Jak na věc


správní řízení - délka řízení u správních orgánů

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s důvodovou zprávou a základní judikaturou

    Cena: 980 KčKOUPITVzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkamiLukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Graser, David Hejč, Anna Chamráthová, Pavel Mates, - Nakladatelství Leges, s. r. o.
    Nejvyšší správní soud dále rozhoduje ve věcech volebních, ve věcech rozpuštění politických stran a politických hnutí, pozastavení nebo znovuobnovení jejich činnosti. Nejvyšší správní soud také rozhoduje o kasačních stížnostech proti rozhodnutím krajských soudů ve věcech zrušení opatření obecné povahy nebo jejich částí pro rozpor se zákonem, stejně jako o kasačních stížnostech ve věcech místního a krajského referenda.


Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu

    Soustavu soudů ve správním soudnictví tvoří jednak krajské soudy, u nichž je správní soudnictví od další pravomoci odděleno pouze vnitřní organizací příslušného soudu, a jednak Nejvyšší správní soud, který je soudním orgánem specializovaným výlučně pro oblasti správního soudnictví. Nejvyšší správní soud, jako soud především kasační, dbá v rámci své činnosti o zákonnost a jednotu rozhodování krajských soudů a správních orgánů tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech směřujících proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů ve správním soudnictví, jimiž se stěžovatelé domáhají zrušení napadených rozhodnutí. Tato ochrana proti nezákonným rozhodnutím správního orgánu je dále nově doplněna o ochranu před jeho nečinností a před nezákonnými zásahy správního orgánu.
    Do pravomoci Nejvyššího správního soudu patří rovněž rozhodování některých kladných nebo záporných kompetenčních sporů mezi orgány veřejné správy. Nejvyšší správní soud je také kárným soudem pro řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů.
    Cena: 320 KčKOUPITZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s důvodovou zprávou a základní judikaturouMarta Ondrušová, Radek Ondruš, Petr Vytopil - Nakladatelství Leges, s. r. o.
    KOUPITObsah publikaceSprávní řád dosud v edici ÚZ vyšel pod č. 46, 67, 97, 148, 188, 209, 229, 233, 254, 261, 281, 297, 311, 335, 353, 385, 425, 450, 545, 726, 862, 919, 983, 1032, 1101, 1147, 1202 a 1262. Toto č. 1291 se od č. 1262 liší předpisy zvýrazněnými v obsahu tučně.
    Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění účinném k 1. 5. 2018 doplněný výkladovými poznámkami a nejnovější vybranou soudní judikaturou, zejména Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a v řadě případů i soudů ...


Veřejnoprávní smlouvy koordinační

    Veřejný zájem je jedním z klíčových pojmů správního práva. Obsah tohoto neurčitého právního pojmu se naplňuje v každém konkrétním řízení. Publikace se zaměřuje na ochranu veřejného zájmu ve správním ...
    Od minulého vydání došlo ke změnám správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Publikace dále obsahuje aktuální znění soudního řádu správního a zákona o některých přestupcích, vyhlášku upravující zkoušky úředních osob a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám v rámci správního řízení. Poslední změny předpisů jsou v textu zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2019, 128 stranISBN: 978-80-7488-324-8Další informace k tématu "Správní řád, soudní řád správní, přestupky" zde.Cena: 75 Kčvčetně 10% DPH
    Pro nový přestupkový řád (zákon č. 250/2016 Sb.) je charakteristický odklon od tradičního pojetí správního trestání jako ryze správního řízení, kdy zákonodárce nově přebírá do správního trestání tradiční ...


Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním

    Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu ve výši 250 tisíc korun společnosti RACIO, s.r.o. za překročení obsahu lepku v rýžovo-kukuřičných Raciolkách s příchutí čedaru, které se tak staly potravinou škodlivou pro zdraví určité skupiny spotřebitelů. Pokutu uložila provozovateli potravinářského podniku v dubnu 2015 Státní zemědělská a potravinářská inspekce.
    Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost ...
    Nová učebnice Správní právo. Obecná část v sobě zúročuje bohaté a mnohaleté autorské a pedagogické zkušenosti autora. Na více než pěti stech stranách čtenáře detailně seznamuje s celou obecnou částí správního práva. Autor vedle výkladů o základních institutech a pojmech oboru přináší ...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00