Jak na věc


polytechna zlín

Projekt "RESTART", reg. č. CZ.1.04/3.1.02/B7.00046, spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

    Zahraničních stáží se celkem zúčastnilo 12 osob. Všichni stáž dokončili a přinesli si nové zkušenosti a kontakty. Na základě hodnocení mentorů se ukázalo, že je třeba u některých osob ještě dále posílit znalosti angličtiny, především specifické terminologie pro daný obor a dále obecně všem zapojeným chyběly kompetence v projektovém řízení. Proto jsme se po ukončení stáží věnovali jednak posílení konkrétních kompetenci CS a jejich propojení s platformou možných zaměstnavatelů. Nedílnou součástí naší práce v tomto období bylo i poradenství ve smyslu odsouhlasení podkladů pro výběrová řízení, výběr vhodných nabídek aj.
    Program si během svého působení vydobil kladné podvědomí nejen u uchazečů, ale i u spolupracujících výrobních závodů, kde probíhají praktické části "komplexního programu zaměstnanosti v automobilovém průmyslu".
    Toho lze docílit vytvořením komplexních programů realizovaných ve spolupráci státního a soukromého sektoru, a to užším propojováním jednotlivých aktivit realizovaných v rámci výkonu trestu a po jeho ukončení. Ke snazšímu začlenění propuštěných osob na trh práce lze využít například:
    Tisková zpráva vydaná na závěr realizace projektu „RESTART“ reg. č. CZ.1.04/3.1.02/B7.00046, financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.


financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

    Polytechna Consulting, a.s. (www.polytechna.eu) dne 18/3/2016 obdržela od MPSV Vyrozumění o doporučení předloženého projektu „Výzva pro mladé“ (registrační číslo CZ.03.3.48/0.0/0.0/15-032/0000603) k financování z ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost – kontaktní osoba na MPSV: Ing. Eva Kalinová (eva.kalinova@mpsv.cz , tel. +420 950 195 718)
    Od 1. 4. 2011 byla zahájena realizace společného projektu, v němž je naše společnost parterem, s názvem "Komplexní program zaměstnanosti v automobilovém průmyslu", r.č.: CZ.1.04/2.1.01/63.00225.
    Projekt "RESTART II", reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0003547, spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
    Stážemi nebude končit program pro cílovou skupinu. Chceme využít našich tuzemských a zahraničních vazeb a zpřístupnit zájemcům kontakty a propojení na vhodné subjekty jak v oblasti neziskové sféry, dobrovolnických a dalších mezinárodních organizací (UNV, World Food Programme, EU, Česká rozvojová agentura, INEX, Člověk v tísni, Charita aj.). Pokud se ukáže potřeba dalšího vzdělávání po ukončení stáže, jsou v rozpočtu projektu rovněž kalkulovány finance na tyto kurzy.


Evropský sociální fond "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

    3.Ověřit a vyhodnotit, zda lze pokračovat v řešení sociální inovace další fází, zda je možné inovaci zavést a upscalovat, popř. řešit systémové opatření
    V prvním roce realizace projektu bylo zajištěno mnoho výukových aktivit pro účastníky projektu. Z realizovaných aktivit uvádíme (kromě interních školení z oblasti informatiky. smluvně právní problematiky, soft skills/koučinku a jazykových kurzů) např. Individuální výuka pro členy CS s AJ lektory, kurzy Finanční analýzy a Studie proveditelnosti, kurzy pro vzdělávání cizinců, kurzy osobního a profesního rozvoje, certifikované kurzy Manažera zahraničního obchodu, CIMA A a další.
    Dne 1. ledna 2014 byla zahájena realizace projektu Komplexní vzdělávání pro automobilový průmysl. Projekt je v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) v období let 2007-2014 spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.


Škoda Praha Invest s.r.o.

