Jak na věc


politika kvality

Od všech zaměstnanců vedení společnosti očekává

    Dne 07.12.2016 byl v naší společnosti vykonán recertifikační audit dle ČSN EN ISO 9001:2016, na jehož základě bylo prokázáno splnění požadavků normy. Certifikát vydaný Certifikačním orgánem systému managementu TÜV SÜD Czech s.r.o. je platný do 12.12.2019.
    Vedením společnosti je trvale monitorována a řízena efektivnost a účinnost všech procesů. Hlavní aktivity jsou směřovány do snižování nákladů všech kategorií, plnění požadavků na kvalitu procesů a kvalitu výrobků a jejich trvalé zlepšování. Principy trvalého zlepšování jsou založeny na užití modelu PDCA (Plánuj – Vykonej – Zkontroluj - Reaguj).
    Naše zkušenosti a tradice, aktivita a zodpovědný přístup k životnímu prostředí jsou zárukou, že Agentura je spolehlivý partner pro všechny své zákazníky.
    Politika kvality stanovuje základní rámec pro realizaci cílů kvality, při uspokojování požadavků a očekávání zákazníků a dalších zainteresovaných stran a směřuje společnost k trvalému zvyšování efektivnosti a účinnosti všech procesů a činností.
    Spojením malých a středních výrobních sérií se nám daří téměř vždy docílit úspor nákladů pro naše zákazníky. Průběžně kontrolujeme a vyhodnocujeme výrobní procesy, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout dodatečné úspory.


22. 12. 2015Rozšíření týmu Silesia-Tech s.r.o. o nového člena

    Realizace strategických záměrů, politiky kvality, cílů kvality a plánovaných hospodářských výsledků společnosti vyžaduje aktivní účast všech pracovníků společnosti.
    Tato politika vychází se znalosti současných potřeb našich zákazníků a účastníků vzdělávacích akcí. http://www.agentura-amos.cz/politika-kvality/ http://www.agentura-amos.cz/politika-kvality/Prvořadým cílem Agentury je spokojený zákazník a účastník vzdělávací akce, při dosažení přiměřeného zisku a při udržení alespoň vyrovnané bilance hospodaření Agentury v období ekonomické stagnace. Nezanedbatelným cílem je také udržení se na trhu vzdělávání ve všech oborech, kterým jsme se dosud věnovali.
    Partnerstvím se zákazníky, založeném na cílené spolupráci a individuálním přístupu k plnění potřeb a očekávání stávajících i nových zákazníků, vytváříme podmínky pro další rozvoj a růst společnosti, růst přidané hodnoty výrobků a zvýšení jejich odbytových možností.


Hlavním předmětem činnosti společnosti je

    V našem oddělení logistiky jsou Vaše objednávky počítačově řízeny a spravovány. Vaše potřeby a výhledy načítáme prostřednictvím faxu nebo EDI do našeho systému, průběžně sledujeme dodací termíny objednávek a garantujeme tak včasné a plynulé dodávky.  
    V partnerství s dodavateli spatřujeme jednu z hlavních možností, jak dlouhodobě zvyšovat kvalitu našich produktů, naplňovat potřeby a očekávání našich zákazníků a zvyšovat jejich spokojenost. Vztahy s dodavateli budujeme na základě výhodné spolupráce s využitím oboustranně výhodných řešení.
    S vědomím důležitosti kvality výrobků a služeb, nevyjímaje kvality dalších služeb, vyhlašuje vedení společnosti POLITIKU KVALITY v následujících tezích:
    Naše společnost má od roku 2012 certifikace od Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p., pro tabule Triptych K, DUO, PIVOT, ŠKOL K, MANAŽER K, MANAŽER L, PARAVAN, KOREK A TEXTIL ve všech povrchových variantách.
    Iniciativní přístup k vývoji nových produktů a inovaci stávajících výrobku je nosnou aktivitou pro zajištění trvalého růstu a rozvoje společnosti a posilování její konkurenceschopnosti na trhu. Při vývoji nových výrobků důsledně aplikujeme procesní přístup.


Pro naplnění politiky kvality se vedení Agentury zavazuje

    Zřízením Logistického centra v Opavě rozšířila Silesia-Tech s.r.o. služby poskytované svým zákazníkům. Činnost Logistického centra bude zahájena v lednu 2017. Našim zákazníkům nabízíme tímto dlouhodobé snížení skladových zásob ve svých skladovacích prostorách, vytvoření dostatečných zásob dílů pro svou výrobu a krátkodobé dodávky skladových dílů dle svých aktuálních potřeb.
    Oddělení Projektmanagementu přizpůsobí Vaše 3D-data požadovanému odlitku a optimalizuje je pro zamýšlený způsob výroby. Ve spolupráci s oddělením techniky budou Vaše požadavky na změnu implementovány kdykoliv v průběhu výroby. Poskytneme Vám nestranné poradenství o jednotlivých možnostech výroby a technologiích. 
    Řídící aktivity vedení společnosti jsou prioritně zaměřeny na plněné plánovaných hospodářských, finančních a jiných plánů. S výsledky společnosti pravidelně seznamujeme všechny zaměstnance.
    Kvalitu procesů a výrobku garantujeme zákazníkům formou systémových, železničních, svařovacích a produktových certifikátů a oprávnění a uceleným systémem záznamů jakosti.
    Politika kvality je základním dokumentem systému řízení společnosti Silesia-Tech s.r.o. Prokazuje schopnost společnosti poskytovat trvale produkty služby splňující požadavky zákazníka. Politika kvality vychází z hodnot společnosti a je závazná pro všechny zaměstnance společnosti.


