Jak na věc


právnická fakulta

Pracují v poradně skuteční právníci?

    Právnická fakulta UP v Olomouci od roku 2017 úzce spolupracuje s vybranými středními školami, se kterými uzavřela Rámcovou smlouvu o spolupráci. Na jejím základě je školám přiznáno právo používat označení Fakultní škola Právnické fakulty PF UP. Koordinátorkou za PF UP je JUDr. Veronika Tomoszková, Ph.D., vedoucí Centra pro klinické právní vzdělávání.
    Olomoucká právnická fakulta je výjimečná aktivitou studentských spolků. Studium díky nim není jen výuka, ale také zajímavý studentský život. Naše spolky ELSA Olomouc a Nugis Finem se starají o to, aby ses u nás nenudil, a to například pořádáním soutěží, besed, večírků, zajištěním stáží a dalšími zajímavými aktivitami. Více se dozvíš u jejich infostánků.
    Vnitřní norma PF UP PF-B-18/8 Vnitřní norma děkanky Právnické fakulty UP k provedení Řádu celoživotního vzdělávání UP v Olomouci o realizaci programu Právo v celoživotním vzdělávání
    Studenti vedou úvodní pohovor sami. Na začátku vám vysvětlí, jak SPP funguje a na co se máte připravit. Zjistí, zda se vašemu právnímu problému může SPP věnovat. Všechny informace vám taky odevzdá v písemné podobě. Překážkou spolupráce, kterou je možné identifikovat hned v úvodu, může být například to, že váš případ zjevně nespadá do agendy Studentské právní poradny, nebo že vám k určitému podání plyne lhůta, která je kratší než 14 dnů.


Pravidla poskytování právní pomoci

    Nejčastější otázky prosincového dne otevřených dveří na právnické fakultě. Pro informace si přišlo několik stovek mladých lidí z různých krajů republiky. První zájemci přicházeli na fakultu ještě před zahájením programu.Přiznám se, že uvažuji čistě pragmaticky. Nejde mi matika a nejsem manuálně zručná. Mám dobré známky, jsem z Olomouce a ráda bych tu zůstala i na vysoké škole. Proto vybírám mezi několika obory na zdejší filozofické fakultě a právě mezi právy. Olomoucká práva jsou mi sympatická svou velikostí. A také jsem slyšela, že výuka je zaměřená hodně na praxi, řekla maturantka Alexandra Kovářová, která se chystala na první termín scio testů, jejichž výsledky jsou právě pro přijetí na PF UP rozhodující.Jasnou volbou je olomoucká právnická fakulta pro Karla Kratochvíla. Mám to do Olomouce asi třicet kilometrů. Humanitní předměty mě vždycky bavily. Dění na zdejší právnické fakultě už delší dobu sleduji hlavně na sociálních sítích. Samozřejmě si podám přihlášku na více právnických fa
    S právnickou fakultou můžete uzavřít jednoduchou darovací smlouvu. Jestliže ve smlouvě zmíníte účel použití daru, fakulta se touto smlouvou zavazuje, že dar bude použit na věc, která je předmětem smlouvy. Nyní můžete přispívat například na vybavení nebo činnost nové fakultní knihovny, která se právě staví.
    SPP přijímá nové případy několik týdnů v semestru vždy v otevírací době od pondělí do čtvrtka. Právní rady neposkytujeme po telefonu, proto vás žádáme, abyste nás s právním problémem navštívili v kanceláři SPP. K úvodnímu pohovoru vás do kanceláře pozve student, který má právě službu na recepci. SPP nemá systém telefonického objednávání na úvodní schůzku.
    Nestihneš ani jeden hlavní informativní vstupy? Nevadí. Referentky studijního oddělení ti rády odpoví na dotazy, poskytnou potřebné informace a důležité materiály.


INFOSTÁNEK ZAHRANIČNÍHO ODDĚLENÍ

    SPP nabízí svoje služby všem osobám s právním problémem spadajícím do její agendy (občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, spotřebitelské právo, správní právo, právo sociálního zabezpečení). Pokud jste například smlouvu uzavřeli jako živnostník, nemůže se SPP Vašemu problému věnovat, protože patří do sféry obchodního práva. Rovněž Studentská právní poradna neposkytuje rady v oblasti trestního práva. SPP nemůže z etických důvodů poskytovat právní rady klientům v případech, kde je protistranou Univerzita Palackého, protože je její součástí.
    Univerzity třetího věku jsou specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Jejich základní charakteristikou je, že poskytují občanům nad 50 let vzdělávání na nejvyšší možné, tedy vysokoškolské úrovni, čímž se liší od jiných forem osvětových a vzdělávacích činností, byť také orientovaných na tuto populaci. Vzdělávání na univerzitě třetího věku má výlučně charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy a nezakládá tak nárok na vysokoškolský titul. Právnická fakulta zahájila poprvé výuku v rámci univerzity třetího věku v září 2015. Svůj program nazvala Ochrana jednotlivce a jeho práv. Zároveň nabízí jednosemestrální kurz Úvod do římského práva.


