Jak na věc


svaz důchodců české republiky praha

Xylella – aktuální informace z ENA

    Přes úspěchy ve zbrojení i kosmickém výzkumu (4.10.1957 Sputnik, 12.4.1961 J. A. Gagarin) měly nezdary ve vnější (karibská krize) i vnitřní politice (zemědělské experimenty) za následek nástup L. I. Brežněva 1964. Za jeho éry byl na principu kolektivního rozhodování posílen vliv politbyra ÚV KSSS. Na základě Brežněvovy doktríny byla provedena srpnová invaze 1968 do Československa. Ani Brežněv při pokusech o oživení neproduktivní ekonomiky včetně zemědělství (celiny) neuspěl. V období stagnace stále větší moc získávala místní komunistická byrokracie na úkor centra. V roce 1979 se SSSR vmísil do vleklého konfliktu v Afghánistánu.
    Český bramborářský svaz - ČBS byl založen v roce 1993. Jeho hlavním cílem je soustavné zvyšování úrovně našeho bramborářství a prosazování zájmů svých členů. Členství ve svazu je dobrovolné a povinností člena je každoroční placení členských příspěvků. Členy svazu jsou pěstitelé brambor, zpracovatelé, obchodníci s bramborami konzumními i sadbovými, šlechtitelské firmy i Výzkumný ústav bramborářský (VÚB). Zástupci jednotlivých zájmových skupin jsou rovnoměrně zastoupeni v předsednictvu svazu, které je jeho nejvyšším pracovním orgánem. Svaz je tvořen třemi odbornými sekcemi (pěstitelů, zpracovatelů a obchodníků). Sekce si volí své vedení, které ji zastupuje v předsednictvu. Pěstitelé brambor (strana prodávající) mají v předsednictvu šest zástupců a obchodníci a zpracovatelé brambor (strana kupující) mají dohromady rovněž šest zástupců. Výrazem úzké spolupráce s VÚB je i automatické členství ředitele VÚB v předsednictvu svazu dle stanov. Předsedu svazu volí valná hromada přímo.


Marketing a event koordinátorka

    Od počátku své činnosti se svaz snaží o získání potřebných informací a jejich předání svým členům i bramborářské veřejnosti. Pravidelně tyto a další informace o činnosti svazu předává elektronicky a každý měsíc svým členům formou tzv. Zpravodaje. Od roku 1993 začal je nepřetržitě vydáván odborný časopis Bramborářství a během bramborářské sezony pořádá odborné semináře pro veřejnost. Největší akcí svazu jsou bramborářské dny, které jsou každoročně pořádány říjnu v Havlíčkově Brodě. V roce 2001 zahájil díky spolupráci s Českým škrobárenským svazem zkoušky odrůd brambor pro výrobu škrobu pro jejich zapsání do Seznamu doporučených odrůd. Tyto zkoušky pokračují dosud.
    Od vzniku Sovětského svazu stála v čele Všeruská komunistická strana (bolševiků). Po smrti V. I. Lenina se rozpoutal nástupnický boj o vedení ve straně i v celé zemi. V roce 1928 J. V. Stalin odstranil své rivaly (L. D. Trockij, A. J. Zinověv, K. B. Radek aj.) a zahájil teror. Ve třicátých letech probíhaly moskevské procesy proti různým společenským skupinám, jejichž cílem bylo jednak zastrašování obyvatel, ale také přísun pracovní síly do pracovních táborů - gulagů. Násilnou kolektivizací na sklonku 20. let J. V. Stalin zlikvidoval soukromé rolníky, především na Ukrajině. Moskva jako centrum také řídila komunistické strany ostatních zemí, které infiltrovala svými agenty.
    Mezinárodní izolace přispěla od 20. let k rozvíjení vztahů především s Německem, které vyústily v podepsání sovětsko-německého paktu o neútočení a přátelství v roce 1939, v důsledku toho SSSR rozšířil svá území směrem na západ.


Kompenzace ztrát způsobených suchem v roce 2019

    V roce 1996 se ČBS stal řádným členem asociace EUROPATAT a má národní strukturu RUCIP (pravidla evropského obchodu s bramborami). Pravidla RUCIP jsou přeložena do českého jazyka a jsou k dispozici na našich stránkách. V roce 2013 svaz uspořádal mezinárodní kongres EUROPATAT v Karlových Varech. Svaz je na území ČR garantem uplatňování mezinárodních pravidel pro obchod s bramborami RUCIP. Zajišťuje a organizuje školení a jmenování rozhodců a znalců RUCIP. Národním delegátem je RUCIP je Ing. Jiří Procházka.
    ČBS je otevřenou organizací pro všechny, kteří mají zájem o aktivní podíl na zlepšování podnikatelského prostředí v odvětví, získávání potřebných informací pro svoji činnost a zlepšení své konkurenceschopnosti.
    Svaz se aktivně podílí na projednávání právních předpisů, které se bezprostředně dotýkají bramborářství. Podílí se na připomínkovém řízení k řadě vyhlášek i metodických pokynů orgánů státní správy, které mají pro bramboráře velký ekonomický význam. Předpokladem je úzká spolupráce s těmito orgány. Po schválení nových právních předpisů se svaz snaží co nejdříve bramboráře o změnách podle svých možností informovat.


