Jak na věc


provozní deník plynového kotelny

Zimní aditivum VIF Super diesel - 5 L

    Servis a revize ozonizačního zařízení, dávkovacích čerpadel , UV lampy, měřících sond a jednotek je zajišťován měsíčně smluvním odborným servisem společností Bazénservis.
    Sportovní klub Motorlet Praha, občanské sdružení, se sídlem Radlická 298/105, Praha 5 – Radlice, 150 00, registrovaný u MV ČR pod č.j. VSP/1-231/90-R vydává v souladu s vyhláškou 237/2011 Sb. a předpisy souvisejícími „O stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch“ pro sportovní areál Radlice tento


Sprej na řetězy Mannol Chain lube 7901 - 200 ML

    Whirlpool má přelivný žlab v celém obvodu s lokálním odběrem z hladiny a je osazen základním technologickým systémem úpravy vody. Voda se z whirlpoolu přelévá do přelivného žlabu, odkud je samospádem odváděna potrubím do přelivné vyrovnávací nádrže. Z přelivné nádrže je voda čerpána recirkulačním čerpadlem do mechanického filtru s filtračním sklem, kde se voda zbaví mechanických nečistot a dále protéká přes ohřívač vody. Za ohřívačem je přisáván pod tlakem plynný chlor do cirkulačního potrubí a odtud zpět do whirlpoolu. Kvalitu vody zajišťuje automatická dávkovací a měřící stanice na základě údajů měření z instalovaných sond. Vstupy pro injektáž chemikálii na úpravu vody jsou instalovány za pískovou filtrací, kde je do sytému injektován pH korektor a za výměníkem tepla desinfekční látka (plynný chlor). Filtrovaná a chemicky upravená voda je dále vedena do dnového rozvodného systému whirlpoolu. Pro vypouštění whirlpoolu slouží vypouštěcí ventil osazený v prostoru pod whirlpoolem.
    Další lékárničky jsou umístěny v denní místnosti strojníků a na recepci při vstupu do zařízení.
    Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.
    Chlor je skladován v samostatně zabezpečené místnosti v přepravních ocelových lahvích o obsahu 50 kg kapalného chloru.
    Vypracovala: Mgr. Ivana Kleinová, vedoucí školní jídelnySchválil: Mgr. Petr Urbánek, ředitel školyPedagogicá rada projednala dne: 27. 8. 2015Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2015Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2015
    První pomoc zajišťují také v pronajatých hodinách trenéři sportovního oddílu provozovatele a cvičitelé plavecké školy u školní výuky a plaveckých kurzů.


Chladící kapalina Antifreeze G13 Typ J - 3 L

    Zaměstnanci technologického úseku ve funkci topiče, obsluhy vodního hospodářství a údržby mají odpovídající vzdělání a předepsaná školení, která jsou v souladu s platností kvalifikace či školení pravidelně obnovována. Někteří zaměstnanci mají i další nadstavbová školení např. svářečské zkoušky, elektrikářské školení apod. I pro tyto zaměstnance platí nutnost absolvovat příslušná školení (přezkoušení) v předepsaných termínech, zpravidla s lékařskou preventivní prohlídkou.
    Nádrž se dvakrát týdně vypustí, stěny se zbaví hrubších nečistot, celá nádrž se vystříká Savem a přetře 10% roztokem čističe GANK. Následně se vana napustí novou vodou z řádu. V případě potřeby se obsah přechloruje pomocí tablet Cl šok.
    Provoz fitness centra, solária, aerobních sálů, kryosauny a spinningu se řídí samostatným provozním řádem provozovatele umístěným v jejich prostorách.
    VI.Provoz nebytových prostor za účelem sportovní a regenerační činnosti - fitness centra, solaria, aerobních sálů, kryosauny a spinningu


Chladící kapalina Mannol Antifreeze AG 11 -40°C - 1 L

    Pokud si nejste jisti jaký typ provozní kapaliny zvolit, neváhejte kontaktovat našeho specialistu pana Davida Frohlicha na emailu david.frohlich@oleje-mpa.cz. S volbou co nejvhodnějšího produktu z naší nabídky Vám zaručeně poradíme. Nezáleží na tom jaký vlastníte vůz či stroj, protože máme s prodejem olejů mnohaleté zkušenosti. Výhodou je zajímavá cena, a také standardní vyřízení objednávky do jednoho pracovního dne, což nám umožňují vysoké skladové zásoby - okolo 40.000 litrů produktů.
    Hledáme samostatného, komunikativního, spolehlivého pracovníka se smyslem pro zodpovědnost. Hledáme pracovníka, který rád pracuje ve službách a uvědomuje si, že spokojený klient je klíčem k dobrým pracovním výsledkům.