Právo v celoživotním vzdělávání

    Z kapacitních důvodů ukončila poradna pro letní semestr příjem nových klientů, práce na stávajících případech pokračují. Poradna se klientům opět otevře 30. září 2019 a bude mít otevírací dobu: po – čt 8:00 – 16:30. Objednávat se lze od 23. září 2019, a to telefonicky nebo e-mailem, ve kterém naznačte, s čím potřebujete pomoci, a nechte na sebe kontakt.
    Vítej v soudní síni. Zapoj se do projednávání zajímavého případu, ovlivni rozsudek. Simulované soudní jednání (Moot Court) je jednou z možností, jak během studia spojit praxi s teorií.
    Neobjednané klienty bereme v pořadí jejich příchodu, vyčkejte, prosím, v čekárně SPP, až si pro Vás přijde student či studentka, kteří mají službu na recepci Poradny, nebo se objednejte na termín, který Vám bude nejlépe vyhovovat.
    Bohužel pravidla fungování SPP to vylučují. Studenti nemůžou vystupovat navenek jako vaši advokáti. Zhodnotí Vaší situaci po právní stránce a nastíní Vám možná řešení. Pokud máte zájem, připraví vám i podklady dopisů nebo podání, ale jejich odesílatelem budete pokaždé vy.


Ohlédnutí za dnem otevřených dveří – prosinec 2018

    Student na recepci vám ještě právní radu neposkytne. Brání mu v tom pravidla fungování kanceláře. Do spisu uvede podrobné informace o případu, které od vás získá. Všechny potřebné dokumenty okopíruje a originály vám na místě vrátí. Spis pak odevzdá kanceláři SPP, která jej pod příslušnou spisovou značkou předá supervizorovi.
    Účastí na akci pořádané Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci udělujete souhlas s tím, že v souvislosti s konáním akce mohou být pořizovány fotografie a audio-vizuální záznamy zachycující účastníky akce, které mohou být následně užívány PF UP pro propagační účely jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Za pořizování a užívání takových fotografií a audio-vizuálních záznamů nenáleží účastníkům žádná odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět.
    Nespoléhej jen na internet, přijď si pro informace od těch nejpovolanějších – studentů a vedení fakulty. Dozvíš se, co ti může olomoucká právnická fakulta nabídnout, jaké jsou základní cíle naší fakulty, jaké výhody má studium v Olomouci, získáš základní informace k přijímačkám na naši fakultu a mnoho dalších potřebných informací.


Soutěž pro studenty středních škol

    Máte-li zájem o objednání se na konkrétní dobu, napište nám e-mail nebo volejte: 585 63 7616Právní poradenství po telefonu ani e-mailu však zásadně neposkytujeme. Nejcennější zkušeností pro naše studenty je osobní kontakt s klienty, proto na něm trváme. Studentská právní poradna má omezenou kapacitu, proto s objednáním neváhejte.
    Po celou dobu práce na případu na studenty dohlíží supervizoři. Se studenty diskutují o případu, sledují, zda jejich právní rozbor jde správnou cestou, upozorňují je na případné omyly nebo odborné zdroje, kde by mohli hledat cestu k řešení. Než vám správci předají písemnou právní radu, musí ji schválit a podepsat jejich supervizor. Předání právní rady probíhá osobně. Za výjimečných okolností a po domluvě vám můžou studenti právní radu zaslat poštou nebo elektronicky. Doporučujeme však osobní schůzku. Během osobního rozhovoru máte příležitost doptat se na cokoli, čemu byste v právní radě hned neporozuměli. Máte taky příležitost studentům poskytnout zpětnou vazbu, která jim může velice pomoct.