    Projekt se zaměřuje na zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny osob před propuštěním ze zařízení pro výkon trestu odnětí svobody a fyzické osoby po ukončení trestu odnětí svobody, jedná se o skupinu b) výzvy Podskupina Intervence po resocializaci.
    Naše spolupráce byla vždy výborná. Společnost Polytechna Consulting, a.s. nám pokaždé ochotně vyšla vstříc ve všech našich požadavcích. Zejména oceňujeme rychlost s jakou nám byla schopna zajistit jazykovou výuku v mimopražských lokalitách a profesionalitu lektorů. (14.7.2008)


Informace o průběhu projektu Polytechny Consulting, a.s. CZ.2.17/1.1.00/33075, "Inovace vzdělávácího systému Polytechny Consulting, a.s. v souvislosti s novými požadavky trhu práce v ČR"

    Sociální inovace v projektu dotváří ekonomicky udržitelný byznys model zapojení AP (DP WORK s.r.o.) do přípravy a zaměstnávání osob v /po výkonu trestu, který reaguje na současnou poptávku po pracovní síle v průmyslu a který zároveň řeší sociální problém nízké zaměstnanosti a nekvalifikovanosti vězňů, a tím i vysokého rizika jejich recidivy. AP se seznamuje s osobami již ve výkonu trestu, identifikuje jejich potřeby pro zapojení na trh práce, řeší posílení odborných znalostí, motivaci, potřebné poradenství (předluženost aj.) a především každé osobě následně předkládá min. 2 konkrétní nabídky zaměstnání po propuštění a nabídku možného ubytování. AP se stává odborným garantem osoby, která po propuštění nemusí řešit problémy s rejstříkem trestu, získává možnost zaměstnání a ubytování.
    Skladba klíčových aktivit navazuje jednak na zkušenosti z končícího projektu v Jiřicích, využívá dále zkušenosti z běžícího projektu ve Věznici v Pardubicích, kde již jsou v mezičase akreditované rekvalifikační kurzy Operátor a Manipulant v automobilovém průmyslu v širokém měřítku realizovány spolu s navazujícími nástavbovými rekvalifikacemi v oblasti sváření, VZV aj. Projektem chce společnost DP WORK s.r.o. ve spolupráci s partnerem Polytechnou Consulting, a.s. řešit i podněty z minulých projektů, tj. např. nutnost zvýšení počítačové gramotnosti odsouzených s ohledem na jejich budoucí pozice, rozšíření školení v oblasti finanční gramotnosti a základů práva s ohledem na jejich aktuální problémy po propuštění, zařazení většiny akreditovaných kurzů se záměrem, aby cílová skupina měla dokumenty stvrzující zvýšení její kvalifikace aj.


„Komplexní program zaměstnanosti pro odsouzené ve Věznici Pardubice“

    „Výrazná zákaznická orientace a trvalá chuť hledat nová inovační řešení je důvodem, proč se Polytechna Consulting pro nás stala partnerem, nikoliv jen dodavatelem.
    V rámci projektu Komplexní vzdělávání pro automobilový průmysl bude společnost DP WORK, s.r.o. ve spolupráci s partnerem Polytechna Consulting, a.s. připravovat dva programy dalšího vzdělávání pro automobilový průmysl. Hlavním cílem projektu je rozšířit nabídku dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji o dva nové vzdělávací programy uspořádané do sedmi vzdělávacích modulů. Moduly přináší úzké propojení dalšího vzdělání, výrobní praxe a zázemí příjemce projektu jakožto personální agentury zaměřující se na automobilový průmysl.
    - Monitorovací indikátor „Celkový počet účastníků, kteří obdrží nebagatelní podporu“ (nad 40 hodin) 30 osob
    Více info také na stránkách realizátora, společnosti DP WORK s.r.o.: http://www.dpwork.eu/cz/esf-evropsky-socialni-fond-v-cr/transfer.html
    Na realizaci programu se podílejí 4 interní lektoři naší společnosti, kteří se s Vámi budou setkávat v nově vybavené školící místnosti ve 3. patře budovy v sídle společnosti.


