Jak na věc


valná hromada jediného společníka

Zápis ze zasedání valné hromady

    Vyhotovení zápisu zajišťuje statutární orgán a to do 30 dnů od ukončení valné hromady a každý akcionář/společník může požádat o vyhotovení kopie tohoto zápisu.
    Každý člen nebo jeho zástupce při příchodu na VH předá svoji pozvánku nebo řádně vyplněnou plnou moc (plná moc nemusí být úředně ověřena, pokud to neukládají stanovy HS). Pracovník provádějící presenci ji převezme.
    Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Než je zvolen předseda, řídí valnou hromadu statutární orgán, který tím byl pověřen. Zápis o valné hromadě musí obsahovat zákonem stanovené položky:
    Pokud má účastník VH plnou moc člena HS k zastupování, ale sám není členem HS, klikněte na tlačítko „Nový zástupce“ a zadáním jeho jména ho vložte do seznamu.


Povinné náležitosti valné hromady

    Do působnosti valné hromady patří například rozhodování o změně stanov, zvýšení či snížení základního kapitálu, volba a odvolání jednatelů, členů představenstva, dozorčí rady a případných dalších orgánů podle stanov, rozhodování o odměňování jednatelů, členů představenstva a dozorčí rady, rozhodnutí o fúzi nebo likvidaci společnosti, schvalování smluv a další.
    Se přístupem společnosti FIRMIN s.r.o. jsem velice spokojen. Jedná se o velice profesionální služby na vysoké úrovni. Pomohli mi ve velice krátké době se založením společnosti a následně také se zřízením sídla. Díky tomu, že se postarali kompletně o celý proces, mi odpadlo mnoho starostí a mohl jsem se tak plně věnovat svému podnikání.
    Program eviduje počet všech hlasů všech členů honebního společenstva a počet hlasů přítomných nebo zastoupených členů. Pokud je přítomno méně než 50% všech hlasů, není VH usnášeníschopná. Taková VH se stane usnášeníschopnou podle §22 odst.4. až 1 hodinu po stanoveném začátku VH.
    Před začátkem prvního hlasování by měla být presence ukončena a další pozdě příchozí členové by neměli být na VH vpuštěni. Presence se ukončí v menu „Valná hromada – Ukončit presenci valné hromady“.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00