Jak na věc


straty a nálezy brno

Re: Straty Wermachtu na východnom fronte

    Zákon umožňuje odpočítavať daňovú stratu daňovníka zanikajúceho bez likvidácie jeho právnym nástupcom, okrem prípadov, kedy je zánik daňovníka daňovo motivovanou transakciou, ktorej cieľom je vyhnutie sa dani, bez relevantných ekonomických dôvodov. V prípade zmeny vlastníckej štruktúry spoločnosti alebo zmeny podnikateľskej činnosti spoločnosti právo na umorovanie daňovej straty na Slovensku nezaniká.
    Na odpočítanie daňových strát vykázaných do 31. decembra 2009 sa vzťahuje predchádzajúca legislatívna úprava umožňujúca odpočítanie daňovej straty počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.
    S účinnosťou od 1. januára 2010 je možné odpočítať daňovú stratu počas najviac siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, najskôr v zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, za ktoré bola daňová strata vykázaná. Pri súčasnej právnej úprave nie sú daňovníci povinní odpočítavať daňovú stratu rovnomerne a ročný odpočet daňovej straty je možný aj v prípade zdaňovacieho obdobia kratšieho ako jeden rok.
    Osobitnú pozornosť je pri odpočte daňovej straty potrebné venovať príjemcom investičnej pomoci a investičných stimulov, a to v závislosti na tom, či sa použije súčasná lebo predchádzajúca právna úprava zákona.


Konference VMware vForum 2018 řešila bezpečnost i dopravní pokuty

    Hlasujte pro IT osobnost roku 2018. Už posedmé hledáme 30 IT manažerů, kteří se zasloužili o výrazný úspěch své firmy. Možná byste mezi nimi měli být i vy!

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00