Sekretariát Českého svazu házené

    Už v průběhu války začal J. V. Stalin provádět masové přesuny obyvatel neruských národností, které pak zasáhly nejvíce Pobaltí. Do 1948 navíc ze zemí střední a jihovýchodní Evropy ovládaných pomocí Informbyra učinil (s výjimkou Jugoslávie a Albánie) své satelity (Varšavská smlouva, RVHP). V roce 1949 po získání jaderných zbraní a vítězství komunistické revoluce v Číně stál SSSR na vrcholu mocenské síly.
    Na německý vpád 22.6.1941 nebyl SSSR připraven, navíc byl důstojnický sbor po čistkách 1938 značně decimován. Německý postup, vzdor hrdinnému odporu, byl do konce 1941 hrozivý a zastavil se až u Moskvy. Obětavost obránců, ruská zima, početní převaha (masové útoky), později i převaha ve výzbroji (kaťuše, západní pomoc) a zlepšené velení zastavilo na přelomu 1942-43 postup Němců u Stalingradu. A po zajetí Paulusovy armády a bitvě u Kurska nastal ve válce obrat. Během 1942-43 bylo osvobozeno území SSSR a do května 1945
    Ekonomické zaostávání a tvrdě formulovaná politika prezidenta USA Reagana přiměla liberálního M. Gorbačova k zahájení reforem (glasnosť, perestrojka), které skončily rozpadem SSSR. Po neúspěšném pokusu konzervativních sil o převzetí moci získal nejsilnější pozice B. Jelcin, který se stal prezidentem a zůstal jím po rozpadu SSSR 12.12.1991 a vyhlášení SNS.


Ministerstvo zemědělství výrazně omezí používání glyfosátu, od ledna zakáže jeho plošnou aplikaci

    V současné době má ČBS 80 členů. Jeho předsedou je Ing. Miloslav Chlan, místopředsedy jsou Ing. Vlastimil Rasocha (sekce obchodníků), Jiří Zvolánek (sekce pěstitelů) a Ing. Vladislav Klička (sekce zpracovatelů).
    Sovětský svaz zdědil přírodní bohatství bývalé ruské říše, ekonomické i národnostní problémy. Poměrně rychle rozvinul své hospodářství, převážně extenzívními metodami: zvyšováním zaměstnanosti, hlavně v těžkém průmyslu, využíváním nadšení a nucené práce miliónů lidí, rozsáhlou výstavbou a rychlým rozšiřováním těžby přírodních zdrojů. Po světové hospodářské krizi zaujal druhé místo na světovém žebříčku v úhrnném objemu průmyslové výroby (za USA). Po 1945 se SSSR stal druhou vojenskou mocností světa s rozsáhlým vojenským potenciálem. Studená válka posílila jeho izolaci od vyspělých západních zemí. V období rychlého vědeckotechnického pokroku nedokázal přeorientovat svou ekonomiku na cestu intenzívního rozvoje.


Sdružujeme více než 80 pěstitelů

    Náplň práce: Sekretariát ČSH zajišťuje činnost v obdobích mezi jednáními Exekutivy Českého svazu házené. Zároveň je útvarem, který zajišťuje administrativní chod všech odborných komisí, řízení soutěží ČSH, vedení všech ekonomických agend a povinností Českého svazu házené jako právního subjektu a účetní jednotky. Vede evidenci členů a klubů.
    Po Stalinově smrti a likvidaci L. P. Beriji se vlády ujal N. S. Chruščov, který 1956 odhalil alespoň některé "deformace" a přispěl k uvolnění mezinárodních vztahů, i když na druhé straně neváhal krvavě potlačit maďarské povstání.
    Rudá armáda obsadila východní a střední Evropu a vstoupila do Berlína. Po svržení atomových pum na Japonsko vstoupil SSSR do války s Japonskem a obsadil severní Koreu. Postupimská konference potvrdila územní zisky z let 1939-40 (pouze USA neuznaly anexi Pobaltí), k nimž SSSR připojil Východní Prusko (Kaliningradská oblast) a Podkarpatskou Rus.
    Český bramborářský svaz vás zve při příležitosti 28. bramborářských dnů v Havlíčkově Brodě na odborný seminář konaný dne 19. října 2018 v Kulturním domě Ostrov. (Na Ostrově 28, Havl. Brod) a výstavu vzorků odrůd brambor (před KD Ostrov)


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00