Jak na věc


požární izolace prostupů

Naši dodavatelé hasicích přístrojůMohlo by Vás zajímat

    Předejděte rizikům vzniku a důsledkům požáru v budovách. Zajistěte bezpečnou evakuaci osob z budovy! Zjistěte stav konstrukcí z hlediska požární odolnosti. Nevíte jak? Nechte to na nás. Máme dlouholeté zkušenosti a nabízíme komplexní služby v oboru požární bezpečnost staveb.Přečtěte si kompletní seznam služeb, které nabízíme v oboru - požární bezpečnost staveb.
    (4) Zjistí-li orgán státního požárního dozoru, že posouzení požárního nebezpečí předložené ke schválení vykazuje nedostatky, pro které je nelze schválit, vrátí je předkladateli zpět s uvedením důvodů a současně stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků. Jinak toto posouzení schválí bez zbytečného odkladu.
    Zajistěte si servis požární ochrany, požární bezpečnosti staveb a dalších služeb v oboru požární ochrany spolehlivýcm partnerem. Firma Slavomír Kofroň funguje již od roku 2006 a poskytuje v nejvyšší kvalitě veškeré služby spojené s požární ochranou po celé České republice za bezkonkurenční ceny.


Požární prevence – Matyáš Kalenda

    b) určení provozovaných činností s přiřazením charakteristik, kterými jsou definovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím (§ 4 odst. 3 zákona), identifikace místa, kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby tyto činnosti provozují, s uvedením názvu a přesné adresy, předpokládaný termín zahájení činnosti s vysokým požárním nebezpečím, resp., kdy byla tato činnost zahájena v případě, že se tak stalo před nabytím účinnosti této právní úpravy,
    Školení zaměstnanců o požární ochraně je důležitou součástí požární prevence a je stanoveno vyhl. č. 246/2001 Sb. Obsahuje seznámení s organizací a zajištěním požární ochrany.
    Potřebujete revize, opravy, servis hasicích přístrojů, hydrantů, protipožárních klapek? Nebo snad veškerou dokumentaci BOZP a PO? Pak neváhejte a zvolte si toho pravého partnera a kontaktujte nás!Kompletní seznam všech nabízených služeb z oblasti servis požární ochrany


2012-07-17Matyáš KalendaReference

    c) jméno a příjmení zpracovatele posouzení požárního nebezpečí, je-li zpracovatelem podnikatel, pak též údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; prohlášení zpracovatele o jeho odborné způsobilosti s uvedením čísla, popřípadě jiné identifikace dokladu, kterým se tato způsobilost prokazuje; v případě, že se na zpracování posouzení požárního nebezpečí podílí 2 a více zpracovatelů, pak se uvedou stejné údaje o zpracovatelích jeho jednotlivých částí a osoba, která odpovídá za věcné a funkční sestavení dokumentu jako celku,
    Prohlédněte si nabídku nabízených služeb požární ochrany a požární bezpečnosti staveb. Pokud Vás cokoli zaujme nebo budete mít jakékoli dotazy, neváhejte a kontaktuje te nás.
    Během let našeho podnikání jsme získali mnoho spokojených zákazníků a stálých partnerů, se kterými spolupracujeme dlouhodobě. Po celou dobu našeho podnikání se držíme motta:
     2012-07-17Matyáš KalendaReferenceV regionu Praha o okolí provádíme nejlevnější revize hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení.
    Všechny nabízené služby jsou prováděny na profesionální úrovni. Při výkonu všech činností se řídíme Zákonem o požární ochraně č.133/85 Sb., prováděcí Vyhláškou MV 246/2001 Sb., příslušnými normami, právními a bezpečnostními předpisy.
    Hasicí přístroje | Požární hydranty | Protipožární ucpávky | Protipožární nátěry a obklady | Protipožární klapky | Požární bezpečnost staveb | Požární revizní dvířka


Často kladené dotazy – FAQPožární revize – online objednávkový formulář

    Chraňte svou rodinu i zaměstnance! Kvalitní hasicí přístroje od českého výrobce Albeco se hodí stejně dobře do vašeho domu či kanceláře. Buďte připraveni a ne překvapeni!
    Díky využití moderních technologií (vzorová PO dokumentace, online školení, eShop, elektronický podpis) pro své zákazníky optimalizujeme celkové náklady na zajištění požadovaných služeb.
    Dodávka, montáž a opravy hasících přístrojů, požárních hydrantů, hadic, proudnic, požárních dveří, požárních ucpávek a prostupů, autonomních hlásičů požáru, nouzového osvětlení.
    (2) V případech, kdy je právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti s vysokým požárním nebezpečím současně jiným právním předpisem předepsáno zpracování zvláštních dokumentů a tyto obsahují i hodnocení požárního nebezpečí včetně stanovení příslušných opatření odpovídající způsobem zpracování požadavkům § 6a zákona a rozsahem této vyhlášce, považuje se toto hodnocení včetně navržených opatření za posouzení požárního nebezpečí podle zákona.


Dokumentace zdolávání požárů - operativní karta

    (5) Změní-li se charakter, podmínky nebo rozsah provozované činnosti zakládající povinnost podle odstavce 1, právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby bez zbytečného odkladu uvědomí písemně o této skutečnosti orgán státního požárního dozoru a podle jeho pokynů posouzení požárního nebezpečí doplní, přepracují nebo předloží ke schválení nové posouzení požárního nebezpečí.
    (1) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jsou dále povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§ 11 odst. 1) zabezpečit posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany.
    Zpracování, aktualizace a vedení předepsané požární dokumentace dle vyhl. č. 246/2001, které vám provede osoba odborně způsobilá na základě požárně bezpečnostního řešení a dalších požadavků dle platných právních předpisů.
    a) údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele činnosti s vysokým požárním nebezpečím a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u právnické osoby její statutární orgán (jméno, funkce, eventuálně určená osoba z vícečlenného statutárního orgánu), u podnikající fyzické osoby tato osoba nebo její odpovědný zástupce,


Servis požární ochrany - Slavomír Kofroň

    a) zjištění a zhodnocení rozhodujících vlivů z hlediska možnosti vzniku a šíření požáru, vyjádření a posouzení rizik ohrožení osob, zvířat a majetku, zhodnocení možností provedení záchranných prací a účinné likvidace požáru včetně popisu jeho možných následků,
    A to jak odpovědnostní pojistkou za způsobené škody, tak osobní zodpovědností, kdy v případě kontroly HZS nebo vzniku mimořádné události, jsme zákazníkům plně k dispozici.
    Ucpávkové systémy firem Promat, Intumex, Hilti a Dunamenti, vám pomohou snížit riziko šíření požáru. Aplikujeme požární ucpávky a pravidelně je kontrolujeme.
    Řešíte li jakýkoliv problém v oboru požární ochrany, nebo máte nějaký dotaz, neváhejte a kontaktujte nás. Buď na e-mail, pomocí webového formuláře, nebo nám prostě zavolejte na číslo: 775 643 989.
    (3) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, předkládají posouzení požárního nebezpečí ke schválení orgánu státního požárního dozoru před zahájením jimi provozované činnosti.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00