Jak na věc


seminar pro zemedelce hospodarici v chko cesky les

Vyšla nová publikace pro zemědělce z Českého lesa

    13 SCHKO Blanský les praktická péče o krajinu: kosení luk extenzivní pastva (ovce, kozy, skot, koně) zatravnění orné půdy výsadba a podpora žádoucích druhů dřevin (jedle, buk, javor klen) revitalizace
    Projekt je financován z technické pomoci Programu rozvoje venkova 2014-2020. Na seminářích bude vysvětlen smysl plnění podmínek jednotlivých titulů AEKO. Dále budou ukázány a vysvětleny účinky hospodaření na regionálně zajímavé a významné biotopy a druhy a možnosti zlepšení.
    9 Orgán státní správy - SCHKO působnost SCHKO a SNP - 78 zákona č. 114/92 o ochraně přírody a krajiny působnost ve správním obvodu stanovilo MŽP zvláštní vyhláškou Správy CHKO zajišťují péči o národní přírodní rezervace nebo národní přírodní památky ve svém správním obvodu. Správní obvod SCHKO Blanský les území následujících obcí s rozšířenou působností: Prachatice, Český Krumlov, Kaplice, Trhové Sviny, Strakonice, Sušice,Vimperk, Vodňany. Správě CHKO Blanský les byly svěřeny: NPR Brouskův mlýn, Žofínský prales, Čertova stěna - Luč NPP Hojná Voda, Terčino údolí, U Hajnice, Rovná


Diskuzní semináře pro zemědělce

    11 Orgán státní správy - SCHKO působnost SCHKO a SNP - 78 zákona č. 114/92 o ochraně přírody a krajiny opatření obecné povahy vyhrazení míst k táboření a rozdělávání ohňů k omezení nebo zákazu vstupu podle 64 souhlasy: k vyhrazení míst ke zneškodňování odpadů k vyhrazení míst k táboření a rozdělávání ohňů k vyhrazení míst k vjezdu a parkování k pořádání hromadných akcí k vyhrazení míst k horolezectví k vyznačení cest na území NPR k výkonu rybářského a mysliveckého práva na území NPR k činnostem a zásahům vymezeným v BOP NPR, NPP povolují výjimky ze zákazů ( 16, 26, 29, 35) závazná stanoviska k ohlášení stavby k vydání územního souhlasu, rozhodnutí k vydání stavebního povolení k rozhodnutí o změně užívání stavby k povolení k odstranění stavby k povolení k nakládání s vodami a k vodním dílům nařízení: obecná ochrana rostlin a živočichů ( 5) PR ( 33), PP ( 36) zrušení ZCHú a jejich ochranných pásem ( 45) hodnocení záměrů na systém NATURA 2000 povolování kácení dřevin rostoucích mimo les v
    2 CHKO BLANSKÝ LES - založena 1990, rozloha 212 km2 - nadmořská výška m - komplexy bukových a smíšených podhorských lesů, teplomilné trávníky na vápenci, hadcové bory, vlhké louky - 56% lesy, 33% zemědělská půda, 3% vodní plochy (řeka Vltava: 12 ř.km)
    Podpora šetrných způsobů hospodaření v péči o nelesní polopřirozené biotopy a o druhy vázané na zemědělsky obhospodařovanou krajinu je pro naši krajinu důležitá. Její účinnost na podporu biodiverzity při zachování hospodaření může  ještě zvýšit osvěta a komunikace mezi zúčastněnými partnery.  Právě proto AOPK ČR a Ministerstvo zemědělství ČR o spolupracují na projektu „Diskuzní semináře pro zemědělce zapojené do AEKO v chráněných územích“.
    Brožura obsahuje 17 aktuálních témat spojených se zemědělským hospodařením. „Témata jsme zpracovali na základě požadavků zemědělců z cílové oblasti,“ říká Mgr. Zuzana Veverková, editorka publikace.


Chráněná krajinná oblast BLANSKÝ LES. AOPK ČR, Správa CHKO Blanský les

    4 Teplomilné trávníky na vápenci oman vrbolistý, bělozářka větvitá dobromysl obecná okáč kluběnkový
    Praktického rádce vypracoval kolektiv autorů DAPHNE ČR a Správy CHKO Českého lesa. Tímto počinem chce DAPHNE ČR podpořit hospodaření v Českém lese, které bude šetrné k přírodě a krajině.
    12 SCHKO Blanský les odborná organizace: výzkum inventarizační průzkumy odborné podklady pro vypracování plánů péče odborná stanoviska
    14 Správa CHKO Blanský les les práce s veřejností: Správa CHKO Blanský práce s veřejností IC Holubov přednášky, semináře, exkurze praxe studentů SŠ a VŠ propagační tiskoviny naučné stezky a tabule výstavy webové stránky ( infokiosek
    8 Správa CHKO Blanský les 1. orgán státní správy: úřední agenda 2. odborná organizace: výzkum, odborná stanoviska atd. 3. praktická péče o krajinu: PPK a MaS 4. práce s veřejností: přednášky, exkurze, propagační tiskoviny, naučné stezky odborní pracovníci: botanik, zoolog, zemědělec, lesník, stavař, vodař, geolog/geograf, strážní služba, pracovník EVVO, ekonom


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00