Jak na věc


snadno mění objem

Snadná identifikace plynu v lahvi

    47 Elektrický náboj Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace - fyzikální veličina značka Q jednotka C (coulomb [kulomb] podle fyzika Coulomba) Nejmenší nedělitelný elektrický náboj se nazývá elementární elektrický náboj - označuje se e - jeho nositeli jsou proton... +e elektron e (neutrony jsou elektricky neutrální) (jde o velmi malou jednotku, která by nevyhovovala praxi, proto byl za jednotku elektrického náboje zvolen 1C ) 1 C = e
    88 STŘÍDAVÝ PROUD - výroba založena na jevu elektromagnetické indukce (vzájemný pohyb cívky a magnetu) Otáčením závitu v magnetickém poli vzniká v obvodu STŘÍDAVÝ PROUD. - doba jedné otočky se nazývá perioda, má značku T a jednotku s (sekunda) - počet period za sekundu se nazývá frekvence (kmitočet), má značku f a jednotku Hz (hertz) - frekvence střídavého proudu v naší energetické síti je Hz - mezi periodou a frekvencí platí jednodu-
    115 - typy - a) řízená (v elektrárnách) b) neřízená (při jaderné havárii, v jader. zbraních)
    39 Tání Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace - změna z pevné látky na kapalinu - teplota, při které se látka mění na kapalinu se označuje jako teplota tání (pro jednotlivé látky najdeme v tabulkách) Tuhnutí - změna z kapalné látky na pevnou - teplota tuhnutí má stejnou hodnotu jako teplota tání - např. voda taje i tuhne při 0 C (amorfní látky např.vosk - nemají konkrétní teplotu tání a tuhnutí, pozvolna měknou a tuhnou)


Vestavěná inteligence s alarmem

    107 RADIOAKTIVITA (RA) cíl: pochopení radioaktivity jako průvodního jevu přeměny atomových jader, naučit se rozlišit negativní a pozitivní vliv radioaktivity na člověka = schopnost některých (nestabilních) atomových jader přeměňovat se ve stabilní atomová jádra a vyzařovat přitom neviditelné pronikavé záření - přirozená r probíhá samovolně (M.C.Sklodowská+Becquerel)
    59 definice: Je to uspořádaný pohyb nabitých částic. - v kovech jsou nabité částice volné elektrony - v kapalinách a plynech jsou to ionty Velikost el.proudu je daná nábojem Q, který projde vodičem za čas t I = Q / t!!!aby vodičem procházel el.proud, musí být připojen ke zdroji napětí!!! El.proudy protékají i v lidském těle a jiných živých organismech. V lidském těle souvisí el.proudy s činností srdce a mozku.


Speciálně navržený redukční ventil

    76 Člověk a příroda FYZIKA 9.ročník Kompetence, které se během výuky mohou plnit: Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává Kompetence k řešení problémů samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy ověřuje prakticky správnost řešení problémů Kompetence komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
    103 Dorozumívání kosatek infrazvukem: využití ultrazvuku využití infrazvuku charakteristiky zvuku 1) frekvence = kmitočet - jednotka Hz (hertz) 2) hlasitost = intenzita - jednotka B (bell) v praxi 1 decibel db = 0,1B
    Díky 300 barové technologii a lehčí konstrukci obsahuje GENIE® více plynu ve srovnání s klasickou ocelovou lahví srovnatelného vodního objemu. Lahev se skládá z tenkostěnné ocelové tlakové nádoby, která je zpevněna karbonovým vláknem a uložena v odolném a recyklovatelném obalu z polyetylenu (HDPE). Pro zákazníka to znamená více plynu a méně časté objednávání.