Evropský sociální fond"Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

    Do projektu vstoupilo a bylo podpořeno 12 osob – 3 muži a 9 žen, z čehož 3 ženy jsou na mateřské/rodičovské dovolené, 1 osoba je ZPS, 2 osoby jsou mladí do 30 let a 6 osob je v kategorii 50+.
    Výuku vedou kvalifikovaní a zkušení čeští lektoři. S jejich prací jsou posluchači, naši zaměstnanci, spokojeni, jakožto zadavatel s odborným a organizačním zajištěním výuky ze strany Polytechny Consulting, a.s., proto naše spolupráce bude pokračovat i nadále. (11.7.2008)
    Na základě těchto údajů byl aplikován a zveřejněn kalkulovaný model úspor veřejných zdrojů, který představuje snížení o 443.000 Kč za 1 měsíc.


Název projektu: Komplexní vzdělávání pro automobilový průmysl, registrační číslo CZ.1.07/3.2.11/03.0107

    Cílem projektu je realizovat v následujících 16-ti měsících komplexní program zaměstnanosti pro cílovou skupinu (dále i CS) 350 nezaměstnaných osob či osob ohrožených nezaměstnaností - uchazečů a zájemců (občanů ČR a EU). Pro přípravu a realizaci projektu DP WORK s.r.o. (dále Příjemce) navázal partnerskou spolupráci s Polytechnou Consulting, a.s. (dále Partner), rovněž agenturou práce. Důvody zapojení Partnera byly dány skutečností, že Příjemce staví realizaci projektu na sdílené odpovědnosti, a protože plánuje uskutečnit program pro vytyčenou CS, chce využít zkušeností Partnera z přípravy a realizace vzdělávacích projektů. Příjemce i Partner spolu dlouhodobě spolupracují v problematice zpracování trhu práce a oba mají dlouhodobé kontakty se zaměstnavateli v automobilovém průmyslu. Pojetí programu je inovativní, protože vychází z předem projednaných požadavků zaměstnavatelů z oblasti automotive Středočeského kraje a směruje celou CS na konkrétní pracovní místa po absolvování komplexníh
    Unikátnost projektu spočívá hlavně v systémovém uchopení problematiky vzdělávání v automobilovém průmyslu. Příjemce vyplňuje mezeru na trhu práce, která vzniká mezi požadavkem výrobních závodů na kvalifikované zaměstnance a vysokým počtem nekvalifikovaných osob, které mají zájem o nabízené pozice v tomto odvětví, v případě účastníků kurzů zlepšuje jejich postavení na trhu práce.


"Sociální a pracovní reintegrace odsouzených před propuštěním z výkonu trestu" CZ.1.04/3.3.05/75.00235

    Domníváme se, že naše společné úsilí má výsledky. V současné době již 8 z 12 osob podniká či je zaměstnáno v hlavním pracovním poměru. Tento výsledek není konečný, 1 osoba řeší zahraniční dobrovolnictví, další podnikatelskou činnost v oblasti překladatelství, další je v pořadníku na pracovní pozici v místě bydliště v konkrétním podniku na předním miste a poslední ještě absolvuje speciální kurzy na komunikaci a týmovou spolupráci. Se všemi osobami jsme navázali a udržujeme trvale kontakty. Chceme, aby měly pocit, že mají zázemí a mohou se kdykoliv obrátit na odborníky, i když nyní již mimo rámec projektu. Jsme zvědaví na změření jejich posunu při následné diagnostice, kterou však uděláme až pravděpodobně na podzim, aby byl dostatečný časový odstup.
    Projekt RESTART II reaguje na problematiku vysoké a stále rostoucí recidivy Hlavním cílem našeho projektu je pilotně ověřit, otestovat a šířit nové řešení práce s osobami ve výkonu trestu a po jejich propuštění se záměrem snížení veřejných zdrojů, zvýšení možnosti pracovního a sociálního začlenění CS, zvýšení kvality života CS, snížení zadluženosti, snížení recidivy CS a posílení odborných kompetencí potřebných pro zařazení na trh práce a do života.
    Projekt byl zahájen dle harmonogramu 1. července 2012. V rámci prvních dvou měsíců projektu bude řešeno zejména:


