Jak na věc


svazky agentů a spolupracovníků stb

Vyšetřovací svazek StB „Akce Střed“ vedený proti Miladě Horákové

    Skoro 30 let se veřejně angažuji, vstupuji do problémů, které mně skoro pokaždé přinesou potíže a některou z represí, na kterou můžou přijít snad jen státní zaměstnanci, co působili i v předchozím režimu ve státní službě. Svou neústupností jsem si vytvořil z těch, co předstírají před veřejností iluzi, že některý se společenských problémů řeší jak už z pozice neziskového sektoru, tak ze strany zákonodárců nebo státu, řadu odpůrců.
    V lednu 2011 byla zřízena ředitelkou ABS komise, která měla zpracovat odborné stanovisko k informačnímu systému EZO. O výsledky práce této komise jsme tedy požádali na konci března. Rozhodnutí jsme obdrželi v polovině dubna a po zaplacení požadovaných nákladů nám byl doručen 4.května 2011 dopis i s Odborným stanoviskem komise.
    Obsah této stránky připravil kolektiv nadšenců, kterým není lhostejné fungování státních institucí v naší zemi a vadí jim, že i dvacet let od změny režimu v ČR se stát nehodlá řádně vypořádat s bílými místy naší novodobé historie.Aktivity koordinujeStanislav PencProhlášení k současné situaci koordinátora obsahu stránek.
    Tyto stránky byli v soutěži Křišťálová Lupa nominovány odbornou porotou mezi 10 nejvýznamnějších českých internetových stránek v kategorii projekt roku (inovativní, originální, odvážný či jinak výjimečný projekt)


Ze spisu ÚOOÚ záznam o nahlédnutí do spisu

    Obracím se na Vás jako na nově zvolené členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů s vírou, že obměněná Rada bude lépe než ta předchozí reflektovat názory veřejnosti a více se bude zaobírat fakty před spokojením se s „ předepsanou ideologií“, jak tomu bylo u předchozí Rady a jejího kolektivního rozhodování.  Již jsem se totiž několikrát na předchozí Radu obracel. Ovšem  faktické diskuze nad tématy týkajícími se  fungování svěřené instituce, tedy Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, bohužel nebyly možné. Jedním z důkazů je reakce na můj otevřený dopis Radě ÚSTR ze dne 20. ledna 2011,  kterým se věcně zabýval senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice  ve dnech 6. a20. dubna 2011
    Protože se nám stále nedaří získat všechny potřebné informace k fungování ÚSTR, zaslali jsme koncem března další žádost, na kterou jsme obdrželi odpověď 15.dubna 2011 i s vyčíslením požadovaných nákladů na získání informací. Po uhrazení některých částek nám dorazila dne 10.května 2011 výzva k vyzvednutí materiálů.
    Tímto Vám přeposílám veškerou korespondenci s vaším úřadem, z které jasně plyne, že se hlásím k tvorbě a vkládání obsahu na stránky www.svazky.cz. Dále uvádím, že jsem jedinou osobou, na kterou je na stránkách www.svazky.cz uveden kontaktní údaj, jsem majitelem domény www.svazky.cz a také jsem pronajímatelem prostoru na internetu pro tyto stránky vytvořeném. Jelikož chci i nadále tyto stránky provozovat, mám dostatečný právní zájem na této věci.
    Tyto stránky byli v soutěži Křišťálová Lupa nominovány odbornou porotou mezi 10 nejvýznamnějších českých internetových stránek v kategorii projekt roku (inovativní, originální, odvážný či jinak výjimečný projekt)


Součástí je fotogalerie (dole) se skenem kompletního kontrolního protokolu.

    Obsah této stránky připravil kolektiv nadšenců, kterým není lhostejné fungování státních institucí v naší zemi a vadí jim, že i dvacet let od změny režimu v ČR se stát nehodlá řádně vypořádat s bílými místy naší novodobé historie.Aktivity koordinujeStanislav PencProhlášení k současné situaci koordinátora obsahu stránek.
    Původní databáze EZO (evidence zájmových osob) má podobumanuální kartotéky (890 000 abecedně řazených karet) a počátky jejího vzniku spadají do roku 1958.


