Jak na věc


snadno mění objem

Velký průměr lahve

    7 - využívá se zde vlastnosti kapaliny nestlačitelnost - tlak počítáme podle vztahu: p = F S F = tlaková síla S = plocha pístu Pascalův zákon je základem hydraulických zařízení, která využívají přenosu tlaku a tím i tlakové síly od jednoho pístu k druhému. Velikostí pístu se dá ovlivnit i velikost tlakové síly.
    8 - lisy, brzdy, nůžky, zvedáky, Hlavní částí hydraulického zařízení jsou dvě válcové nádoby s různým průřezem u dna spojené trubicí. Oba válce i trubice jsou vyplněny kapalinou, která je uzavřena pohyblivými písty. princip: Širší píst bude působit tolikrát větší silou, kolikrát je obsah jeho průřezu větší než obsah průřezu menšího pístu.
    9 b) V důsledku působení gravitační síly Země působí kapalina v nádobě v klidu tlakovou silou kolmo - na dno nádoby - na stěny nádoby - na plochy ponořené v kapalině Tato síla se nazývá HYDROSTATICKÁ značka F h jednotka N TLAKOVÁ SÍLA vztah pro výpočet F h = S. h.. g S = obsah plochy h = hloubka kapaliny = hustota kapaliny g = gravitační konstanta


Snadná identifikace plynu v lahvi

    100 podmínky slyšení zvuku = zdroj + prostředí + zdravé ucho zdroj zvuku - chvějící se těleso, které rozkmitá částice okolního prostředí př.: hlasivky, struny, blány, vzduch v trubici, křídla a nohy hmyzu, ladička, šíření zvuku - pouze hmotným prostředím!!!ne ve vakuu!!! a) vodiče zvuku - ocel, voda, vzduch b) zvukový izolant - vakuum
    30 VÝKON cíl: pochopení závislosti tří veličin: práce, výkon, čas Výkon je práce vykonaná za čas. Výkon je veličina charakterizující jak rychle byla práce vykonána. značka P jednotka W(watt) dříve 1 kůň = 3/4kW James Watt
    67 Elektrický odpor vodiče je přímo úměrný jeho délce. Elektrický odpor vodiče je nepřímo úměrný obsahu příčného řezu drátu. Elektrický odpor vodiče závisí na materiálu vodiče. Elektrický odpor kovů se zvětšuje se stoupající teplotou. Rezistor je elektrotechnická součástka elektrotechnická značka rezistoru:
    80 - okolo magnetu působí MAGNETICKÁ SÍLA v tzv. MAGNETICKÉM POLI (důkaz: železné piliny, které se položí do tvaru oblouků = magnetické indukční čáry) Vzájemné silové působení magnetů souhlasné póly se odpuzují nesouhlasné póly se přitahují


Prezentace na téma: "Mechanické vlastnosti kapalin a plynů Molekuly plynu jsou v neustálém neuspořádaném pohybu Mezi jednotlivými molekulami plynu nepůsobí žádné síly (kromě."— Transkript prezentace:

    112 Využití RA ve zdravotnictví - radiofarmaka: při léčení zhoubných nádorů štítné žlázy se zářič dostane přímo do ložiska nádoru, jeho účinek se omezuje prakticky jen na ozařovaný nádor - radioterapie: zhoubné nádory se ozařují zdroji, umístěnými mimo tělo pacienta - radiochirurgie: k operacím, například mozku, se využívá pronikavé záření - Leksellův gama nůž počítačový tomograf Leksellův gama nůž
    10 Hydrostatická tlaková síla vyvolá v klidné kapalině HYDROSTATICKÝ TLAK. značka p h jednotka Pa vztah pro výpočet p h = h.. g h = hloubka kapaliny = hustota kapaliny Hydrostatický tlak v kapalině roste s hloubkou a hustotou kapaliny. g = gravitační konstanta důsledky v praxi: krk žirafy, infúze, potápěči, spojené nádoby
    51 Siločáry dvou opačných nábojů vedle sebe STEJNORODÉ ELEKTRICKÉ POLE - elektrické siločáry jsou rovnoběžné a stejně daleko od sebe
    23 Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 2. těleso se v kapalině volně vznáší ϱ t = ϱ k např.ryby 3. těleso klesá ke dnu ϱ t > ϱ k např. kovové předměty ve vodě
    41 Kapalnění (kondenzace) - změna z plynné látky na kapalinu (např. vodní pára z úst zkondenzuje na studeném okně) Sublimace - změna z pevné látky přímo na plynnou látku (např. naftalen) Desublimace - změna z plynné látky přímo na pevnou látku (např. jinovatka)


