Jak na věc


vzor výpovědi smlouvy

Postup při registraci průmyslového vzoru a další služby v oblasti průmyslových vzorů

    Obecně lze říci, že u některých výrobků není konkrétně definována hranice ochrany buď užitným vzorem nebo průmyslovým vzorem a je možné v zásadě obojí. Rozhodující je, zda se jedná o řešení technické (užitný vzor) nebo design (průmyslový vzor). Abychom Vám v tomto mohli poradit, musíme řešení vidět resp. mít o něm více informací, popis atd. k užitnému vzoru potřebujeme popis a nákresy, k průmyslovému vzoru fotografie nebo nákresy. Můžeme věc konzultovat i telefonicky.
    Provádění změn v rejstříku průmyslových vzorů (změny jména a adresy majitele, převody průmyslových vzorů). Zápisy licencí. Vypracování licenčních smluv k průmyslovým vzorům.
    Rešerše v databázích průmyslových vzorů, příp. v internetových zdrojích, s cílem zjistit, zda design splňuje požadavek novosti a individuální povahy.
    Vypracování podkladů pro podání přihlášky průmyslového vzoru, kterými jsou zejména fotografie, výkresy nebo jiná vyobrazení vnějšího vzhledu výrobku, údaje o přihlašovateli a původcích průmyslového vzoru a zatříděná do tzv. Locarnského třídění.
    Mezinárodní průmyslový vzor se registruje u Mezinárodního úřadu pro duševní vlastnictví v Ženevě (WIPO). Jediným zápisem mezinárodního průmyslového vzoru na základě Haagského systému Mezinárodního zápisu lze přihlásit až 100 průmyslových vzorů a získat ochranu ve více než 55 územních celcích prostřednictvím jedné jediné přihlášky.


FAQ - často kladené dotazy

    Průmyslový vzor je možno přihlásit jednotlivě u patentového úřadu konkrétního státu podobně jako výše popsaný český průmyslový vzor. K tomu je nutno obligatorní zastoupení spolupracujícím patentovým zástupcem, kterého má naše kancelář ve většině států světa.
    Zajištění přihlášek průmyslových vzorů do zahraničí, zejména průmyslový vzor Společenství, který na základě jedné přihlášky zajistí ochranu ve všech státech EU, národní přihlášky průmyslových vzorů v jednotlivých státech, včetně USA, Číny, mezinárodní průmyslový vzor, apod.
    Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá 5 let ode dne podání přihlášky průmyslového vzoru. Vlastník průmyslového vzoru může tuto dobu ochrany opakovaně obnovit, a to vždy o 5 let, až na celkovou dobu 25 let od data podání přihlášky průmyslového vzoru. Žádost o obnovu doby ochrany lze podat během posledního roku příslušného pětiletého období. Žádost je zpoplatněna. Nebyla-li žádost o obnovu doby ochrany podána v uvedené lhůtě, může ji vlastník podat ještě do šesti měsíců ode dne, kdy měla nejpozději být podána. V takovém případě se poplatek za obnovu doby ochrany zdvojnásobuje.


Informace o průmyslových vzorech

    Ne každý design je možné zapsat do rejstříku průmyslových vzorů. Průmyslový vzor je způsobilý ochrany, je-li nový a má-li individuální povahu. Průmyslový vzor se považuje za nový, nebyl-li přede dnem podání přihlášky nebo přede dnem vzniku práva přednosti zpřístupněn veřejnosti shodný průmyslový vzor. Za zpřístupnění veřejnosti se nepovažuje případ, kdy byl průmyslový vzor, pro který se požaduje ochrana, zpřístupněn veřejnosti původcem průmyslového vzoru nebo jeho právním nástupcem během 12 měsíců přede dnem podání přihlášky. Průmyslové vzory se považují za shodné, jestliže se jejich znaky liší pouze nepodstatně. Průmyslový vzor vykazuje individuální povahu, jestliže celkový dojem, který vyvolává u informovaného uživatele, se liší od celkového dojmu, který u takového uživatele vyvolává průmyslový vzor zpřístupněný veřejnosti přede dnem podání přihlášky.
    Náklady na registraci průmyslového vzoru platného na území České republiky jsou nejčastěji do 10.000,- Kč (bez DPH). Náklady na registraci průmyslového vzoru Společenství, tzn. evropského průmyslového vzoru platného ve všech členských státech EU jsou orientačně do 30.000,- Kč (bez DPH), přičemž konečná cena záleží na počtu designů, které se registrují.
    V případě sporu - právní zastoupení ve sporech z průmyslových vzorů, vymáhání práv, podání návrhů na zrušení či neplatnost průmyslových vzorů, znalecké posudky.
    Podání přihlášky průmyslového vzoru u úřadu průmyslového vlastnictví nebo EUIPO, případně WIPO, úhrada správních poplatků, zastoupení přihlašovatele v řízení, komunikace s úřadem až do ukončení udělovacího řízení, kontrola a zaslání Osvědčení o zápisu průmyslového vzoru.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
12177
cache: 0024:00:00