Jak na věc


svoz komunálního odpadu ústí nad labem

Vyúčtování služeb za svoz odpadu

    Svoz odpadu probíhá každý pracovní den v době od 6.00 hod do 14.00 hod. V případě poruchy provedou TS svoz nejpozději do 3. dnů. Každý občan i firma jsou povinni připravit na sjednaný svozový den odpadovou nádobu ke komunikaci tak, aby nebránila silničnímu provozu, byla snadno přístupná svozové technice a po provedení svozu umístit odpadovou nádobu zpět na stálé stanoviště.
    Naše společnost klade velký důraz na kvalitu a obsah poskytovaných doprovodných služeb, které má každý náš zákazník možnost využívat po celou dobu práce v našich informačních systémech.
    Naši společnost v současnosti stoprocentně vlastní města a obce regionu Kyjovska, i když při vzniku v roce 1994 byl podíl měst a obcí Kyjovska 60 %. Důvodem vzniku společnosti byla nutnost řešení nových podmínek v odpadovém hospodářství.
    pokud je mi znamo, tak Rumpold mel také pouze 240l, nádoby, ale mohu se plést. nicméně s menší než 240l nádobou se nepočítá. Naopak je zde možnost 14denního svozu.
    pro svoz bioodpadu jsme využívali u Rumpold menší nádobu - myslím 120l. Počítá se též s touto možností? Pro menší zahradu je postačující. Kolik by pak byla cena? Předem děkuji Tomáš Novotný


Co nový systém přinese každému zákazníkovi?

    Zatímco obec poskytuje zdarma odběr bioodpadu v prostorách sběrného dvora, mají i v letošním roce občané Psár a Dolních Jirčan možnost využít služeb svozu bioodpadu svozovou formou ve zvláštní popelnici na bioodpad. Tuto službu opět poskytuje firma Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. a je třeba s ní uzavřít zvláštní smlouvu.
    Snahou svozové organizace je omezit ukládání domovního odpadu do pytlů z důvodu problémů s nakládáním těchto pytlů do svozového zařízení, které není k tomuto způsobu sběru přizpůsobeno, a dále hrozí nebezpečí znečištění okolí a ztížení vedení evidence ukládané zákonem.


Svoz bioodpadu 1x za 2 týdny - formulář

    Dobrý den všem. Za dob Rumpoldu byl „vnitřně dotován“ svoz bioodpadu na úkor směsného. Po hrubých přepočtech dělá úspora při svozu TSDB ve směsném odpadu přes milion korun. Vznikla ale ztráta za svoz BIO. Dnes je tedy cena za BIO „pravdivá“ a odpovídá nákladům. Před několika lety jsem navrhoval zastupitelstvu, jestli by obec na svoz BIO nepřispěla. Převládl ale názor, že když občan nechce bio vozit sám do sběrného dvora, tak by si to měl zaplatit sám (což je popravdě relevantní argument). Já vycházel z toho, že je zájmem obce získat co nejvíce zeleného materiálu do systému. Můžeme to ale otevřít znovu. Pro představu se loni sváželo celkem 110 biopopelnic. Po loňském umístění kontejneru na bio před sběrný dvůr, je ale dle mého pravděpodobnost schválení dotace ještě menší. Obecně je problém v tom, že týdenní svoz je výrazně neekonomický a v absolutních číslech se sváží relativně málo trávy. V každém případě se mi osobně také nechce platit tolik peněz a po letech přecházím z týdenního na
    Ve sběrných nádobách může být pouze odpad, pro které jsou určeny. Popelnice musí být v bezvadném stavu, aby bylo možno popelnice bezproblémově vyklopit. V opačném případě se může stát, že popelnice nebude vyvezena. V případě poruchy vozidla budou sběrné nádoby vyvezeny v nejbližším možném termínu.
    Ve stanovený den je nutno, aby sběrné nádoby byly připraveny k odvozu u svozové trasy. Je-li uvedeno v rozpise, že svoz se provádí např. v pondělí, platí to i pro svátek a nebude prováděn opakovaný svoz v náhradním termínu, tedy na určené místo přijede vozidlo až příští týden.
    Zakázky svozu odpadů se evidují na jednotlivé zákazníky. Je možné evidovat i jednotlivé pobočky firmy. Tedy jak fakturační adresu, tak i místo svozu. Zakázky je možné dělit podle termínu plateb, typů domů a případně i do libovolných skupin. Eviduje se číslo smlouvy, datum vystavení a datum platnosti smlouvy. V každé smlouvě je možné vést libovolný počet položek. Dále je možné evidovat i vystavené známky na nádoby.


