Jak na věc


výstaviště černá louka ostrava výstavy

Koncept odůvodnění Metropolitního plánu

    Areál výstaviště byl ovšem postupem času narušen výstavbou několika jednotlivých a na celkovou koncepci nahodile umístěných budov a provozních objektů.Mezi ně patří zejména vybudování tenisového klubu, včetně kryté haly a několika provizorních pavilonů.
    Menší pavilon po levé straně pavilonu „A“. K dispozici je zde osm kojí o velikosti 3×3 metry, které jsou umístěny po obvodu pavilonu. Dále jsou zde dvě koje o rozměru 6×3 metry. V celém pavilonu jsou položeny koberce. Koje jsou z dřevotřísky.
    Usnesením č. 1308 ze dne 31. 5. 2016 zadala IPR Rada hl. m. Prahy zpracování aktualizace koncepce z roku 2013. Dokument byl projednán a odsouhlasen v rámci pracovní skupiny složené ze zástupců OPP MHMP, NPÚ, SVM MHMP, VP, a. s., IPR Praha a MČ Prahy 7.
    Zajímavost: Výstaviště Holešovice postihly v nedávné době tři rozsáhlé požáry. Nejprve shořel Bruselský pavilon v dolní části výstaviště (1991), poté v roce 2005 lehlo popelem unikátní dřevěné dvadlo Globe a v roce 2008 shořelo na Výstavišti Holešovice levé křídlo krásného secesního Průmyslového paláce.


UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE OBJÍZDNÉ TRASY A NÁVŠTĚVNÍKY BURZY 10.11.2019

    Současná podoba areálu je charakterizována špatným technickým stavem jednotlivých budov i přilehlých prostranství, který pramení z dlouhodobého zanedbání a působení přírodních živlů (povodně, požáry). Od roku 2015 spravuje výstaviště společnost Výstaviště Praha, a. s., (dříve Rozvojové projekty Praha, a. s.), jejímž jediným akcionářem je hlavní město Praha.
    Pro nakupující skvělá příležitost nakoupit zajímavé věci většinou za velmi výhodné ceny, prodávající si zde může přivydělat prodejem věcí, které sám už nepoužívá, ale mohly by posloužit někomu dalšímu. Akce probíhá za každého počasí v kryté hale. Parkován
    Jděte ulicí Poděbradova směrem do centra, na světelné křižovatce pokračovat stále rovně do ul. Táboritská, Koruní až na Mírové náměstí. Mírové náměstí přejděte rovně a vejďete do průchodu (mezi Českou Spořitelnou a Čedokem) a za průchodem se dejte vlevo. Projděte ul. Pod Šancemi do Žižkovi ulice a poté přes most. Ihned za mostem vlevo do Vosálkovi ul. projdete parkem, přes lávku a stojíte přímo u vstupní brány na výstaviště.


UPOZORNĚNÍ PRO CHOVATELE A NÁVŠTĚVNÍKY BURZY

    Koncept odůvodnění Metropolitního plánu je podkladem pro předběžnou diskusi o metodice plánu, o možnostech návrhu, o způsobu možných řešení problémů Prahy a její metropolitní oblasti. Koncept odůvodnění je otevřením cesty. Předběžnou diskusi jsme slíbili na počátku práce nejen za zpracovatele, ale především za pořizovatele plánu a za politickou reprezentaci, která je zadavatelem plánu. Tato diskuse probíhá po mnoha liniích. Jsme rádi, že po více než roce spolupráce s městskými částmi, s veřejností odbornou a někdy i laickou lze konstatovat, že probíhá úspěšně.
    První část „konceptu odůvodnění“ představujeme ve formě souboru dvanácti tematických sešitů a osmi výkresů. Sešity otevírají diskuzi o tom, jak bude ve výsledku Metropolitní plán Prahy vypadat ve své závazné části (podle stavebního zákona). V červnu 2014 bude koncept doplněn o druhou část (6 sešitů a 4 výkresy) a bude ještě doplněn o ukázky podrobných regulací jednotlivých lokalit. Je nutné zdůraznit, že předložený „koncept odůvodnění“ není (a nesmí být) návrhem ve smyslu § 50 stavebního zákona. Online verze elektronického vydání je k dispozici na adrese www.iprpraha.cz/metropolitniplan.
    Po roce 1989 tradice výstavnictví postupně upadala a s ní chátraly i prostory výstaviště. V první polovině 90. let se výstaviště opět začalo vracet ke svému původnímu účelu a začaly se zde pořádat opět výstavní akce.


