Jak na věc


posudek o bolestném kooperativa

ZNALECKÉ POSUDKY vystavujeme na základě:

    Nenašli jste měnu, kterou jste hledali? Navštivte naši stránku s kurzy exotických měn. Připravili jsme jich pro vás více než 120. Takový kurzovní lístek jinde nenajdete!
    Cena akreditované zkoušky otcovství = cena vlastního testu Cena znaleckého posudku pro soukromou osobu = cena vlastního testu + znalečnéCena znaleckého posudku pro soud = cena vlastního testu + znalečné + náklady k zajištění odběru vzorků
    Hydrogeologický posudek pro zásak dešťových vod. V současné době je moderním trendem likvidace dešťových vod sváděných ze střech, komunikací a jiných zpevněných ploch zásakem. Tento způsob likvidace dešťových vod je pozitivní z hlediska vodní bilance krajiny a lze jej považovat za „protpivodňové opatření“. V terminologii vodního zákona jde o „vypouštění do vod podzemních“ a vyžaduje hydrogeologický posudek, který řeší vliv zásaku na hydrogeologické a odtokové poměry a okolní studny a jiné objekty. Hydrogeologický posudek dodáváme i v jenom celku s projektem zasakovací jímky nebo jiného objektu.


Jak vypadá kvalitní znalecký posudek?

    Znalecký posudek může být objednán buď soukromou osobou nebo zadán usnesením soudu, kdy je znalecký ústav jmenován znalcem v dané věci. Znalecký posudek je vypracován na základě akreditované zkoušky otcovství, která je jeho součástí a o jejíž výsledek se opírá.
    K ceně posudku pro soud se připočítají ještě náklady k zajištění odběru vzorků. Ty odrážejí režijní náklady znaleckého ústavu vynaložené k získání vzorků odebíraných osob. Náklady k zajištění odběru vzorků jsou vyčísleny pro daný případ podle soupisu odeslané korespondence, která byla administrována k zajištění vzorků.
    Znalecké posudky při prodejích podniků nebo jejich částí, obchodních podílů, v případě konkurzu nebo likvidace či nepeněžním vkladu, fúzích, ocenění akcií atd.
    Formální rozdíl je v tom, že akreditovaná zkouška otcovství nemá charakteristiky znaleckého posudku (tj. nemá znaleckou doložku) a není účtováno znalečné.
    Znalecký posudek na ocenění od nejmenšího zařízení vaší domácnosti až po domácí kina, včetně nábytkového vybavení pro všechny účely včetně rozvodových řízení.


Rozdíl mezi akreditovanou zkouškou otcovství a znaleckým posudkem

    Provádíme hydrogeologické posudky pro vrtané studny, kopané studny, vrty pro tepelná čerpadla, zásaky dešťových a přečištěných odpadních vod z ČOV a jiné stavby a zásahy do vodního režimu krajiny. Zpracováváme modelové řešení proudění podzemní vody, včetně stanovení maximální vydatnosti studny. Hydrogeologii zajišťuje v naší společnosti pracovník s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie a sanační geologie a s odbornou způsobilostí k činnosti prováděné hornickým způsobem.
    Jako soudní znalci spolupracujeme také se zpravodajstvím České televize a s S.O.S. sdružením spotřebitelů, podílíme se také na reportážním programu Černé ovce. 
    činnosti soudních znalců dle zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a vyhl. č. 37/1967 Sb., kterou se provádí zák. č. 36/1967 Sb., živnostenských listů pro činnost technických poradců, finančních, organizačních a ekonomických poradců, autorizačních oprávnění.
    Faktický rozdíl je hlavně v tom, že u akreditované zkoušky otcovství strany žádají o provedení testu samy, a k odběru přicházejí po dohodě ze znaleckým ústavem. Nevznikají tak další náklady na zajištění odběru vzorků. Právě tento bod obvykle prodražuje běžné znalecké posudky zadané usnesením soudu. Pro získání vzorků účastníků je nutné často koncipovat a posílat desítky pozvánek a dopisů soudu, což zásadním způsobem zvyšuje pracnost a tedy i režii testu otcovství.