POKYNY PRO SAUNOVÁNÍ

    Chladící kapaliny TOTAL patří mezi hlavní z těchto produktů. Splňují ty nejpřísnější jakostní specifikace AFNOR, ASTM a výrobců automobilů (VOLKSWAGEN, FORD, BMW, OPEL, PORSCHE...) a jsou vyrobeny z vysoce kvalitních surovin. Před každým nákupem chladící kapaliny by se měl zákazník seznámit co nejlépe s tím, jaký typ kapaliny (alespoň barvu) je určen do vašeho vozu či stroje. Velmi obecně lze říci, že kapaliny modře či zeleně zabarvené jsou navzájem plně místitelné a mohou se tedy spolu namíchat. Nejčastěji jde o kapaliny dle specifikace Volkswagen TL 774 C G11 s výměnnou lhůtou 2 až 3 roky. Naopak, kapaliny zbarvené červeně (růžově) jsou nejčastěji dle specifikace Volkswagen TL 774 D G12 s pětiletým (prodlouženým) intervalem výměny. Důležitá je také volba výrobce. Ropný koncern TOTAL Lubrifiants patří mezi vůbec největší olejářské společnosti na světě, který vyrábí pod značkami TOTAL nebo ELF stovky vysoce kvalitních produktů. Chladící kapaliny MPA pro nás vyrábí jeden z nejlepších do
    Krytý bazén o rozměru 25 x 15 m s hloubkou 0,9 – 1,6 m, železobetonový obložený keramickým obkladem, vnější ochozy obloženy keramickým obkladem a dlažbou. Objem bazénu 475 m3 . Venkovní otevřený bazén pro sezónní využití je ocelový s betonovým dnem o rozměru 6 x 12 m a hloubkou 0,9 - 1,15 m, ochozy kolem bazénu jsou betonové, brodítka (sprchoviště) jsou obložena keramickým obkladem. Objem bazénu je 80 m3. Akumulační nádrž je betonová o rozměrech 3 x 2 x 5 m o obsahu 25 m3. Celkový obsah vody ve vodním oběhu včetně technologie je cca 585 m3. Filtry 2x plastový pískový filtr o průměru 1400 mm a obsahu 1,5 m3. Čerpadla 2x Q = 55 m3 /hod, tj. 22 l./sek. V oběhu jsou dále zařazena další zařízení pro ohřev vody, lapače hrubých nečistot. Veškeré rozvody vody jsou plastové, ohřev vody ocelový s měděnou vložkou.


Chladící kapalina Mannol Antifreeze AG 13 -40°C - 1 L

    V době nemoci má dítě nárok na oběd pouze první den nemoci, další dny je nutno odhlásit. Pokud strávník odebírá stravu v době nepřítomnosti ve škole, musí uhradit plnou cenu obědů (tzn. včetně režijních a osobních nákladů).
    K úpravě vody je použita ozonizace jako desinfekce, dále dávkování plynného chloru a desinfekční chemikálie GHC aktiv (polyaluminiumhydroxidchlorid “PAC“ 8,3% Al2 O3, AL 4,4%) jako koagulant a soda jako PH korektor, včetně technologie tzv. UV lampy.
    Povinnosti zákazníků definuje “PROVOZNÍ ŘÁD“, který je umístěn viditelně při vstupu do zařízení. Dílčí pokyny specifikující jednotlivé služby zákazníkům jsou též vyvěšeny v místě poskytované služby.
     Pro provoz těchto prostor jež jsou součástí objektu provozovatele, platí obecná ustanovení čl. I. tohoto provozního řádu.
    Tento návštěvní a provozní řád byl schválen Výkonným výborem SK Motorlet Praha dne 26.9.2013 s účinností od 1.10.2013.


