Jak na věc


vytyčení stavby

Co je zaměření hranice pozemku?

    Geodet musí prokazatelně pozvat všechny dotčené vlastníky pozemků k seznámení s výsledkem vytyčení a ústně s nimi výsledek vytyčení projednat. Nepřítomnost pozvaného vlastníka pozemku na ústním jednání není na překážku dalším úkonům vytyčovatele. Vytyčená hranice může být vlastníky pozemků (v rámci mezních odchylek stanovených katastrální vyhláškou) upřesněna. Vytyčovatel předá objednateli originál dokumetace o vytčení, vlastníkům sousedních pozemků a katastrálnímu úřadu předá kopii dokumntace o vytyčení.
    Výsledek vytyčení. Vytyčení stavby zastřešuje vytyčovací zápis o vytyčení stavby. Obsahuje seznam souřadnic všech bodů stavby (rohů domu). Případné stížnosti proti vytyčení je příhodné řešit úmluvou. Vytyčení a obnáší jejich vyznačení v terénu, na základě dokumentace. Vytyčení pozemku a stavby. Občas je naopak potřeba porovnat, souhlasí-li rozdělení hranic pozemku, vyobrazení situaci z projektové dokumentace. K tomu slouží vytyčení pozemku. Vytyčení pozemku je vhodné udělat také před začátkem stavby, aby se tak zabránilo nechtěnému zastavění sousedovy parcely. U vytyčení pozemku a vytyčení stavby provádí odpovědný geodet. Jednotlivé rohy stavby se označí, neboli stabilizují, způsobem podle možnosti terénu.


Jak se hranice pozemku vytyčuje?

    Orientační cena za vytyčení stavby. Vytyčení obvodu stavby od 3000 Kč včetně DPH. Vytyčení obvodu stavby včetně zajištění směrů na stavební lavičky od 5000 Kč včetně DPH. Materiál na stavební lavičky cca 700 Kč včetně DPH. Pro upřesnění ceny je nám třeba zaslat údaje o stavbě. Cena se odvíjí od rozsahu prací, kvality předaných podkladů pro vytyčení a katastrálním území.
    Cena vytyčení je od 5 000 Kč včetně zajištění lomových bodů stavby na tzv.lavičky. V případě více geodetických prací na Vaší nemovitosti Vám můžeme nabídnout cenové zvýhodnění našich služeb. Informace o našich „geodetických balíčcích“ sledujte v Novinkách na naší úvodní stránce.
    Vytyčením hranice pozemku se rozumí zeměměřický technický úkon, při kterém je v terénu vyznačena hranice pozemku podle podkladů z katastru nemovitostí. Přesnost vytyčené hranice je limitována přesností podkladů z katastru a je velmi rozdílná. Pokud jsou v příslušné lokalitě k dispozici přímo měřená data, budou podrobné lomové body hranice pozemku vytyčeny se střední souřadnicovou chybou + 0,14 m. Nejméně přesný výsledek vytyčení bude v lokalitách, kde je k dispozici pouze grafická katastrální mapa v měřítku 1:2 880 (případně mapa digitalizovaná z této grafické mapy). Střední souřadnicová chyba vytyčených bodů je v tomto případě + 1,0 m.


Kdy je vhodné vytyčovat hranice pozemku?

    Dobrý den, s manželem plánujeme příští rok stavět dům. S projektanty jsme již domluvený. Teď scháníme geodeta. Co budete od nás potřebovat a kdy vás máme objednat, aby jsme to dobře naplánovali? Děkuji Hamrlíková
    Objednat můžete na tel. 604 385 722 nebo novotny@geonovotny.cz a my Vám rádi poradíme s objednáním konkrétních geodetických prací a s následným postupem při jednání se stavebními a katastrálními úřady. Také Vám pomůžeme s vyplněním všech potřebných formulářů.
    Pro vytyčení není třeba poskytovat žádné podklady, geodet je povinnen si obstarat nejkvalitnější podklady pro vytyčení v dokumentaci katastrálního úřadu.
    Dobrý den paní Hamrlíková, budeme od Vás potřebovat zaslat nebo předat projekt od projektanta (nejlépe v elektronické podobě). Obvykle vytyčujeme do týdne, tak se stačí ozvat týden až čtrnáct dní před zahájením výkopových prací, aby jsme stačili zpracovat projekt a přijet přesně vytyčit, kde máte kopat základy.


Geodetické práce, vytyčení stavby, převod a prodej nemovitostí.

