Jak na věc


smrt krásných srnců rozbor

Existuje peklo uprostřed země a hoří navěky?

    Bůh má moc nad smrtí a naší největší nadějí je tedy vzkříšení z mrtvých v den, kdy Ježíš Kristus přijde po druhé na naší Zemi. Bible označuje smrt jako spánek a proto mohou mrtví opět ožít. Ježíš Kristus zavolal na mrtvého Lazara, mrtvý ožil a vyšel ze svého hrobu opět živý. Věřící lidi Ježíš probudí  stejně tak v den druhého příchodu, kdy  zavolá a povolá je ze spánku smrti a vezme je k sobě, tak jak slíbil. Nevěřící lidé budou také vzkříšeni, ale k odplatě za své činy a trestu, který je navždy zničí a již nikdy potom nebudou. Ti kteří Krista probodli a nejvíce jej nenáviděli budou vzkříšeni, aby uzřeli Jeho druhý příchod, ti ostatní bezbožní, jak Bible říká dojdou své odplaty po tisíci letech.  Více v článku Milénium - Tisícileté království
    Ve čtvrtek po osmé hodině ranní došlo k nehodě osobního auta. Stalo se tak u obce Horní Těšice na Přerovsku. 71letý řidič svým zraněním při převozu do nemocnice podlehl.
    Auto vjelo v německém městě Recklinghausen ve čtvrtek odpoledne do lidí stojících na autobusové zastávce. Nejméně jeden člověk zemřel, několik dalších utrpělo zranění.


Video - Hledáte život po životě?

    Ruach - Zatímco hebrejské slovo „nefeš“, které se překládá jako „duše“, označuje individualitu, nebo osobnost,  starozákonní slovo „Ruach“, překládané jako „Duch“, se vztahuje na jiskru života, plnou energie, která je pro život jednotlivce nezbytná. Představuje Boží sílu nebo princip života, který lidem dává život. „Ruach“ se ve Starém zákoně vyskytuje 377krát a nejčastěji se překládá jako „duch, vítr, nebo dech“ (Gen8,1 atd) Ruach se vrací k Bohu - Ve významu „dech“ je ruach lidí totožný s ruach zvířat (Kaz3,19). Ruach člověka opouští tělo při smrti (Žalm146,4) a vrací se k Bohu (Kaz 12,7 srov.Job34,14) Ruach se často vztahuje na „Ducha Božího“, jako v Izaiáši 63,10.
    Lupiči, kteří zavraždili čerpadlářku na Mělnicku, jsou stále na útěku. Policie momentálně prověřuje možné souvislosti s dalšími loupežemi na čerpacích stanicích v okolí. Pumpa v Nelahozevsi, kde se tragédie odehrála, je sice už otevřená, ale personál má stále strach, aby se něco podobného neopakovalo.
    Deuteronomium 18,9-12 - Až vejdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, neuč se jednat podle ohavných způsobů oněch národů. Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný! Právě kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání.


Video - skutečná pravda o smrti - Mark Finley

    Mnoho lidí se obrací k náboženství, aby jim zodpovědělo otázky smrti. Kupodivu ale i krátký pohled na světová náboženství ukazuje, že smrt je velmi idealizována, popírána domnělou nesmrtelností duše  a často je po smrti slibován lepší život po životě a hlubší vnímání Boha i vesmíru a nadpřirozených sil. Smrt se zdá mnohdy atraktivnější než život. Realita smrti je ale jiná. Život je vzácný dar, který nejsme schopni obnovit a smrt je ukončením tohoto daru. Existuje pro nás  ale nějaká naděje, naděje vzkříšení? Prozkoumejte s námi hlouběji toto důležité téma.
    Zajímají vás důležitá fakta o smrti? Tušíte, že brzy zemřete - jste na to připraveni? Co je potom? Smrt je něco, čemu se  nemůžeme vyhnout, a přestože se  člověk smrti vnitřně brání je smutnou, ale v podstatě nepřirozenou součástí života, které se většina lidí brání.
    Jan 5,28-29 - Nedivte se tomu; vždyť přichází hodina, v níž všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou. Ti, kdo činili dobře, budou vzkříšeni k životu, a ti, kdo jednali zle, budou vzkříšeni k soudu.“
    Kazatel 9,5-6 - Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.
    Na 15 let do vězení poslal soud dvaašedesátiletého muže z Ostravy. Podle obžaloby letos v dubnu zabil svou těžce nemocnou manželku a její matku. Rozsudek zatím není pravomocný.


