Jak na věc


tolerance otvoru

Výhrubník pr. 62mm H11 strojní nástrčný na držák 241210 pr. 22mm, STIMZET

    Vodivá grafitová pasta zpravidla slouží k vytvoření kontaktních plošek pro tlačítka a LCD displeje. Plošky pro vodivou grafitovou pastu v datech musí být zvětšeny min. o 0,1 mm na průměru (rozměru) oproti potiskované plošce. Izolační mezera mezi takto vytvořenými sousedními ploškami nesmí být menší než 0,5 mm.Rozměrová tolerance tištěného motivu +0,2 mm.Polohová tolerance vodivé grafitové pasty vůči referenčnímu bodu je ±0,20 mm


Výhrubník pr. 34mm H11 strojní nástrčný na držák 241210 pr. 13mm, STIMZET

    Potisk se využívá k vyznačení polohy součástek na plošném spoji, označení přívodů apod. Je možné ho aplikovat z obou stran technologií sítotisku nebo fotocestou v barvě požadované zákazníkem. Standardní barva potisku je bílá, k dispozici je také barva černá a žlutá, jiné barvy je možné zajistit, ale je nutné počítat s delší dodací lhůtou.Podklady pro potisk musí mít tyto parametry:Tloušťka čáry min. 0,15 mm (doporučeno 0,2 mm), výška písmene min. 0,8 mm.Kresba nesmí zasahovat do pájecích plošek a vrtaných otvorů (dodržet odstup potisku od pájecích plošek a otvorů min. 0,2 mm). Pokud kresba zasahuje na pájecí plošky nebo otvory, tak bude tato přesahující část odmazána. Při generování souboru pro potisk se nedoporučuje používat takové knihovny součástek, ve kterých jsou všechny SMT plošky v potisku těsně obtaženy čarou (není dodržen odstup 0,2 mm). Vlivem výrobních tolerancí pak může snadno dojít k částečnému potištění pájecích plošek.Polohová tolerance potisku vůči referenčnímu bodu je
    Elektrický test je automaticky prováděn u všech dvouvrstvých a vícevrstvých DPS. Pokud zákazník požaduje 100% elektrickou kontrolu u jednovrstvých desek, musí tento požadavek uvést v objednávce.
    Vyrábíme jednovrstvé, dvouvrstvé a vícevrstvé desky plošných spojů. Jednovrstvé desky plošných spojů (DPS) jsou vyráběny s otvory bez pokovení, dvouvrstvé a vícevrstvé DPS jsou vyráběny s pokovenými otvory. Pro vlastní pokovení stěn otvorů se používá metoda chemického pokovení s následným galvanickým selektivním zesílením na požadovanou tloušťku pokovení. DPS jsou obvykle opatřeny nepájivou maskou, případně potiskem, desky je možné elektricky testovat. Dobrá pájitelnost je zajištěna nejčastěji procesem HAL, který je bezolovnatý. Dělení DPS se provádí frézováním, drážkováním nebo kombinací obou těchto způsobů. DPS jsou vyráběny v souladu s normami IPC-A-600, IPC-SM-840 a pravidly uvedenými v tomto dokumentu.


Výhrubník pr. 17mm H11 strojní s kuželovou stopkou MORSE 2, STIMZET

    Přípustné zakřivení/zkroucení činí pro jednovrstvé desky max. 1,5 % vztaženo k úhlopříčce desky. Pro dvouvrstvé a vícevrstvé desky činí zakřivení/zkroucení max. 1,0 % vztaženo k úhlopříčce desky. Měří se jako vzdálenost dvou rovnoběžných rovin, mezi které je vložena měřená DPS. Příslušnou hodnotou se rozumí vzdálenost těchto dvou rovin umístěných vodorovně v okamžiku dotyku s deskou (po odečtení tloušťky desky). Zde uvedené hodnoty platí za předpokladu vyrovnané plochy mědi mezi jednotlivými vrstvami. Rozdíl mezi plochou motivu na vnějších, či symetrických vnitřních vrstvách, nesmí být větší než 30 %. Rozdíl mezi plochami se zjišťuje u každé části plochy motivu DPS o velikosti 1 dm2, u DPS menších než 1 dm2 u celé plochy DPS.