Naši klienti - co o nás řekli

    Naše společnost se jako Partner podílí na realizaci projektu, který je zaměřen na realizaci komplexního programu zaměstnanosti pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením (osoby před propuštěním ze zařízení pro výkon trestu odnětí svobody ve Věznici Jiřice). V tomto roce společnost DP WORK s.r.o. rozšířila svou činnost i na zaměstnávání odsouzených a spustila po dohodě s Věznicí Jiřice pilotní projekt zaměstnávání osob ve výkonu trestu v autmobilovém průmyslu ve společnosti BEHR Czech. Z toho důvodu je projekt realizován ve spolupráci s Věznicí Jiřice, která je připravena zajistit potřebnou cílovou skupinu. Pojetí programu je inovativní, protože vychází z ověřených požadavků na obsazení volných míst na trhu práce v oblasti automobilového průmyslu a navazujících odvětví a směruje cílovou skupinu na konkrétní pracovní místa po absolvování komplexního souboru provázaných činností (diagnostika, pracovní poradenství, technické školení, zvýšení kvalifikace/rekvalifikace). Celý p
    Samostatnou klíčovou aktivitou je zaměstnávání cílové skupiny a poskytování následných služeb v oblasti pracovního poradenství včetně důrazu na finanční, právní a sociální aj. aspekty, protože se jedná o činnosti, které je nutno detailně plánovat a realizovat. Za důležité považujeme i zařazení Evaluace projektu, protože dosavadní projektové zkušenosti ukazují, že je třeba pracovat s průběžnými i konečnými výstupy, zveřejňovat tyto informace a řešit i sdílení a přenos dobré praxe, např. v rámci vytvořené Platformy. Právě spolupráce veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru může plnit náročné úkoly v oblasti práce s touto obtížnou cílovou skupinou.


Projekty ESF (neinvestiční) a ERDF (investiční)

    Výuka byla zaměřena ke zvládnutí jazykových zkoušek podle normy NATO STANAG 6001 s cílovým jazykovým profilem (SLP) 1111 a 2222. Absolventi jazykových kurzů dosahovali při závěrečných zkouškách v ústavu jazykové přípravy velmi dobrých a kvalitních výsledků. Polytechna Consulting, a.s., se úspěšně podílí na prohlubování a zvyšování jazykové způsobilosti personálu MO ČR.
    Vzhledem k tomu, že jsme si vědomi, že ne každý uchazeč na úP vyhovující charakteristice bude mít zájem a dostatečnou motivaci pro vstup do programu, plánujeme zorganizovat v průběhu 2 let 2 běhy, kdy vždy chceme provést výběr z cca 40 - 50 osob, aby do tříměsíční předodjezdové přípravy v každém běhu (angličtina, sebeprezentace, základy práva, finanční gramotnost v zahraničí, teambuilding aj.) mohlo být zařazeno cca 15 osob a současně připraveni i náhradníci. Ukončení předodjezdové přípravy v jednom běhu předpokládáváme pro 10 – 12 osob s tím, že 9 osob z každého běhu bude vysláno na 3 měsíční zahraniční stáž, kde bude přítomen český mentor zajišťující i návazné programy/volnočasové aktivity.
    Polytechna Consulting, a.s., Thámova 20, Praha 8, provádí výuku našich zaměstnanců od roku 1997, přičemž v posledních třech letech, tj. v letech 2006 až 2008 byla výuka realizována ve vzdělávacích aktivitách:


Ministerstvo Obrany České Republiky

    Dne 1.7.2014 byla zahájena realizace výše uvedeného projektu, který realizujeme společně s partnerem projektu společností DP WORK s.r.o.
    S aktuálně realizovaným projektem "RESTART" jsme se přihlásili také do soutěže SozialMarie, v rámci níž jsme úspěšně prezentovali realizaci našeho projektu na půdě Senátu PČR, dne 17. 3. 2015.