Spolupráce se rozvíjí zejména v těchto oblastech:

    Všechny údaje a informace, které nám svěříte, jsou důvěrné. Pracovníci a studenti SPP se zavázali k mlčenlivosti a spisy jsou uloženy v uzamčeném archivu. Univerzita Palackého, jejíž součástí je Studentská právní poradna, jakožto správce osobních údajů respektuje povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
    Přihlášky do oboru Právo v CŽV v prezenční i kombinované formě je možné podávat prostřednictví portálu celoživotního a dalšího vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci czv.upol.cz od 17. června do 31. srpna 2019.
    Esej mohou psát buď jednotlivci, nebo dva studenti společně. Ve finále vyhlásíme tři nejlepší práce z hlediska písemného projevu a tři na základě prezentačních dovedností. Všech deset vybraných prací budeme publikovat. A nejen to! Samozřejmě soutěžíme o hodnotné ceny.
    SPP neposkytuje právní rady po telefonu. Hlavním důvodem je, že právní rady, které studenti vypracují, vždy předem kontroluje a schvaluje supervizor. Předběžná kontrola by byla během telefonického rozhovoru nemožná. Naším cílem je taky poskytovat kvalitní právní rady, což vyžaduje důsledný sběr všech relevantních informací a právní analýzu. Proto probíhá první pohovor v kanceláři SPP a studenti mají k dispozici delší dobu na zpracování právní rady.


Co? Jak? Kde? A proč studovat právě v Olomouci?

    Účelem právní rady je poskytnout vám právní analýzu případu a nastínit všechny způsoby jeho řešení, včetně možných rizik. Volba řešení a jeho realizace je už na vás. Veškeré kroky, pro které se rozhodnete, učiníte sami. Studenti pro vás můžou vypracovat podklady pro podání, dopis, nebo smlouvu, nemůžou za vás však činit žádné právní úkony.
    Ano, tento postup by byl možný, ale SPP bude potřebovat plnou moc, kterou vás k tomu pověřují. Tento postup však SPP akceptuje jen v opravdu krajních případech.
    Studenti v SPP poskytují právní rady pod dohledem pedagogů, advokátů nebo advokátních koncipientů zapsaných do seznamů advokátů nebo advokátních koncipientů vedených Českou advokátní komorou. Všichni naši supervizoři mají za sebou vysokoškolské vzdělání v oboru právo a dlouholeté zkušenosti.
    Právnická fakulta Univerzity Palackého spolu se svými fakultními školami vyhlašuje soutěž pro studenty středních škol - ESSAY COMPETITION - Mohl/a bych za totáče používat instáč?
    Pokud se rozhodnete jakkoli podpořit činnost právnické fakulty, kontaktujte, prosím, Oddělení komunikace a vnějších vztahů PF UP. Darovací smlouva vám bude zaslána e-mailem.


Mně by stačilo, pokud byste tam zavolali vy jako právníci. To by problém vyřešilo. Je to možné?

    Už jsi absolvoval nějaký typ bakalářského nebo magisterského studia? A chceš studovat dál? Pak je tento stánek určen právě tobě. Studenti a vyučující ti představí obor, který propojuje politologii a evropské právo. V rámci něj se navíc můžeš zapojit do programu double degree a získat k českému diplomu i diplom ze zahraniční univerzity (Paris Lodron Universität Salzburk).
    Právnická fakulta nabízí dva placené programy celoživotního vzdělávání určené primárně zájemcům o řádné studium - obor Právo - prezenční forma, obor Právo - distanční forma. Dále v rámci celoživotního vzdělávání připravuje aktuální kurzy a semináře.
    Právnická fakulta disponuje moderními prostory, které lze využívat při pořádání vědeckých konferencí nebo slavnostních shromáždění. K pronájmu nabízí i kapacitně menší sály a místnosti, které jsou vhodné pro pořádání workshopů a školení. V případě zájmu o pronájem, nás neváhejte kontaktovat:
    Obor Právo - distanční forma: Program je určen nepřijatým zájemcům o řádné studium a těm, kteří se přijímacího řízení nezúčastnili. Výuka je založená na samostudiu a tutoriálech, které probíhají 4x za semestr v sudý pátek.


