Jak na věc


svazky agentů a spolupracovníků stb

Další informace k správnímu řízení vedeného ÚOOÚ kvůli zveřejněné databázi EZO

    Obracím se na Vás jako na nově zvolené členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů s vírou, že obměněná Rada bude lépe než ta předchozí reflektovat názory veřejnosti a více se bude zaobírat fakty před spokojením se s „ předepsanou ideologií“, jak tomu bylo u předchozí Rady a jejího kolektivního rozhodování.  Již jsem se totiž několikrát na předchozí Radu obracel. Ovšem  faktické diskuze nad tématy týkajícími se  fungování svěřené instituce, tedy Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, bohužel nebyly možné. Jedním z důkazů je reakce na můj otevřený dopis Radě ÚSTR ze dne 20. ledna 2011,  kterým se věcně zabýval senátní Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice  ve dnech 6. a20. dubna 2011
    Dopis zasílám elektronickou poštou s tím, že se zítra tj.20.října 2009 v dopoledních hodinách dostavím na váš úřad, abych do spisového materiálu mohl nahlédnout a činit si z něho výpis či fotokopie.
    Obsah této stránky připravil kolektiv nadšenců, kterým není lhostejné fungování státních institucí v naší zemi a vadí jim, že i dvacet let od změny režimu v ČR se stát nehodlá řádně vypořádat s bílými místy naší novodobé historie.Aktivity koordinujeStanislav PencProhlášení k současné situaci koordinátora obsahu stránek.
    Pan Igor Němec  dne 30.červance 2010 tj. po více než 2 měsících rozhodl, že námitkám pana S.Pence nevyhovuje a odůvodnil to na 6 stranách, které si můžete přečíst v přiložené galerii.


Doplnění informací do spisu ÚOOÚ 10.ledna 2011

    Skoro 30 let se veřejně angažuji, vstupuji do problémů, které mně skoro pokaždé přinesou potíže a některou z represí, na kterou můžou přijít snad jen státní zaměstnanci, co působili i v předchozím režimu ve státní službě. Svou neústupností jsem si vytvořil z těch, co předstírají před veřejností iluzi, že některý se společenských problémů řeší jak už z pozice neziskového sektoru, tak ze strany zákonodárců nebo státu, řadu odpůrců.
    Protože se nám stále nedaří získat všechny potřebné informace k fungování ÚSTR, zaslali jsme koncem března další žádost, na kterou jsme obdrželi odpověď 15.dubna 2011 i s vyčíslením požadovaných nákladů na získání informací. Po uhrazení některých částek nám dorazila dne 10.května 2011 výzva k vyzvednutí materiálů.
    Jako připomínku na 61ti-leté výročí od začátku procesu s Miladou Horákovou a spol., v jazyce StB nazývaného Akce Střed, vám zpřístupňujeme další archivní materiál – vyšetřovací svazek „Akce Střed“, archivní číslo V-6301 MV. Z materiálu, který čítá zhruba 14 tis. stran a je rozdělen do více jak 100 dílů, bylo vybráno několik dílů vztahujících se k celému procesu (obžaloba, rozsudek, seznamy osob) a díly týkající se přímo Milady Horákové.
    ÚOOÚ oznámil dne 13.října 2010 tj. zase po více než 2 měsících od rozhodnutí pana I.Němce, že zahajuje řízení o přestupku proti Stanislavu Pencovi  a předvolává ho k ústnímu jednání. Celé oznámení si můžete přečíst v galerii tohoto článku.


Námitky kontrolovaného Stanislava PENCE proti kontrolnímu protokolu

    Archivní materiál bude postupně doplňován tak, aby ho veřejnost měla možnost studovat. Zaplňujeme tím také mezeru způsobenou nečinností institucí ( především Ústavu po studium totalitních režimů), které se měly o publikaci tohoto materiálu zasadit.
    Původní databáze EZO (evidence zájmových osob) má podobumanuální kartotéky (890 000 abecedně řazených karet) a počátky jejího vzniku spadají do roku 1958.
    Tímto Vám přeposílám veškerou korespondenci s vaším úřadem, z které jasně plyne, že se hlásím k tvorbě a vkládání obsahu na stránky www.svazky.cz. Dále uvádím, že jsem jedinou osobou, na kterou je na stránkách www.svazky.cz uveden kontaktní údaj, jsem majitelem domény www.svazky.cz a také jsem pronajímatelem prostoru na internetu pro tyto stránky vytvořeném. Jelikož chci i nadále tyto stránky provozovat, mám dostatečný právní zájem na této věci.
    Senát volí Radu Ústavu pro studium totalitních režimů, projednává každým rokem závěrečnou zprávu ÚSTR a ABS a defacto by měl dohlížet nad řádným fungováním těchto institucí. Přestože ÚSTR existuje skoro 5 let, bylo toto veřejné slyšení druhým vážnějším zamyšlením i s přispěním veřejnosti nad prací Ústavu i Archivu.


5.11.2010 Protokol z výslechu Stanislava Pence na ÚOOÚ

    Obsah této stránky připravil kolektiv nadšenců, kterým není lhostejné fungování státních institucí v naší zemi a vadí jim, že i dvacet let od změny režimu v ČR se stát nehodlá řádně vypořádat s bílými místy naší novodobé historie.Aktivity koordinujeStanislav PencProhlášení k současné situaci koordinátora obsahu stránek.


