Jak na věc


tvarovky hrdlových kg z tvrdeho pvc

4 NÁSUVNÉ HRDLOVÉ SPOJE TYTON, SMU, STB, JIŠTĚNÉ HRDLOVÉ SPOJE BRS JIŠTĚNÉ HRDLOVÉ SPOJE BRS

    7 Ucpávkový hrdlový spoj (STB) podle DIN t hrdlo n = počet šroubů s hlavou T těsnění ucpávkový kroužek Ø d 1 Ø D Ø d 2 l n t ucpávkový kroužek těsnicí kroužek šrouby s T hlavou rozměry [mm] hmotnost [kg] ~ maximální úhlové vychýlení M ,6 0,8 5, M ,0 1,1 7, M ,9 1,5 7, M ,2 1,9 10, M ,1 2,3 12, M ,0 2,9 12,5 1, M ,9 3,5 18,5 16 PFA: přípustný zkušební tlak ve stavebním dílu na staveništi v barech, může být, v závislosti na tlakové třídě nižší PMA = 1,2 x PFA; PEA = 1,2 x PFA + 5 PFA 4 NÁSUVNÉ HRDLOVÉ SPOJE TYTON, SMU, STB; 131
    24 MMC-kusy Hrdlové tvarovky s hrdlovou odbočkou 45 podle podnikové normy dn l u 45 z 148 dn rozměry [mm] l u z max. PFA [bar] hmotnost [kg] ~ , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2
    11 Přípustný provozní tlak ve stavebním dílu (PFA) (pokud není uvedeno jinak) PFA 1) [bar] TYTON BRS 2) SMU STB příruba PFA = PN ) PFA: maximální dovolený provozní tlak stavebního dílu v barech. PMA = 1,2 x PFA; PEA = 1,2 x PFA ) PFA je závislá na třídě C použitého potrubí, viz. str Rozsah dodávky Do dodávky hrdlových tvarovek jsou zahrnuty potřebná těsnění. Dodatečně potřebné díly pro šroubové hrdlové spoje, resp. pro ucpávkové hrdlové spoje, jako jsou kluzné, šroubové a ucpávkové kroužky a šrouby s hlavou T jsou taktéž zahrnuty do dodávky. Do dodávky nejsou zahrnuty matice, šrouby, plochá těsnění a podložky pro přírubová těsnění. 4 NÁSUVNÉ HRDLOVÉ SPOJE TYTON, SMU, STB; 135


Mechanicko - fyzikální vlastnosti

    33 EN-kusy Koleno s patkou 90 podle DIN L 1 c d L 2 rozměry [mm] hmotnost [kg] ~ L 1 L 2 c Ø d PN10 PN16 PN25 PN , ,4 18,4 4 NÁSUVNÉ HRDLOVÉ SPOJE TYTON, SMU, STB; 157
    20 MK-kusy 45 Hrdlové koleno 45 s jedním hrdlem podle podnikové normy rozměry [mm] l u PFA [bar] hmotnost [kg] ~ , , , , , , , , , , , ,


Přechodové kusy na jiné materiály

    47 4.6 Montážní návod Násuvný hrdlový spoj BRS Rozsah platnosti Tento návod k montáži platí pro trouby a tvarovky z tvárné litiny podle ČSN EN 545:2015, STN EN 545/2010 a DIN s jištěným hrdlovým spojem BRS podle DIN Pro pokládku a montáž jiných jištěných spojů a trub s obalem z cementové malty (OCM/ ZMU) jsou k dispozici zvláštní montážní návody. Doporučení pro dopravu, skladování a pokládku, viz str. 298 a následující. Montážní nářadí a pomocné prostředky viz kapitola 8. Počet jištěných spojů nutno stanovit podle směrnice DVGW-pracovního listu GW 368 (viz strana 309 a další). Před montáží do shybek, u mostních potrubí, jakož i před montáží ve strmých svazích, do chrániček, u kolektorů nebo při nestabilních poměrech podloží doporučujeme konzultaci s našimi techniky. Skladba spoje identifikační kroužek těsnění TYTON -SIT-PLUS s ocelovými segmenty hrdlo zásuvný konec Pozor! Tři důležité charakteristické znaky těsnění TYTON -SIT-PLUS pro jejich rozlišení: nápis TYTON -SIT-PLUS rybinovitě
    1 4 NÁSUVNÉ HRDLOVÉ SPOJE TYTON, SMU, STB, 4 NÁSUVNÉ 3 MOŽNOSTI HRDLOVÉ POUŽITÍ SPOJE JIŠTĚNÝCH TYTON, SPOJŮ SMU, BLS STB; 125
    58 4.7 Montážní návod Spoje se šroubovým hrdlem Utahování kladivem do 150 hmotnost kladiva [kg] ~ do 100 1,5 2 do 150 2,5 3 Hákový klíč Šroubový kroužek utahujte kladivem nebo dřevěným beranidlem tak dlouho, dokud se otáčí. Šroubové kroužky od 300 při utahování centrujte tak, aby byl zachován rovnoměrný odstup trouby a kroužku. 182
    Systém kanalizačního potrubí z PVC-U pro ležatou kanalizaci se používá pro beztlakovou dopravu splaškových a dešťových vod, kde maximální teploty kapalin nebo okolí nepřesahují trvale 50 °C. Lze jej použít pro stavbu stokových sítí a kanalizačních přípojek jednotné nebo oddílné soustavy na poddolovaném nebo sesuvném území. Pro uložení kanalizačních řadů v zatěžovaných komunikacích se s výhodou používá potrubí KG SN8.