Velký průměr lahve

    132 VÝZKUM VESMÍRU NASA (National Aeronautics and Space Administration, Národní úřad pro letectví a kosmonautiku) je americká vládní agentura zodpovědná za americký kosmický program a všeobecný výzkum v oblasti letectví. Evropská kosmická agentura (ESA, European Space Agency) je mezivládní organizace pro využití vesmíru, která má v současnosti 18 členských států. Sídlo jejího ředitelství je v Paříži. Kosmodrom ESA je v jihoamerické Francouzské Guyaně.
    96 nazývané anoda, polovodič N je připojen ke katodě - slouží k usměrnění střídavého proudu a umožňuje tak napájení stejnosměrných spotřebičů ze střídavé sítě LED dioda fotodioda baterie slunečních článků
    104 Odraz zvuku - nastává při nárazu zvuku na překážku ozvěna - pokud je překážka vzdálena víc jak 17m Dozvuk - prodloužení původního zvuku
    27 1J - práce, kterou vykoná síla 1N působením na dráze 1m (např. posunutí 100gramové čokolády o 1 metr). Výpočet mechanické práce W = F s W [J]... práce v joulech F [N]... síla v newtonech s [m]... dráha v metrech. př. Jakou práci vykoná jeřáb, jestliže zdvihne cihly do výšky 5 m silou 6 kn? s = 5 m F = 6 kn = N W =? [J] W = F s
    116 JADERNÁ ELEKTRÁRNA cíl: pochopit princip činnosti JE, rozlišit typ JE Černobyl a Temelín, Dukovany, orientovat se v různých možnostech uložení jaderného odpadu, resp.vlivu na zdraví člověka primární o. sekundární o. chladicí o. schéma reaktoru: Enrico Fermi


Animace – Čtyřtaktní OTTŮV motor

    99 AKUSTIKA cíl: umět porovnat šíření a vnímání světla a zvuku v různých prostředích, experimentálně dokázat chvění částic tělesa jako zdroje zvuku, naučit se pochopit vzájemný vztah mezi veličinami popisující zvuk, pochopit negativní vliv zvuku nadměrné intenzity na člověka = nauka o zvuku - zvuk - rozruch vycházející z chvějícího se tělesa a šířící se prostředím (chvění vzniká při kmitání částic tělesa a šíří se VLNĚNÍM pomocí vln) - chvění pravidelné - vznik tónu - chvění nepravidelné vznik hluku
    55 ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ cíl: pochopit princip činnosti zdroje napětí, umět zvolit vhodný zdroj napětí pro daný spotřebič, změřit napětí mezi dvěma body obvodu, převádět jednotky napětí - fyzikální veličina - značka U - jednotka V (volt) - měřidlo voltmetr schématická značka paralelní zapojení k prvku definice: Je to práce sil elektrického pole při přemísťování el.nábojů ve vodiči. Zdroje el.napětí - galvanické články


Diagnostika zapalovacích soustav – obrazy

    2 Člověk a příroda FYZIKA 8.ročník Kompetence, které se během výuky mohou plnit: Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává Kompetence k řešení problémů samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy ověřuje prakticky správnost řešení problémů Kompetence komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
    18 TLAK PLYNU V UZAVŘENÉ NÁDOBĚ cíl: experimentálně vytvořit podtlak a přetlak vzduchu v nádobě Tlak plynu v uzavřené nádobě měříme manometrem kapalinový deformační Je-li tlak plynu v nádobě menší než atmosférický tlak p a podtlak Je-li tlak plynu v nádobě větší než atmosférický tlak p a přetlak
    120 JADERNÉ ZBRANĚ cíl: získat základní přehled o jednotlivých typech atomových zbraní Robert Jacob Oppenheimer = otec atomové bomby - konstruktér Albert Einstein = teorie k výrobě bomby - tajný vojenský projekt Manhattan - poušť Nevada, středisko Los Alamos v Novém Mexiku
    21 Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která je rovna tíze kapaliny, kterou těleso vytlačí. F vz = V p.. g F vz...vztlaková síla V p...objem ponořené části tělesa k...hustota kapaliny (hustota vody =1000 kg/m 3 ) g...gravitační konstanta (g =10 N/kg) Hustota lidského těla kg/m3 Po nadechnutí 945 Průměr 985 Po vydechnutí 1 025


Prezentace na téma: "Mechanické vlastnosti kapalin a plynů Molekuly plynu jsou v neustálém neuspořádaném pohybu Mezi jednotlivými molekulami plynu nepůsobí žádné síly (kromě."— Transkript prezentace:

    93 POLOVODIČE cíl: na základě pochopení vnitřní struktury prvků pochopit vznik jednotlivých typů polovodičů, umět se orientovat v periodické tabulce prvků, pochopit fyzikální děj v P-N přechodu, vytvoření představy o činnosti polovodičových součástek v praxi - vedou elektrický proud jen za určitých podmínek (změna osvětlení, teploty, přidání příměsí) - rozdělení: 1.vlastní (čisté) 2.nevlastní (příměsové) 1.vlastní polovodiče - Ge, Si, Se, Te, Bi 2.nevlastní polovodič typu N polovodič typu P
    46 2. dotykem např.nabitá tyč a elektroskop Tělesa nabitá souhlasnými náboji se vzájemně odpuzují elektrickou silou. Tělesa s nesouhlasnými náboji se vzájemně přitahují elektrickou silou.
    77 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu Kompetence občanská chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy Kompetence pracovní používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla


