Jak na věc


synonymický slovník online zdarma

Nový synonymický slovník slovenský

    [217]Synonymie, tj. polylexie, tvoří protikladnou tendenci polysémie. Obě tyto tendence se spojují u polysémických slov, jejichž významy, sémémy, jsou pojmové a neutrální, takže reprezentují dominanty synonymických řad. V některých případech dochází i k polysynonymii, např. práca 1–5, robota 1–5, biť 1,3 – búchať 2 aj. Pokud jsou významy polysémického lexému příznakové, mají příslušné lexikální jednotky povahu variant a fungují jako členy synonymických řad pod jinou dominantou, např. liezť 3. p. plaziť sa 1 4. p. vliecť sa 2, ísť 1. Číselné označení významů lexikálních jednotek při polysémii, které u nás zavedl Slovník spisovné češtiny (1978), je nutné, protože synonymické řady jsou jednovýznamové. Autoři správně uvádějí, že „jednovýznamové slovo môže byť súčasťou dvoch rozličných synonymických radov“ (s. 16) – je to možné např. v případě přeneseného užití slova. Bohužel právě na tomto místě zapracoval tiskařský (nebo počítačový?) šotek a příklad dot
    Synonymický slovník by se měl vzhledem k dnešním a hlavně budoucím možnostem zakládat na předchozí analýze sémické struktury slov (intenze generických a diferenčních sémů), které by počítač vydělil a uspořádal. Dalším úkolem je vnitřní organizace členů synonymických řad a externí propojení těchto řad (např. krásny, čarovný, pekný, nádherný aj.). To všechno je při ruční práci nedosažitelné. Tím více je třeba obdivovat [218]výkon slovenských lexikografů, kteří se na léta ponořili do této obtížné a záslužné práce a dosáhli velmi uspokojivých výsledků. Nepochybujeme o tom, že jejich dílo bylo uvítáno slovenskou lingvistickou i kulturní veřejností.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00