Informace o průběhu projektu Polytechny Consulting, a.s. "Výuka angličtiny, němčiny, čínštiny a korejštiny pro rozvoj cestovního ruchu v Praze"

    Polytechna Consulting, a.s. 1.10.2013 zahájila akční jedenáctiměsíční projekt CZ.2.17/1.1.00/36.296 „Vytvoření Knowledge Management Polytechny Consulting, a.s. s využitím Mentoringu a Talent Managementu“. Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Předmětem projektu je vytvoření a aplikace programu Knowledge Management, který zajistí efektivní propojení zkušených zaměstnanců Polytechny Consulting, a.s. s mladými zaměstnanci do 30 let včetně zaměstnankyň - maminek na mateřské či rodičovské dovolené, a to formou mentoringu a programu Talent Management. Většina produktů Polytechny má tradici od roku 1959, jedná se o unikátní postupy, programy, reference, kontakty aj. v oblasti rozvojové spolupráce, smluvně právního řešení průmyslových práv a nehmotných statků, jejich licenčního využívání, spolupráce s agenciemi OSN, vysílání expertů do zahraničí aj. Program Knowledge Management je realizován
    Další průběžně aktualizované informace o realizaci projektu a kontaktech na odpovědné osoby realizátora (tj. společnosti DP WORK s.r.o.) naleznete na odkaze: http://www.dpwork.eu/cz/esf-evropsky-socialni-fond-v-cr/komplexni-vzdelavani-pro-automobilovy-prumysl-vyzva-03.html
    Dne 15.11.2014 byla zahájena realizace výše uvedeného projektu, který realizujeme společně s partnerem projektu společností DP WORK s.r.o.
    Celospolečenský cíl omezení kriminální recidivy lze naplnit podporou zaměstnanosti osob po VTOS spolu s vyřešením otázky bydlení.
    Projekt byl zahájen dle harmonogramu 1. dubna 2013. V rámci prvních dvou měsíců projektu bude řešeno zejména:
    V projektu je předpokládáno zapojení 35 osob z řad CS, které budou zapojeny do Obecných školení, návazně do RK Manipulant, VZV a Svářeč.


financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita

    Se společností Polytechna Consulting, a.s. spolupracujeme v oblasti výuky jazyků od roku 2004. Jejím prostřednictvím zajišťujeme skupinové a individuální kurzy anglického a španělského jazyka pro více zaměstnanců v Praze, Plzni, Brně a Temelíně.
    Realizační tým projektu seznámil přítomné s hlavními problémy, které bylo nutno při realizaci řešit, a s aplikovaným projektovým řešením, které vedlo k následujícím výsledkům a výstupům projektu:
    Polytechna Consulting, a.s., Thámova 20. Praha 8, provádí výuku zaměstnanců Ministerstva vnitra ČR od roku 2002, přičemž v posledních 3 letech, tj. 2006 až 2008 byla realizována výuka v následujících vzdělávacích aktivitách:
    Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.


Informace o zahájení projektu:

    Od roku 2004 spolupracuje sekce veřejné správy Ministerstva Vnitra ČR (dříve úsek veřejné správy MV) s Polytechnou Consulting, a.s., Praha 8, Thámova 181/20. Polytechna zajišťovala pro sekci veřejné správy lektory pro výuku angličtiny a němčiny pro ty pracovníky, kteří potřebují v rámci své pracovní náplně prohlubovat jazykové dovednosti. Proto byla výuka v některých kurzech zaměřena také přímo na terminologii státní správy a samosprávy. Po celou dobu je spolupráce velmi dobrá, kvalita lektorů i poskytovaných služeb vysoká a případné potíže jsou okamžitě a profesionálně řešeny. Veškeré služby Polytechny Consulting, a.s. byly poskytovány k naší plné spokojenosti. (10.7.2008)
    Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřen zejména na zvýšení adaptability zaměstnanců, zlepšení přístupu k zaměstnání, prevenci nezaměstnanosti, posílení integrace sociálně ohrožených osob atd.
    Naše společnost zahájila realizaci výše uvedeného projektu 1. 1. 2011, ukončení je plánováno 28. 2. 2013. Předmětem projektu je inovace systému dalšího profesního vzdělávání našich zaměstnanců a dlouhodobě spolupracujících OSVČ v souvislosti s předpokládaným rozvojem našich služeb jako agentury práce v oblasti přípravy pracovníků pro automobilový průmysl. Připravený program, který vychází z analýzy potřeb cílové skupiny, bude zaměřen především na:
    Polytechna Consulting, a.s. 31.8.2014 ukončuje akční jedenáctiměsíční projekt CZ.2.17/1.1.00/36296 „Vytvoření Knowledge Management Polytechny Consulting, a.s. s využitím Mentoringu a Talent Managementu“
    6.Zajistit informovanost dotčených subjektů a širší veřejnosti o výstupech projektu, vytvořit předpoklady pro systémovou změnu