Méněhmotnosti, více plynu

    64 Prokop Diviš a Benjamin Franklin b)kulový - vzniká při každé bouřce v místech zlomu jiskrového blesku - tvar : koule(prům.15-30cm), elipsoid, toroid - teplota: na povrchu 100 C uvnitř C - barva: bílá, žlutá, namodralá - svítí jako 100W žárovka - pohyb: tichý, šumí, praská, kopíruje povrch
    43 SPALOVACÍ MOTORY cíl: naučit se pojmenovat vstupující a vystupující energii a umět popsat změny energií při činnosti spalovacího motoru
    Linde klade značný důraz na inovaci výrobků. Tak přináší svým zákazníkům novou hodnotu i v oblasti plynů v lahvích.
    85 Elektromagnet = cívka s jádrem z magneticky měkké oceli (toto jádro se při průchodu el.proudu stává magnetem - využití: kovošroty) - anglický fyzik Faraday: platí to i naopak? - vyvolá MP vznik EP? Faraday objevil princip ELEKTROMAGNETICKÉ INDUKCE: = jev, kdy při změně MP v okolí cívky vzniká v obvodu cívky proud
    82 Magnetizace = přeměna tělesa z feromagnetické látky na magnet a) dočasně tzv. magneticky měkká ocel b) trvale tzv. magneticky tvrdá ocel (využití: diskety, disky, platební karty, magnetická rezonance)
    95 propustný směr: závěrný směr: Polovodičová dioda - schématická značka: - prvek s jedním přechodem PN - nejjednodušší polovodičová součástka - polovodič P je připojen k elektrodě


Lahev GENIE® je revoluční a inovativní řešení od Linde Gas. Díky své moderní konstrukci a inteligentní digitální jednotce mění GENIE® svět technických plynů.

    113 - balneologie: používání radioaktivních koupelí má dlouhou tradici, např. v lázních Jáchymov - hl. nemoci pohybového ústrojí Využití RA v průmyslu, zemědělství, archeologii
    7 - využívá se zde vlastnosti kapaliny nestlačitelnost - tlak počítáme podle vztahu: p = F S F = tlaková síla S = plocha pístu Pascalův zákon je základem hydraulických zařízení, která využívají přenosu tlaku a tím i tlakové síly od jednoho pístu k druhému. Velikostí pístu se dá ovlivnit i velikost tlakové síly.
    109 Pierre Curie původní laboratoř M.a P.Curieových Jáchymovský smolinec uran - v čisté formě se nevyskytuje - známý už ve starověkém Řecku - rozpuštěn v říční i mořské vodě - k nám dovoz z Ruska - štěpný uran je 3milionkrát výhřevnější než uhlí


Mechanické vlastnosti kapalin a plynů Molekuly plynu jsou v neustálém neuspořádaném pohybu Mezi jednotlivými molekulami plynu nepůsobí žádné síly (kromě.

    83 ELEKTROMAGNETISMUS cíl: umět prakticky předvést vznik indukovaného proudu, naučit se rozlišovat zdroje napětí na střídavé a stejnosměrné, pochopit princip činnosti transformátoru, pochopit vzájemné vztahy mezi veličinami popisující střídavý proud, pochopit pozitivní a negativní vliv střídavého elektrického proudu na člověka, naučit se základní pravidla bezpečnosti při práci s elektrospotřebiči - dánský fyzik Oersted: MP existuje nejen okolo magnetů, ale taky okolo vodičů s elektrickým proudem (ukázal na souvislost mezi elektřinou a magnetismem, neboť EP vyvolalo vznik MP)
    81 Magnetické pole (MP) Země - magnetické póly nejsou totožné se zeměpisnými póly - magnetické póly se na zeměkouli stěhují - využití MP Země kompasy, buzoly V současné do ne ní nikdo schopen říci, jak dlouho
    8 - lisy, brzdy, nůžky, zvedáky, Hlavní částí hydraulického zařízení jsou dvě válcové nádoby s různým průřezem u dna spojené trubicí. Oba válce i trubice jsou vyplněny kapalinou, která je uzavřena pohyblivými písty. princip: Širší píst bude působit tolikrát větší silou, kolikrát je obsah jeho průřezu větší než obsah průřezu menšího pístu.
    105 JADERNÁ FYZIKA - zkoumá stavbu a vlastnosti atomového jádra STAVBA ATOMU cíl: na základě znalostí z chemie ovládat stavbu atomu prvku, zejména atomového jádra