Letní aditivum VIF Super diesel aditiv - 500 ML

    Zaměstnancům může organizace poskytnout oběd za sníženou úhradu dle Vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovním smlouvě. Jinak je povinen si oběd odhlásit nebo doplatit do plné výše.
    Pro zákazníky plaveckého bazénu je whirlpool zabudován při výstupu ze šaten před vstupem na bazén.
    11:15 - 11:35 - výdej do jídlonosičů (první den nemoci žáka + cizí strávníci)11:35 - 11:50 - výdej pro žáky a zaměstnance EKO Gymnázia11:50 - 14:00 - výdej pro žáky a zaměstnance ZŠ Labská
    Veškeré úkony s chemikáliemi provádí školená obsluha. Při práci používá předepsané ochranné pomůcky. V místnosti obsluhy jsou uloženy protiplynové celoobličejové masky s předepsanými filtry. Osobou autorizovanou k nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky dle vyhlášky 238/2011 Sb. je technolog sportovního areálu.
    K úpravě vody je použito dávkování plynného chloru, kyselina sírová ředěná na 10% roztok jako Ph korektor.
    Měsíční měření mikrobiologické a chemické čistoty vody provádí firma PEAL na základě osvědčení o činnosti laboratoře ASLAB č. 132.


Chladící kapalina Mannol Antifreeze AF 12+ -40°C - 1 L

    Množství ředící vody je sledováno vodoměrem na vstupním potrubí, který je umístěn v bezprostřední blízkosti akumulační a mísicí nádrže. Počet osob a množství ředící vody je zaznamenáváno do provozního deníku. Maximální počet zákazníků v krytém bazénu je stanoven na 180 osob, ve venkovním bazénu na 30 osob. Oba bazény jsou čištěny denně podvodním vysavačem včetně stěn. Čištění nepřelivových (čelních) stěn bazénu je prováděno střídavě sodou a čistícími prostředky. Podlahy jsou denně čištěny wapkou, vytírány Savem v poměru 1 : 8 a jednou týdně je podlaha umyta ředěnou kyselinou šťavelovou při vyloučení veřejnosti.
    V případě, že je bazén dlouhodobě bez zákazníků, snižuje se cirkulace na polovinu, v provozu zůstává pouze jedno čerpadlo. Množství ředící vody musí spoluzajišťovat splnění požadavků na jakost vody podle přílohy č.8 k vyhlášce 238/2011 Sb. a řídí se počtem zákazníků za den, přičemž se musí denně obměnit minimálně 30l vody na každého zákazníka. Intenzita recirkulace vody a doba zdržení vody se stanoví podle přílohy č. 11 vyhlášky 238/2011 Sb.
    Vzhledem ke skutečnosti, že tyto provozy jsou součástí objektu provozovatele, vztahují se na ně obecná ustanovení čl. I. tohoto provozního řádu.
    Pro výše jmenované a všechny ostatní zaměstnance (lázeňské, recepční, pokladní, uklízečky) a další jsou každoročně prováděna standardní doškolení v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. U nových zaměstnanců jsou při nástupu prováděna vstupní školení, seznámení s pracovištěm a je vyžadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti v příslušné profesi.


Zimní naftové aditivum Carlson Diesel Aditiv - 25 L

    - Vedení týmu restaurace a komunikace s jinými úseky- Cenotvorba - Dohled nad chodem restaurace- Obchodní jednání s klienty i dodaveteli- Skladové hospodářství- Řešení provozních situací v hotelu a v restauraci- Spolupráce na realizaci firemních teambuildingů- Účast na organizaci kulturních akcí- Spolupráce na realizaci hudebních a jiných produkcí- Spolupráce na marketingu gastro úseku
    Akumulační nádrž je čištěna týdně automatickým podvodním vysavačem včetně stěn. V případě praní filtrů, po kterém nenásleduje během 36 hodin provoz a bazén je bez návštěvníků, je použit chlorový šok. Voda v nádrži se přechloruje na 4 mg/l a jako prací voda proudí přes filtry do kanalizace. Dochází tak k žádoucímu vyčištění akumulační nádrže a filtrů, aniž by se přechlorovala zbývající voda v bazénu.


