Jak na věc


směrnice o svobodném přístupu k informacím

KONTAKTY NA AKREDITOVANÉ PORADCE VÚRV, v.v.i.:

    Nabízíme ke koupi Technické podmínky pro sanace betonových konstrukcí TP SSBK III. Více informací na hlavní stránce www.wta.cz nebo kontaktujte sekretariát wta@wta.cz
    Není v článku chyba? Drobný majetek V jednom z nedávno publikovaných článků bylo uvedeno, že dlouhodobý drobný majetek nemusí být odpisován? ANO Nejedná se o chybu, správně byl uveden odkaz na Český účetní standard č. 017. Akciová společnost pořídila v roce 2014 „velký rozsah drobného hmotného majetku“. Uvedení do užívání v roce 2015 se účtuje z účtu 381.
    - vymezení zranitelných oblastí podléhá přezkoumání a případným úpravám nejdéle ve čtyřletých intervalech
    → úprava požadavku: hnojení hnojivy s pomalu uvolnitelným dusíkem nebo upravenými kaly je zakázáno v období od 1. června do 31. července, pokud nedojde k následnému pěstování plodin v kalendářním roce, kdy bylo hnojeno (nově je tedy umožněno hnojení v uvedeném termínu i v případě následného pěstování jiných než ozimých plodin, např. meziplodin).


Uplatnění nitrátové směrnice v podmínkách ČR

    → Upřesnění: maximální celkové dávky stanovené pro jednotlivé způsoby hnojení a hnojiva podle písmene A a B nelze mezi sebou sčítat (upřesnění textu za účelem jednoznačného výkladu).
     Kromě toho jsou publikovány další články o provedených stavbách, restaurování památky, nebo použití materiálů a postupů v obecné rovině, anotace zveřejněných odborných statí v odborné literatuře, vydávání Směrnic WTA, certifikovaných materiálech pro obnovu staveb apod.
    Došlé články jsou posuzovány redakční radou časopisu a následně předávány odborným recenzentům, kde po zpracování recenze je u zařazených článků uvedeno, že článek byl posouzen odborným lektorem. Na základě odborného posouzení je autor případně vyzván k doplnění nebo přepracování příspěvku.
    První číslo Zpravodaje WTA CZ vyšlo dne 20.2.2002. Vydávána jsou čtyři čísla ročně, vydavatelem je Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a památkovou péči (WTA CZ) se sídlem Novotného lávka 5, CZ-116 68.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00