HOT-LINE: +420 494 532 202, softbit@softbit.cz

    Fakturace svozu odpadů je možná buď jednotlivě a to označením položek v dané zakázce. Také je možná hromadná fakturace podle libovolného nastaveného filtru jednotlivých zakázek. U hromadné fakturace je možné libovolně označovat položky pro fakturaci a to buď automatickým označením druhu položky pro fakturaci, tak i ručním označením. Po vybrání položek k fakturaci se zadají fakturační údaje (viz. obrázek) a následně jsou vystaveny faktury dle výběru. Tyto faktury jsou od tohoto momentu zaevidovány do účetnictví a saldokonta jednotlivých firem. Fakturaci je možné účtovat dle číselníku výkonů, tedy každá položka zakázky může být účtována na jiné číslo účtu, středisko, případně i účetní zakázku.
    Smlouvu mohou naši občané uzavřít opět buď v Technických službách Dolnobřežansko ve Vestci nebo přímo na obecním úřadě v Psárech, kde si rovněž vyzvednou známku, kterou je třeba vylepit na popelnici. Protože se jedná jen o zprostředkování, je třeba platit poplatek za svoz HOTOVĚ. Vzory smluv jsou v příloze tohoto článku a je možné si je vyplnit a vytisknout doma. Výrazně si tím zkrátíte dobu vyřízení na místě.
    V našem městě provádějí svoz speciální vozidla technických služeb. Jedná se o dvě vozidla Avia D 90 4x4. Jedno je určeno na svoz popelnic a druhé na svoz kontejnerů. Třetí vozidlo, Multicar 26, je určena na svoz popelnic na úzkých komunikacích, a nebo na těžko dostupných místech pro velkou techniku.
    Občané,  kteří mají zaplacen poplatek za odpady na Měst.úřadě a nemají zatím popelnici, ať nahlásí tuto skutečnost na TS buď osobně nebo telefonicky (v případě poškození nebo ztrátě odp. nádoby mají možnost požádat o bezplatnou výměnu).


Máte zájem o naše produkty či služby?

    Informační systém SQL svoz odpadu se vyznačuje vysokou variabilitou a jednoduchostí ve zpracování veškerých informací. Poskytuje tak uživateli možnost lehce se přizpůsobit novým požadavkům na veškeré požadované informace ze systému.
    Na svozu odpadu z odpadových nádob se podílí 3 speciální vozidla LIAZ. Z toho 2 vozidla jsou schopna vyklápět jak popelnice tak kontejnery a 1 vozidlo je jednoúčelové pouze na svoz popelnic.Tato vozidla provádí svoz odpadu v celém městě včetně jeho okrajových místních částí dle týdenního harmonogramu. Velké svozové technice vypomáhají dvě vozidla Multicar KUKA, která zajišťují svoz odpadu z odpadkových košů a popelnic ve městě a z lokalit, které jsou těžko přístupné běžným svozovým vozidlům. Svoz z těchto lokalit zajišťujeme pouze v době sjízdnosti komunikací k nim vedoucím. Po dobu nepřístupnosti odp.nádoby v zimním období používají občané po dohodě s TS na odpad pytle, které jsou na termín svozu připraveny u hlavní komunikace, nebo mají v zimním období přesunutou popelnici po dohodě s TS u hlavní komunikace.


Svoz domovního odpadu ve sběrných nádobách:

    V současnosti svoz komunálních odpadů zajišťujeme již v 47 obcích. Ke svozu komunálních odpadů máme k dispozici 7 moderních vozidel s lineárním stlačováním a univerzálním vyklápěčem nádob na podvozcích IVECO s užitečným objemem 16, resp. 22 m³ (ROS ROCA, HALLER, FARID).
    Dle obecně závazné vyhlášky Města Vsetína o nakládání s odpady č. 16/2001 jsou pro občany města určeny následující počty osob na 1 odpadovou nádobu: popelnice 110 l (svoz 1 x týdně) minimálně        pro 4 osoby a kontejner 1100 l (svoz 2 x týdně) minimálně pro 80 osob.
    Svoz provádí vozidlo Avia D 90 4x4, s natahovacím zařízením pro svoz velkoobjemových kontejnerů, na vyzvání. Po městě je pronajatých na třicet kontejnerů.
    To si děláte srandu? Už tuto službu nechci. Rumpold jezdil z dalky, popelnice byla zdarma a cena služby okolo 1700 korun. Hanba hamtakum, kteří lákají a další rok takto zdrazi. Fuj. Strčte si služby někam do zadele.
    Jako doplňkovou službu ke svozu Vám nabízíme prodej nádob na SKO (popelnice plechové 110 l, plastové 120 l, 240 l, kontejnery plastové i žárově zinkované 1100 l) a nádoby na biologicky rozložitelný odpad (120 l, 240 l a 770 l)


Služby po celou dobu užívání systému

    Firmy mají možnost uzavřít roční smlouvu na svoz odpadu z odpadových nádob (popelnice nebo kontejner). Za případné poškození, zničení či ztrátu odp. nádoby jsou povinny firmy zaplatit polovinu aktuální pořizovací ceny odp. nádoby.
    Software SQL svoz odpadu je součástí podnikového ekonomického a informačního systému SQL Ekonom, který je moderním softwarem zaměřeným svou architekturou na širokou oblast různých typů organizací. Subsystém svozu odpadu však může být nasazen i samostatně bez vazby na ostatní součásti informačního systému. Architektura software typu klient server dovoluje zpracování velkého množství informací a zároveň zajišťuje vysokou bezpečnost uložených dat.
    Jak již bylo avizováno, službu provozuje firma Technické služby Dolnobřežanska s.r.o. a je třeba smlouvu (formulář smlouvy v příloze) uzavírat s ní. Pro zjednodušené celé operace sjednání svozu se obecní úřad s firmou dohodl, že naši občané mohou platit za svoz biodpadu přímo na obecním úřadě, kde si rovněž vyzvednou známku kterou je třeba vylepit na popelnici. Protože se jedná jen o zprostředkování, je třeba platit poplatek za svoz HOTOVĚ.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00