Dávkování chemikálií

    Pro zákazníky plaveckého bazénu je whirlpool zabudován při výstupu ze šaten před vstupem na bazén. Jedná se o kompozitní whirlpool z akrylátu s výztuží ze sklolaminátu se systémem vodní a vzduchové masáže, podvodním RGB LED osvětlením a je vybaven recirkulačním systémem vody s mechanickou a chemickou úpravou kvality vody. Hydromasážní technologie (čerpadla, kompresor, řídící elektronika, hladinový snímač, ventily) je umístěna v prostoru pod whirlpoolem, který je přístupný servisním otvorem z chodby. Otvor má dostatečný rozměr, tak že je jím možné provádět veškeré servisní zásahy a zajišťuje dostatečně veliký průlez servisnímu technikovi. Spouštění hydromasážních zařízení je automatické a je zabezpečeno pomocí PIR čidla detekujícího pohyb ve vymezením prostoru. Hydromasážní zařízení mají omezenou délku běhu a po uplynutí přednastaveného času dojde k jejich samočinnému vypnutí.
    Servis a revize chlorového zázemí provádí firma Ladislav Lohniský na základě revizních lhůt či na základě objednávky provozovatele. O servisech a revizích se sepisují protokoly a ty jsou evidovány po dobu 5 let.
    To se určí dle počtu zákazníků za den, přičemž na každého zákazníka se musí denně obměnit minimálně 30 l vody. Veškerá prací i ředící voda prochází přes akumulační jímku a předřazený vodoměr.
    Ředící voda přitéká z veřejného vodovodního řadu. Její množství je zaznamenáváno do provozního deníku. Intenzita cirkulace: - velký bazén cca 110 m3/hod
    Zdrojem napájecí vody je voda z veřejného vodovodu, která je do whirlpoolu dopravována přes vodoměrnou sestavu a akumulační nádrž. Odběr vody pro filtraci je řešen přepadovým žlabkem se zaústěním do akumulační nádrže. Vstup filtrované vody je řešen pomocí bočních vtokových trysek.


NÁVŠTĚVNÍ A PROVOZNÍ ŘÁD

    Teplota vody a bazénové haly je měřena neustále a je zaznamenávána do provozní knihy bazénu ve dvouhodinovém intervalu. Pro informaci zákazníků je jedna automatická měřící deska s čidly umístěna v bazénové hale na západní stěně a druhá deska je umístěna v prostoru vstupu do vestibulu a její čidla jsou na východní straně bazénové haly.
    Všechna důležitá spojení a tísňová čísla jsou umístěna v recepci. Na všech pracovištích jsou instalovány místní telefony, ze kterých je možno volat na tísňové linky přímo. Pracoviště recepce, obsluhy lázní a plavčíka jsou vybavena tlačítky tísňového volání.
    Zdrojem napájecí bazénové vody je voda z veřejného vodovodu, která je do bazénu dopravována přes vodoměrnou sestavu a akumulační nádrž. Odběr vody pro filtraci je řešen u obou bazénů bočními přepadovými žlaby se zaústěním do akumulační nádrže. Vstup filtrované vody do bazénů je řešen u velkého bazénu pomocí čtyř bočních vtokových trysek a podélným vtokovým zařízením na dně a u venkovního bazénu pomocí vtokových trysek na dně.


Provozní řád PROHŘÍVÁRNY - sauny plaveckého bazénu

    Všichni zaměstnanci, jejichž pracovní zařazení vyžaduje práci na bazénu jsou povinni před vstupem na bazén se osprchovat a umýt mýdlem bez plavek. Tato povinnost je také vyžadována i u dalších osob pracujících na bazénu (trenéři, cvičitelé plavecké školy apod.). Plavčíci, cvičitelé, trenéři a případně rozhodčí jsou povinni se převlékat a odkládat své osobní věci pouze v prostorách k tomu účelu určených.
    Pro zákazníky plaveckého bazénu jsou v prostorách sprch zřízeny prohřívány – sauny, a to odděleně pro muže a ženy. Tyto sauny jsou provozovány jako prohřívárny, a proto je teplota v saunách regulována pouze na maximální teplotu 90oC. Pro ochlazení zákazníků jsou před prohřívárnou zřízeny dvě sprchy pouze se studenou vodou. Ochlazovací bazén, vzhledem k plánovanému účelu provozu, není zřízen. Technickou obsluhu provozu saun zajišťují strojníci, kontrolu a úklid zajišťují plavčíci. Kapacita prohříváren je určena pro 8 osob. Při vstupu do prohříváren jsou vyvěšeny pokyny pro uživatele, které jsou jednotné a vydává je Asociace provozovatelů bazénů a saun ČR.


