Jak na věc


povinnosti náhradního plnění

Umožnit nájemci v bytě chovat zvíře

    Jako pronajímatel nesmíte zakázat nájemníkovi v bytě chovat zvíře. Nájemník však musí zajišťovat, aby chov zvířete nezpůsobil pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže. Může se jednat například o zvýšený hluk či znečištění společných částí domu. Nájemce také musí dodržovat potřebná pravidla pro chov, případně uhradit další vzniklé náklady na údržbu společných částí domu.
    Přehled povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy.
     V souvislosti se zprovozněním nového AIS RPP působnostního došlo k drobné změně v postupu oznámení o vykonávání působnosti OVM v agendě. K tomu bylo správcem RPP vydáno aktualizované kompendium...
     Správce registru práv a povinností zveřejňuje metodiku úkonu na žádost, která je určená ohlašovatelům agend, kteří budou do ohlášení agend doplňovat údaje na žádost dle zákona č. 251/2017 Sb.,...
    Povinnosti, které označuji jako deklarační a dokumentační jsou ty, které lze plnit písemně. Zpravidla se tak děje vydáním nebo vyplněním určitého dokumentu, ve kterém správce osvědčuje splnění určité povinnosti.


Legislativa životního prostředí v kostce 2019

    informovat subjekty údajů v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny
    Vztah mezi legislativou BOZP a chemickými látkami. Písemná pravidla, aktualizace pravidel dle CLP. Značení CHLS (při uvádění na trh, pro vlastní potřebu, značení zařízení...). Školení pracovníků. Bezpečnostní listy a expoziční scénáře v podnikové praxi. Aktuální změny v oblasti CHLS na pracovišti.
    zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými právními předpisy
    Změny v ohlašovacím portálu ISPOP: nové funkcionality, změny v ISPOP po novele zákona č. 25/2008 Sb. Ohlašování odpadů, IRZ, vody a dalších agend přes ISPOP. Podrobně hlášení do IRZ a souhrnná provozní evidence - návod na ohlašování a aktuální změny. Aktuální praktické informace k plnění ohlašovacích povinností. Kontroly v hlášení odpadů. SEPNO - systém evidence přepravy nebezpečných odpadů.


ISPOP 2019: Změny v ohlašování - aplikace ISPOP, IRZ, SPE, odpady, SEPNO, obaly, voda ...

    zajistit, aby informace, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování byly zpřístupněny, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou formou
    Novela zákona o ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb. Povinnosti provozovatelů, kategorizace zdrojů, sčítání kapacit, měření emisí, povolovací agenda, provozní řády... Zákon 73/2012 Sb. o o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Ohlašování agendy ovzduší, ISPOP, aktuální formulář F_OVZ_SPE, poplatky.
    A jak je to s vyúčtováním služeb? Úhrada za služby může být paušálně zahrnuta v nájemném nebo může být hrazena samostatnou paušální částkou vedle nájemného. V prvním případě nemáte povinnost předkládat nájemci vyúčtování. Pokud však zvolíte variantu úhrady služeb zálohou, musíte pak pravidelné vyúčtování služeb nájemníkovi předložit, a to nejpozději do 4 měsíců od konce zúčtovacího období, které bývá zpravidla 12 měsíců. Nájemníkovi se pak vrací přeplatky, nebo je naopak vyžadováno doplacení nedoplatku.


Průvodce podnikovou ekologií (ebook)