Přihlásit se přes sociální síť:

    31 1W - výkon, kdy dojde k práci 1J za 1s (např. zvednutí 100gramové čokolády do výšky 1m za 1 s). Výpočet výkonu P = W : t P [W]...výkon ve wattech W [J]... mechanická práce v joulech t [s]... čas v sekundách př. Jaký výkon má jeřáb, jestliže zdvihne cihly do výšky 5 m silou 6 kn za 20 s? s = 5 m F = 6 kn = N
    61 Směr el.proudu Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace dohoda od + pólu zdroje k - pólu zdroje skutečnost od - pólu zdroje k + pólu zdroje Rychlost šíření el.proudu (tj.vzájemných nárazů jednotlivých částic s nábojem) je m/s (= rychlost světla) (samotné částice urazí přitom jen několik mm/s)
    50 ELEKTRICKÉ POLE cíl: umět experimentálně zjistit, zda je v určité oblasti elektrické pole - existuje kolem každého nabitého tělesa - nemůžeme ho přímo pozorovat a vnímat - ke znázornění elektrického pole navrhl anglický fyzik Faraday představu siločar = myšlené křivky, které vystupují z kladně nabitého a vstupují do záporně nabitého náboje (nebo tělesa)
    102 - slyšíme zvuky v rozmezí frekvence 16 Hz Hz (frekvence lidské řeči je okolo 1000 Hz) - je-li frekvence nižší než 16 Hz...tzv.infrazvuk - je-li frekvence vyšší než 16kHz tzv.ultrazvuk Vyšetření pomocí ultrazvuku:


Příslušenství

    121 Národní laboratoř Los Alamos, Nové Mexiko, USA - bomby Little boy a Fat man použity v Japonsku (2.sv.válka) Hirošima Nagasaki
    51 Siločáry dvou opačných nábojů vedle sebe STEJNORODÉ ELEKTRICKÉ POLE - elektrické siločáry jsou rovnoběžné a stejně daleko od sebe
    Lahev byla speciálně vyvinuta pro potřeby zákazníků, kteří lahve často přenášejí a potřebují mít absolutní kontrolu nad obsahem plynů v lahvi. Mezi zásadní vlastnosti lahve patří její nízká hmotnost, které konstruktéři dosáhli pomocí tenkostěnného ocelového jádra obaleného kompozitovou vrstvou. Další nespornou výhodou je technologie 300 bar, která při umožňuje zvýšit objem plynu při zachování stejného vodního objemu oproti klasické ocelové lahvi 20l 200 bar. Pomocí revolučního prvku na lahvi v podobě digitálního displeje pak uživatel snadno zjistí kolik plynu mu ještě zbývá a po jako dobu lze s plynem ještě pracovat.


Kombinace způsobů regulace výkonu

    122 VESMÍR VZNIK VESMÍRU cíl: pochopení podstaty Velkého třesku a dalšího vývoje vesmíru, naučit se popsat objekty ve vzdáleném vesmíru mimo Sluneční soustavu (zejm. galaxie, hvězdy, černé díry), pochopit princip termojaderné fúze, ovládat jednotky délky pro rozměry vesmíru, seznámení se s problematikou UFO, činnosti NASA a ESA - asi před 13,7 mld let došlo k explozi hmoty, prostoru a času tzv.velký třesk (Big Bang) - teorie poprvé uveřejněna v r.1948 (vědci USA v čele s Gamovem - Rus) - nejdříve vznikly elementární částice - p,n,e pak prvky H,He,,sloučeniny,.
    17 Tlaková níže - tlak nižší než normál.atm.tlak - velká oblačnost, ochlazení Fronta - hranice mezi teplým a studeným vzduchem - při přechodu teplé fronty prší slabě a dlouze - při přechodu studené fronty prší krátce a silně Oblaka = shluky kapek a ledových krystalků, které se hromadí v atmosféře některé typy oblak: cumulus cirrus stratus
    22 Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace CHOVÁNÍ STEJNORODÉHO TĚLESA V KAPALINĚ cíl: umět rozhodnout, kdy těleso v kapalině stoupá, vznáší se nebo klesá dolů 1. těleso plove ϱ t < ϱ k např. dřevěný špalek ve vodě
    Příslušenství k lahvím GENIE® bylo navrženo tak, aby ještě více rozšiřovalo použití a funkčnost samotné lahve.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00