Nabídka hydrogeologických posudků

    Hydrogeologický posudek pro vrt pro tepelné čerpadlo je vyžadován stavebním a vodohospodářským úřadem z toho titulu, že tepelná čerpadla typu země/voda a voda/voda jsou považována za vodní stavby. Posudek řeší ovlivnění studní v okolí vrty pro tepelné čerpadlo při vrtání a při jejich provozu a slouží k vydání povolení jiného nakládání s vodami. Hydrogeologický posudek pro vrt pro tepelné čerpadlo dodáváme rovněž v jednom celku, který obsahuje i projekt vrtu.
    Znalecký posudek na ocenění škod všech typů vozidel. Zastupování při řešení škod před pojišťovnami a jinými úřady, kompletní a komplexní právní řešení.
    V případě, kdy soud jmenuje znalecký ústav znalcem ve věci určení otcovství (popření otcovství), znalecký ústav se ujímá odpovědnosti za odběr vzorků u osob, u kterých je nutné provést odběr. Protože tyto osoby jsou stranami sporu, často se odběr podaří až na několikátý pokus pozvání. Pokud je nutné provést odběr u osob nemohoucích, dětí v dětských či kojeneckých ústavech, ústavech sociální péče nebo ve věznicích, tyto odběry zajišťuje ústav sám.


Potřebujete vypracovat znalecký posudek? Připravte se

    Cena: 14.278 Kč (včetně DPH) + 2.420 Kč (vč. DPH) znalečné Cena při platbě předem (sleva 20%): 11.422 Kč (včetně DPH) + 2.420 Kč (vč. DPH) znalečné Cena při platbě předem a při odběru vzorků v Praze nebo Hradci Králové (sleva celkem 30%): 9.995 Kč (včetně DPH) + 2.420 Kč (vč. DPH) znalečné Klient: odešle vyplněnou žádost o provedení znaleckého posudku pro soukromou osobuZnalecký ústav před odběrem: pozve klienta k odběru vzorkůZnalecký ústav po provedení posudku: odešle klientovi znalecký posudek ve 3 stejnopisech
    Hydrogeologický posudek pro zásak vyčištěných odpadních vod. Pokud není možné připojit odpad z čistírny odpadních vod do veřejné kanalizace nebo vodoteče, nezbývá než řešit likvidaci vypouštěných vod zásakem. Tento způsob likvidace přečištěných odpadních vod je v terminologii vodního zákona „vypouštěním odpadních vod do vod podzemních“ a vyžaduje hydrogeologický posudek, který řeší vliv zásaku na hydrogeologické a odtokové poměry a okolní studny a jiné objekty. Posudky pro zásak odpadních vod z ČOV doprovázejí zpravidla projekt čistírny odpadních vod.
    Pokud se klient rozhodne rovnou pro zadání znaleckého posudku, nejprve si stáhne, vyplní a odešle nám žádost o provedení znaleckého posudku. My pozveme klienta k odběru v dohodnutou dobu na dohodnutém místě. Po protokolárním odběru vzorků provedeme vlastní test v akreditované laboratoři a na základě akreditovaného protokolu s výsledkem (který je součástí znaleckého posudku) vydáme kompletní znalecký posudek.


Znalecký posudek pro soukromé osoby

    Znalecký posudek může být proveden buď přímo anebo převodem akreditované zkoušky otcovství ve znalecký posudek. Celková cena je v obou případech stejná.
    Ke garantované kvalitě výsledků našich soudních znalců pomáhají kromě odborných znalostí také nezávislost, know-how, bohaté zkušenosti i osvědčené postupy.
    Hydrogeologický posudek pro studnu je vyžadován stavebním a vodohospodářským úřadem pro povolení odběru podzemní vody a řeší především bezpečnost odběru pro okolní studny a hydrogeologické poměry obecně. Hydrogeologický posudek provádíme v případě, že se jedná o dodatečné povolení odběru pro stávající studnu, nebo zhotovení dokumentace před realizací studny. Tento případ se týká zejména šachtové studny. Hydrogeologický posudek pro studnu může doprovázet i projekt studny.
    Znalecké posudky vypracováváme na území celé České republiky i v zahraničí. Naším cílem je zpracovat kvalitní znalecký posudek za adekvátní cenu v co nejbližším možném termínu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
15718
cache: 0024:00:00