Jak na věc


vznik podniku

Vyhodnocení podané žádosti o přezkum 6. výzva MAS IROP 4

    14 Zahájení podnikání Do doby zápisu do OR společnost fakticky neexistuje!! úkony mezi založením a vznikem tedy nečiní společnost, ale jednotlivé fyzické osoby, které za ně také ručí!!!
    Výklad podporovaných aktivit uvedených ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce, ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy. Výzva č. 65 IROP Sociální podnikání - kapitola 3.4 Podporované aktivity:
    3 Podnikatel dle ObchZ Osoba (právnická, někdy i fyzická) zapsaná v obchodním rejstříku Živnostník podnikající na základě živnostenského oprávnění Osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění (lékař, advokát, auditor, ) Fyzická osoba zemědělec evidovaný dle zvl. předpisu
    9 Jednání podnikatele Fyzické osoby: Osobně Zplnomocněný zástupce Právnické osoby: Statutární orgány Zástupce (členem statutárního orgánu nemůže být ten, na jehož majetek byl prohlášen konkurz zákaz trvá 3 roky)
    21 Formy rušení úpadek = firma má více věřitelů a po delší dobu není schopna plnit své závazky = předlužení (splatné závazky jsou vyšší než majetek podniku) Věřitelé jsou rozděleni do dvou skupin I. = zaměstnanci, II.= ostatní věřitelů Ze zpeněžené podstaty obdrží I. sk. 30 %, II. sk. 70 %


UKONČENO věcné hodnocení žádostí - výzva č. 6. IROP MAS Vladař, SEZNAM doporučených - nedoporučených projektů

    22.8.2018: Dne 17. 8. 2018 byl úspěšně ukončen proces hodnocení - formální hodnocení a přijatelnost projektu, dále jen "FNaP" u 6. výzvy MAS Vladař, která je zaměřena na podporu zsociálního podnikání celého území MAS Vladař. .. Celý článek
    8 Obchodní firma - Právnické osoby: název nezaměnitelný, nesmí vzbuzovat klamnou představu, NESTAČÍ odlišení dodatkem označujícím právní formu METROSTAV a.s. X METROSTAV s.r.o.
    Postup podání žádosti o podporu v systému MS2014+ naleznete v přílohách dokumentu Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, příloha č.1, pod názvem: P1_Postup pro podání žádostí v MS2014+_65. výzva SC 2.2, v. 1.0
    24.7.2018: Dne 20.7.2018 v 10:00 hodin byl ukončen příjem žádostí o podporu v systému MS 2014+ v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař "6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4)“. Na základě tohoto byl sestaven seznam přijatých žádostí. .. Celý článek
    7 Obchodní firma Fyzické osoby lze rozlišit dovětkem: Josef Novák truhlář x Josef Novák pekař nebo Jan Vopršálek, Dobříš x Jan Vopršálek, Sedlčany


VÝBĚR projektů doporučených k financování - 6. výzva MAS Vladař IROP 4

    19 Formy rušení Bez likvidace = existuje právní nástupce (dojde ke sloučení, prodeji, rozdělení firmy) Majetek firmy převezme nástupnická firma Původní firma zaniká
    20 Formy rušení Prohlášení konkurzu = majetek firmy je rozprodán a z výtěžku jsou (částečně) uhrazeny pohledávky věřitelů Návrh na konkurz podává soudu: - Věřitel - Sám dlužník, zjistí-li, že je v úpadku
    12 Obchodní rejstřík obsahuje: Obchodní jméno, sídlo, IČ Předmět a právní formu podnikání Statutární orgány, (prokuru) Základní kapitál, vklady společníků a další údaje dle zákona Sbírku listin (zakladatelská listina, výroční zpráva, )
    Výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků – podpora je cílena na vznik a rozvoj sociálních podniků, jedná se o aktivity, které umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí, vhodné je provázání investičních potřeb s aktivitami, které v této oblasti budou realizovány prostřednictvím OP Zaměstnanost.


Vyhodnocení podané stížnosti proti postupu MAS ze strany žadatele proti rozhodnutí o výběru projektů Rozhodovací komise MAS Vladař - 6. výzva MAS IROP 4

    7.11.2018: Dne 31. 10. 2018 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde měl být sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování. .. Celý článek
    4 Podnik = soubor HMOTNÝCH, NEHMOTNÝCH a OSOBNÍCH SLOŽEK PODNIKÁNÍ tj. věc zvláštní povahy, tzv. věc hromadná (nemá povahu jedné určité věci, nejde ho např. dát do zástavy atp.) Hmotné složky: budovy, stroje, materiál, výrobky
    22 Druhy obchodních společností OSOBNÍ SPOLEČNOSTI KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST v.o.s. KOMANDITNÍ SPOLEČNOST k.s. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM s.r.o. AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s.
    Bude podporován nákup objektů, zařízení, vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro sociální podnikání, podpora nemůže být chápana pouze jako dotace na zřízení pracovních míst pro znevýhodněné zaměstnance, ale jde o investiční podporu vznikajících a udržitelných podnikatelských aktivit, které budou nadále ověřovat a rozvíjet koncept a principy sociálního podnikání.


