Jak na věc


pravomoci celní správy

V případě bezprostředního ohrožení životů, zdraví osob nebo škody velkého rozsahu může policie rušit provoz elektronických komunikací

    Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti. Oproti strážníkům obecní policie, mají příslušníci Policie ČR podstatně větší pravomoci, a proto se v tomto článku zaměříme především na ty, které mají právě pouze policisté České republiky. Pokud si chcete srovnat oprávnění strážníků obecní policie s pravomocemi policistů, doporučujeme Vám si přečíst taktéž náš článek „Ve kterých případech Vás může legitimovat strážník obecní policie a jaká jsou jeho další oprávnění“.
    Policista po pominutí důvodu zajištění osobu neprodleně propustí nebo je-li pro to právní důvod, předá osobu příslušnému orgánu nebo zařízení pro výkon ochranného opatření. Zajištění může trvat nejdéle 24 hodin od okamžiku omezení osobní svobody. U zajištění osoby pronásledované příslušníkem zahraničního bezpečnostního sboru však zajištění nesmí trvat déle než 6 hodin, pokud příslušný orgán cizího státu nepožádá o omezení osoby na svobodě za účelem vydání nebo předání, přičemž hodiny mezi půlnocí a devátou hodinou ranní se nezapočítávají. Osobu, která fyzicky napadá policistu nebo jinou osobu, ohrožuje vlastní život, poškozuje majetek nebo se pokusí o útěk, je policista oprávněn zajistit připoutáním k vhodnému předmětu, zejména pomocí pout. Připoutání musí být ukončeno v okamžiku, kdy je zřejmé, že osoba jednání, na jehož základě byla připoutána, nebude opakovat, nejpozději však do uplynutí 2 hodin od okamžiku připoutání.


Další pravomoci prezidenta republiky

    Policie může za účelem odstranění bezprostředního ohrožení životů nebo zdraví osob anebo bezprostředně hrozící škody velkého rozsahu na majetku rušit v nezbytné míře a po nezbytnou dobu provoz elektronických komunikačních zařízení a sítí, poskytování služeb elektronických komunikací, nebo provozování radiokomunikačních služeb. Zavedení rušení musí policie ohlásit na územně příslušné operační a informační středisko Integrovaného záchranného systému a Českému telekomunikačnímu úřadu. V nezbytné míře informuje o provedeném rušení dotčené provozovatele sítí a služeb elektronických komunikací. To však neplatí, pokud by poskytnutí této informace mohlo ohrozit plnění úkolů policie.
    Policista je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku pronásleduje-li pachatele úmyslného trestného činu, nebo pátrá-li po pachateli úmyslného trestného činu nebo po věcech z takového trestného činu pocházejících anebo s takovým trestným činem souvisejících, pátrá-li po osobách hledaných, pohřešovaných nebo protiprávně se zdržujících na území České republiky, zbraních, střelivu, výbušninách, omamných a psychotropních látkách a jedech, nebo věcech pocházejících z trestné činnosti anebo souvisejících s trestnou činností a má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku takový pachatel nebo tyto věci nacházejí. Dále je policista oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, má-li důvodné podezření, že používáním dopravního prostředku, na dopravním prostředku nebo v souvislosti s dopravním prostředkem byl spáchán trestný čin.


Doporučujeme Vám k prostudování další právní rady:

    Lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky, důvodně předpokládat, že se osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti, je policista oprávněn vykázat tuto osobu z bytu nebo domu společně obývaného s útokem ohroženou osobou, jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí. Policista je oprávněn tuto osobu vykázat i v její nepřítomnosti. Vykázání trvá po dobu 10 dnů ode dne jeho provedení. Tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby. Více o institutu vykázání se můžete dozvědět také v našem článku „Domácí násilí“.
    Rada rozhoduje ve všech otázkách uvedených v ustanovení § 102 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích a o dalších, které nepatří do pravomoci zastupitelstva dle ustanovení §§ 84 a 85 zákona o obcích. 

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00