Setkání chovatelů exotického ptactva

    Areál lounského výstaviště nabízí čtyři pevné pavilony o rozloze 1 550m2, v případě další potřeby kryté plochy, využíváme montované haly, které plně nahrazují vnitřní výstavní prostory. Venkovní výstavní prostory jsou o rozloze 4 500m2.
    Montovaná hala, kterou si necháváme stavět dle potřeb výstavy. V areálu výstaviště se nachází pouze dočasně po  dobu trvání výstavy. Rozměry pavilonu, můžeme uzpůsobit potřebám akce. Nejčastěji využíváme halu o rozměru 21×25 metrů. Boky haly jsou z PVC. Hala je nezateplená. Podlaha dřevěná. Hala poskytuje obrovské možnosti, kdy nejsme limitováni pevnou stavbou a kreativita a nápady se zde mohou naplno rozvinout. Zde je pouze volný výstavní prostor, kde Vám můžeme zajistit výstavbu výstavního stánku. Umístění této haly je vlevo za vstupem na výstaviště.
    Pavilon je situován mezi léčivým pramenem a pavilonem „A“. Uprostřed pavilonu jsou čtyři koje, vždy o rozměru 3×3 metry. Lze je částečně propojovat  a tím zvětšit výstavní prostor. Dále jsou zde dvě menší koje o rozměru 6m2 a v čele pavilonu dvě koje o rozměru 18m2. V celém pavilonu je položen koberec.


OBJÍZDNÁ TRASA PŘES AREÁL VÝSTAVIŠTĚ

    Výstaviště Holešovice vzniklo v roce 1891 při příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Najdete je v rozsáhlém areálu v sousedství Stromovky. Součástí areálu je kromě Výstaviště Holešovice (Průmyslový palác, Křižíkovy pavilony) i Lunapark, Mořský svět, Křižíkova fontána. V horní části Výstaviště se nalézá Lapidárium Národního muzea a Marloldovo panorama.
    Příjezd po silnici č. 7, jet směr Chomutov až na sjezd na Most, odbočit na silnici č. 28 směr Most, na kruhovém objezdu 1.výjezd směr Postoloprtská, další dva kruhové objezdy projet rovně, na křižovatce odbočit vlevo směr Dobroměřice do ul. Žižkova a první křižovatka opět vlevo, vjet do sídliště, do ulice Petra Obrovce. Za koupalištěm odbočit vpravo ul. Prokopa Holého. Zde již sledujte dočasné značení, které Vás navede na parkovací plochy.
    Po obvodu pavilonu je umístěno čtrnáct kojí, které po rozsáhlé rekonstrukci z let 2017/2018 oddělují pouze sloupy a lehké mobilní paravany.  Volná výstavní plocha uprostřed pavilonu o maximálním rozměru 10x5m. Dřevěná podlaha.


ZAHRADA VÝSTAVIŠTĚ - zahájení prodeje

    Po silnci č. 15 přes Libčevest, najet na silnici č. 28 směr Louny, při vjezdu do Loun na prvním kruhovém objezdu, 3. Výjezd, směr Postoloprtská, další dva kruhové objezdy projet rovně, na křižovatce odbočit vlevo směr Dobroměřice do ul. Žižkova a první křižovatka opět vlevo, vjet do sídliště, do ulice Petra Obrovce. Za koupalištěm odbočit vpravo ul. Prokopa Holého. Zde již sledujte dočasné značení, které Vás navede na parkovací plochy.
    Zděný pavilon podél řeky Ohře je největším „pevným“ pavilonem výstaviště. Po levé straně je sedm kojí, vždy o rozměrech 3×3 metry. Koje lze mezi sebou propojovat. Tento pavilon disponuje 270m2 volné výstavní plochy. V kójích jsou na podlaze koberce. Jinam je v celém pavilonu dlažba.
    Montovaná hala, kterou si necháváme stavět dle potřeb výstavy. V areálu výstaviště se nachází pouze dočasně po  dobu trvání výstavy. Rozměry pavilonu, můžeme uzpůsobit potřebám akce. Nejčastěji využíváme halu o rozměru 15×30 metrů. Boky haly jsou z PVC. Hala je nezateplená. Podlaha dřevěná. Hala poskytuje obrovské možnosti, kdy nejsme limitováni pevnou stavbou a kreativita a nápady se zde mohou naplno rozvinout. Zde je pouze volný výstavní prostor, kde Vám můžeme zajistit výstavbu výstavního stánku. Umístění této haly je vpravo u řeky Ohře za vstupem na výstaviště.


