Jak na věc


valná hromada jediného společníka

Povinné náležitosti valné hromady

    Program eviduje počet všech hlasů všech členů honebního společenstva a počet hlasů přítomných nebo zastoupených členů. Pokud je přítomno méně než 50% všech hlasů, není VH usnášeníschopná. Taková VH se stane usnášeníschopnou podle §22 odst.4. až 1 hodinu po stanoveném začátku VH.
    Se přístupem společnosti FIRMIN s.r.o. jsem velice spokojen. Jedná se o velice profesionální služby na vysoké úrovni. Pomohli mi ve velice krátké době se založením společnosti a následně také se zřízením sídla. Díky tomu, že se postarali kompletně o celý proces, mi odpadlo mnoho starostí a mohl jsem se tak plně věnovat svému podnikání.


Zápis ze zasedání valné hromady

    Pořad (program) valné hromady, tedy seznam bodů, o kterých se bude jednat. U toho se také stanoví, zda se o daném bodu má hlasovat a jaký poměr hlasů je nutný pro schválení (zákon ve třech případech, tj. zprávě o finančním hospodaření, změně stanov a rozhodnutí o využití honitby vyžaduje ¾ většina přítomných hlasů, v ostatních případech stačí ½ většina). Po zadání jednacích bodů a „Ukončení editace jednacích bodů“ je možné v menu „Valná hromada – Generovat pořad valné hromady“ vytvořit soubor RTF, který bude obsahovat místo, datum, hodinu a pořadu jednání VH. Tento soubor si může uživatel sám editovat a doplnit o potřebné informace, uložit ho nebo ho vytisknout (doporučujeme tisknout na druhou stranu pozvánky)
    Program umožňuje tisk hlasovacích terčíků. Na terčíku je uveden účastník valné hromady, datum konání VH a počet hlasů, kterými účastník na VH disponuje. Číslo je dostatečně veliké, aby bylo čitelné při sčítání hlasů.
    Má-li společnost jen jediného akcionáře/společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář/společník. Projev jeho vůle při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu. Při rozhodování může vyžadovat účast statutárního orgánu a dozorčí rady.
    Program pro tisk používá korespondenční adresu. Program umožňuje zadat adresu odesílatele. Vyberte si, na jakou obálku chcete adresy tisknout, program na ně vytiskne adresy všech členů HS. Správná funkce programu je podmíněna schopností Vaší tiskárny tisknout na obálky.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
9479
cache: 0024:00:00