Jak na věc


výroby vločky z papíru

Porcelánový hrnek S20181 280 ml

    Celosvětově převládá chov koz na mléko a na maso. V řadě středomořských států (hl. v Turecku), ale i v jižní Africe, Rusku a USA se chovají angorské kozy poskytující kvalitní vlnu.
    Ve většině rozvojových zemí je živočišná výroba až druhořadým odvětvím, protože postrádá kvalitní krmivovou základnu. Nedostatek potravin živočišného původu se projevuje v populaci tzv. bílkovinným hladem, který působí negativně na fyzickou kondici obyvatel a pracovní výkonnost.
    Zpracování žuly ušlechtilým kamenickým způsobem probíhá na provozovně Rochlice. Pro opracování suroviny v ušlechtilé kamenické výrobě využíváme nové technologie, které umožňují dosahovat vysoké přesnosti rozměrů a jakosti povrchových úprav. Technologický postup výroby se zde skládá z následujících kroků:
    Chov drůbeže je v rozvinutých zemích industrializovaným oborem bez přímé závislosti na krmivové základně. Krmné směsi se vyrábějí mimo spotřebitelské regiony a mnohdy se i dovážejí.


INTENZIVNÍ TYPY ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY:

    Jemný bílý střep - zabroušené hrany - dokonale čistá práce, to jsou porcelánové hrnky české výroby v I. jakosti. Nabízíme přes 60 unikátních tvarů a velikostí. České hrnky a šálky vyrábíme pouze na objednávku s delším termínem dodání 1-2 měsíce a s min. odběrem 200 ks. Vzorky naleznete na naší pražské vzorkovně Veškeré hrnky a šapa pro Vás nadekorujeme některou z uvedených technologií.
    Ve vztahu k ostatním odvětvím živočišné výroby převažují soutěživé vztahy při využívání krmivové základny, při využívání pracovních sil a pořizování investic. Při úměrném rozsahu chovu ovcí mohou mít tyto vztahy i charakter vztahů doplňkových a dokonce i podpůrných.
    1) chov alpského typu – rozvinut hl. v Evropě v alpských zemích, ale také ve Skandinávii. Přes letní měsíce se dobytek pase ve vyšších polohách. V zimě je dobytek ustájen.
    3) moderní extenzivní chov – rozvinut např. na rozsáhlých prériích severoamerického středozápadu, na pampách v Latinské Americe. V suchých polopouštních oblastech Austrálie a na kvalitních pastvinách Nového Zélandu se chovají moderním extenzivním způsobem hl. ovce. Pastviny se ošetřují, zajišťují se dostatečné zdroje vody…


Porcelánový hrnek B20034 220 ml

    Chov prasat je nejméně spjat prostřednictvím podpůrných vztahů s ostatními odvětvími v podniku. Proto jeho chov je soustřeďován i do specializovaných zemědělských podniků. Odvětví chovu prasat soutěží o jadrná krmiva, pracovní síly a investice. Ostatním odvětvím může prospět pouze prostřednictvím finančních prostředků, které realizace jeho produkce vytváří.
    Působení trhu se projevuje ve dvou územních dimenzích. Jednak přitahuje zemědělskou výrobu včetně živočišné výroby do svého bezprostředního zázemí (příměstský chov mléčného skotu a drůbeže). Jednak působí v širších geografických dimenzích především zásluhou modernizace dopravy. Jako příklad lze uvést specializované dodávky masa, masných výrobků či mléka z Argentiny, Uruguaye, Austrálie, Nového Zélandu…
    Rotační tváření plastů (rotomolding, rotomoulding) je moderní technologie, která používá za základní materiál plastový prášek a přetváří jej pomocí gravitace, tepla, tvaru formy a pomalého otáčení do výrobku, který je dutý, nemá vnitřní pnutí a švy, má novou pravidelnou vnitřní strukturu a tvarovou paměť.


Porcelánový hrnek L20461 230 ml

    Chov drůbeže má mnoho společného při využívání faktorů a navazování vztahů k ostatním odvětvím jako chov prasat. Je také jednostranným konzumentem hlavně krmných směsí a mizivým dodavatelem produkce pro ostatní odvětví.  Navíc nárokuje potřebu práce, investic a energie. Slepičí trus patřil k dobrému hnojivu; nyní se využívá spíše sušený jako součást krmiva pro výkrm skotu. To je také jediný podpůrný vztah, který se zde vytváří.  Rentabilní výroba vajec a drůbežího masa vytváří zisk, který může být použit i pro rozvoj dalších odvětví.  Výroba vajec a drůbežího masa je ve značné míře soustředěna do specializovaných podniků.
    ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA je významnou součástí zemědělské výroby. V celosvětovém měřítku převažuje hodnota živočišné výroby nad rostlinnou. Tuto převahu vytvářejí především státy s rozvinutou tržní ekonomikou, tedy státy vyspělé, ve kterých je živočišná výroba vedoucím odvětvím zemědělské výroby. Rostlinná výroba je ve vyspělých zemích zaměřena pro potřeby výroby živočišné, především produkce zrnin.
    Chov prasat zabezpečuje asi 40% světové spotřeby masa. Výhodami chovu prasat jsou snadná aklimatizace a rychlá reprodukce. Jejich chov nevyžaduje žádnou zvláštní přípravu krmiv a lze zkrmovat i různé odpady.
    2) intenzivní stájový chov – charakteristický pro převážnou část střední, jižní a jihovýchodní Evropy. Při tomto typu chovu je hlavním příjmem ze zemědělství rostlinná výroba.
    Vytěžená Liberecká žula se zpracovává v provozech hrubé kamenické výroby na lomu Ruprechtice, kde probíhá úprava suroviny klasickými kamenickými způsoby.


