Jak na věc


porizeni závěti omezení způsobilosti

JUDr. Alena Procházková, notářka se sídlem v Praze

    Zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je nezpůsobilý dědit (tzn. ten kdo se dopustil činu povahy úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu nebo zavrženíhodného činu proti zůstavitelově poslední vůli, zejména tím, že zůstavitele k projevu poslední vůle donutil nebo lstivě svedl, projev poslední vůle zůstaviteli překazil nebo jeho poslední pořízení zatajil, zfalšoval, podvrhl nebo úmyslně zničil, ledaže mu zůstavitel tento čin výslovně prominul),
    ZávěťZávěť (též testament, poslední vůle, poslední pořízení) je dokument pořízený zůstavitelem obvykle za účelem posmrtného rozdělení jeho majetku. Jde o odvolatelný projev vůle. Závěť má přednost před děděním ze zákona. V případě, že zůstavitel sepíše platnou závěť a pořídí v ní o celé své pozůstalosti, nedojde k dědění ze zákona. Může nastat situace, kdy zůstavitel pořídí závětí pouze o části své pozůstalosti a v tomto případě dojde z části k dědění podle závěti a z části k dědění podle zákona. V závěti může klást zůstavitel podmínky, doložení času a příkazy. V závěti může zůstavitel povolat vykonavatele a správce pozůstalosti.
    Dle ustanovení § 1642 a násl. Obč.zák. nepominutelnému dědici náleží z pozůstalosti povinný díl, nezletilý dědic musí dostat alespoň tolik, kolik činí ¾ jeho zákonného dědického podílu a zletilý dědic musí dostat alespoň tolik, kolik činí ¼ jeho zákonného dědického podílu.


Pro získání Plzeňské karty předložte na Zákaznických centrech PMDP (Denisovo nábřeží 12, Klatovská třída 12)

    Za sepsání notářského zápisu o závěti, dovětku, povolání správce pozůstalosti nebo o prohlášení o vydědění nebo listiny o odvolání těchto úkonů je výše odměny 1.500,-- Kč bez DPH.


III. Pořízení zboží bez nároku na odpočet

    Výhodou sepisu závětí či listiny o vydědění formou notářského zápisu je odborná pomoc notáře před sepisem pořízení pro případ smrti, nezaměnitelnost pořizovatele závěti, neboť totožnost pořizovatele se prokazuje notáři platným úředním průkazem. Další předností je zkušenost notáře s posouzením svéprávnosti pořizovatele k právním jednáním, odborná formulace ustanovení dědice a jejich podílů, odkazů, konzultace možností při dědění, ustanovení svěřenského nástupnictví, náhradnictví, způsoby výpočtu povinného dílu, povolání vykonavatele závěti, vedlejší doložky k závěti apod. Notář taktéž poskytuje součinnost a odbornou pomoc při formulaci konkrétního majetku, výhodou notářského zápisu je uložení originálu u notáře při dodržení zabezpečovacích opatření určených kancelářským řádem, povinnost notáře a jeho pracovníků zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu své funkce, evidování v Evidenci právních jednání pro případ smrti vedenou Notářskou komorou České republiky.
    Každý zletilý (od 15ti let pouze formou notářského zápisu) může pro případ smrti sepsat závěť, kterou však může kdykoli změnit nebo odvolat. Pokud závěť sepíše notář formou notářského zápisu, je její originál uložen u tohoto notáře a její existence je elektronicky evidována v Evidenci právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou ČR, tím je dána jistota, že dědictví bude podle závěti projednáno. Závěť pořízená notářským zápisem má ze všech forem závětí nejvyšší právní sílu, neboť se jedná o veřejnou listinu.
    OdkazOdkazem se odkazovníku zřizuje pohledávka na vydání určité věci, popřípadně jedné či několika věcí určitého druhu, nebo na zřízení určitého práva. Odkazovník není dědicem. Zůstavitel zřídí odkaz tak, že v pořízení pro případ smrti nařídí určité osobě, aby odkazovníku vydala předmět odkazu.


nebo na prodejních místech Plzeňské karty, které nabízejí službu "příjem žádosti o vydání nové Plzeňské karty"

    Prohlášení o vyděděníZe zákonných důvodů lze nepominutelného dědice vyděděním z jeho práva na povinný díl vyloučit, anebo jej v jeho právu zkrátit. Zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který mu:a) neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,b) o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,c) byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze,d) vede trvale nezřízený život,
    za děti do 15 let vyřizuje žádost i vyzvednutí Plzeňské karty nebo jejího duplikátu zákonný zástupce, který doloží rodný list dítěte nebo Občanský průkaz, v němž je dítě zapsáno
    Negativní závěťZůstavitel může v pořízení pro případ smrti prohlásit o některém z dědiců nikoli nepominutelných, jemuž svědčí zákonná dědická posloupnost, že pozůstalosti nenabude.
    Dědická smlouvaDědickou smlouvou povolává zůstavitel druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá. Touto smlouvou lze pořídit o ¾ pozůstalosti, ¼ pozůstalosti musí zůstat volná, aby o ní zůstavitel mohl pořídit podle své zvlášť projevené vůle. Tato smlouva vyžaduje formu notářského zápisu.
    DovětekDovětkem může zůstavitel nařídit odkaz, stanovit odkazovníku nebo dědici podmínku, nebo doložit čas anebo uložit odkazovníku nebo dědici příkaz.


Závěti a pořízení pro případ smrti

    NáhradnictvíZůstavitel může pro případ, že dědictví nenabude osoba, kterou povolal za dědice, povolat této osobě náhradníka, také náhradníkům může povolat postupně další náhradníky.
    Správce pozůstalostiZůstavitel může povolat správce pozůstalosti a může určit , jaké má povinnosti a zda i jak bude odměňován.Ustanovit správce dědictví může zůstavitel listinou o ustanovení správce dědictví ve formě notářského zápisu
    Přežije-li vyděděný potomek zůstavitele, nedědí ani potomci vyděděného potomka, ledaže zůstavitel projeví jinou vůli. Nedožije-li se vyděděný potomek smrti zůstavitele, pak jeho potomci dědí vyjma těch, kteří jsou samostatně vyloučeni z práva dědického. Vydědění nepominutelného dědice lze vztáhnout i na všechny jeho potomky.
    Zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že je tu obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl (učinit to však může jen tak, že tento jeho povinný díl zůstaví dětem tohoto nepominutelného dědice, popř. není-li jich, jejich potomkům).


IV. Pořízení zboží bez daně na výstupu, pouze odpočet daně

    Podklady pro sepsání notářského zápisu:- identifikační údaje pořizovatele - zůstavitele (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště)- identifikační údaje dětí, manželky a ostatních případných dědiců (jméno, příjmení, datum narození, bydliště) - dokumenty prokazující vlastnictví předmětu závěti zůstavitelem - zejména nabývací listiny k nemovitostem (př.: kupní smlouva, darovací smlouva, rozhodnutí o dědictví, kolaudační rozhodnutí atd.)- obsah pořízení pro případ smrti
    Odměna notáře je účtována dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., kterou naleznete na webových stránkách Notářské komory České republiky (www.nkcr.cz), sekce právní předpisy.
    Svěřenské nástupnictvíZůstavitel může nařídit, že dědictví má přejít po smrti dědice nebo v určitých jiných případech na svěřenského nástupce jako následného dědice.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00