Jak na věc


uznání zahraničního vzdělání

Činnosti Centra pro uznávání odborných kvalifikací

    Dne 28. 4. 2006 jsem si od Petra Halady, bytem Morušova 1451, Šenov půjčil 5000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) s tím, že tuto částku vrátím nejpozději do 31. 5. 2006. Do dnešního dne jsem však půjčenou částku nevrátil. Uznávám tímto svůj dluh co důvodu i výše a zavazuji se je zaplatit do 31. 5. 2006.
    Mezi podnikateli sice nemusí zaznít přímo formulka obsažená v názvu tohoto článku, vůle uznat závazek však musí z písemného prohlášení jednoznačně vyplývat. Vždy bude zapotřebí přihlížet ke konkrétním okolnostem případu. Nejvyšší soud v minulosti například dospěl k závěru, že tzv. odsouhlasení salda pohledávek a závazků nepředstavuje bez dalšího uznání dluhu. Neuspěl ani věřitel, který, přiznejme, že vcelku logicky, argumentoval, že dlužník uznal svůj závazek už tím, že ho učinil předmětem započtení proti své pohledávce vůči věřiteli.


Advokátní kancelář Ústí nad Labem

    Písemné uznání závazku dlužníkem co do důvodu a výše (§323, §407 ObchZ). Věřitel nemusí již složitě (a někdy neúspěšně) dokazovat existenci své pohledávky pomocí jiných důkazů. Písemným uznáním se má zato, že závazek v uznaném rozsahu v době uznání trvá a to i v případě, kdy pohledávka věřitele byla v době uznání již promlčena. Uznáním závazku začne běžet nová čtyřletá promlčecí doba. Za uznání závazku může být považováno i zaplacení úroků, pak je uznána jen částka, ze které se úroky platí. Plní-li dlužník částečně svůj závazek, má toto plnění účinky uznání zbytku dluhu, jestliže lze usuzovat, že plněním dlužník uznává i zbytek závazku. Uznání závazku má účinky i vůči ručiteli.
    Základním přínosem uznání dluhu pro věřitele je zásada, že uzná-li někdo písemně svůj určitý závazek, má se za to, že v uznaném rozsahu tento závazek v době uznání trvá. Platí to dokonce i v případě, že pohledávka je v době uznání promlčena. Má-li tedy věřitel k dispozici uznání dluhu (nepřehlédněte, že zákon vyžaduje písemnou formu), vyráží tím protistraně z ruky oblíbený trumf v podobě pasivního, ale někdy pohříchu efektivního postupu, který se dá shrnout slovy „nesjednal jsem, nepřevzal jsem, neznám, dokaž“. Právě to poslední „dokaž“ se totiž v takovém případě obrací proti dlužníkovi. Ohledně uznaného dluhu je na dlužníkovi, aby prokázal, že nesjednal, nepřevzal atd. Věřiteli se taková uznaná pohledávka relativně snáz vymáhá. S důkazy o neexistenci závazku musí totiž přijít dlužník.


Užitečné kontakty, odkazy a dokumenty

    Během mediace našel pan Miroslav odvahu svým dospělým dcerám prozradit, že mají dva malé bratry. Dcery to přijaly s pochopením a panu Miroslavovi se ulevilo. V současné době je úředně zapsaný jako otec obou synů, kteří se narodili z jeho vztahu s paní Marií.
    Za uznání zbytku nepromlčeného závazku se považuje i to, když dlužník svůj závazek plní částečně. Pokud tedy kupující kupní cenu částečně uhradí a nevznese přitom námitky ohledně nedodání zboží či kvality, množství či ceny dodaného zboží, uzná tím, že je věřiteli dlužen i zbývající část kupní ceny. Jak významný je to nástroj pro věřitele netřeba asi zdůrazňovat. Podobné následky má i placení úroků, které se považuje za uznání jistiny, k níž se úroky vztahují.


Základní informace o regulovaných profesích na území ČR

    V průběhu mediace se hodně mluvilo o tom, že pan Miroslav je stále ještě ženatý s paní Annou, se kterou má dvě dospělé dcery. To paní Marie věděla, stejně jako to, že pan Miroslav a paní Anna se ústně dohodli na rozchodu už před dvaceti lety a k úřednímu rozvodu nedošlo jen proto, že paní Anna je věřící. Nevěděla ale, že pan Miroslav nikdy své původní ženě a dcerám neoznámil, že založil novou rodinu. Bál se totiž, že ho dcery, také silně věřící, kvůli tomu odsoudí a přestanou se s ním stýkat. Pan Miroslav přiznal, že je celou situací velmi vyčerpaný, protože se s dcerami pravidelně vídá a je pro něj velmi náročné tajit jim informace o existenci nové rodiny.
    Zmínili jsme, že uznání dluhu musí být provedeno písemně. Obchodní zákoník však zná i některé situace, kdy se dluh má za uznaný, i když věřitel žádným dlužníkovým písemným uznáním dluhu nedisponuje. Jak je to možné?
    Nepřeceníme zřejmě právní povědomí věřitelů a dlužníků. Alespoň tedy těch pohybujících se v podnikatelských vodách, budeme-li předpokládat, že vědí, že uznání dluhu je věc dobrá pro věřitele a poněkud problematická pro dlužníka. Pojďme se tedy na to uznání dluhu blíže podívat. Pro zjednodušení zůstaňme mezi podnikateli.


Databáze regulovaných povolání a činností

    Paní Marie žila 10 let v partnerském vztahu s panem Miroslavem, měli spolu dva malé syny, ale nevzali se. Pan Miroslav měl oba syny rád, věnoval se jim, nikdy nezpochybňoval své otcovství, ale vyhýbal se jakémukoli úřednímu uznání obou dětí. Paní Marie to několik let respektovala, nechtěla na pana Miroslava tlačit, ale v době, kdy její vztah s panem Miroslavem procházel krizí, si uvědomila, že chce mít situaci ohledně otcovství v pořádku. Pan Miroslav úřední uznání otcovství opakovaně přislíbil, ale vždycky se našel důvod, proč k tomu nakonec nedošlo. Marie a Miroslav se začali hádat.
    Uznání závazku má pro věřitele kromě přechodu důkazního břemene ohledně existence dluhu ještě jeden významný přínos: Uznáním dluhu, ať již v podobě písemného prohlášení, úhradou části závazku či úhradou úroků, začíná běžet nová čtyřletá promlčecí doba. To je jistě další z argumentů, proč si věřitel uznání dluhu v praxi často cení natolik, že je ochoten s případnou žalobou ještě nějakou dobu posečkat.
    Stránka www.uznanidluhu.cz vznikla za podpory neziskové organizace. Účelem této stránky je jednoduché a správné vypracování dokumentu - uznání dluhu podle občanského zákoníku. Aplikace na stránce je zdarma a otevřena pro širokou veřejnost. Postupné vyplňování formuláře zaručuje úplné a správné vyplnění tohoto dokumentu.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00