03. 01. 2017Zřízení Logistického centra Silesia-Tech s.r.o. v Opavě

    Při správě a řízení společnosti se řídíme strategickými záměry vlastníků společnosti, aplikujeme firemní postupy a plníme požadavky legislativních a zákonných předpisů, požadavky procesních a výrobkových norem spjatých s předmětem podnikání společnosti.
    Na rozdíl od mnoha jiných průmyslových zastoupení a především obyčejných obchodních agentur nese Silesia-Tech s.r.o. plnou zodpovědnost za kvalitu produktů. U našich dodavatelů zajišťujeme trvalé dodávky bezchybných produktů. Průběžně provádíme audity u našich dodavatelů, optimalizujeme zkušební dokumenty, pečlivě sledujeme účinnost nápravných opatření. Požadavky na vzorkování dle VDA nebo PPAP, způsobilost strojů a procesů jsou součástí našich standardních postupů.
    V oblasti marketingu a obchodní politiky se zaměřujeme na získání nových zákazníků a rozšíření odbytových možností na mimoevropské trhy. Trvale pracujeme na posílení pozic v neželezničních segmentech trhu.
    Politika kvality je základním dokumentem systému managementu kvality. Vychází z poslání a hodnot společnosti a rovněž ze strategických záměrů, zahrnujících zájmy vlastníků a střednědobé záměry managementu společnosti.


Vedení společnosti se na podporu POLITIKY KVALITY zavazuje

    GIGA, s.r.o. považuje kvalitu za samozřejmou charakteristikou svých výrobků a služeb. Nutnou podmínkou vysoké kvality výrobků je kvalita všech souvisejících procesů a služeb. Vedení společnosti si uvědomuje, že kvalita a chování každého pracovníka firmy významně ovlivňuje úspěch společnosti v náročném konkurenčním prostředí.
     Pro zabezpečení výše uvedených z záměrů je v GIGA, s.r.o. budován, udržován a neustále zlepšován efektivní systém kvality podle normy ČSN EN ISO 9001. Vedení společnosti odpovídá za to, že kvalita je nedílnou součástí podnikových záměrů a rozhodovacích procesů. Pro realizaci této politiky kvality vytváří potřebné podmínky a zajišťuje potřebné zdroje.
    Naše kancelář je západoevropsky orientovaná a prioritně německy vedená. V kanceláři zastihnete vždy někoho, kdo bude hovořit Vaším mateřským jazykem a bude Vám zcela rozumět. Jazykové bariéry nejsou na překážku na recepci, v logistice či technickém oddělení.


Politika kvality od každého pracovníka Agentury vyžaduje

    Tým spolehlivých, odborně zdatných a spokojených zaměstnanců představuje základní bohatství firmy, o které trvale pečujeme. Vhodnými nástroji podporujeme růst vzdělanosti a rozvoj týmové práce, realizujeme opatření ke zlepšení bezpečnostních, hygienických a ergonomických dispozic pracovišť. Pravidelně hodnotíme spokojenost, iniciativu a výkonnost zaměstnanců, aktivně přistupujeme k osobní motivaci každého zaměstnance a jeho zainteresovanosti na dosahovaných výsledcích společnosti. Aktivně spolupracujeme s odborovou organizací.
    Pokud by se skutečně objevily vadné produkty u našich zákazníků, tak je naše reakce na tuto záležitost měřena v hodinách. Je-li to z technického a časového hlediska možné, tak vyzvedneme zboží k dodatečné úpravě, v opačném případě zajistíme bezplatnou dodávku náhradních dílců.
    Dále od roku 2011 pracujeme s normami ISO 9001 a nyní se řídíme poslední, nejnovější platnou verzí této normy, tj. ISO 9001:2016. Audit a přechod na novou normu ISO 9001:2016 proběhl na jaře roku 2018.
    Pro zajištění vysoké kvality služeb a dodávek svým zákazníkům podporuje vedení společnosti TERMONTA PRAHA a.s. certifikovaný systém managementu kvality s cílem vytvoření a udržení zdravé, konkurenceschopné a neustále se zlepšující společnosti.


03. 01. 2017Recertifikační audit dle ČSN EN ISO 9001:2016

    Poradenské služby vykonáváme u našich zákazníků, projekty jsou realizovány u našich dodavatelů. Optimální komunikační cesty, rychlé reakce na požadavky zákazníků a jejich implementace nás výrazně odlišují od naší konkurence. Dále realizujeme desetidenní dodací lhůtu sériových odlitků. 

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00