Jak na věc


referát v němčině

Garance anonymity a originality pro každý referát

    Máte i po přečtení našeho článku na téma referáty dojem, že na tento útvar sami nestačíte? Pokud tomu tak je, obraťte se na server Diplomky.net a objednejte si podklady pro svůj referát! Budeme od Vás potřebovat pouze zadání a požadovaný rozsah a zbytek práce za Vás vyřídí zkušený tým profesionálních pisatelů, kteří si poradí s referátem na jakékoliv téma.Nahlédněte tedy do našeho ceníku a v případě, že jste pro objednávku podkladů k referátu pevně rozhodnutí, vyplňte prosím naši objednávku.
    Jestliže od vyučujícího nemáte jiné pokyny, nedoporučuje se celý referát číst. Z projevu by měla být patrná příprava a orientace v textu. Nahlédnout do poznámek samozřejmě můžete. Délka referátu bývá stanovena na 5 až 10 minut, případně dále upřesněna podle požadavků učitele.
    Seminární práce Bakalářská práce Diplomová práce Referát Ročníková práce Semestrální práce Zápočtová práce Slohová práce Úvaha Čtenářský deník Esej Rigorózní práce Disertační práce Recenze MBA práce Absolventská práce Seminární práce vzor Bakalářská práce vzor Diplomová práce vzor


Mnoho dalších informací a referátů naleznete na portálu Diplomky.net

    Seminární práce Bakalářská práce Diplomová práce Referát Ročníková práce Semestrální práce Zápočtová práce Slohová práce Úvaha Čtenářský deník Esej Rigorózní práce Disertační práce Habilitační práce MBA práce Absolventská práce Vzor seminární práce Vzor bakalářské práceVzor diplomové práce Jak napsat motivační dopis? Jak napsat úvahu? Jak napsat odvolání? Jak napsat recenzi? Jak napsat seminární práci?Jak napsat výpověď?Jak napsat životopis?Assignment Seminárky
    Referát je slohový útvar, jehož prostřednictvím informuje autor o aktuálním či jím zvoleném tématu. Základem referátu jsou správně vyložené informace spolu se subjektivním autorovým pohledem na danou problematiku. Referát musí obsahovat úvod, hlavní stať a závěr. V úvodu referátu by měl jeho autor upozornit na zpracovávané téma, odůvodnit jeho zvolení, popř. uvést, proč jej pro něj toto téma důležité, v čem je aktuální, specifické, apod. Vlastní stať musí mít zcela srozumitelné a komplexní vysvětlení zpracovávaného tématu. Vhodné je, aby zde byl připojen autorům vlastní názor, který je třeba podložit argumenty. Závěr referátu by měl přinést shrnující poznatky a zamyšlení se nad zvolenou problematikou.
    Charakteristika: Tato práce opravdu jen velmi stručně charakterizuje nejtypičtější nemoci vína. Poté popisuje proces, jakým se víno vyrábí tj. kvašení, stáčení, zasíření, zrání, školení a další zrání. Nakonec stručně popisuje jednotlivé složky vína.


Jak si objednat podklady pro referáty?

    Referát ze zeměpisu se může vzhledem k tematické rozrůzněnosti samotného předmětu výrazně lišit ve své náplni. Vyučující Vás může požádat o vypracování referátu na téma související s meteorologií, ale stejně tak na téma související se socioekonomickou charakteristikou vybraného státu či demografií. Podobně jako u referátu z dějepisu i zde platí totožná pravidla pro práci s odbornou literaturou a jinými sekundárními zdroji (například statistika apod.).
    Referát, stejně jako úvaha a esej, je vždy zpracováván jako originál. Stejně jako odborné vysokoškolské práce (bakalářské a seminární práce) jsou v naší firmě kontrolovány antiplagiátovým systémem Odevzdej.cz. V tomto systému, který užívá většina českých a slovenských vysokých škol si vaši práci můžete zkontrolovat také sami a přesvědčit se o tom, že vaše práce je skutečně originál.
    Úvodní strana referátu by měla podávat informace o tom, kdo jej vypracoval. Na první straně tudíž téma referátu, jméno a příjmení autora a datum vypracování. Některé školy požadují uvést na titulní stranu i hlavičku.
    Grafické záznamy je nutné (stejně jako text práce) vždy správně odcitovat. Je dobré si své vystoupení vyzkoušet doma, abychom měli představu o tom, jak dlouho referát trvá a zda splňujeme stanovené podmínky pro jeho vypracování.


Jak napsat slohovou práci: úvaha a esej

     úkolem referátu je informovat čtenáře či posluchače o aktuálních událostech v nejrůznějších oblastech vědy, kultury a společnosti. Referát má velmi blízko k výkladu, na rozdíl od něj ale nabízí možnost hodnotit dotyčný jev či událost a obsahuje i výrazně úvahové prvky.
    Referát z dějepisu zahrnuje především samostatnou a kompetentní práci s odbornou literaturou. Referáty z dějepisu mívají jen zřídkakdy praktickou povahu, tj. práci založenou na originálním výzkumu (to se týká spíše seminární práce, viz odkaz zde).Vyučující bude tedy od Vašeho referátu očekávat především pečlivé a systematické utřídění informací, které již byly o dané problematice zjištěny. Neočekává se, že byste Vy sami mohli svým referátem přispět k nějakému novému objevu na poli historického bádání, proto naprosto postačí, pokud projdete dostatečné množství sekundárních zdrojů a kompilační metodou vyberete ty nejspolehlivější informace.
    Nejdůležitější je téma, o kterém máme referát napsat. Vždy je samozřejmě lepší, když si jej můžeme zvolit my sami. Vybíráme pak mezi tématy, která jsou nám blízká, o která se zajímáme ve svém volném čase a máme tedy k němu dostatek informací a znalostí. Nehledě na to, že když o něco máme zájem, i tvorba takové práce do školy je pro nás příjemnější.


Proč si nechat zpracovat váš referát právě u nás? Důvodů je hned několik. Garantujeme:

     V úvodu bychom měli své posluchače seznámit s obsahem referátu. Podstatné informace musí být v referátu uvedeny několikrát, aby je posluchači dokázali zachytit a zaznamenat. Krátké, jednoduché věty jsou lepší než dlouhá, rozvinutá, komplikovaně vytvářená souvětí. Závěr referátu by měl být věnován zopakování základních tezí ve stručném přehledu.
    Pouze u nás dostanete autorizovaný výsledek z anti-plagiátorského systému Odevzdej.cz a máte tak jednoznačnou jistotu, že se nejedná o plagiát, ale originální odborný text!
     Referáty mohou mít ústní i písemnou formu. Písemná forma je zde však až druhotná. Primárně se předpokládá využití referátu jako výsledku samostatné přípravy konkrétního studenta k tématu zpracovávanému v rámci semináře nebo cvičení. Přednesení referátu v ústní formě je vítaným zpestřením výuky jak pro samotného vyučujícího, tak pro studenty.
    Tvorbě referátu se během svých studií nevyhnul asi nikdo z nás. Čtenářům a posluchačům předkládáme fakta o stanoveném tématu. V některých případech svou práci odevzdáváme učiteli ještě před samotným vystoupením a jeho ústní prezentací.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0024:00:00