Jak na věc


reakce mědi s kyselinami

Cvičebnice středoškolské chemie

    Ciničitý kation vytváří v sulfidu sodném žlutou sraženinu sulfidu ciničitého. Přidáváním hydroxidu sodného se barva sraženiny změní na bílou v důsledku vzniku bílého hydroxidu ciničitého. Vznik žluté sraženiny vystihuje následující chemická rovnice
    Barnaté soli poskytují působením aniontu uhličitanového sraženinu uhličitanu barnatého. Tato sraženina vzniká i při působení plynného oxidu uhličitého na vodný roztok hydroxidu barnatého. Sraženinu uhličitanu barnatého získáme podle této reakce:
    Veškeré sloučeniny rtuťnaté patří mezi jedy. Jen některé z nich jsou rozpustné ve vodě. Jodid rtuťnatý vytváří ve vodě červenou sraženinu, která může vznikat při reakci rtuťnatého kationtu s jodidem draselným, což slouží jako důkazová zkouška. Červená sraženina jodidu rtuťnatého vzniká podle rovnice:
    Nejznámějším důkazem pro kation amonný je jeho reakce s roztokem tetrajodido-rtuťnatu draselného, přičemž vzniká hnědá sraženina. Hnědá sraženina tetrajodido-rtuťnatanu amonného vzniká dle rovnice:
    Kation antimonitý vytváří ve styku se sulfidem sodným oranžovou sraženinu sulfidu antimonitého. Po přidání kovového železa se vyloučí černý antimon. Postup vzniku oranžové sraženiny sulfidu antimonitého popisuje tato rovnice:


Diskuze : Hlavní : Jak jsem prožívala těhotenství a porod

    Vysokou odolností vůči působení silných kyselin se může pyšnit zlato, neboť s žádnou z nich nereaguje. Rozpouští ho pouze lučavka královská (směs HCl a HNO3 v objemovém poměru 3:1). Při přípravě chloridu nitrosylu (lučavky královské) vzniká mimo jiné chlor a voda:
    Sloučeniny obsahující zinečnaté kationty jsou většinou bezbarvé roztoky, nebo bílé nerozpustné sraženiny. Výjimkou je jeho chroman, který je typicky žlutý – toto zbarvení je charakteristické pro chromany obecně, proto při reakci například s chromanem sodným se nemění zbarvení roztoku. Reakcí zinečnaté soli s hydroxidem vzniká nejprve bílá sraženina hydroxidu zinečnatého, která se při dalším přiléváním hydroxidu sodného rozpustí – vzniká tetrahydroxozinečnatan sodný. Žlutý chroman zinečnatý vzniká podle této chemické rovnice:
    Podobně jako kationty rtuťnaté se chovají kationty rtuťné, avšak jsou méně nebezpečné. Reakcí s jodidem draselným vzniká zelená sraženina, která se časem změní na červenou – obdobně jako při důkazu kationtu železnatého zde dochází k oxidaci původního produktu na stabilnější sloučeninu – zde z kationtu rtuťného na rtuťnatý. Vznik zelené sraženiny nestabilního jodidu rtuťného vzniká dle rovnice:


Existuje přátelství mezi mužem a ženou?

    Jediným prvkem oranžové až hnědé barvy je měď. Může však být pokryta černými stopami oxidu měďnatého - působením vzdušného kyslíku se tímto oxidem pokrývá. Dalším procesem přechází do mírně zelených odstínů, což způsobí vzniklá vrstvička uhličitanu měďnatého.
    Tento anion se dokazuje přidáním koncentrovaného roztoku síranu železnatého a následným přilitím (přidává se velice opatrně, nejlépe se vpravuje přímo pod roztok přidaného síranu) koncentrované kyseliny sírové – výsledkem testu je hnědý kroužek vzniklý na pomezí kapalin. Pozn.: Hnědé zbarvení proužku zapříčiňuje kation [Fe(H2O)5(NO)]2+.
    Jediným hořlavým prvkem je hořčík, šedobílý lesklý kov. Po jeho vložení do plamene kahanu můžeme pozorovat, jak oslnivě hoří. Při hoření na vzduchu se hořčík slučuje s dvěma plyny, a to kyslíkem a dusíkem, neboť ty tvoří značnou část atmosféry. Produktem hoření je bílý oxid hořečnatý obsahující stopová množství nitridu hořečnatého:


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00