INFOSTÁNEK OBORU EVROPSKÁ STUDIA SE ZAMĚŘENÍM NA EVROPSKÉ PRÁVO

    Obor Právo - prezenční forma: Program je určen primárně zájemcům o řádné studium, kteří se v daném roce zúčastnili přijímacího řízení a nebyli z kapacitních důvodů přijati. Účastníci jsou rozptýleni do seminárních skupin řádných studentů, se kterými se účastní přednášek a seminářů.
    Cílem kurzu je seznámit posluchače se změnami, které přináší plánovaná novela zákoníku práce. Seminář se zaměřuje na hlavní změny v oblasti pracovního práva, mezi něž se řadí např. změna koncepce dovolené, zavedení valorizačního systému minimální mzdy, novinky v oblasti změn pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, doručování či zavedení zcela nového pracovněprávního institutu v podobě tzv. sdíleného pracovního místa. Seminář je určen pro zájemce, kteří jsou s pracovním právem v každodenním styku – jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům, dále rovněž personalistům či vedoucím pracovníkům.
    Vedle těchto místností lze pronajmout i jednotlivé učebny v přízemí budovy A (učebna U3, U4 a U5). Každá má kapacitu 39 míst k sezení (samostatné stolky se sklopnou deskou na psaní) a je vybavena standardní výukovou technikou.


Novinky v pracovním právu – připravovaná novela zákoníku práce

    Způsob fungování SPP vyžaduje pro zpracování právní rady určitou dobu. Všechny právní rady před odevzdáním klientovi kontroluje a schvaluje supervizor, který je může vrátit studentům k dopracování. Komplexnost některých případů vyžaduje delší dobu na získání dostatečného množství informací a právní rozbor, a právní rady poskytují studenti, kteří potřebují na vypracování víc času než advokát s letitou praxí. Proto studentská právní poradna ani nepřijímá případy s lhůtou kratší než 14 dnů.
    Deset nejlepších esejí postoupí do finále, v němž autoři práci představí a obhájí přímo na právnické fakultě. Hodnotit se budou i prezentační dovednosti. Rozhodovat bude porota složená ze zástupců fakulty a fakultních škol.
    Supervizor se s případem obeznámí a předá jej dvojici svých studentů. Ti budou od toho okamžiku jeho správci a v krátké době vás budou telefonicky kontaktovat (mělo by se tak stát do dvou týdnů od vaší první návštěvy). Podle náročnosti případu si s Vámi sjednají další postup či termín schůzky. Během práce na případu se na ně můžete kdykoli obrátit a to telefonicky prostřednictvím kanceláře SPP nebo na emailu poradny (pravniporadenstvipfup@seznam.cz). Osobní kontaktní údaje na studenty neposkytujeme.
    SPP poskytuje právní služby bezplatně. Právní pomoc však nepokrývá správní nebo soudní poplatky, které bude vyžadovat podání připravené našimi studenty.


Moji příbuzní/známí se nemohou z pracovních nebo zdravotních důvodů dostavit do poradny. Můžu Vás navštívit jejich jménem a požádat studenty o řešení, které jim předám?

    Student od vás dále zjistí kontaktní údaje a informace o případu. Studentům pomůže, pokud na úvodní pohovor přinesete i dokumenty související s případem.
    Studentská právní poradna je praktickou výukovou aktivitou, v jejímž rámci studenti PF UP v Olomouci pod vedením pedagogů a praktikujících právníků řeší reálné případy klientů, kteří se na Studentskou právní poradnu obrátí s žádosti o rozbor jejich situace. Studentská právní poradna je určena především těm, kdo si z finančního hlediska nemohou dovolit služby advokáta.
    Dětem (8-12 let) přinášíme jedinečnou možnost vyzkoušet si s předstihem studium na vysoké škole. Díky prvotřídním přednáškám odborníků z Univerzity Palackého získají mimořádný rozhled v pestrých vědních oborech. A odměnou jim budou nejenom nabyté vědomosti, ale i krásný diplom o absolvování.


Jak poskytování právní pomoci v SPP probíhá?

    Den otevřených dveří pořádá Právnická fakulta UP ve dvou termínech v prosinci a v lednu ve svých budovách – 17. listopadu 6 a 8, Olomouc.Uchazeči získají podrobné informace o nabízených studijních programech, obsahu studia jednotlivých oborů, požadavcích na přijetí, možnostech zahraničních studijních pobytů a stáží nebo uplatnění absolventů v praxi. Prohlédnou si zázemí fakulty a o zkušenosti a rady se s nimi podělí i samotní studenti olomouckých práv. Účastníci dne otevřených dveří se mohou těšit i na praktické ukázky výuky a bohatý doprovodný program.
    Právnická fakulta realizuje stavební projekt s názvem „Rozvoj infrastruktury PF UP pro zkvalitnění vzdělávací činnosti a internacionalizaci studia“, v rámci něhož proběhne dostavba a rekonstrukce budovy A fakulty.
    Protože státní dotace jsou omezené, bude i právnická fakulta vděčná za jakýkoli dar, který pomůže zkvalitnit její činnost, výuku nebo zpříjemnit její prostředí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00