Minulé vedení ÚSTR a jeho rada porušila zákon a po 4 letech prohrála soud na základě žaloby Stanislava Pence

    V podstatě jsem neměl nikdy od řešení jednotlivostí volno. Zabývám se pomocí konkrétním lidem, odpovídám na všelijaké otázky týkající se nejen přítomnosti, ale i minulosti. Angažuji se v ochraně přírody a krajiny, vystupuji proti rasismu a jakékoliv formě diskriminace. Již 15 let žiji na samotě Milkovice u Libáně okres Jičín (mezi Kopidlnem Rožďalovicemi, Sobotkou a Veliší), kde v rámci ochrany přírody udržuji řadu pozemků a velký historický statek. Chovám kozy a osly. Ty pasu volně. Zvířata nezabíjím, nechávám je dožít. Nestěžuji si, vše co jsem dělal, konal jsem i s vědomím, že prosazovat svobodu a rovná práva pro všechny ve státě, kde demokracii tvoří nomenklaturní kádři minulého režimu a spekulanti tržního hospodářství, není bez rizika.Toto je jen stručný popis toho, co může být příčinou zhoršujících se mých dlouhodobě trvajících zdravotních problémů. Tedy dlouhodobá fyzická i psychická zátěž, která vytváří v lidském těle nadměrný stres. Tohle všechno vedlo zjevně k tomu, že mně by
    Tyto stránky byli v soutěži Křišťálová Lupa nominovány odbornou porotou mezi 10 nejvýznamnějších českých internetových stránek v kategorii projekt roku (inovativní, originální, odvážný či jinak výjimečný projekt)
    Ve středu 1.prosince se Stanislav Penc dostavil na ÚOOÚ, aby zde požádal o nahlédnutí do spisu, který je veden ke kauze svazky.cz. Záznam této návštěvy si můžete přečíst v galerii.


Úřad na ochranu osobních údajů zahajuje řízení o přestupku proti Stanislavu Pencovi

    Zásadní část rozhodnutí:V případě archivů a archivních informací lze konstatovat, že tyto slouží k poznání vlastní minulosti, k lepší orientaci v ní atd. Pokud jsou tedy osobní údaje z archiválií použity v souladu s tímto účelem (čemuž dle názoru správního orgánu obsah stránek www.svazky.cz odpovídá), nejedná se o zásah do soukromí; naopak použití takto veřejně dostupných osobních údajů k jinému účelu (např. komerčnímu) by již v rozporu s právem na ochranu soukromého života bylo. Správní orgán dále přihlédl k rozsahu zveřejněných informací, které se týkají toliko identifikace osoby a čísla příslušného spisu nebo svazku (případně archivujícího útvar a problematiky). Informace soukromého charakteru vedené v příslušných svazcích o této osobě jsou poté chráněny § 10a zákona č. 140/1996 Sb.Správní orgán proto dospěl k závěru, že Stanislav Penc svým jednáním neporušil povinnost stanovenou v § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., a nespáchal proto přestupek podle § 44 odst. 2 písm. e) zákona č.
    V dopise ze dne 8.října 2009 Zn.ISNP4-5688-09-2 mne pan inspektor Ing.Miloš Šnytr , že k mé žádosti na nahlédnutí do spisového materiálu je třeba doložit můj právní zájem v této věci.
    Na základě dnešní ústní domluvy s paní Kosobudovou Vám zasílám svojí původní žádost směřovanou vašemu úřadu(viz níže) a odpověď Vašeho úřadu (příloha). Dále vás žádám o umožnění nahlédnutí do spisu ohledně stránek www.svazky.cz , potažmo zaslání jeho fotokopie. Dále žádám o zodpovězení otázky na základě jakého právního rozboru inspektor Ing.Miloš Šnytr dospěl k tomu, že stránky svazky.cz porušují zákon a zaslal upozornění provozovateli hostingu (viz příloha)?
    Tyto stránky byli v soutěži Křišťálová Lupa nominovány odbornou porotou mezi 10 nejvýznamnějších českých internetových stránek v kategorii projekt roku (inovativní, originální, odvážný či jinak výjimečný projekt)


Ze spisu ÚOOÚ upozornění 1 - odpověď

    V rámci šetření porušení zákona na ochranu soukromí těmito stránkami požádal ÚOOÚ Archiv bezpečnostních složek o předložení kopie databáze EZO. Archiv vyhověl a databázi předal. Jelikož je tato databáze součástí vyšetřovacího spisu, tak Stanislav Penc požádal o kopiii, kterou obdržel. Došlo tedy k paradoxní situaci: Úřad na ochranu osobních údajů sám nakládá s databází EZO, za což nás již víc než 17 měsíců šikanuje.
    V lednu 2011 byla zřízena ředitelkou ABS komise, která měla zpracovat odborné stanovisko k informačnímu systému EZO. O výsledky práce této komise jsme tedy požádali na konci března. Rozhodnutí jsme obdrželi v polovině dubna a po zaplacení požadovaných nákladů nám byl doručen 4.května 2011 dopis i s Odborným stanoviskem komise.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00