5.11.2010 Protokol z výslechu Stanislava Pence na ÚOOÚ

    Zásadní část rozhodnutí:V případě archivů a archivních informací lze konstatovat, že tyto slouží k poznání vlastní minulosti, k lepší orientaci v ní atd. Pokud jsou tedy osobní údaje z archiválií použity v souladu s tímto účelem (čemuž dle názoru správního orgánu obsah stránek www.svazky.cz odpovídá), nejedná se o zásah do soukromí; naopak použití takto veřejně dostupných osobních údajů k jinému účelu (např. komerčnímu) by již v rozporu s právem na ochranu soukromého života bylo. Správní orgán dále přihlédl k rozsahu zveřejněných informací, které se týkají toliko identifikace osoby a čísla příslušného spisu nebo svazku (případně archivujícího útvar a problematiky). Informace soukromého charakteru vedené v příslušných svazcích o této osobě jsou poté chráněny § 10a zákona č. 140/1996 Sb.Správní orgán proto dospěl k závěru, že Stanislav Penc svým jednáním neporušil povinnost stanovenou v § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., a nespáchal proto přestupek podle § 44 odst. 2 písm. e) zákona č.
    Na základě dnešní ústní domluvy s paní Kosobudovou Vám zasílám svojí původní žádost směřovanou vašemu úřadu(viz níže) a odpověď Vašeho úřadu (příloha). Dále vás žádám o umožnění nahlédnutí do spisu ohledně stránek www.svazky.cz , potažmo zaslání jeho fotokopie. Dále žádám o zodpovězení otázky na základě jakého právního rozboru inspektor Ing.Miloš Šnytr dospěl k tomu, že stránky svazky.cz porušují zákon a zaslal upozornění provozovateli hostingu (viz příloha)?
    Dopis zasílám elektronickou poštou s tím, že se zítra tj.20.října 2009 v dopoledních hodinách dostavím na váš úřad, abych do spisového materiálu mohl nahlédnout a činit si z něho výpis či fotokopie.
    ÚOOÚ oznámil dne 13.října 2010 tj. zase po více než 2 měsících od rozhodnutí pana I.Němce, že zahajuje řízení o přestupku proti Stanislavu Pencovi  a předvolává ho k ústnímu jednání. Celé oznámení si můžete přečíst v galerii tohoto článku.


Důkaz vyvracející tvrzení kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů a vyjádření Archivu bezpečnostních složek

    V rámci šetření porušení zákona na ochranu soukromí těmito stránkami požádal ÚOOÚ Archiv bezpečnostních složek o předložení kopie databáze EZO. Archiv vyhověl a databázi předal. Jelikož je tato databáze součástí vyšetřovacího spisu, tak Stanislav Penc požádal o kopiii, kterou obdržel. Došlo tedy k paradoxní situaci: Úřad na ochranu osobních údajů sám nakládá s databází EZO, za což nás již víc než 17 měsíců šikanuje.
    Ve středu 1.prosince se Stanislav Penc dostavil na ÚOOÚ, aby zde požádal o nahlédnutí do spisu, který je veden ke kauze svazky.cz. Záznam této návštěvy si můžete přečíst v galerii.
    V dopise ze dne 8.října 2009 Zn.ISNP4-5688-09-2 mne pan inspektor Ing.Miloš Šnytr , že k mé žádosti na nahlédnutí do spisového materiálu je třeba doložit můj právní zájem v této věci.
    Archivní materiál bude postupně doplňován tak, aby ho veřejnost měla možnost studovat. Zaplňujeme tím také mezeru způsobenou nečinností institucí ( především Ústavu po studium totalitních režimů), které se měly o publikaci tohoto materiálu zasadit.
    Pan Igor Němec  dne 30.červance 2010 tj. po více než 2 měsících rozhodl, že námitkám pana S.Pence nevyhovuje a odůvodnil to na 6 stranách, které si můžete přečíst v přiložené galerii.


Dopis 2 Stanislava Pence na ÚOOÚ /není součástí spisu/

    V podstatě jsem neměl nikdy od řešení jednotlivostí volno. Zabývám se pomocí konkrétním lidem, odpovídám na všelijaké otázky týkající se nejen přítomnosti, ale i minulosti. Angažuji se v ochraně přírody a krajiny, vystupuji proti rasismu a jakékoliv formě diskriminace. Již 15 let žiji na samotě Milkovice u Libáně okres Jičín (mezi Kopidlnem Rožďalovicemi, Sobotkou a Veliší), kde v rámci ochrany přírody udržuji řadu pozemků a velký historický statek. Chovám kozy a osly. Ty pasu volně. Zvířata nezabíjím, nechávám je dožít. Nestěžuji si, vše co jsem dělal, konal jsem i s vědomím, že prosazovat svobodu a rovná práva pro všechny ve státě, kde demokracii tvoří nomenklaturní kádři minulého režimu a spekulanti tržního hospodářství, není bez rizika.Toto je jen stručný popis toho, co může být příčinou zhoršujících se mých dlouhodobě trvajících zdravotních problémů. Tedy dlouhodobá fyzická i psychická zátěž, která vytváří v lidském těle nadměrný stres. Tohle všechno vedlo zjevně k tomu, že mně by
    Jako připomínku na 61ti-leté výročí od začátku procesu s Miladou Horákovou a spol., v jazyce StB nazývaného Akce Střed, vám zpřístupňujeme další archivní materiál – vyšetřovací svazek „Akce Střed“, archivní číslo V-6301 MV. Z materiálu, který čítá zhruba 14 tis. stran a je rozdělen do více jak 100 dílů, bylo vybráno několik dílů vztahujících se k celému procesu (obžaloba, rozsudek, seznamy osob) a díly týkající se přímo Milady Horákové.
    Senát volí Radu Ústavu pro studium totalitních režimů, projednává každým rokem závěrečnou zprávu ÚSTR a ABS a defacto by měl dohlížet nad řádným fungováním těchto institucí. Přestože ÚSTR existuje skoro 5 let, bylo toto veřejné slyšení druhým vážnějším zamyšlením i s přispěním veřejnosti nad prací Ústavu i Archivu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00