Příslušenství

    132 VÝZKUM VESMÍRU NASA (National Aeronautics and Space Administration, Národní úřad pro letectví a kosmonautiku) je americká vládní agentura zodpovědná za americký kosmický program a všeobecný výzkum v oblasti letectví. Evropská kosmická agentura (ESA, European Space Agency) je mezivládní organizace pro využití vesmíru, která má v současnosti 18 členských států. Sídlo jejího ředitelství je v Paříži. Kosmodrom ESA je v jihoamerické Francouzské Guyaně.
    122 VESMÍR VZNIK VESMÍRU cíl: pochopení podstaty Velkého třesku a dalšího vývoje vesmíru, naučit se popsat objekty ve vzdáleném vesmíru mimo Sluneční soustavu (zejm. galaxie, hvězdy, černé díry), pochopit princip termojaderné fúze, ovládat jednotky délky pro rozměry vesmíru, seznámení se s problematikou UFO, činnosti NASA a ESA - asi před 13,7 mld let došlo k explozi hmoty, prostoru a času tzv.velký třesk (Big Bang) - teorie poprvé uveřejněna v r.1948 (vědci USA v čele s Gamovem - Rus) - nejdříve vznikly elementární částice - p,n,e pak prvky H,He,,sloučeniny,.
    58 ELEKTRICKÝ PROUD cíl: pochopit podstatu elektrického proudu na základě částicové stavby látek, umět změřit el.proud v daném místě obvodu, převádět jednotky proudu - André Marie Ampér - fyzikální veličina - značka I jednotka A (ampér) měřidlo ampérmetr schématická značka zapojení do obvodu sériově


Vestavěná inteligence s alarmem

    59 definice: Je to uspořádaný pohyb nabitých částic. - v kovech jsou nabité částice volné elektrony - v kapalinách a plynech jsou to ionty Velikost el.proudu je daná nábojem Q, který projde vodičem za čas t I = Q / t!!!aby vodičem procházel el.proud, musí být připojen ke zdroji napětí!!! El.proudy protékají i v lidském těle a jiných živých organismech. V lidském těle souvisí el.proudy s činností srdce a mozku.
    111 - typy RA záření a) alfa - - ochrana kůží, listem papíru - zdroj např. plyn radon v podloží, stavebních hmotách, jídlo b) beta - - ochrana tenkým Al plechem - zdroj např. lékařské přístroje c) gama - - ochrana vrstva betonu, těžké kovy (Pb) - zdroj např. jaderný reaktor d) neutronové - ochrana silnou vrstvou vody, betonu, bóru - zdroj např. jaderný reaktor, atomová bomba
    19 VZTLAKOVÁ SÍLA (v kapalinách a plynech) cíl: experimentálně ukázat působení vztlakové síly na těleso ponořené do kapaliny, umět rozhodnout, kdy těleso v kapalině stoupá, vznáší se nebo klesá dolů, pochopit praktické důsledky Archimédova zákona - působí na těleso ponořené do kapaliny nebo plynu svisle vzhůru (nadnáší ho) Vztlaková síla závisí na:


Animace – Čtyřtaktní OTTŮV motor

    91 ochranný vodič mezi ním a fázovým vodičem je napětí 230 V, proti zemi 0 V. V zásuvce je připojen na kolík a zapojen musí být vodičem se žlutozelenou izolací. Je určen k tomu, aby se na něj připojil kryt kovových spotřebičů. V případě, že by se totiž na tento kryt dostalo (např. poruchou spotřebiče) elektrické napětí, zajistí, aby bylo svedeno do země.!!! I přesto, že spotřebič bez něj bude fungovat, je velice důležitý, protože ochrání v případě poruchy spotřebiče od zásahu elektrickým proudem! Spotřebiče s kovovým krytem nesmí být bez ochranného vodiče provozovány! Správné zapojení zásuvky je na obrázcích:
    73 t = 60 s I = 0,200 A W =? [J] W = U.I.t W= ,200 W = 336 J Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Síly elektrického pole vykonají ve spotřebiči práci 336 J. Elektrická energie - protože elektrické pole koná práci, přisuzuje me mu energii, kterou nazýváme elektrická energie - pochází ze zdroje elektrického napětí
    16 - rozdílný tlak nad zemským povrchem se vyrovnává pomocí proudění vzduchu (anemometr = přístroj na měření rychlosti větru) Tlaková výše - tlak vyšší než normál.atm.tlak - jasno, teplo
    82 Magnetizace = přeměna tělesa z feromagnetické látky na magnet a) dočasně tzv. magneticky měkká ocel b) trvale tzv. magneticky tvrdá ocel (využití: diskety, disky, platební karty, magnetická rezonance)