Satanův poslední klam, napodobení příchodu Ježíše Krista

    Po smrti jde tedy o rozpadnutí člověka a upadnutí do naprostého nevědomí. Když, žádná část člověka nepřežívá, nemůžeme s ním také navázat kontakt. Smrt, je až za bodem, odkud se nikdo nemůže vrátit, aby něco vyprávěl. Zkušenosti z takzvané klinické smrti jsou získávány při stále ještě fungujícím mozku, který je ovlivněn mnoha změnami. Navíc podobné změny vedoucí k pocitu oddělení svého já a zážitky s vnímáním světla, lásky a dalších bytostí navozují mnohé další látky jako je LSD, Meskalin, Kysličník uhličitý, nebo některé nemoci mozku.
    Ezechiel 18,4,20- Vždyť mně patří všechny duše, patří mi jak duše otcova, tak i duše synova. Duše, která hřeší, ta zemře. Elihu: Job 36,14-Jejich duše zemře v mládí, mezi chrámovými smilníky skončí jejich život.
    Novodobý spiritismus vznikl v polovině 19. století, v domě rodiny Foxovy v Hydesvillu. V přítomnosti dvou dcer Foxových se v domě ozývalo jakési klepání, které vzbuzovalo jejich pozornost. Na položené otázky se ozývalo další klepání jako odpovědi. Od této doby se spiritismus rozšířil po celém světě a duchové se dnes zjevují mnoha lidem. Půdu pro rozšíření spiritismu připravily církve a to šířením pohanského učení o „nesmrtelnosti lidské duše“. Právě v církvích se spiritismus a okultismus šíří jako lavina. V mnohých případech se sami duchovní přiznávají ke spiritismu nebo naukám, která s ním souvisí. Bible o tom hovoří v příběhu Saula. Bůh Saulovi neodpovídal a proto šel za jinými duchy - Satanskými.


Tragédie na Kolínsku. Při požáru domu zemřela starší žena

    Při páteční nehodě autobusu v horské oblasti na západě Nepálu zahynulo 21 lidí a dalších 15 bylo zraněno. S odvoláním na oznámení místních úřadů o tom informovala agentura AP.
    V souvislosti se smrtí existuje v tibetštině slovo delog. Používá se k označení člověka, který je schopen vědomě překročit práh smrti. Po dobu několika dní setrvává ve stavu bez jakékoli vnější známky života, aby se o své zážitky mohl podělit s ostatními.
    Jednou potkal Buddha Šákjamuni čtyři statné muže, kteří se pokoušeli pohnout obrovským balvanem. Jediným pohybem chodidla Buddha lehce vymrštil tento mohutný kus skály do vzduchu, kde se kámen rozpadl na kusy. Muži byli ohromeni a ptali se Buddhy, jak získal takovou zázračnou sílu, a on odvětil, že nashromážděním zásluh. Zeptali se ho, zda může být někdo ještě silnější než on. Buddha řekl "Ano, smrt. Kvůli smrti budu muset opustit i toto tělo obdařené tolika znaky dokonalosti".


Co je autoritativním zdrojem pravdy?

