bude otevřená veřejnosti a bude dodržovat tradice venkova.
    ZŠ KUNRATICE má hluboké kořeny a více jak čtvrttisíciletou tradici. V roce 2006 uplynulo 270 let od jejího založení.  Školní budova postupně prošla  zásadní rekonstrukcí a dostavbou. V září 2007 byly dostavěny nové pavilony, sportovní hala a zavedeny nové výukové i provozní technologie. V areálu školy je také školní polyfunkční hřiště i zázemí pro výuku přírodních věd, výpočetní techniky a estetických předmětů. Školní areál je plně bezbariérový.


Přinášíme Vám novinky o aktuálním dění v naší škole

    V rámci rozvoje dětské samosprávné demokracie má každý žák možnost se podílet na činnosti třídní nebo školní samosprávy. Svým zapojením ovlivňuje dění ve škole, průběh školních akcí.
    Zapojujeme se také do dalšího vzdělávaní učitelů. Dále vytváříme prostor pro mezinárodní spolupráci školy, integrační programy, nabídky pro nadané žáky apodobně. Někteří učitelé jsou lektory Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a publikují.
    Učební plán umožňuje, aby každý žák školy si od první třídy volil nepovinné předměty a na druhém stupni školy od šesté třídy vybíral z nabídky volitelných a nepovinných předmětů.
    Další vystoupení v Německu se bude konat 13. prosince 2018, kdy se ve farním kostele  v Altenstadtu/WN setkají žáci celkem pěti partnerských škol při 11. ročníku Adventního koncertu.
    ZŠ a MŠ Malonty získala prostředky z Finančních mechanismů EHP a Norska pro sub-projekt „Školka na hranici“ ve výši 1,52 milionu Kč. Z této částky činí podíl kraje 193809,- Kč, a podíl obce 228011,- Kč.


Naše základní škola má celkem devět tříd. Mateřská škola pak 3 třídy.

    Součástí programu tříd nebo jednotlivých předmětů, či skupin předmětů jsou různé typy pobytových a výchovně vzdělávacích akcí. Snahou je, aby se všech akcí účastnily celé třídní kolektivy, nebo celá cílová skupina, pro kterou je akce připravována.
    Naše škola se účastní evropského projektu Ovoce a zelenina do škol. Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.
    Jsme Fakultní škola, Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty a partnerská škola projektu Klinická škola a současně i Fakultní škola, Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty.
    Nadstavbové programy zaměřené na žáky vyžadují úzkou spolupráci se zřizovatelem, Školskou radou při ZŠ Kunratice, Grémium rodičů - občanské sdružení PATRON. Aktivity občanského sdružení při ZŠ Kunratice byly zahájeny v roce 2007. Spolupráce je významná zejména u grantové politiky a realizace dlouhodobých záměrů rozvoje školy.


Ježíškova vnoučata i na naší škole

    Sladký příspěvek rodičů dítěte: Badawy O. | Brabcová K. | Tesárek J. | Pošvicová K. a A. | Svobodová E. | Artimová A. | Křížová P. | Frantová N. | Hánová N. | Pulkevič M. | Capouchová T. a Z. | Žůrek J. | Loukota L. | Petřina D. | Tvrdý P. | Lorencová J. | Trávníček J. | Loukotová T. | Šafránek J. | Šafránková E. | Hála M. | Šnajdrová K. | Kudlík J. | Braunová E.
    FAKULNÍ ŠKOLA - Ve školním roce 2007/2008 jsme zahájili užší spolupráci s pedagogickou fakultou a dalšími fakultami vzdělávajícími budoucí učitele. V září 2015 nás do sítě fakultních škol přijala UK v Praze, Přírodovědecká fakulta.
    V rámci doplňkové činnosti škola zřizuje Středisko volného času, realizujeme projekt komunitních programů zaměřený zejména na aktivity volného času, sportovní programy, další vzdělávání učitelů a kulturní programy. Na školní rok 2007-08 plánujeme založení a otevření dětského klubu.
    Snažíme se vytvářet příznivé, liberální klima školy, kde vládnou partnerské vztahy. Škola je řízena na demokratických principech s vnitřní hierarchií a určenými kompetencemi. Otevřenost programu školy je dána i tím, že usilujeme o zapojení do sítě „Škol podporující zdraví".


Výsledky dotazníku (soubor PDF)

    Naše škola požádala o peníze z evropských fondů v rámci eurodotace „EU peníze základním školám“ (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Vytvářené digitální učební materiály budou využity díky nově pořízeným výukovým technologiím.
    Snažíme se veškerou pedagogickou činnost plánovat. S plánováním souvisí předávání kompetencí, dodržování subordinací, spolupráce v týmech, hodnocení plánovaných úkolů a sebehodnocení na všech úrovních. K plánování jsou vedeni i žáci. V prvním až pátém ročníku pracují s týdenními plány. Plán je připravován jako interaktivní pracovní list podle společně stanovených zásad. Od šesté třídy začínáme pracovat s plánovacím žákovským diářem.