Přihlásit se přes sociální síť:

    36 - udává, jaké množství tepla je třeba dodat 1 kg látky, aby se její teplota zvýšila 1 C - fyzikální veličina značka c jednotka kj/kg. o C např. voda c=4,18kj/kg. C Výpočet množství tepla Q = m.c.(t-t o ) Q teplo [J] m hmotnost [kg] c měrná tepelná kapacita [kj/kg. o C] t konečná teplota [ C] t 0 počáteční teplota [ C]
    40 Vypařování a var Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace - změna z kapaliny na plynnou látku - kapalina se a) vypařuje ze svého povrchu při jakékoliv teplotě b) vaří v celém svém objemu při určité teplotě varu (MFCh tabulky) Teplota varu není stálá, závisí na tlaku (např. voda obvykle vaří při 100 C, ale vysoko v horách je nižší tlak vzduchu a voda vaří při teplotě menší než 100 C)
    35 Teplo - fyzikální veličina značka Q jednotka 1 J (joule) měří se kalorimetrem Rozdělení látek z hlediska schopnosti vést teplo a) tepelné vodiče (kovy, ) b) tepelné nevodiče-izolanty (peří, srst, polystyrén, vakuum, ) Měrná tepelná kapacita = důležitá charakteristika látky z hlediska vodivosti tepla


Mechanické vlastnosti kapalin a plynů Molekuly plynu jsou v neustálém neuspořádaném pohybu Mezi jednotlivými molekulami plynu nepůsobí žádné síly (kromě.

    88 STŘÍDAVÝ PROUD - výroba založena na jevu elektromagnetické indukce (vzájemný pohyb cívky a magnetu) Otáčením závitu v magnetickém poli vzniká v obvodu STŘÍDAVÝ PROUD. - doba jedné otočky se nazývá perioda, má značku T a jednotku s (sekunda) - počet period za sekundu se nazývá frekvence (kmitočet), má značku f a jednotku Hz (hertz) - frekvence střídavého proudu v naší energetické síti je Hz - mezi periodou a frekvencí platí jednodu-
    5 Vlastnosti plynů - dají se přelévat - mění tvar podle tvaru nádoby - mění objem (rozpínavost a stlačitelnost) - snadno se dělí stlačitelnost tekutost (TEKUTINY = společný název pro kapaliny a plyny z důvodu společných vlastností hlavně přelévání)


Kombinace způsobů regulace výkonu

    76 Člověk a příroda FYZIKA 9.ročník Kompetence, které se během výuky mohou plnit: Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává Kompetence k řešení problémů samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy ověřuje prakticky správnost řešení problémů Kompetence komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
    Díky 300 barové technologii a lehčí konstrukci obsahuje GENIE® více plynu ve srovnání s klasickou ocelovou lahví srovnatelného vodního objemu. Lahev se skládá z tenkostěnné ocelové tlakové nádoby, která je zpevněna karbonovým vláknem a uložena v odolném a recyklovatelném obalu z polyetylenu (HDPE). Pro zákazníka to znamená více plynu a méně časté objednávání.
    27 1J - práce, kterou vykoná síla 1N působením na dráze 1m (např. posunutí 100gramové čokolády o 1 metr). Výpočet mechanické práce W = F s W [J]... práce v joulech F [N]... síla v newtonech s [m]... dráha v metrech. př. Jakou práci vykoná jeřáb, jestliže zdvihne cihly do výšky 5 m silou 6 kn? s = 5 m F = 6 kn = N W =? [J] W = F s


Méněhmotnosti, více plynu

    4 MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ cíl: na základě experimentů si osvojit vlastnosti kapalin a plynů Vlastnosti kapalin - dají se přelévat - mění tvar podle tvaru nádoby - nemění objem - snadno se dělí - téměř nestlačitelné - v GP Země zaujímá hladina volný vodorovný povrch tvar tekuté nestlačitelné vodorovná hladina
    17 Tlaková níže - tlak nižší než normál.atm.tlak - velká oblačnost, ochlazení Fronta - hranice mezi teplým a studeným vzduchem - při přechodu teplé fronty prší slabě a dlouze - při přechodu studené fronty prší krátce a silně Oblaka = shluky kapek a ledových krystalků, které se hromadí v atmosféře některé typy oblak: cumulus cirrus stratus
    84 - výborné výsledky vykazoval vodič smotaný do několika závitů = cívka - teče-li cívkou proud, vzniká kolem MP, jehož velikost závisí na počtu závitů cívky a na procházejícím proudu
    85 Elektromagnet = cívka s jádrem z magneticky měkké oceli (toto jádro se při průchodu el.proudu stává magnetem - využití: kovošroty) - anglický fyzik Faraday: platí to i naopak? - vyvolá MP vznik EP? Faraday objevil princip ELEKTROMAGNETICKÉ INDUKCE: = jev, kdy při změně MP v okolí cívky vzniká v obvodu cívky proud


Lahev GENIE® je revoluční a inovativní řešení od Linde Gas. Díky své moderní konstrukci a inteligentní digitální jednotce mění GENIE® svět technických plynů.