Sbírka pro Dětské centrum Veská

    Upozornění! Odborné a komerční články čerpají ze zdrojů volně přístupných na webových stránkách a dále přímo od jejich autorů. Autor webových stránek nenese zodpovědnost za správnost uvedených údajů, prezentací a článků. Články jsou uvedeny se zdrojem popř. jeho autorem či vlastníkem třetích stran. Uvedená díla jsou použita pro nekomerční účely.
    Chov ovcí má v živočišné výrobě výsadní postavení v tom, že je založen na pastevním způsobu chovu. Ovce je typickým pastevním zvířetem, které zužitkovává velmi nízké mladé porosty; ovce dovede využít porost pastvišť, která již nemohou být spásány skotem. V tom je také podstata podpůrného vztahu mezi chovem skotu a chovem ovcí při využívání pastvin. Ovčí hnůj přispívá k zúrodnění zemědělské půdy. Ovce, podobně jako skot, zužitkovávají objemná krmiva. Tím se vytváří převážně podpůrné vztahy k rostlinné výrobě.


Porcelánový hrnek M20639 320 ml

    Chov skotu vytváří v podniku základní podpůrný vztah k úrodnosti půdy, neboť v současných podmínkách je nejenom základním, ale často i jediným producentem chlévské mrvy a ostatních dobře využitelných organických hnojiv. Podpůrný vztah k rostlinné výrobě se vytváří i při produkci krmiv pro živočišnou výrobu. Skot zhodnocuje statková krmiva, která by jinak zůstala nevyužita, a hospodářský efekt podniku by se snížil. Chov skotu tak vytváří převážně podpůrné a doplňkové vztahy k většině odvětví rostlinné výroby.
    Uvnitř odvětví chovu skotu dochází k soutěživým vztahům při využívání pracovních sil, staveb a budov pro živočišnou výrobu a hlavně pak při nárocích na krmivovou základnu. Mohou se však projevit i vztahy podpůrné, a to jak při reprodukci zvířat, tak i při využívání krmivové základny pastvou dobytka. Při využívání budov a staveb, především při adaptaci pro jiný druh či užitkový směr zvířat může dojít k vytváření vztahů doplňkových až podpůrných.
    3) dominantní stájový chov – rozvinut v oblastech intenzivní živočišné výroby, především v západní a severní Evropě a v Severní Americe. Při tomto typu chovu je hlavním příjmem ze zemědělství živočišná výroba.
    1) kočovný a polokočovný chov – charakteristický pro suché oblasti centrální a jihozápadní Asie (Mongolsko, západní Čína, střední Asie, Kazachstán). Kočovníci provázejí stáda po trasách podle rozložení pastvin s dočasnými sídly obvykle v místech vodních zdrojů.


Porcelánový hrnek M20533 250 ml

    Chov koz má význam především v hospodářství rozvojových zemí. Nejvyšší stavy koz, avšak s malou užitkovostí, jsou v Indii, Číně, Pákistánu a také na africkém kontinentu v Nigérii, Etiopii či Súdánu.
    Živočišnou výrobu můžeme rozdělit na intenzivní a extenzivní typy. Rozdíly jsou však velmi relativní a v řadě zemí dochází ke kombinaci intenzivní a extenzivní živočišné výroby.
    Významným sortimentem je také výroba záhozového kamene různých frakcí, vhodného například na úpravu vodních toků, zpevnění svahu atd. Pro úpravu terénu je vhodné i drcené kamenivo, který dodáváme také v různých frakcích.
    Těžiště kamenické výroby spočívá především ve výrobě tradičních žulových výrobků pro stavbu typu - soklový kámen, štípaný a lámaný hranol, kopáky a štípaný a lámaný haklík. Spadají pod evropskou normu ČSN EN 771-6.
    Ve vyspělých zemích je první faktor, tedy krmivová základna, geograficky oddělena od vlastního chovu. Proto se zde při rozmístění živočišné produkce významnou měrou uplatňuje činitel spotřeby.


Porcelánový hrnek O20588 330 ml

    Chov skotu je základním oborem živočišné výroby. Je celosvětově rozšířen z důvodu optimální adaptability zvířat. Ve specifických přírodních podmínkách (teplo, vlhko) je rozšířen chov buvolů (jižní a jihovýchodní Asie).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00