Potrubí PVC KG hladké tuhost SN 4 - 12

    Materiál trubek a tvarovek je složen z polyvinylchloridu (PVC-U, neboli tvrdé PVC) a dále barviv a stabilizátorů proti UV záření a tepelné degradaci. PVC-U je materiál s velmi dobrými hydraulickými vlastnostmi, kdy se minimalizuje tvorba usazenin vzhledem k hladkosti vnitřního povrchu trubek.
    55 Přední dosedací plochu a závit šroubového kroužku dobře očistěte. Zásuvný konec do délky nejméně 300 mm očistěte. Odstraňte nečistoty, popřípadě návalky barvy. min. 300 mm 4 NÁSUVNÉ HRDLOVÉ SPOJE TYTON, SMU, STB; 179
    44 4.5 Montážní návod Násuvný hrdlový spoj TYTON Zdvihací zařízení odstraňte teprve po dokončení montáže spoje. Zásuvný konec vsuňte do hrdla tak hluboko, dokud nepřestane být vidět první čárová značka. dotykový hrot Po dokončení spoje je nutno ověřit usazení těsnění pomocí dotykového hrotu po celém obvodu. Během provádění zkoušky je nutné proniknout skrze celý rozsah rovnoměrně hluboko do spáry mezi zásuvným koncem a čelem hrdla. Jestliže je možné vniknout na jednom nebo více místech hlouběji, existuje pravděpodobnost, že na těchto místech došlo k vysunutí a ke vzniku netěsností. V tomto případě je nutno spoj demontovat a usazení těsnění zkontrolovat. 168


Základní informace o hladké PVC kanalizaci Dyka KG SN4 + SN8

    2 úvod V této kapitole se budeme zabývat výlučně podélně nejištěnými násuvnými hrdlovými spoji. V následujícím textu se bude jednat o spoje, které nejsou podélně jištěny, a to: Hrdlové spoje TYTON (TYT) podle DIN o světlosti 80 až 1000 Hrdlové spoje TYTON jsou od roku 1965 na mezinárodním trhu hlavním spojem pro trouby a tvarovky. Spoj lze úhlově vychýlit do max. 5, je odolný proti prorůstání kořeny, snadno montovatelný, je těsný při jakémkoli libovolném tlaku. Šroubový hrdlový spoj (SMU) podle DIN o světlosti 40 až 400 Používá se u některých tvarovek, jako jsou EU-kusy nebo U-kusy. Spoj je vhodný především pro dodatečná napojení. Ucpávkový hrdlový spoj (STB) podle DIN o světlosti 400 až 1000 Používá se u některých tvarovek, jako jsou EU-kusy nebo U-kusy. Spoj je vhodný především pro dodatečná napojení. a také o spoje jištěné proti podélnému posunu a proti tření. Hrdlový spoj BRS (známý také jako TYTON -SIT-PLUS ). Hrdlový spoj BRS je k dispozici pro trouby a tvarovky ve jmenovitých sv
    6 Šroubový hrdlový spoj (SMU) podle DIN t kluzný kroužek hrdlo těsnění šroubový kroužek 130 rozměry [mm] hmotnost [kg] ~ Ø d 1 Ø D t šroubový kroužek kluzný kroužek těsnění maximální úhlové vychýlení trouby ,4 0,07 0, ,9 0,08 0, ,7 0,09 0, ,2 0,11 0, ,5 0,17 0, ,3 0,21 0, ,1 0,30 0, ,5 0,35 0, ,7 0,40 1,05 25 PFA: přípustný zkušební tlak ve stavebním dílu na staveništi v barech, může být v závislosti na tlakové třídě nižší PMA = 1,2 x PFA; PEA = 1,2 x PFA + 5 PFA
    63 Montáž spoje Ucpávkový kroužek a těsnění navlečte na zásuvný konec trouby. Pozor! Nepoužívejte kluzný prostředek. těsnění ucpávkový kroužek 4 NÁSUVNÉ HRDLOVÉ SPOJE TYTON, SMU, STB; 187


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00