Jak na věc


slovesný rod činny

Podstatná a přídavná jména slovesná

    Ve větách podmětných: „Panu Janíkovi se zdálo, že ho pronásledují jakési chlupaté nohy. — Bylo zřejmo, že Bašta je svádí se správné stopy. — Po Praze se rozkřiklo, jaké je to zvláštní mužstvo.“
    2. V minulosti. (Zde se často chybuje, protože je v některých jiných jazycích, zvláště ve francouzštině, v tomto případě minulý čas. Ale v češtině je praesens.)
    Toho v češtině není. V ní se současnost beze zřetele k prvotnému stupni vyjadřuje praesentem (Vidím-, viděl jsem-, až uvidím-, že to nejde), předčasnost perfektem (Vidím-, viděl jsem-, až uvidím, že už odešli), následnost futurem (Rozhoduje se-, rozhodl se-, až se rozhodne, že bude letcem).
    Při výkladech o času musíme zdůrazniti, že podmínkou pro správné chápání jazykových jevů je přesné rozlišování významu a formy. Ba v složitějších případech, jako jsou právě slovesné kategorie, je třeba lišení ještě přesnějšího. Takové lišení pochází od znamenitého dánského anglisty Otty Jespersena a při[171]jímá je v základním českém díle o slovesných rodech B. Havránek.


3. UŽITÍ FOREM K VYJÁDŘENÍ KATEGORIÍ

    V latinských souvětích podřadných je t. zv. souslednost časová (consecutio temporum): po praesentu ve větě hlavní je ve větě vedlejší konjunktiv praesentu, po imperfektu ve větě hlavní je ve vedlejší větě konjunktiv imperfekta.
     Zvláštní případ je, že se u některých nedokonavých sloves pohybu a změny stavu vyjadřuje budoucí děj tvarem praesentním s předponou po-. Jsou to tvary:
    1.2.3.budoucíjednotnéminulýmnožnéneurčujemeoznamovacípřítomnýpodmiňovacírozkazovací
    Prvotné stupně časové jsou přítomnost, minulost a budoucnost. Přítomné je to, co je současné s dobou mluvení, minulé, co časově předchází, budoucí, co časově následuje. Budoucnost tedy jen tušíme, představujeme si ji, kdežto přítomnost lze vnímati smysly. Proto mívají výrazy futurální významový odstín nejistoty, nezaručenosti, kdežto praesens má odstín jistoty, skutečnosti.
    2. Někdy praesentem, a to stejně praesentem sloves nedokonavých jako dokonavých, neboť tam, kde jde o význam minulosti, liší se praesenty obojích těch sloves jen videm.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00