Projekt "TRANSFER", reg. č. CZ.1.04/3.3.05/D6.00185, spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

    Kromě zajištění „doprovázení“ od bran věznice je CS po propuštění poskytnuta individuální podpora při řešení drogové závislosti, finančního managementu, samostatného života aj. Rozšíření podpory snižuje rizikovost CS. Navrhované řešení je udržitelné, ekonomická udržitelnost byznys modelu byla prokázána v programu RESTART, sociální udržitelnost inovačního řešení závisí z větší části na vnějších dotacích.
    Polytechna Consulting, a.s. ve spolupráci s Asociací průvodců ČR zahájila od 1. 3. 2010 realizaci projektu určeného pro jazykové vzdělávání OSVČ a zaměstnanců mikropodniků působících v Praze. (Podmínkou pro účast OSVČ je prokázání, že jejich činnost je z více než 50% realizována na území hl. města Prahy). Projekt byl ukončen 31.7.2012.
    OPVK investuje do rozvoje vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. Cílem programu v rámci prioritní osy dalšího vzdělávání je posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak na straně poptávky.


Ministerstvo Vnitra České Republiky

    K úrovni a kvalitě výuky nebyly připomínky ze strany vyučovaných ani organizátora. Mezi přednosti poskytovatele jazykové výuky patří časová, organizační a výuková flexibilita. Bude-li zachována kvalita výuky a organizační potřeby, předpokládáme pokračovat ve spolupráci i v dalším období. (10.7.2008)
    Vzdělávací programy jsou zaměřeny na zájemce o pozice liniového managementu v automobilovém průmyslu a juniorní pracovníky na těchto pozicích a nízce kvalifikované osoby, které mají praxi kratší než 3 měsíce a které již vykonávají práci na nižších výrobních pozicích v závodech automobilového průmyslu, avšak právě jejich nízká či nulová kvalifikace jim neumožňuje vykonávat práci ve vyžadované kvalitě.


financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

    Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem. Předmětem projektu je vytvoření a aplikace programu Knowledge Management, který zajistí efektivní propojení zkušených zaměstnanců Polytechny Consulting, a.s. s mladými zaměstnanci do 30 let včetně zaměstnankyň - maminek na mateřské či rodičovské dovolené, a to formou mentoringu a programu Talent Management. Většina produktů Polytechny má tradici od roku 1959, jedná se o unikátní postupy, programy, reference, kontakty aj. v oblasti rozvojové spolupráce, smluvně právního řešení průmyslových práv a nehmotných statků, jejich licenčního využívání, spolupráce s agenciemi OSN, vysílání expertů do zahraničí aj.
    Výuku vedou kvalifikovaní čeští lektoři a rodilý mluvčí, kteří ve vzdělávacím procesu uživájí odpovídající metody a prostředky výuky.
    V současné době využíváme kromě samotné jazykové výuky také další služby, jako je pravidelné testování účastníků na závěr kurzu, rozřazování nových zaměstnanců do skupin dle jejich úrovně, měsíční sledování docházky, zajištění každoročního vyhodnocení výuky ze strany studentů a ankety jejich spokojenosti.
    Projekt řeší také zaměstnávání CS po opuštění výkonu trestu, kdy předpokládá zprostředkování 9 CS na 9 pracovních míst a obsazení 10 volných PM u společnosti DP WORK s.r.o.
    "Komplexní program zaměstnanosti v automobilovém průmyslu" byl ukončen ke dni 31.7.2012, níže Vám přinášíme několik informací, statistických údajů:


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00