Jak na věc


solidifikace

Solidifikace kalů s vysokým obsahem organických látek

    2 Tělesa solidifikátu byla realizována prostřednictvím plastových forem definovaných rozměrů 20 x 20 x 20 a 40 x 40 x 40 mm. Vzhledem k relativně vysokému obsahu vody v kalech byla tělesa ponechána zrát ve formách za laboratorních podmínek po dobu 5 dnů, následně po odformování probíhalo další zrání za laboratorních podmínek tak, že celková doba mezi zhotovením těles solidifikátu a vyluhovací a mechanickou zkouškou byla 4 týdny. Vyluhovací testy byly prováděny podle normovaného postupu 4, testy pevnosti byly realizovány rovněž podle modifikovaného 5 normovaného postupu 6. Podmínky vyluhování podle výše uvedené normy byly následující: poměr kapalná fáze/tuhá fáze 10/1, velikost částic menší než 10 mm, vyluhovací médium destilovaná voda, třepání hlava-pata 24 hodin rychlostí 6,5 ot./min při teplotě 20 C. Separace kapalné fáze probíhala podtlakově na odsávacím zařízení Millipore na membránových filtrech s velikostí pórů 0,45 μm. Část výluhu byla uchována v původním stavu a část ošetřen


This item appears in the following Collection(s)

    5 Obr. 2 Obsah mědi ve vodných výluzích solidifikátů a kalů Nikl (Obr. 3) - požadavek pro třídu vyluhovatelnosti IIa činí maximálně 4 mg/l a byl splněn u vstupních kalů III a II a jejich solidifikátů, u vstupního kalu I byl limit překročen a u solidifikátů tohoto kalu s nejvyšším zastoupením kalu byl limit téměř dosažen, takže neexistuje v podstatě žádná rezerva v tomto ohledu. V rámci skupiny solidifikátů lze pozorovat rostoucí trend vyluhovatelnosti niklu s rostoucím zastoupením jednotlivých kalů v solidifikátech. Během procesu stabilizace/solidifikace nedošlo k razantní změně vyluhovatelnosti niklu, odborná literatura v případě niklu hovoří ve vztahu k formám jeho výskytu a posuzování rozpustnosti o tom, že dané problematice bylo dosud věnováno poměrně málo pozornosti. V alkalickém prostředí však přichází z hlediska forem existence řada komplexů 7 (hydroxo-, karbonato-, sulfato-), což je zřejmě příčinou relativně vysoké nalezené vyluhovatelnosti niklu ve všech případech solidifikátů


Stabilizace/solidifikace kapalných odpadů

    6 Obr. 4 Dosažená pevnost v tlaku u solidifikátů Změny rozměrů zkušebních těles - kontrakce rozměrů rostla podle očekávání s klesající sušinou zpracovávaných kalů (od zapracovaného kalu III přes kal II ke kalu I, sušiny uvedené v Tab. II) a s rostoucím zastoupením kalu v solidifikátu. V některých případech solidifikátů s použitým pojivem cement/popílek/aktivovaný energosádrovec došlo k velmi mírné dilataci rozměrů těles, což může být způsobeno tvorbou rozpínavých hydratačních produktů, například ettringitu. V rámci tohoto odstavce je představen odhad nákladovosti jednotlivých receptur na zpracování měrné jednotky předmětného kalu stejně pro kal typu III, II, I podle realizovaných receptur. Cena uvedená v Tab. IV zahrnuje pouze náklady na pořízení pojiva/směsného pojiva bez DPH podle bilance na tunu vstupního kalu podle poskytnutých/zjištěných cen použitých pojiv přímo u producentů, resp. nákladů na aktivaci energosádrovce. Žádné další související náklady, které by byly pro každý z kalů


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
10241
cache: 0024:00:00