    Je naprosto jisté, že zemřeme, a je nejisté, kdy a jak zemřeme. Jedinou naší jistotou je tedy nejistota hodiny naší smrti a tu užíváme jako výmluvu, abychom mohli odložit přímé pohlédnutí smrti do tváře. Jsme jako děti, které si při hře na schovávanou zakrývají oči a myslí si, že je nikdo nevidí. Dokonce i Buddha Šákjamuni zemřel. Jeho smrt byla poučením, aby otřásl naivními, netečnými a samolibými a aby nám otevřel oči k pravdě, že všechno je nestálé a smrt je nedílnou součástí života. Když se Buddha blížil smrti, řekl: Ze všech stop, je ta slonova největší. Ze všech bdělých meditací, je ta o smrti nejvyšší.
    Z Bible je jasné, že smrt znamená smrt. Když zemřeme, vracíme se do stavu vědomí, které jsme měli předtím, než jsme se narodili: žádné. Ježíš Kristus to srozumitelně vyjadřuje při smrti svého přítele Lazara. Přestože věděl, že je mrtev vyjádřil se o něm, že spí. Když Lazara probouzel volal na něj do hrobu, nikoli někam do nebes, kde by podle teorie nesmrtelnosti duše, měla jeho duše být. Smrt je tedy hlubokým spánkem a naše vědomí nám může opět vrátit jen Bůh.
    Jako první rozdělil člověka na dvě části - tělo a duši filozof Platón. Tělo je podle něj smrtelné a duše nesmrtelná. Tuto jeho myšlenku přejalo křesťanství a zavedlo jí jako všeobecnou. Až v minulém století si znalci Bible povšimli, že v Bibli se o žádné nesmrtelné duši nemluví.
    Kazatel 9,10 - "A Všechno, co se ti naskytne udělat, dělej celou svou silou, protože není žádná činnost ani úmysl ani poznání ani moudrost v podsvětí, kam odcházíš."


Sebevražda - pomoc chci se zabít!

    Bůh pokusy o kontakt s domnělým světem duchů zakázal, protože odpovídají ne naši mrtví přátelé, ale duchové Satanští, kteří o našich přátelích vše vědí.
    Vyberte si nové brýle v klidu domova a za pomoci vašich nejbližších. Kromě webu a kamenných prodejen můžete vybírat i doma. OptikDoDomu dodal již více než 100 tisíc brýlí a vy nyní můžete vyhrát 1+1 dioptrické brýle v rámci jednoduché soutěže.
    1. Korintským 15,3-7,12 - Předal jsem vám to hlavní, co jsem sám přijal: Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem, byl pohřben a třetí den byl vzkříšen podle Písem. Ukázal se Petrovi, potom Dvanácti, poté se ukázal více než pěti stům bratrů najednou (někteří už zesnuli, ale většina z nich ještě žije), poté se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Když se tedy káže o Kristu, že byl vzkříšen z mrtvých, jak mohou někteří z vás popírat zmrtvýchvstání?


Je lotr na kříži již dnes v ráji?

    Novozákonním ekvivalentem hebrejského slova „ruach“ je „Pneuma“ - „duch“- od pneo, což znamená vát nebo dýchat. Stejně jako slovo ruach ani pneuma neoznačuje nějaké vědomé  bytí člověka schopného existovat mimo lidské tělo. Pneuma se vrací k Bohu - Stejně jako ruach, tak i „pneuma“ člověk při smrti odevzdává Pánu (Luk 23,46, Sk7,59). Ruach i Pneuma se vztahuje na Ducha Božího.  Více v článku Máme nesmrtelnou duši?
    Jan 5,28-29 - Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech,uslyší jeho hlas a vyjdou - ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.
    Slovo duše je ve Starém zákoně překladem hebrejského významu „Nefeš“ Text Genesis 2,7 označuje člověka jako živého tvora poté, co dech života vstoupil do fyzického těla, vytvořeného z prvků země. Nefeš umírá - V Numeri 31,19 je „nefeš“ zabita a v Soudců16,30 (míněno „já“) umírá.
    2. Korintským 11,14 - A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.
    1. Samuelova 28,6-7 - Saul se tenkrát ptal Hospodina, ale ten mu neodpovídal ani skrze sny, ani skrze urim, ani skrze proroky. Nakonec tedy řekl svým služebníkům: „Najděte mi nějakou věštkyni. Půjdu za ní a poradím se s ní.“