Program nejbližších akcí na Výstaviště Holešovice

    Poválečný vývoj směřoval spíše k obnově kulturní náplně a k pokusu vtiskout charakteru výstaviště novou podobu.V této době zde byla vystavena letní divadelní scéna, která se ovšem postupem doby přebudovala na letní kino. Promítání filmových představení zde pokračuje s několika přestávkami až do dnešní doby.
    Příjezd po silnici 28, při vjezdu do Loun na prvním kruhovém objezdu, 3. Výjezd, směr Postoloprtská, další dva kruhové objezdy projet rovně, na křižovatce odbočit vlevo směr Dobroměřice do ul. Žižkova a první křižovatka opět vlevo, vjet do sídliště, do ulice Petra Obrovce. Za koupalištěm odbočit vpravo ul. Prokopa Holého. Zde již sledujte dočasné značení, které Vás navede na parkovací plochy.
    V areálu výstaviště se dále koná plno dalších akcí např: Běh s kočárky, Memoriál Karla Reise, Okresní soutěž mladých zdravotníků pro žáky ZŠ a gymnázií pod záštitou Červeného kříže v Lounech, Letní lounské vábení, Soptík – soutěž pro MŠ a žáky nižších ročníků ZŠ pod záštitou Integrovaného záchranného systému HZS a PČR, Jiný den – víkendová akce Městské Knihovny v Lounech, Soutěž tanečních skupin v moderním tanci, Den záchranářů pod záštitou Ústeckého kraje.


Koncepce Výstaviště Praha 2016, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

    IPR Praha (tehdy ÚRM) byl na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1241 ze dne 23. 7. 2013 pověřen, aby zpracoval podkladový materiál k návrhu koncepce budoucího využití Výstaviště Praha, jehož součástí bude vyhodnocení současného potenciálu a identifikace rozvojových možností (při zohlednění širších územních vztahů) a návrh dalších konkrétních kroků, jejichž realizace přispěje ke komplexní obnově Výstaviště při příležitosti vrácení areálu do rukou Prahy během roku 2014. Tento materiál byl následně schválen usnesením číslo 35/8 ze dne 27. 2. 2014 Zastupitelstvem hl. m. Prahy.
    Lounské výstaviště se nachází v areálu Masarykových sadů, v odpočinkové zóně na severozápadním okraji Loun. Jeho tradice sahá až do roku 1931, kdy byl při příležitosti Všeobecné krajinské výstavy vystaven hlavní pavilon arch. Chocholou. Další expozice výstavy byly realizovány v prostorách jednorázových sezónních staveb, které se ovšem do dnešní doby nedochovaly. Jako pozůstatek meziválečného období se zde nachází lehký bunkr s bočními střílnami vystavěný na břehu Ohře k případné obraně severozápadní hranice. Postaven byl v letech 1937 – 38.
    Stejně jako, když k nám přijedete vlakem i z autobusového nádraží projdete historickým centrem města Loun. Cesta je dlouhá cca 1,5 km a trvá přibližně 25 min.
    Záměrem hlavního města je postupná obnova celého areálu Výstaviště Praha, který má potenciál stát se jedinečnou multifunkční zónou celodenní rekreace v širším centru Prahy ve vazbě na Trojskou kotlinu a Stromovku.


Výstaviště Holešovice program akcí.

    Příjezd po silnici č. 7, sjet na silnici č.28 směr Most, na kruhovém objezdu 1.výjezd směr Postoloprtská, další dva kruhové objezdy projet rovně, na křižovatce odbočit vlevo směr Dobroměřice do ul. Žižkova a první křižovatka opět vlevo, vjet do sídliště, do ulice Petra Obrovce. Za koupalištěm odbočit vpravo ul. Prokopa Holého. Zde již sledujte dočasné značení, které Vás navede na parkovací plochy.
    Setkání chovatelů okrasného ptactva, holubů, drůbeže, králíků, psů, koček, hlodavců, kožešinových a terarijních zvířat a akvarijních ryb se koná pravidelně vždy druhou neděli a čtvrtou neděli v měsíci v areálu přerovského výstaviště.
    Hlavní pavilon výstaviště, historická budova z roku 1931. Pavilon A prošel v roce 2018 kompletní rekonstrukcí a v současné době se vrátit do své krásné prvorepublikové podoby.
    Výstaviště Praha je významným a ojedinělým prostorem ve struktuře širšího centra Prahy. Areál vznikl vyčleněním z původní rozlohy městského parku Stromovka u příležitosti Jubilejní zemské výstavy pořádané v roce 1891 a je významným představitelem způsobu výstavnictví 19. století.


Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

    Jděte ul . Osvoboditelů, odbočte vpravo na Komenského nám., projděte do Husovy ulice a odbočte vlevo do ulice Hilberova, směr k Synagoze, dojdete na Mírové náměstí. Na Mírovém náměstí vejděte do průchodu (mezi Českou Spořitelnou a Čedokem) a za průchodem se dejte vlevo do ulice Pod Šancemi, Žižkovi ulice a přejděte přes most. Ihned za mostem vlevo do Vosálkovi ulice, projdete parkem přes lávku a stojíte přímo u vstupní brány na výstaviště.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00