Jak na věc


statické výboje v polštáři

Fototapeta vliesová jednodílná Labutě

    Jako autorizovaný statik poskytuji posouzení a návrhy konstrukcí, statické výpočty, zpracování projektové dokumentace stavebních zakázek v Praze a okolí. Zaměřuji se na zpracování statických posudků a projekty menšího i většího rozsahu.
    Statický výpočet resp. statický posudek je běžný výstup používaný při návrhu stavebních a strojních konstrukcí a je nezbytnou součástí projektových dokumentací. Pokud si nyní říkáte, hledáme statika nebo ceník statických posudků, neváhejte a napište e-mail nebo mne kontaktujte telefonicky, rád zodpovím vaše dotazy.
    Statika je praktická příručka pro navrhování svislých zděných konstrukcí. Jedná se v pořadí již o druhé vydání, jenž by nemělo chybět v knihovně žádného statika. Kromě jiného usnadňuje zejména projektování staveb z pórobetonu Ytong.
    Termín dodání se počítá od data provedení předběžného statického průzkumu, termín průzkumu bývá běžně do pěti pracovních dní od objednání. Tyto termíny dodání je možné využít pouze pro konzultaci na místě, posudek a návrh sanace. Pro ostatní položky je termín stanoven dle náročnosti úkolu a je součástí nabídky.


pro potřeby stavebního povolení

     Ze zdravotních důvodů jsem momentálně v pracovní neschopnosti a mimo Prahu. Z důvodu poptávky či konzultace mne prosím nekontaktujte. Děkuji za pochopení. Ing. Z. Dumalinfo@statikpraha.cz
    Mým krédem je spolehlivost a poctivý přístup ke každé jednotlivé zakázce velkého i malého rozsahu. První konzultaci i účast na autorském dozoru nabízím ZDARMA. Mé statické posudky resp. výpočty jsou přehledné, úplné, splňují požadavky platných ČSN a ČSN EN a jsou kvalitním podkladem pro zpracování prováděcí dokumentace.
    Kostelní věž, zvonice nebo kaple jsou namáhány staticky i dynamicky. Statické zatížení tvoří vlastní hmotnost věže, jejího vybavení a komponent v souvislosti s klimatickými a územními vlivy. Dynamické zatížení je způsobeno kyvem zvonů a účinky povětrnostních podmínek. Vypracujeme Vám statické posouzení zvonové stolice, zvonice, věže, stropních konstrukcí a navrhneme komplexní řešení Vaší stávající i nové realizace.
    Demolice bývá uložena stavebním úřadem pokud objekt ohrožuje z hlediska statiky zdraví a bezpečnost osob. Ve všech případech demolice (celého či části objektu) vyžaduje stavební povolení vydané na základě projektu bouracích prací.


Statické posudky a normy - je statický posudek dle norem?

    Statický posudek je psaný dokument, ve kterém se na základě odborné vizuální prohlídky popíše stávající stav objektu (konstrukce), zdokumentují se případné poruchy a vady, stanoví se jejich příčina a navrhne se ekonomicky nejvhodnější technické řešení nápravy. V případě, že příčina z vizuální prohlídky není jednoznačně zřejmá, navrhne se další postup prací ( např. provizorní zajištění, určení míst dalšího sledování, míst odběru vzorků, provedení stavebně-technického průzkumu, provedení sond, podrobné projektové dokumentace atd.).
    Statický posudek musí být zásadně zpracovaný, popř. zastřešený autorizovaným statikem v oboru statika a dynamika staveb, který je vedený pod pořadovým číslem u České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT). Statický posudek je tedy opatřen na své titulní stránce originálem otisku tzv. kulatého razítka daného autorizovaného statika a jeho originálním podpisem. Autorizovaný statik je ze zákona pojištěn.
    Prvním předpokladem správného návrhu zvonice je zadání přesných vstupních parametrů věže a požadavku na počet a ladění (velikosti) zvonů. Na základě dodaných podkladů a upřesnění Vám vypracujeme technický návrh vhodný pro Vaši zvonici.
    účelem statiky stavebních konstrukcí je navrhnout optimální konstrukci na účinky statických a současně dynamických zatížení s cílem bezpečně přenést zatížení v rámci předepsané životnosti.


Pardubice - věž u kostela sv. Bartoloměje

    Proč statický posudek? Pokud se chystáme ke stavbě či rekonstrukci domu, jsou statické výpočty, případně statické posudky, velmi důležité. Statiku je třeba hlídat i v případě menších stavebních úprav, které by na první pohled neměly mít vliv na celkovou stabilitu konstrukce. Nosné konstrukce zhotovené ze dřeva, zdicích materiálů, betonu, oceli nebo jejich kombinací, musí přenášet vlastní tíhu a tíhu všech trvalých částí stavby a dále nahodilá zatížení. Nahodilé zatížení představuje vybavení budov a hmotnost lidí, kteří se v nich budou pohybovat, a zatížení sněhem i větrem. V úvahu je třeba brát i mimořádné události, jako například zemětřesení či výbuch a podobně. Budovy musí být navrženy tak, aby účinkům výše konkretizovaného zatížení bezpečně odolávaly.
    Statika budov je velmi náročnou a zodpovědnou činností, kterou nelze podceňovat.Nechte si zhotovit statický posudek od nás - statické posudky od společnosti B2K design s.r.o.
    Mezi nejvíce rozšířené rekonstrukce menšího rozsahu patří vybourání zděných příček, vybourání nosného panelu a rekonstrukce bytového jádra resp. změna umakartového na zděné. V jiných případech může jít o změnu užívání objektu a s ním související zvýšení nároků na nosnost konstrukce.
    Nosné a nenosné konstrukce dle výkladu stavebního úřadu rozlišuje pouze autorizovaný statik, jenž za své rozhodnutí nese trestněprávní odpovědnost.


Statické posudky a podklady - co budete pro statický posudek potřebovat?

    Statický posudek je dokument, který vypracuje autorizovaný statik na základě vizuální prohlídky stávajícího stavu stavebního objektu. Statik v posudku určí poruchy a vady, stanoví příčinu vzniku těchto vad a navrhne technické řešení resp. sanaci poruch. Pro zákazníky je na stránkách k dispozici orientační ceník statických posudků, které v Praze a širokém okolí poskytuji nejčastěji v těchto případech.
    Cena za statický posudek se vždy odvíjí od jeho pracnosti. Pro představu kolik stojí statický posudek jsme připravili stránku stránku Statický posudek - cena.
    Statický posudek může být doplněn o pořízenou fotodokumentaci, statický výpočet a zjednodušenou (schématickou) výkresovou dokumentaci navrženého technického řešení.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00