Duše, která nemůže být zabita - Matouš 10,28

    Třináct mrtvých si vyžádalo čtvrteční neštěstí v dole ČSM na Karvinsku. Na místo neštěstí se sjíždí i rodiny horníků. Někteří na adresu těžební společnosti OKD nešetří ostrými slovy. Pro pozůstalé také už začaly vznikat sbírky.
    Když v dole vybuchne metan, začne pod zemí naprosté peklo. Jde o velmi nebezpečný plyn, který není vidět ani cítit. Je mírně lehčí než vzduch a stoupá tedy ke stropu.
    Policie vyšetřují záhadné úmrtí oblíbené zpěvačky na jihozápadě Rumunska. Třiačtyřicetiletá Anca Pop byla nalezena v autě, které skončilo v Dunaji. Co se stalo, policisté zatím nevědí. Zpěvačka výrazně prorazila minulý rok. Oblíbená byla hlavně v Japonsku.


Tradiční Vánoce propojte s moderními prvky

    Řecké slovo „Psyché“ se v Novém zákoně vyskytuje v podobném smyslu jako nefeš ve Starém zákoně. Používá se pro život zvířat i lidí (Zjev 16,3) V některých překladech se místo „duše“ překládá „život“ nebo „životy“ (viz. Matouš2,20, 6,5, 16,25 atd.) Na některých místech má význam „lidé“ (Skutky7,14, 27,37, Řím13,1, 1Pet3,20 atd.), jinde je rovnocenná osobnímu zájmenu (viz Mat12,18, 2K12,15 atd.) Někdy se vztahuje na city (Mar.14,34, Luk.2,35, Ef6,6) nebo na mysl (Skut14,2kral., Fil 1,27) Psyché může být zničena - Psyché není nesmrtelná, ale podléhá smrti (Zjevení 16,3) a může být zničena (Mat.10,28).
    Bůh: Ezechiel 22,25(kral.)-Spiknutí proroků jejích u prostřed ní, jsou podobni lvu řvoucímu, uchvacujícímu loupež, duše žerou, bohatství a věci drahé berou,
    Tělo + Boží dech = člověk, neboli duše. Duše není něco, co vlastníme, ale to, co jsme. Satan je mistr lži a již prvním lidem v ráji lhal, že jsou nesmrtelní. Tělo bez dechu není živé, a ani dech nežije bez těla. Teprve když tyto dva prvky jsou spojeny člověk ožije. Když se podíváme na text, Bible říká:  "Člověk se stal živou duší." Slovo "duše" se většinou používá k popisu nehmotné části člověka, která je oddělená od těla a žije i po smrti, ale Bible definuje pojem "duše" v kombinaci těla a dechu, nebo-li ducha od Boha. Člověk nemá duši, člověk je duše, v souladu s Božím slovem.


Co znamená věčný a neuhasitelný oheň?

    Smutný zásah za sebou mají středočeští hasiči. Zasahovali u požáru rodinného domu v Kouřimi na Kolínsku. Ačkoliv se podařilo plameny rychle dostat pod kontrolu, seniorku, která v domě bydlela, se už nepodařilo oživit. Příčiny požáru zjišťují vyšetřovatelé spolu s kriminální policií.
    Nejdůležitější věcí v okamžiku smrti je stav naší mysli. Zemře-li někdo kladném rozpoložení, navzdory tomu, že jeho karma je záporná, může vylepšit své příští zrození. Poslední myšlenka či emoce, kterou máme před smrtí, má výjimečně mocný účinek na naši bezprostřední budoucnost. Kdesi hluboko v sobě víme, že se přímému setkání se smrtí nemůžeme vyhýbat navždy. Víme to, co vyjádřil Milaräpa: "Ta věc zvaná mrtvola, ze které máme takovou hrůzu, žije v této chvíli zde s námi."

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00