Jak na věc


rozvojový program mšmt excelence

Během kurzu se budeme zabývat těmito tématy:

    Rozvojový kurz povedou dva lektoři, psycholog/terapeut a nutriční terapeut. Pod vedením těchto zkušených lektorů můžete sdílet potřebné emoce, předávat si zkušenosti a názory související s řešením individuálních potíží spojených s poruchami příjmu potravy. Současně můžete získat základní teoretické informace o životě s poruchami příjmu potravy i o možnostech řešení komplikací souvisejících s poruchami příjmu potravy a cestách, jak i přes takové onemocnění v procesu léčby žít běžný život.
    V loňském roce se v rámci MSV v Brně velmi osvědčil koncept „Exportního domu“, společné prezentace Ministerstva zahraničních věcí a Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP). Letos se podařilo pro tento koncept nadchnout i další partnery. Na expozici se tak s MZV ČR podílí kromě EGAP také Ministerstvo obrany, Ministerstvo průmyslu a obchodu s agenturou CzechTrade, Česká exportní banka (ČEB), Generální komisař pro účast ČR na Expo 2020 a samozřejmě také Česká rozvojová agentura. Program akcí v Exportním domě najdete zde.
    Vyhlášení rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa)Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje čtvrtou etapu rozvojového programu k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol.


Archiv dokumentů z předcházejících let

    Ve čtvrtek 12. 10. se pak v Exportním domě pod záštitou ČRA uskuteční Rozvojový den. Zahájí ho tisková konference za účasti Pavla Frelicha – ředitele ČRA a Tomáše Píši – zvláštního zmocněnce pro ekonomickou diplomacii a vedoucího kanceláře náměstka MZV ČR Martina Tlapy. V jednání je i účast Jiřího Šíra – náměstka ministra zemědělství, a také představitele angolské delegace.
    Rozvojový program MŠMT - Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2018/2019Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, zveřejňuje v souladu s vyhlášeným rozvojovým programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MSMT-19366/2018-1 podmínky rozvojového programu, upravené dle potřeb krajského úřadu ke dni 12. 9. 2018
    Rozvojový program MŠMT - Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, zveřejňuje v souladu vyhlášeným rozvojovým programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MSMT-12596/2017-1 podmínky rozvojového programu, upravené dle potřeb krajského úřadu ke dni 6. 9. 2017
    Ke každému rozvojovému programu je uvedena kontaktní osoba. Není-li program níže zveřejněn a žadatel dle pokynů MŠMT zasílá žádost na Krajský úřad, zašle ji na adresu:


Tematická nabídka: Školství, mládež a tělovýchova

    Rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách 2018Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2018 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, který je určen na podporu dětí a žáků - cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání.Žádost o dotaci podávána prostřednictvím kraje musí být příslušnému kraji doručena do 23. 10. 2017.
    „Samotný dotační program B2B je mj. i nástrojem ekonomické diplomacie – vytváří podnikatelská partnerství a vazby. Sleduje ale nejen český zájem, nýbrž cíleně podporuje soukromý sektor v rozvojových zemích. Přispívá tedy jak k ekonomické diplomacii ČR, tak k naplňování strategie moderní rozvojové spolupráce, ke které se Česká republika hlásí,“ říká Ludmila Leškovská, která má v ČRA program B2B na starosti.
    Rozvojový program Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol – II. etapaMŠMT zveřejňuje výzvu k druhé etapě rozvojového programu. Cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání prostřednictvím zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů mateřských škol a dále také zohlednění možnosti prodloužit provoz v mateřských školách.


Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r. o.