    89 ché vztahy T = 1 / f a f = 1 / T - průběh střídavého proudu se pravidelně (periodicky) opakuje - grafickým znázorněním závislosti střídavého proudu na čase je křivka sinusoida schéma rozvodné energetické sítě:
    Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti. Tlačítka jsou dole. Děkujeme.
    Snadno uchopitelná madla na horní straně lahve napomáhají pohodlné a bezpečné manipulaci. Zajišťují také spolehlivou ochranu lahvového i připojeného redukčního ventilu.Robustní odnímatelný podvozekV porovnání s běžnými ocelovými lahvemi výrazně zjednodušuje manipulaci a zvyšuje bezpečnost. Snížení zdravotních a bezpečnostních rizik je pro pracovníky manipulující s tlakovými lahvemi i pro firmy zásadním přínosem.
    Hydraulické zařízení Hydraulické zařízení je založeno na přenosu tlaku podle Pascalova zákona. Jsou to dvě válcovité nádoby o různých průměrech u dna propojené,
    115 - typy - a) řízená (v elektrárnách) b) neřízená (při jaderné havárii, v jader. zbraních)


Speciálně navržený redukční ventil

    44 ELEKTRICKÉ JEVY cíl: pomocí periodické tabulky ovládat zjednodušený model atomu konkrétního prvku, umět těleso nabít třením, experimentálně dokázat, zda jsou tělesa nabitá, zda se vzájemně přitahují nebo odpuzují - starověké Řecko, rozvoj 18.a 19.stol. - ELEKTRON = řecky jantar - stavba atomu:
    107 RADIOAKTIVITA (RA) cíl: pochopení radioaktivity jako průvodního jevu přeměny atomových jader, naučit se rozlišit negativní a pozitivní vliv radioaktivity na člověka = schopnost některých (nestabilních) atomových jader přeměňovat se ve stabilní atomová jádra a vyzařovat přitom neviditelné pronikavé záření - přirozená r probíhá samovolně (M.C.Sklodowská+Becquerel)


Diagnostika zapalovacích soustav – obrazy

    6 TLAK V KAPALINĚ cíl: a) na základě experimentu ukázat, že při stlačení kapaliny nebo plynu vzroste tlak ve všech místech stejně b) experimentálně dokázat, že tlak v kapalině s hloubkou roste c) umět vysvětlit jevy související s hydrostatickým tlakem, zejména funkci spojených nádob Tlak p je fyzikální veličina, která charakterizuje stav tekutiny v klidu. Tlak v tekutinách může být vyvolán: a) vnější silou prostřednictvím pevného tělesa, které je s tekutinou v přímém styku b) účinkem gravitační síly Země na kapalinu a) Působením vnější tlakové síly kolmo na povrch kapaliny v uzavřené nádobě vznikne ve všech místech kapaliny stejný tlak. tzv. PASCALŮV ZÁKON (neboli tlak v kapalině se šíří všemi směry rovnoměrně a stejně) Blaise Pascal
    116 JADERNÁ ELEKTRÁRNA cíl: pochopit princip činnosti JE, rozlišit typ JE Černobyl a Temelín, Dukovany, orientovat se v různých možnostech uložení jaderného odpadu, resp.vlivu na zdraví člověka primární o. sekundární o. chladicí o. schéma reaktoru: Enrico Fermi
    47 Elektrický náboj Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace - fyzikální veličina značka Q jednotka C (coulomb [kulomb] podle fyzika Coulomba) Nejmenší nedělitelný elektrický náboj se nazývá elementární elektrický náboj - označuje se e - jeho nositeli jsou proton... +e elektron e (neutrony jsou elektricky neutrální) (jde o velmi malou jednotku, která by nevyhovovala praxi, proto byl za jednotku elektrického náboje zvolen 1C ) 1 C = e
    71 Fyzikální veličina proud má značku I a jednotku A (ampér). Fyzikální veličina napětí má značku U a jednotku V (volt). Fyzikální veličina odpor má značku R a jednotku (ohm). Ohmův zákon můžeme psát třemi způsoby: I = U / R nebo U = R. I nebo R = U / I


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00