    Kompletní přehledy s vysvětlujícími komentáři, s odkazy na právní předpisy upravující danou povinnost, výběrovými dotazníky pro filtrování povinností podle činností a dalšími informacemi naleznete v tištěné publikaci Povinnosti firem v podnikové ekologii  nebo v on-line publikaci Průvodce podnikovou ekologií. Tento průvodce navíc obsahuje spoustu příkladů a vzorů dokumentace (provozní řády, havarijní plány a další) a také aplikaci pro snadné vytváření individuálních registrů povinností (právních požadavků) na základě vyplnění výběrového dotazníku. Výstupem je pak přehled povinností s odkazy na § právního předpisu, vysvětlující komentáře k jednotlivým povinnostem a další informace.
    Vaší prvotní povinností je předat nájemníkovi byt do užívání ve vyhovujícím stavu. To znamená zpřístupnit byt k nastěhování a odevzdat nájemníkovi klíče. Byt musí být při předání čistý a v dobrém stavu. Pokud byly stav bytu a jeho vybavení blíže specifikovány v nájemní smlouvě, je třeba, aby tomu odpovídala i skutečnost.
    Povinnosti označené jako faktické plní správce nebo zpracovatel osobních údajů faktickým jednáním. Tyto povinnosti nejsou zpravidla vázány na podmínky jejich uplatnění, a proto je třeba je respektovat při jakémkoli zpracování osobních údajů. Mnohdy je předpokladem jejich plnění splnění povinností deklaračních, zejména povinnosti stanovit účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů.
     Za účelem automatického generování oprávnění na údaje základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí - RUIAN, které jsou ze své povahy veřejné a oprávnění na ně má každé OVM, které vykonává agendu,...


Chemické látky a BOZP (pro běžné podniky, laboratoře, školy a další subjekty)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace. Roční předplatné na servis o změnách legislativy.
    Jako pronajímatel můžete zamítnout úpravu, přestavbu nebo jinou změnu bytu nebo domu, kterou nájemník chce provést. Pokud se změnou souhlasíte, dejte souhlas nájemníkovi písemně s určením přesné specifikace změn. Pokud se nedohodnete s nájemníkem na ponechání změny po skončení nájmu, má nájemce povinnost odstranit změnu, kterou provedl.
    A nakonec, pokud jsou naplněny podmínky stanovené v zákonu, zejména pokud poruší nájemce své povinnosti, máte právo vypovědět nájem. Podle míry porušení je pak nájem vypovězen výpovědí s 3 měsíční výpovědní dobou nebo výpovědí okamžitou, tj. bez výpovědní doby.
    V RPP budou uchovávány záznamy, „digitální stopy“, tj. referenční údaje o právech a povinnostech vedených jako referenční v ostatních ZR. Díky tomu bude mít každý občan možnost se dozvědět, kdo, kdy a za jakým účelem data o něm vedená v ZR měnil nebo upravoval. Všichni, kteří mají zřízenou datovou schránku, dostanou automaticky jednou ročně výpis a ostatní jej obdrží na vyžádání za Czech POINTu.


Nová verze agendového informačního systému působnostního Registru práv a povinností

    Vřele doporučujeme využít práva zajistit se zaprvé proti neplatičům a zadruhé také pro případ vzniku škod na pronajatém bytě. Jednoduchým nástrojem je v tomto případě tzv. kauce neboli jistota. Podle zákoníku nesmí být vyšší než trojnásobek měsíčního nájemného (bez záloh a služeb), obvyklá je výše jednoho nebo dvou měsíčních nájmů. Při skončení nájmu pak vracíte jistotu zpět nájemci. Pokud má však nájemce dluh, který vznikl nezaplacením nájmu, nebo během užívání bytu způsobil škodu, můžete si z kauce vzít patřičnou částku a vrátit nájemci jen její část.  
    Kromě posledních dvou povinností, které se plní vůči Úřadu pro ochranu osobních úddajů, je možné ostatní z těchto deklaračních povinností splnit pomocí Klíče k ochraně osobních údajů. Pomocí tohoto nástroje jste schopni popsat Vaše zpracování osobních údajů a zároveň vygenerovat dokumenty, které odpovídají požadavkům zákona na to, abyste správně splnili požadaovanou povinnost.
    Existence těchto povinností je rovněž vázána na určité podmínky. Pomocí Klíče k ochraně osobních údajů jste rovněž schopni orientačně vyhodnotit, zda při konrétním zpracování jako správce nějakou povinnost máte či nikoli.
    Jako majitel bytu nemůžete základní pravidla pronájmu příliš ovlivnit. Jsou totiž zakotvená v novém občanském zákoníku. Jakmile byt pronajmete, vše se začne řídit podle něj. A pokud ve smlouvě překročíte zákonem daný rámec na úkor nájemníka, jsou tyto informace ve smlouvě ze zákona neplatné.