Výhrubník pr. 28mm H11 strojní nástrčný na držák 241210 pr. 13mm, STIMZET

    Nepájivá maska je určena k ochraně motivu DPS před nežádoucím zkratováním především při pájení součástek a také zvyšuje klimatickou odolnost desky. Používáme světlocitlivou nepájivou masku zpracovávanou fotoprocesem, která se nanáší na desku PS po stripování kovového rezistu přímo na měď. Splňuje náročné požadavky na polohovou přesnost a po vytvrzení má dostatečnou odolnost při minimální tloušťce 10 µm na ploše vodičů, přičemž obvyklá tloušťka je 15-20 µm. Standardní barva nepájivé masky je zelená, k dispozici je také barva bílá a černá, jiné barvy je možné zajistit, ale je nutné počítat s delší dodací lhůtou.Šířka nepájivé masky mezi jednotlivými pájecími ploškami musí být min. 0,15 mm, aby nedocházelo k rozbíjení úzkých přehrad mezi sousedními pájecími ploškami a následném ulpívání uvolněných zbytků masky na pájecích ploškách. Maska musí být na desce PS celistvá, s dostatečnou přilnavostí a nesmí mít bělavé odstíny. Na desce mohou být narušená nebo nepotisknutá místa, každé o ploše m
    Přesah nepájivé masky na SMT plošku max: 0,05 mmNa DPS jsou povoleny opravy masky, nejvýše 3 opravy na 1 dm2Polohová tolerance nepájivé masky vůči referenčnímu bodu je ±0,1 mm
    Pokovené otvory zajišťují elektricky vodivé propojení jednotlivých vrstev na DPS. Výrobní proces musí zajistit souvislý kovový povlak na vnitřním povrchu vrtaného otvoru. Toto pokovení musí mít dobrou přilnavost na základní materiál a samozřejmě dobrou pájitelnost. Konečná tloušťka pokovení Cu musí být min. 20 µm. Při návrhu a výrobě DPS je nutné uvažovat tzv. Aspect Ratio, což je poměr průměru vrtaného otvoru k tloušťce desky. Tato hodnota může být max. 1 : 6 a nesmí být překročena.Při kontrole kvality pokovení je přípustné porušení max. 10 % plochy v souvislém pokovení stěny otvoru. Není povoleno porušení kovového povlaku na stěně otvoru ve stejné úrovni proti sobě.


Výhrubník pr. 32,6mm strojní nástrčný na držák 241210 pr. 13mm, STIMZET

    Povrchová ochrana HAL spočívá v nanesení cínové bezolovnaté pájky na povrch pájecích plošek, vnitřních stěn otvorů, případně spojů. Touto úpravou je garantovaná dobrá pájitelnost při doporučeném skladování.Vrstva pájky na pájecích ploškách je v rozmezí 1-50 µm. Povoleny jsou drobné vystupující nerovnosti povlaku, mírné barevné změny (matný povlak), které nezhoršují pájitelnost a ochrannou schopnost povlaku.Alternativou povrchové ochrany HAL je imersní (chemické) cínování. Tato technologie zajišťuje dodržení rovinnosti pájecích plošek potřebné pro velmi jemnou plošnou montáž (SMT) při zachování dobré pájitelnosti. Max. rozměr hrubého přířezu je limitován na 500 x 300 mm. Tloušťka vrstvy chemického cínu po nanesení je min.1 µm.


Výhrubník pr. 26mm H11 strojní s kuželovou stopkou MORSE 3, STIMZET

    Pro drážkování se používají nástroje s vrcholovým úhlem 30°, kterými se vytváří oboustranná V-drážka. Velikost zbytku materiálu po drážkování (jádro materiálu, které se bude lámat) určuje zákazník. Doporučený zbytek (jádro) pro ruční lámání je 0,3 mm, doporučený zbytek (jádro) pro strojní lámání 0,4 až 0,5 mm. V případě, že zákazník nestanoví velikost zbytku po drážkování, je standardně nastavena hodnota 0,3 mm. Na jednom panelu je možné zadat pro jednotlivé drážky různé hodnoty zbytku po drážkování (s krokem 0,01 mm). Maximální počet drážek na panelu není omezen.Po rozlomení je třeba počítat s otřepy, čímž dojde k relativnímu zvětšení rozměrů desky přibližně o 0,2 mm (tento údaj je závislý na velikosti zbytku jádra, přesahu drážek a způsobu lámání desek).Minimální dosažitelný zbytek (jádro): 0,15 mmTolerance zbytku po drážkování (jádra): ±0,07 mmTolerance polohy zbytku vůči středu DPS: ±0,1 mmTolerance přesazení horní a spodní drážky: ±0,1 mmPolohová tolerance drážek vůči referenčnímu
    Nepokovené otvory na DPS jsou vrtány v procesu konečného opracování tvaru výsledné desky. Většinou slouží k uchycení desek, případně některých součástek na DPS. Otvory větších průměrů než 6,5 mm a nepravidelné tvary se frézují.Tolerance průměrů nepokovených otvorů: -0,05/+0,1 mmTolerance rozměrů frézovaných otvorů: -0,2/+0,2 mmPolohová tolerance nepokovených otvorů vůči referenčnímu bodu je ±0,2 mm.