    Na základě memoranda dojde k také k zlepšení přístupu k pojišťování rozvojových exportních projektů podporovaných ČRA a zvyšování povědomí o roli EGAP v této oblasti. Jednou z důležitých oblastí vzájemné spolupráce je program České rozvojové agentury B2B, jehož cílem je podporovat vstup českých firem na rozvojové trhy a přispívat tím k budování podnikatelských partnerství.
    Rozvojový program „Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období leden - srpen 2019“Porada vedení dne 20. 11. 2018 schválila vyhlášení rozvojového programu MŠMT „Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období leden - srpen 2019“, č. j. MSMT-33634/2018-1. Žádosti o financování asistentů pedagoga musí být krajskému úřadu doručeny do 27. 12. 2018. V průběhu období leden až srpen 2019 mohou být žádosti zasílány průběžně, nejpozději však do 30. 5. 2019 v případě ZŠ, SŠ, VOŠ a v případě MŠ do 30. 6. 2019. Zmeškání lhůty pro podání žádosti nelze prominout.


Rozvojový den a další aktivity ČRA na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

    Cílem Rozvojového dne je představení programu B2B, který má za cíl pomoci českým podnikatelům při vstupu na rozvojové trhy. Rozvojové trhy mají velký potenciál pro české firmy, které jsou cenově i technologicky konkurenceschopné. Přenos know-how, vyškolení partnerů či poskytnutí nových pracovních míst mají navíc přímý pozitivní dopad pro rozvoj daného regionu. Česká firma zároveň může nalézt místního partnera, se kterým si společně buduje postavení na novém trhu.
    Rozvojový program „Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol“MŠMT zveřejňuje rozvojový program, jehož cílem je zvýšení kvality předškolního vzdělávání zajištěním překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů mateřských škol, které vychází z kapitoly 7 "Podmínky předškolního vzdělávání“ Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
    Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa)Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje třetí etapu rozvojového programu k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol. Registrace v elektronickém systému pro sběr podkladů pro žádosti o dotaci a vkládání podkladů pro žádost je otevřena od 22. května 2018. Podklady pro žádosti o dotaci se podávají nejpozději do 14. června 2018.


Aktuální termín a harmonogram Rozvojového kurzu

    Své aktivity v Exportním domě zahájí ČRA 11. října podepsáním Memoranda o spolupráci mezi Českou rozvojovou agenturou, Exportní a garanční pojišťovací společností (EGAP) a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB). Signatáři Memoranda se dohodli na vzájemné výměně informací a koordinaci aktivit, zejména při realizaci národních programů a implementaci iniciativ Evropské unie se záměrem zlepšit přístup malých a středních podniků ke spolufinancování rozvojových projektů. ČRA bude usilovat především o přípravu projektů vytvářejících vazbu na finanční nástroje ČMZRB a produkty EGAP, zatímco ČMZRB se bude snažit o zlepšení přístupu malých a středních podniků ke kofinancovaní rozvojových projektů a jejich případnou předexportní podporu.
    Vyhlášení rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2019Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2019 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách (č.j.: MSMT-28 283/2018).
    Rozvojový kurz je realizován v rámci projektu Podaná ruka (Operační program Zaměstnanost) v Kontaktním centru Anabell Praha. Tento projekt je realizován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
    Česká rozvojová agentura v rámci Rozvojového dne uspořádá také šest seminářů, které povedou zkušení mentoři dlouhá léta úspěšně podnikající či se pohybující na rozvojových trzích. Od 10:00 až do 16:00 se budou moci zástupci firem postupně zúčastnit seminářů zaměřených na Angolu, Latinskou Ameriku, Kambodžu, Balkán, ale také na spolupráci s municipalitami či na rozvojové bankovní financování. Přihlásit se na jednotlivé semináře je možné na odkazu zde.


Aktuální nabídky bytů a nebytových prostorů

    Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)MŠMT vyhlašuje druhou etapu rozvojového programu k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol.
    Od 9. do 13. října proběhne v Brně další ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV), který je nejvýznamnějším průmyslovým veletrhem ve střední Evropě s každoroční účastí více než 1 500 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Stejně jako v loňském roce na něm nebude chybět ani Česká rozvojová agentura, která zde uspořádá tiskovou konferenci, několik seminářů a bude prezentovat program B2B, jež má za cíl pomoci českým podnikatelům při vstupu na rozvojové trhy.
    Rozvojový program - financování asistentů pedagoga na období leden - srpen 2018Rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením; financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním a financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období leden – srpen 2018“


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00