Podnikový ekolog (2-denní kurz)

    Jako pronajímatel máte bezesporu právo na vybírání nájemného. Jeho výše musí být jasně stanovena v nájemní smlouvě. Výše nájemného není v zákoně nikde specifikována, takže záleží čistě na dohodě mezi vámi a nájemníky. S nájemníky si můžete také ve smlouvě ujednat každoroční zvyšování nájemného, což může být výhodné zvlášť v současné době, kdy tržní nájemné v Praze každým rokem stoupá.
    Jako majitel bytu máte také právo vyhradit si ve smlouvě souhlas s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti. To ovšem neplatí, jedná-li se o osobu blízkou (manžel, rodiče, prarodiče, děti, vnoučata, sourozenci nebo partner). Zároveň máte právo požadovat, aby v nájemcově domácnosti žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu. To znamená, že všechny osoby mohou žít v pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách.


Pronajímáte byt? Jaká jsou vaše práva a povinnosti?

    Jako pronajímatel máte povinnost udržovat po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání. Nemusíte však provádět a hradit běžnou údržbu bytu a drobné opravy, které vznikají při užívání bytu. Tyto náklady hradí nájemník. Běžnou údržbou se rozumí zejména malování, oprava omítek, tapetování, čištění podlah nebo čištění zanesených odpadů. Drobnými opravami jsou zejména opravy podlah, výměny prahů a lišt, opravy částí dveří a oken, kování a klik, rolet a žaluzií, opravy vypínačů, výměny sifonů, opravy van, umyvadel, kuchyňských sporáků atd. Náklad na jednu takovou drobnou opravu by však neměl přesáhnout 1.000 Kč a v celkovém součtu za všechny opravy částku rovnající se 100Kč/m2 podlahové plochy bytu. Náročnější a dražší opravy pak jdou za vámi. Jedná se například o výměnu podlah, oken či dveří atd.
    Ve smlouvě musí být uvedeno, které služby budete zajišťovat vy jako majitel bytu, které si nasmlouvá sám nájemník a jak bude probíhat rozúčtování mezi vámi a nájemníkem. Pokud služby nespecifikujete v nájemní smlouvě, automaticky byste měli zajistit nájemníkovi služby, jako jsou: dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu. Další služby si můžete s nájemníkem dohodnout v nájemní smlouvě. Odběr plynu a elektřiny si zpravidla sjednává sám nájemník přímo s dodavateli.
    Změny v oblasti evidence a ohlašování: změny zákona o odpadech a prováděcích předpisů. Vedení průběžné evidence a ohlašování odpadů a zařízení (odpady, autovraky, elektrozařízení, elektroodpady, zařízení, skladů a sběrných dvorů, dopravci odpadů). Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů od 1.2.2018.


OVZDUŠÍ: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky

     Od 1. září 2018 je na produkčním prostředí nasazen nový agendový informační systém působnostní Registru práv a povinností (dále jen AISP RPP). Nová verze zachovává všechny předchozí funkcionality i grafiku...
    Nájemníci vám musí umožnit přístup do bytu, a to nejen za účelem případného provedení opravy, ale také kontroly. Musíte však o tom nájemníky předem informovat. Předchozí oznámení se nevyžaduje jen v případě, je-li nezbytné zabránit škodě.
    © 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.
    Pokud by chtěl nájemce dát byt do podnájmu jiné osobě, musí k tomu mít váš písemný souhlas. To neplatí v případě, že by dal do podnájmu byt nebo část bytu, pokud v něm sám bydlí. Pokud tedy zásadně nechcete, aby nájemce dal byt komukoliv do podnájmu, výslovně to ve smlouvě nájemci zakažte.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00