Jak na věc


služba škole velké pavlovice

Školství ve Velkých Pavlovicích

    Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, případně školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy.
    Vyrovnávací opatření při vzdělávání žáků se zdravotním postižením nebo zdravotním a sociálním znevýhodněním jsou poskytována formou využívání pedagogických, popř. speciálně pedagogických metod a postupů, které odpovídají vzdělávacím potřebám žáků, poskytováním individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku. Žáci mohou využívat poradenských služeb školy a prostřednictvím zákonných zástupců ostatních školských poradenských zařízení.
    IVP je vždy vypracován u žáka se zdravotním postižením (i zdravotním a sociálním znevýhodněním) v rámci podpůrných opatření na základě doporučení školského odborného pracoviště a žádosti zákonného zástupce žáka.
    Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitel školy, případně jím pověřený pracovník. Ředitel školy zodpovídá také za vytvoření preventivního programu školy, dále se podílí na zajištění výchovného poradenství.


STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU při ZŠ Velké Pavlovice

    Celá naše společnost prochází v posledních letech složitými změnami, které se úzce dotýkají každého z nás, neboť se odrážejí v našem rodinném a především školním prostředí. Zde se mění jednak potřeby uživatelů poradenských služeb poskytovaných ve školách a zvyšuje se také počet dětí vyžadujících pedagogicko-psychologické služby. Objevují se i nové požadavky, které souvisejí s měnící se rolí školy. Vedle již tradičního poskytování odborné pomoci pro podporu vzdělávání, profesní orientaci a volbu vzdělávací dráhy jde i o posílení prevence sociálně patologických jevů, o podporu a vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti žáků a harmonizaci vztahu rodiny a školy, o podporu integrace dětí se zdravotním postižením do běžných typů škol. Dalším důležitým úkolem školního poradenského pracoviště je také poskytování odborné a metodické podpory učitelům v souvislosti se stále se zvyšující náročností a odpovědností jejich práce.
    b) Školní metodik prevence – konzultační hodiny: pondělí 14:00 – 15:00, dále dle dohody. Vykonává činnost metodickou, koordinační, informační, poradenskou, dokumentační a evidenční. Připravuje, koordinuje a realizuje preventivní program školy, spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, vede písemnou dokumentaci o činnosti. Náplň práce vychází z Vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních č. 72/2005 Sb. a z plánu práce ŠMP pro šk. rok 2014/2015.
    Proto bylo v ZŠ Velké Pavlovice zřízeno školní poradenské pracoviště, které pracuje již od 1. 10. 2014 a jehož hlavním úkolem je poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy.
    B) pracovníky, kteří se podílejí na poradenských službách, a vytvářejí konzultační tým pro poskytování služeb ve škole (viz §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb.)


Práce s informacemi a důvěrnými daty

    Za žáka se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16, odst. 3, zákona č. 561/04 Sb., ve znění pozdějších předpisů považujeme také žáka, u něhož je diagnostikováno zdravotní znevýhodnění, např. lehčí forma specifických poruch učení, popř. i chování, s nárokem na využití vyrovnávacích opatření pro žáka se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, dle vyhlášky č. 147/2011 Sb., §1, odst. 2 v platném znění.
    Každý z poradenských pracovníků školy má pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky, učitele a rodiče. Ve svých konzultačních hodinách je poradenský pracovník pro uvedenou cílovou skupinu dostupný v prostorách, které jsou vyhrazeny pro poskytování poradenských služeb


ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Velké Pavlovice

    Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým poskytujeme podpůrná opatření, jsou žáci se zdravotním postižením, které vzděláváme v rámci integrace s využitím doporučených speciálních metod, forem, postupů a prostředků vzdělávání, včetně kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů. Patří sem i zajištění služeb asistenta pedagoga, v případě potřeby i jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující specifické potřeby žáků. Rozsah a závažnost postižení nebo obtíží žáka odpovídá zařazení do režimu speciálního vzdělávání formou individuální nebo skupinové integrace, přičemž na naší škole jsou žáci vzděláváni v hlavním proudu vzdělávání formou individuální integrace podle individuálních výchovných plánů (IVP).
    a) Výchovný poradce – konzultační hodiny: pondělí 14.00 – 15:00, dále dle dohody. Vykonává činnost poradenskou, metodickou, informační, dokumentační a evidenční. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.
    Podle obsahu činnosti pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují poradenské služby a s nimi spjatou informační a metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům lze rozlišit:


Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole

    c) Speciální pedagog – konzultační hodiny: pondělí 14:00-15:00, dále dle dohody. Vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do spec. ped. péče. Spoluorganizuje péči o děti s poruchami učení a chování na I. i na II. stupni školy, pracuje se žáky se zdravotním postižením, sociálním znevýhodněním, napomáhá při řešení problémů se začleněním do kolektivu, problémů v rodině, konzultuje nebo se zúčastňuje konzultací s rodiči těchto žáků o možných způsobech péče. Navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky. Dodržuje etický kodex poradenského pracovníka.
    Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňovány v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Časová dostupnost poradenských služeb

    Vede celý tým ŠPP. Podílí se na integraci žáků se zdravotním postižením, vede agendu žáků s poruchami učení a chování, zprostředkovává žákům kariérové poradenství (koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací dráhy žáka, základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků. Asistuje při volbě vhodné školy u žáků devátých (popř. pátých) ročníků, vyučuje předmět volba povolání v 8. ročníku. S třídními učiteli konzultuje případné výchovné a vzdělávací problémy žáků, podílí se na šetření výchovných problémů žáků. Předává odborné informace z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy. Poskytuje informace o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalš
    Asistent pedagoga je dalším z podpůrných opatření, která uplatňujeme u žáků s těžkým zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, vždy na základě doporučení školského odborného pracoviště a žádosti školy na příslušný KÚ.
    e) Třídní učitelé: konzultační hodiny: pondělí 14:00-15:00, dále pak dle dohody. Motivují třídu k vytvoření vlastních vnitřních pravidel, která jsou v souladu se školním řádem, podporují rozvoj pozitivních interakcí mezi žáky, napomáhají při vytváření pozitivního sociálního klimatu ve třídě. Získávají si přehled o osobnostních zvláštnostech žáků třídy, o jejich rodinném zázemí, spolupracují s výchovným poradcem při vyhledávání problémových žáků, při řešení jejich kázeňských i naukových problémů.


Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvková organizace

    Rozdělení rolí, vytvoření časového prostoru na poskytované služby, zkvalitnění vzdělávání školních poradenských odborníků, týmová práce a spolupráce se specializovanými poradenskými pracovišti ve školství, tj. pedagogicko-psychologickými poradnami (PPP), speciálně pedagogickými centry (SPC), ale také se středisky výchovné péče (SVP) a dále mimo školství zejména s informačně-poradenskými středisky úřadů práce, vede k vytváření prostoru pro operativní poskytování kvalitnějších školních poradenských služeb.
    Uskutečňováno v souladu s vyhláškou č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb. Toto vzdělávání se uskutečňuje s využitím vyrovnávacích a podpůrných opatření, která jsou na naší škole plně realizována na základě doporučení školského odborného pracoviště (PPP, SPC aj.)
    Žák se speciálními vzdělávacími potřebami s potřebou vyrovnávacích opatření je podle §16, odst. 4 zákona 561/04 Sb., ve znění pozdějších předpisů také žák se sociálním znevýhodněním. Jedná se o žáka z prostředí, kde se mu nedostává potřebné podpory k řádnému průběhu vzdělávání včetně spolupráce zákonných zástupců se školou, a žák znevýhodněný nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka.
     Náplň práce vychází z Vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních č. 72/2005 Sb. a z plánu práce VP pro rok 2014/2015.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00