Chladící kapalina Antifreeze G13 Typ J - 1 L

    Jako další desinfekční prostředek je použit plynný chlor. Tento je z přepravních lahví přes automatickou bezpečností hlavu přiveden do dávkovacího injektoru. Dávkování je automatické, a je nastaveno na provozní hodnoty od 0,3 do maximální hodnoty 0,5 mg CL/l volného chloru. Jako regulátor PH je použita soda, která je dávkována v rozmezí 6,5 – 7,4 v závislosti na chlorování a je řízen společně s dávkováním chloru.
    Pro ta zařízení, která nejsou provozována SK Motorlet Praha platí samostatné provozní řády vydané jejich provozovateli.
    Návštěvní a provozní řád je závazný pro všechny zákazníky a návštěvníky objektu.
    Přihlašování a odhlašování stravy lze provádět nejpozději den předem do 12.00 hodin osobněu přepážky před jídelnou, přes internet – sekce odhlášení obědů, telefonicky, zanecháním vzkazu na telefonním záznamníků nebo zasláním e-mailu. Po 13.00 hodině nelze změnu uskutečnit! Všechny prázdniny a ředitelská volna jsou odhlašována automaticky. Výlety a jiné školní akce jsou odhlašovány hromadně třídním učitelem.
    V této sekci naleznete veškeré typy provozních kapalin z naší nabídky, jsou zde např. chladící kapaliny do motorů, AD Blue, brzdové kapaliny, kapaliny do ostřikovačů letní a zimní, aditiva (přísady) pro motorovou naftu a benzin a také aditiva, která se přidávají do olejů.


Chladící kapalina Antifreeze G13 Typ J - 25 L

    Všichni noví strávníci si před zahájením školního roku zakoupí stravovací čipy, které slouží neomezeně po dobu školní docházky. Evidenční čip je za úhradu 100,- Kč. Strávníci jsou povinni předkládat při odebírání stravy svůj čip ke snímači. V případě zapomenutí evidenčního čipu poskytuje školní jídelna náhradní stravenku – pouze omezené množství pro jednoho strávníka. Při ztrátě čipu je nutné si zakoupit nový. Po ukončení stravování jsou čipy od strávníků odkupovány. V obou případech do pěti pracovních dnů.
    Tímto je zajištěna dostatečná informovanost zákazníků. Další kombinovaný elektronický teploměr je na ovládacím panelu vodního hospodářství.
    Teplota voda je automaticky udržována na 28 oC a teplota bazénové haly je automaticky udržována v rozmezí 28-30°C..
    Vlastní technologické zařízení se skládá z tlakových plastových filtrů a cirkulačních čerpadel. Na výtlačném potrubí jsou dávkovány příslušné chemikálie dávkovacími čerpadly jejichž poloautomatický režim dávkování je nastaven servisem.
    Chlor je skladován v samostatně zabezpečené místnosti v přepravních ocelových lahvích o obsahu 50 kg kapalného chloru. V této místnosti je čidlo na únik chloru s havarijní signalizací a zabudován odtahový ventilátor s vyústěním na střechu.
    K tomu účelu mají zaměstnanci vyhrazenou speciální místnost se sprchou, umyvadlem a WC. Na bazénu jsou povinni nosit pouze oblečení schválené provozním řádem (plavky, tričko, krátké kalhoty).