    Postup vytyčení je velmi rozmanitý podle toho, jaké podklady z katastru nemovitostí jsou k dispozici. Zpravidla je nutné přípravné zaměření skutečného stavu v terénu. Pak vytyčovatel porovná výsledky přípravného zaměření s podklady z katastru nemovitostí a početními postupy připraví vytyčovací prvky. Podle nich pak v terénu proběhne samotné vytyčení hranice pozemku.
    Naše geodetická kancelář zajišťuje pro své zákazníky vytyčování staveb na staveništi. Na základě poskytnuté projektové dokumentace od stavebníka či projektanta Vám vytyčíme přesnou polohu lomových bodů plánované stavby. Zpravidla vytyčujeme základové pásy, základové desky a nosníky, které následně zajišťujeme na tzv. lavičky.
    Zaměřením hranice pozemku se rozumí geodetické určení polohy nové hranice pozemku v terénu a její zobrazení v katastrální mapě.  Pro zobrazení nové hranice nebo upřesnění stávající hranice vlastníky je třeba vyhotovit geometrický plán.
    Postup prací. Po objednání prací nám předáte projekt (výkres situace, základy, 1np...), pokud možno v digitální podobě. V terénu provedeme polohové a výškové osazení stavby, vytyčíme obvod, výškový bod, popřípadě zajistíme vytyčený obvod na stavební lavičky. Výstupem je schéma vytyčených bodů a vytyčovací protokol, který Vám slouží jako doklad o vytyčení stavby pro stavební úřad.


geodetické vytyčení stavby budovy

    Cena konkrétní zakázky je stanovena dohodou v závislosti na členitosti, přístupnosti a průhlednosti terénu, typu katastrální mapy, obtížnosti připojení  do státního souřadnicového systému.
    19.5.2018 | Vyřídíme vám vše s rozdělením pozemku a s veškerým převodem na katastrálním úřadě, včetně právního servisu. Vše na jednom místě a za jednotnou cenu.
    Vytyčení hranice pozemku je pouze technický úkon, který nic nemění na právních vztazích k nemovitostem. Geodet musí pozvat všechny dotčené vlastníky pozemků k seznámení s výsledkem vytyčení a předat jim dokumentaci o vytyčení (vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení). Vlastníci mohou, ale také nemusí výsledek vytyčení respektovat. Vlastníci mohou průběh hranice pozemku (v rámci mezních odchylek stanovených katastrální vyhláškou) upřesnit. Pokud si vlastníci přejí, aby průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemku byl s přesností + 0,14 m evidován v katastru nemovitostí, musí být vyhotoven geometrický plán a podepsáno souhlasné prohlášení všemi vlastníky dotčených pozemků.


Zaměření a vytyčení hranice pozemku

    Nezbytné je vyplnit on-line objednávku, nebo ji podat osobně při návštěvě naší kanceláře, zaslat poštou, příp. zatelefonovat. Kromě údajů o objednateli potřebujeme znát před výjezdem do terénu katastrální území, parcelní číslo pozemku a přesně vyjádřenou hranici, kterou máme vytyčit. Údaje o pozemku či stavbě lze najít na http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastr.aspx.
    Můžete si u nás také objednat vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení rozestavěné a nebo postavené budovy a to sice pro kolaudaci a nebo za účelem získání hypotéky.
    Současně náš zákazník ihned po vytyčení stavby dostává vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení stavby, který je v mnoha případech vyžadován stavebním úřadem jako doklad o správnosti umístění stavby na pozemku.
    Vytyčení stavby. Při realizaci projektu je nutné stabu vytyčit tak, aby byla dobře polohově a výškově osazena. Před vytyčením stavby doporučueme ověřit nebo vytyčit vlastnické hranice.
    12.3.2018 | Změna prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě - vyřídíme vám vše se změnou prohlášení vlastníka a s veškerým převodem na katastrálním úřadě.


Je třeba poskytnout podklady pro vytyčení?

    Do celkové doby potřebné pro vytyčení hranice pozemku je třeba započítat obstarání podkladů z katastrálního úřadu (2 až 3 dny), přípravné zaměření v terénu podle provozních možností firmy (asi během 1 týdne), písemné pozvání dotčených vlastníků na dodejku (14 dní), vytyčení hranice a ústní projednání, dokončení dokumentace. Celková doba vytyčení hranice pozemku je tedy asi 4 týdny.
     Zaměření budovy Rozdělení pozemku Vyznačení věcného břemene Vytyčení pozemku Zaměření podkladů pro projekt Vytyčení stavby na staveništi Zaměření přípojky Prodej nemovitosti Kupní smlouva Darovací smlouva Směnná smlouva Smlouva - věcné břemeno Prohlášení - vymezení jednotek Zástavní smlouva
    27.12.2017 | Provádíme zaměření domu pro stavební i katastrální úřad - geometrický plán i akceptační protokol pro Digitální technickou mapu Plzeňského kraje

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00