Jarmark13.11.2018 | Mateřská školka

    Pomocnou ruku hledáme i skrze projekty. Zejména se zaměřujeme na ty, které umožňují pedagogický rozvoj školy. Projekty do kterých jsme zapojeni i ve školním roce 2010/2011:Prioritou od školního roku 2010/2011je zapojení do projektu POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU (The Kellner family Foundation) - nový projekt od školního roku 2010/2011.Od června 2013 jsme zahájili realizaci projektu, který jsme sestavili pro OPPA s názvem: Nastavení funkčního modelu integrace dětí se SVP s cílem dosáhnout jejich osobního maxima a začlenit je úspěšně do třídních kolektivů.CESTA KE KVALITĚ - realizace projektu od školního roku 2009/2010 - projekt ukončen v roce 2013 (NUOV).ROZVOJ ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH PRACOVIŠŤ - realizace projektu od školního roku 2009/2010.
    Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „KUK" /KOMUNIKACE – UČENÍ – KOOPERACE/ je nastaven tak, aby umožňoval osobnostní rozvoj každého žáka ve prospěch jeho osobnostního maxima, aby rozvíjel jeho talent, nadání a zájmy. Titožáci vyžadují od učitelů náročnější přípravu nejen na vyučování, ale i mimo ni. Na naší škole integrujeme cca 7 % žáků především se specifickými poruchami učení. Cca 7 % žáků je cizí národnosti. Naprostá většina žáků je ze sociálně i finančně vyrovnaných rodinných poměrů.
    ÚSPĚCH V LITERÁRNÍ SOUTĚŽI V literární soutěži "MACHAROVO PERO" získali žáci naší školy od odborné poroty v kategorii 1. – 5. třída ZŠ druhé, třetí a čtvrté místo. V této kategorii soutěžilo celkem 29 literárních prací na téma "Nikdo není dokonalý". Kromě slov uznání, pamětních diplomů a věcných cen jsme z rukou paní spisovatelky Ireny Fuchsové obdrželi i zcela jedinečný dárek – její vlastní knížku s osobním věnováním. Všem, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme a oceněným blahopřejeme!


Vánoční besídka9.12.2018 | Mateřská školka

    Naše škola byla zapojena do projektu „Školní virtuální naučná stezka“ v rámci projektu Školy pro region – modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska.
    Žáci naší školy a zároveň vítězové Školní „olympiády“ v AJ Vítek Trinh Nguyen Hoang (6. třída) a Natálie Křížová (9. A. třída), se v pátek 16. února 2018 zúčastnili Okresního kola soutěže v Anglickém jazyce v DDM Tachov, Školní 1638 – „Mraveniště“. Vítek Trinh se ve své kategorii (6. a 7. tříd) umístil na krásném, „bodovaném“ 6. místě a Natálka si přivezla „bronzovou“ medaili (kategorie 8. a 9. tříd). Oběma našim žákům gratulujeme!!!


Základní škola a Mateřská škola Horní Bludovice

    Ochuzeni nebudou ani posluchači ve Stříbře. V neděli 2. prosince bude sbor, už tradičně, zpívat při rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Třetí adventní neděli 16. prosince pak vystoupí v místním kině společně s hudebním uskupením Teepee . V úterý 18. prosince budou slyšet při dalším „Zpívání u betléma“ na školním dvoře ZŠ Mánesova. Kromě těchto akcí se sbor vydá poprvé do Rozvadova, kde 15. prosince zazpívá v kostele sv. Václava. 21. prosince pak pěvecký sbor zazpívá společně s dalšími muzikanty z našeho kraje při netradičním vánočním koncertu v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Stříbře.
    Škola je od podzimu 2016 zapojena do projektu „Mimoškolní aktivity“. Tento projekt je určen pro MŠ i ZŠ. V MŠ máme zaměstnanou chůvu, která pomáhá učitelkám v 1. třídě s dětmi, které ještě nedosáhly věku tří let. V ZŠ probíhá projekt formou doučování na 1. i 2. stupni.
    Naše škola byla zaregistrována do systému Nenech to být (ten bojuje proti šikaně a vylučování dítěte z kolektivu). Zde mohou děti i rodiče anonymně sdělit, zda je nějakému dítěti ubližováno.
    Dne 7. 12. se vybraní žáci účastnili Vánoční laťky v Kolíně – závodu ve skoku vysokém. V první kategorii (6. třída) získala Ilona Nováková bronzovou medaili výkonem 125 cm a krásné první místo vybojovala Leona Hubáčková, která skočila nůžkami 130 cm. Leonce i Ilonce patří veliká gratulace!
    Vylepšit náladu jim kromě programu mohl také teplý nápoj a sladkosti ve školní kavárně, letos opět bohatě zásobené díky maminkám 24 žáků školy, kterým velice děkujeme a jmenný seznam jejich dětí přikládáme.


Zvonek z Novohradských Hor – výsledky

    Pěvecký sbor ZŠ Mánesova byl pozván k vystoupení do partnerské školy v Neustadtu/WN   v  rámci školní slavnosti, která se konala v pátek 12. října 2018. Patnáctičlenný sbor, dirigovaný paní učitelkou Blankou Červenou a doprovázený na kytaru paní učitelkou Michaelou Erbesovou, zazpíval tři skladby a sklidil zasloužený aplaus v zaplněné tělocvičně.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00