Výměna vody a praní filtrů

    Kvalita vody je sledována v souladu s požadavky vyhlášky č. 238/2011 Sb. a její přílohy č. 8. Četnost kontroly se řídí vyhláškou č. 238/2011 Sb. a její přílohou č. 9. Měření mikrobiologické a chemické čistoty vody provádí ekologická laboratoř PEAL na základě smlouvy s provozovatelem. Výsledky jsou vždy odesílány na Hygienickou stanici hl.m.Prahy – pobočka Praha západ.
    To se určí dle počtu návštěvníků za den, přičemž na každého návštěvníka se musí denně obměnit minimálně 30 l vody. Veškerá prací i ředící voda prochází přes akumulační jímku a předřazený vodoměr. Další pracovní pomůckou pro výměnu vody je množství vody odčerpané z bazénu, kdy 1 cm výšky vodní hladiny představuje 3750 litrů, 10 cm = 37,5 m3.
    Další technický popis instalovaného whirlpoolu obsahuje samostatná technická zpráva vypracovaná dodavatelem.
    GHC aktiv je přepravován a skladován v 40 l plastových obalech v koncentrovaném stavu a ve vyhrazeném prostoru strojovny vodního hospodářství..


Kapalina do ostřikovačů zimní -20°C 5 L

     Odběry vzorků vody se provádějí dle § 27 odst. 2 a 6 Vyhlášky 238/2011 Sb. Odběrné místo pro automatické měření chloru pro oba bazény je umístěno na výtlačném potrubí těsně nad dávkovačem. Voda se trubkou přivádí na sondy, které vyhodnocují obsah chloru v bazénu a řídí jeho dávkování. Kontrola jakosti vody v bazénu se provádí podle §28 v četnosti podle přílohy č.9 Vyhlášky 238/2011 Sb. a kvalita vody musí odpovídat ukazatelům stanovených v příloze č. 8. - viz. tabulky v příloze. Výsledky kontrol hodnot stanovených ukazatelů jakosti bazénové vody jsou zaznamenávány v provozním deníku, zároveň je zaznamenáván čas zahájení provozu. V případě překročení nejvyšší mezní hodnoty na některém z odběrových míst nebo mezní hodnoty na všech odběrových místech je okamžitě vyšetřována příčina a jsou učiněny opatření k nápravě. Do doby odstranění závady nelze provozovat koupání . Pokud jsou v tu dobu zákazníci v bazénu, je povinností provozovatele z hygienických a bezpečnostních důvodů uko
    Kvalita vody je sledována v souladu s požadavky vyhlášky č. 238/2011 Sb. a její přílohy č. 8. Četnost kontroly se řídí vyhláškou č. 238/2011 Sb. a její přílohou č. 9. Měsíční měření mikrobiologické a chemické čistoty vody provádí ekologická laboratoř PEAL na základě smlouvy s provozovatelem. Výsledky jsou vždy odesílány na Hygienickou stanici hl.m.Prahy – pobočka Praha západ.
    Odpad je soustřeďován do košů s vnitřními plastovými pytli. Ty jsou průběžně a vždy na konci provozu vynášeny do kontejneru přistavených Pražskými službami jako netříděný odpad. Kontejnery jsou pravidelně odváženy 2x týdně dle smlouvy. Používané čistící a dezinfekční prostředky jsou používány v běžném balení. Speciální bazénová chemie je dodávána v jednoúčelových, zpravidla plastových obalech, které se používají opakovaně a jsou majetkem dodavatelské firmy.


Všeobecné bezpečnostní požadavky

    Servis a revize ostatního zařízení provádí firma Ladislav Lohniský na základě revizních lhůt či na základě objednávky provozovatele. O servisech a revizích se sepisují protokoly a ty jsou evidovány po dobu 5 let.
    Technologie úpravy vody s recirkulací je umístěna ve strojovně, a to v prostoru vyhrazeném pro bazénovou technologii whirlpoolu. Minimální hladina vody ve whirlpoolu je regulována automatikou dopouštění s osazeným vodoměrem na přívodu. Dopouštění ředící vody je vyvedeno do přelivné nádoby a je prováděno ručně obsluhou dle aktuálního zatížení whirlpoolu koupajícími se osobami. Minimální množství ředící vody se řídí ustanovením vyhlášky č. 238/2011 Sb. Mikrobiologické a fyzikálně chemické ukazatele jakosti.


