Jak na věc


vzor výpovědi smlouvy

Informace o průmyslových vzorech

    Podání přihlášky průmyslového vzoru u úřadu průmyslového vlastnictví nebo EUIPO, případně WIPO, úhrada správních poplatků, zastoupení přihlašovatele v řízení, komunikace s úřadem až do ukončení udělovacího řízení, kontrola a zaslání Osvědčení o zápisu průmyslového vzoru.
    Provádění změn v rejstříku průmyslových vzorů (změny jména a adresy majitele, převody průmyslových vzorů). Zápisy licencí. Vypracování licenčních smluv k průmyslovým vzorům.
    Ochrana průmyslovým vzorem zabezpečuje svému vlastníku právní výhodu (vůči konkurenci), kterou představuje výlučné právo užívat průmyslový vzor, bránit třetím osobám užívat jej bez jeho souhlasu, poskytnout souhlas s užíváním průmyslového vzoru jiným osobám (licence) nebo na ně právo na průmyslový vzor převést.
    Přesnou cenovou nabídku pro každý případ Vám vypracujeme zdarma , jakmile budeme znát specifikaci Vašeho požadavku. Se specifikací Vám poradí on-line konzultant.
    Průmyslový vzor Společenství (RCD) se vztahuje na členské státy Evropské unie. Jediným zápisem průmyslového vzoru Společenství u EUIPO (European Union Intellectual Property Office) se sídlem v Alicante lze dosáhnout ochrany ve všech 28 členských státech EU a jeho ochrana se automaticky rozšiřuje i do zemí, které se členy EU v budoucnu stanou.


Postup při registraci průmyslového vzoru a další služby v oblasti průmyslových vzorů

    V případě sporu - právní zastoupení ve sporech z průmyslových vzorů, vymáhání práv, podání návrhů na zrušení či neplatnost průmyslových vzorů, znalecké posudky.
    Vypracování podkladů pro podání přihlášky průmyslového vzoru, kterými jsou zejména fotografie, výkresy nebo jiná vyobrazení vnějšího vzhledu výrobku, údaje o přihlašovateli a původcích průmyslového vzoru a zatříděná do tzv. Locarnského třídění.


FAQ - často kladené dotazy

    Ne každý design je možné zapsat do rejstříku průmyslových vzorů. Průmyslový vzor je způsobilý ochrany, je-li nový a má-li individuální povahu. Průmyslový vzor se považuje za nový, nebyl-li přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor. Za zpřístupnění veřejnosti se nepovažuje případ, kdy byl průmyslový vzor, pro který se požaduje ochrana, zpřístupněn veřejnosti původcem průmyslového vzoru nebo jeho právním nástupcem během 12 měsíců přede dnem podání přihlášky. Průmyslové vzory se považují za shodné, jestliže se jejich znaky liší pouze nepodstatně. Průmyslový vzor vykazuje individuální povahu, jestliže celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele, se liší od celkového dojmu, který u takového uživatele vyvolává průmyslový vzor zpřístupněný veřejnosti přede dnem podání přihlášky.
    Sledování lhůt pro úhradu poplatků za obnovu platnosti průmyslového vzoru, zajištění úhrady poplatků ve lhůtě.
    Rešerše v databázích průmyslových vzorů, příp. v internetových zdrojích, s cílem zjistit, zda design splňuje požadavek novosti a individuální povahy.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00