Jak na věc


vzájemná hasičská pojišťovna

Děti lze pojistit na pojistná nebezpečí

    Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. byla založena v roce 1900 a je jedním z nejstarších pojišťovacích ústavů v Evropě. V roce 1992 byla její činnost obnovena Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska.
    Určete vzájemnou polohu přímky p(A, u) a roviny δ určené bodem B a jejím normálovým vektorem n, je-li A[1; 4; 2], B[4; 1; 0], u = (1; 1; 2) a n = (1; -1; 2). Jsou-li různoběžné, najděte jejich průsečík.
    Samotný postup, kterým řešíme vzájemnou polohu dvou přímek v prostoru, je téměř stejný jako ten, který jsme používali v rovině. Je třeba si uvědomit, že přímka je v prostoru zadána jen parametricky a od toho se musí odvíjet i naše řešení.
    Pokud je přímka s rovinou rovnoběžná, je třeba zjistit, zda přímka v rovině náhodou neleží. Zvolíme jeden bod přímky a zkoumáme, zda v rovině leží, nebo neleží. Pokud ano, tak celá přímka leží v rovině, pokud ne, tak je přímka s rovinou rovnoběžná různá.
    Z obr 4.6 je vidět, že vzájemná poloha závisí na vztahu normálového vektoru roviny a směrového vektoru přímky. Pokud jsou tyto na sebe kolmé, je přímka s rovinou rovnoběžná. Jestliže kolmé nejsou, přímka a rovina jsou různoběžné.


Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

    HVP, a.s. nabízí pojišťovací produkty neživotního pojištění širokému okruhu klientů, fyzickým i právnickým osobám. Podporuje protipožární prevenci a činnost sborů dobrovolných hasičů na území České republiky.
    Nyní máte možnost sjednat úrazové pojištění celé rodiny v jedné pojistné smlouvě. Díky této možnosti, budou rodiče i děti pojištěny při všech svých společných i individuálních aktivitách.
    Poloha, kdy přímka leží v rovině je speciální případ jejich rovnoběžnosti. Tj. přímky, která leží v rovině je s ní i rovnoběžná, ale přímka rovnoběžná s rovinou v ní nemusí ležet.
    Akce se vydařila sjelo se 63 kusů hasičké a záchranářské techniky. Náš sbor nechal vysvětit nový hasičský prapor a zrekonstuovanou CAS 32 T815.
    Přináší možnost sjednat koplexní pojistnou ochranu domu, domácnosti a odpovědnosti na jedné pojistné smlouvě. Díky možnosti kombinovat tato pojištění a nastavit si jejich rozsah podle svých potřeb, získáte pojištění přesně takové, jaké je potřebujete mít.
    Úmluva: Rovnoběžnost rovin ρ a ψ budeme značit jako ρ || ψ. Nadále budeme jako roviny rovnoběžné označovat roviny, které jsou rovnoběžné různé i totožné. Bude-li potřeba polohy rozlišit, použije se příslušný pojem.


Výhody Rodinného úrazového pojištění

    Vzhledem k tomu, že výpočty s obecnou rovnicí roviny jsou u tohoto typu úloh jednodušší, budeme v následujícím textu používat právě tento způsob vyjádření roviny.
    Aby byla Vaše pojistná ochrana úplná, nabízíme také nové Komplexní pojištění občanů
    Úmluva: Rovnoběžnost přímky p a roviny ρ budeme značit jako p || ρ. Nadále budeme jako přímky rovnoběžné s rovinou označovat přímky, které jsou s ní rovnoběžné různé i přímky, které v ní leží. Bude-li potřeba polohy rozlišit, použije se příslušný pojem.
    Úmluva: Rovnoběžnost přímek p a q budeme značit jako p || q. Nadále budeme jako rovnoběžné přímky označovat přímky rovnoběžné různé i přímky totožné. Bude-li potřeba polohy rozlišit, použije se příslušný pojem.
    jménem Sboru dobrovolných hasičů Košetice a jménem svým bych vám rád poděkoval za podporu akce 7. ročník FEUERSHOW konané u příležitosti oslav 120. výročí založení SDH Košetice dne 25.7.2015 v areálu výstaviště AP Košetice.
    Hledání vzájemné polohy dvou rovin v prostoru je téměř shodné s hledáním vzájemné polohy dvou přímek v rovině, když jsou tyto určené obecnými rovnicemi. Vzájemné polohy dvou rovin ρ a ψ jsou stejné jako u přímek v rovině.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
10948
cache: 0024:00:00