Kapalina do ostřikovačů zimní -30°C 5 L

    Školní jídelna na základě Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování připravuje dietní stravování pod dohledem registrovaného nutričního terapeuta. Dietní stravování je poskytováno na základě písemného doporučení lékaře. V havarijních případech si školní jídelna vyhrazuje právo dietní stravování zrušit, rodiče budou o této záležitosti předem upozorněni. V těchto případech si mohou rodiče dietní stravu pro své dítě přinést, přičemž za kvalitu stravy plně zodpovídají rodiče. Pracovnice školní jídelny dietní oběd dětem zregenerují na patřičnou teplotu.
    Zaměstnanci, kteří pracují ve strojovně jsou povinni nosit ochranný oděv (pracovní kalhoty s dlouhými nohavicemi, pracovní košili s dlouhými rukávy a odpovídající pracovní obuv). Při práci v chemickém hospodářství jsou povinni nosit gumové rukavice, gumovou zástěru, gumové boty a ochranné brýle. V místnosti chemického hospodářství je k dispozici umyvadlo a sprcha.
    Klima krytého bazénu udržují vzduchotechnické jednotky s odděleným provozem čerstvého a recyklovaného vzduchu s přihlédnutím k teplotě venkovního vzduchu. Teplota vstupního vzduchu je nastavena na 30 oC. Dostatečné osvětlení zajišťuje 54 sodíkových výbojek umístěných na stropě haly. Tyto lze kombinovat ve 12 režimech z místnosti plavčíka.
    Zaměstnanci provozního úseku ve funkci plavčíka absolvují předepsaná školení plavčíků s platností na 2 roky. Součástí tohoto kurzu je i zkouška z poskytnutí první pomoci a vodní záchrany.


Sportovní klub MOTORLET PRAHA

    Jako desinfekční prostředek je použit plynný chlor. Tento je z přepravních lahví přes automatickou bezpečností hlavu přiveden do dávkovacího injektoru. Dávkování je automatické, a je nastaveno na provozní hodnotu 1mg CL/l volného chloru. Jako regulátor PH je použit 10% roztok kyseliny sírové, který je dávkován na 7 v závislosti na chlorování a je řízen společně s dávkováním chloru.
    Vedlejší prostory jsou čištěny a desinfikovány průběžně po celou dobu provozu. Po skončení provozní doby je celý prostor ještě jednou vyčištěn a desinfikován, včetně ochozů kolem bazénu.
    Množství ředící vody musí spoluzajišťovat splnění požadavků na jakost vody podle přílohy č.8 k vyhlášce 238/2011 Sb. a řídí se počtem zákazníků za den, přičemž se musí denně obměnit minimálně 30l vody na každého zákazníka. Intenzita recirkulace vody a doba zdržení vody se stanoví podle přílohy č. 11 vyhlášky 238/2011 Sb.
    Lékárnička je umístěna v místnosti plavčíka, kde je také lůžko a skládací nosítka. Tato místnost je označena jako místo první pomoci.
    Každý zákazní je povinen seznámit se při vstupu do sportovního areálu (dále jen objekt) s tímto návštěvním a provozním řádem a dodržovat všechna jeho ustanovení.


Mikroklimatické podmínky bazénové haly

    Jako jeden z desinfekčních prostředků je použita plná ozónová technologie. Ozonizační skříň POOLAKTIV PA 0120 vyrábí 0,5 mg/l cirkulované vody. Ozon běží přes směšovač do reakční nádoby, kde reaguje s vodou. Zbytkový ozon je měřen a destruován na filtrech s aktivním uhlím. Případný únik plynného ozonu z reakční nádoby je jištěn aktivním destruktorem. Celý systém je podtlakový. Jeho případné narušení má za následek okamžité vypnutí. Dalším jističem je ozonové čidlo umístěné na podlaze místnosti s ozonizátorem. Při překročení hranice 0,2 mg/m3 vzduchu se systém automaticky vypne.
    Ke stravování budou strávníci přijati na základě řádně vyplněné přihlášky.  Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, jsou žáci zařazováni do stravovacích kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce, ten začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku. K odběru stravy je nutné mít dopředu řádně uhrazeno stravné, zároveň musí být obědy i přihlášeny.
    Ředící voda přitéká z veřejného vodovodního řadu. Její množství je zaznamenáváno do provozního deníku. Intenzita cirkulace: - whirlpool 11,6m3/hod

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00