Výhrubník pr. 30mm H11 strojní s kuželovou stopkou MORSE 3, STIMZET

    Motiv DPS je definován v datech dodaných zákazníkem. Z těchto dat je vykreslena filmová dokumentace, která slouží pro zkopírování motivu na výrobní přířez. Na výsledné desce je vodivý motiv vytvořen metodou pokovení vodivého obrazce a následným leptáním (pattern plating).Tolerance průměru (rozměru) pájecích plošek a šířky spojů:±0,08 mm pro spoje o šířce ≥0,3 mm±0,05 mm pro spoje o šířce ≥0,2 mm a <0,3 mm±0,03 mm pro spoje o šířce ≥0,15 mm a <0,2 mmMinimální šířka pájecího mezikruží: 0,05 mmU DPS se připouští maximální místní zúžení daného spoje nebo příslušné izolační mezery o 30 % jejich nominální šířky.
    Pro frézování se používají nástroje v rozsahu průměrů 0,8 až 2,4 mm. Všechny dráhy, kromě drážek, jsou frézovány s korekcí, čímž je eliminováno opotřebení nástrojů. Pro obrysové frézování se standardně používá nástroj o průměru 2,4 mm. Tomu odpovídá vnitřní rádius 1,2 mm po tomto nástroji. Požadavek na menší rádius je nutné uvést na výkrese. V případě požadavku na ostré vnitřní tvary výřezů se doporučuje používat tzv. zafrézování do hloubky poloměru nástroje, nebo odvrtání rohu. Nejmenší použitelný průměr frézovacího nástroje je 0,8 mm, proto nejmenší šířka frézované drážky je 0,8 mm.Přesnost dodržení frézovaného rozměru je ±0,2 mm.Polohová tolerance frézování vůči referenčnímu bodu je ±0,2 mm.
    Pro vícevrstvé spoje je standardem materiál FR4, výsledná tloušťka 1,55 ± 0,15 mm : vnitřní vodivé vrstvy Cu 35 µm, vnější Cu 18 µm nebo Cu 35 µm dle požadavku zákazníka. Jako polotovar se pro výrobu vícevrstvých PS používá standardně materiál FR4 o tloušťkách 0,36 mm a 1,0 mm.3.


Výhrubník pr. 39,6mm strojní nástrčný na držák 241210 pr. 16mm, STIMZET

    Snímatelná maska je elastická ochranná vrstva nanesená přes plochy, které mají být chráněny před pájením na cínové vlně. Po zapájení se z desky snadno mechanicky odstraní. V případě delší tepelné expozice (např. reflow proces plus cínová vlna) se doporučuje odstranit snímací masku před vychladnutím desky ihned po pájení. Tuto masku lze aplikovat přes otvor o max. průměru 1,6 mm, okraj chráněné plochy musí být vzdálen min. 1 mm od okraje desky, nebo okraje frézování či drážkování. Šířka libovolné oblasti snímací masky musí být alespoň 2 mm. Tloušťku snímatelné masky určuje zákazník v závislosti na dalším způsobu zpracování desek při osazování a následném pájení. Použití snímatelné masky je vhodné především u DPS s pokovenými otvory. U jednovrstvých DPS s nepokovenými otvory je vhodnější řešit ochranu při pájení jiným způsobem z důvodu obtížného snímání této masky z nepokovených otvorů. Rozměrová tolerance tištěného motivu +1,0 mm.Polohová tolerance snímatelné masky vůči referenčnímu bod
    Standardně se pro výrobu DPS používá materiál typu FR4, z hlediska hořlavosti splňující stupeň 94-V-0. Tloušťku materiálu pro jednovrstvé a dvouvrstvé desky je možné volit z této řady: 0,8 ▪ 1,0 ▪ 1,55 ▪ 2,0 ▪ 2,4 mm. Standardní plátování mědí u nejpoužívanějších materiálů je 18 ▪ 35 ▪ 70 µm.Nejběžnější materiál má tloušťku 1,55 mm plátovaný mědí 18 µm.Při požadavku na plátování 70 µm musí být v návrhu počítáno s min. šíří vodičů, izolačních mezer a pájecího mezikruží 0,3 mm.
    Parametry testu a možnosti nastavení:Izolační odpor: 10 MΩ (0,1-10)Odpor vodivé cesty: 10 Ω (1-1000)Max. rozměr PS: 610 x 457 mmMax. testovaná plocha: 520 x 400 mmDodávka desek, která byla elektricky testována je označena na „Osvědčení o jakosti", které je dodáváno spolu s příslušnými deskami.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00