Jak na věc


valná hromada jediného společníka

Zápis ze zasedání valné hromady

    Program pro tisk používá korespondenční adresu. Program umožňuje zadat adresu odesílatele. Vyberte si, na jakou obálku chcete adresy tisknout, program na ně vytiskne adresy všech členů HS. Správná funkce programu je podmíněna schopností Vaší tiskárny tisknout na obálky.
    Akcionáři/společníci se jí účastní buď osobně, nebo v zastoupení. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní mají akcie (resp. podíl ve společnosti), jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá statutární orgán náhradní valnou hromadu. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů/společníků.


Povinné náležitosti valné hromady

    Pořad (program) valné hromady, tedy seznam bodů, o kterých se bude jednat. U toho se také stanoví, zda se o daném bodu má hlasovat a jaký poměr hlasů je nutný pro schválení (zákon ve třech případech, tj. zprávě o finančním hospodaření, změně stanov a rozhodnutí o využití honitby vyžaduje ¾ většina přítomných hlasů, v ostatních případech stačí ½ většina). Po zadání jednacích bodů a „Ukončení editace jednacích bodů“ je možné v menu „Valná hromada – Generovat pořad valné hromady“ vytvořit soubor RTF, který bude obsahovat místo, datum, hodinu a pořadu jednání VH. Tento soubor si může uživatel sám editovat a doplnit o potřebné informace, uložit ho nebo ho vytisknout (doporučujeme tisknout na druhou stranu pozvánky)
    Každý člen nebo jeho zástupce při příchodu na VH předá svoji pozvánku nebo řádně vyplněnou plnou moc (plná moc nemusí být úředně ověřena, pokud to neukládají stanovy HS). Pracovník provádějící presenci ji převezme.
    Se přístupem společnosti FIRMIN s.r.o. jsem velice spokojen. Jedná se o velice profesionální služby na vysoké úrovni. Pomohli mi ve velice krátké době se založením společnosti a následně také se zřízením sídla. Díky tomu, že se postarali kompletně o celý proces, mi odpadlo mnoho starostí a mohl jsem se tak plně věnovat svému podnikání.
    Dvojitým kliknutím na takto založenou VH se zpřístupní „Jednací body VH“. Program umožňuje zadáním jednacích bodů vytvořit pořad jednání VH, jak to vyžaduje §22 odst.2 zákona a ten pak vytisknout.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00