Aktuality k tématu 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4):

    2. Rozšíření podniku v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků: rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku. Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.
     - uchazeči o zaměstnání, kteří mají opakovaně problém s uplatněním na trhu práce, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních 2 letech souborné délky minimálně 12 měsíců
    16 Změny v podnikání Fúze = sloučení více firem do jedné Převod jmění na společníka (zmenší se počet společníků) Rozdělení firmy (z jedné vznikne více samostatných firem) (odštěpení = oddělení nové firmy, stará ovšem NEZANIKÁ)
    25 Studijní materiál ke studiu volně ke stažení charakteristika jednotlivých společností: v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., družstva - přehledná prezentace základních informací - podrobnosti k založení a vzniku obchodních společností a družstev
    11 Obchodní rejstřík Kdo se zapisuje: Obchodní společnosti Družstva Jiné právnické osoby dle zákona (státní podniky, banky, ) Fyzické osoby na vlastní žádost, případně povinně např. při dosažení určité výše příjmů
    17 Ukončení podnikání zrušení zánik Vypořádání právních závazků firmy Čas neomezen Výmaz z obchodního rejstříku


Ukončen proces hodnocení FNaP 6. výzva IROP Mas Vladař

    15 Povinnosti po vzniku firmy Do 8 dnů - zaregistrování u správy sociálního zabezpečení za předpokladu, že společnost má zaměstnance Do 8 dnů - zaregistrování u zdravotních pojišťoven za předpokladu, že společnost má zaměstnance Do 30 dnů - zaregistrování u finančního úřadu (registrace k vybraným daním)
    23 OSOBNÍ SPOLEČNOSTI Neomezené solidární ručení společníků za závazky společnosti (i osobním majetkem!) Osobní účast společníků na řízení společnosti Není ze zákona předepsán základní kapitál
    24 KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI omezené nebo žádné ručení společníků za závazky společnosti Osobní účast společníků na řízení společnosti NENÍ VYŽADOVÁNA Jsou stanoveny zásady tvorby statutárních orgánů, které za společnost jednají ze zákona je předepsáno složení základního kapitálu a povinnost tvořit rezervní fond
    29.8.2018: Dne 23. 8. 2018 proběhlo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, kdy výstupem bylo sestavení seznamu doporučených - nedoporučených žádostí / projektů k financování v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4). .. Celý článek


6. výzva MAS Vladař-IROP - Kontrolní listy

    5 Podnik Nehmotné složky: značka firmy, licence, software, know-how Osobní složky : kvalita a schopnosti lidí zaměstnanců Hmotné + nehmotné + osobní složky ovlivňují i cenu podniku jako celku
    13 Zahájení podnikání založení vznik Sepsání smlouvy mezi společníky Max. 90 dnů Zápis do obchodního rejstříku
    18 Formy zrušení S likvidací = neexistuje právní nástupce (firma ukončením likvidace přestává existovat) - Statutární orgány jsou nahrazeny likvidátorem - Vstup do likvidace se zapíše do OR (věřitelé se mohou hlásit o své pohledávky)
    1. Vznik nového sociálního podniku - založením nového podnikatelského subjektu, rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem
    6 Obchodní firma = název, pod kterým podnikatel podniká Právnické osoby název zapsaný v obchodním rejstříku včetně dodatku označujícího právní formu (s.r.o., a.s., ) Fyzické osoby jméno a příjmení
    2 Podnikání Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikání upravuje Obchodní zákoník.


Školení žadatelů k 6. výzvě IROP (Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání)

    17.12.2018: Dne 11. 12. 2018 se konalo jednání Rozhodovací komise MAS Vladař, kde byl sestaven seznam vybraných projektů doporučených k financování. .. Celý článek
    10 Jednání podnikatele Prokurista - Jedná na základě zvláštní plné moci - Je zplnomocněn ke všem právním úkonům vyjma prodeje nemovitostí - Musí být zapsán v OR (jinak je prokura neplatná) = druhý nejvlivnější muž firmy, zastupuje ředitele
    27.10.2018: Dne 18. 10. 2018 proběhlo hodnotící jednání Výběrové komise MAS Vladař, kdy výstupem bylo sestavení seznamu doporučených žádostí / projektů k financování v součinnosti s vyhlášenou výzvou MAS Vladař - 6.výzva MAS Vladař–IROP–Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání II. (IROP4) .. Celý článek

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00