Jak na věc


plánování trasy autem google

Opakované veřejné projednání upraveného návrhu Regulačního plánu RP Teichmannova - Peškova

    úředníci - orgán územního plánování (v Praze Odbor stavební a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy) - pořizuje územně plánovací dokumentace, dotčené orgány státní správy se k nim formou stanovisek vyjadřují
    První část „konceptu odůvodnění“ představujeme ve formě souboru dvanácti tematických sešitů a osmi výkresů. Sešity otevírají diskuzi o tom, jak bude ve výsledku Metropolitní plán Prahy vypadat ve své závazné části (podle stavebního zákona). V červnu 2014 bude koncept doplněn o druhou část (6 sešitů a 4 výkresy) a bude ještě doplněn o ukázky podrobných regulací jednotlivých lokalit. Je nutné zdůraznit, že předložený „koncept odůvodnění“ není (a nesmí být) návrhem ve smyslu § 50 stavebního zákona. Online verze elektronického vydání je k dispozici na adrese www.iprpraha.cz/metropolitniplan.


Kapitola A. PRINCIPY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

    Územní plánování jako disciplína vzniklo potřebou uzákonit osvědčené urbanistické postupy uplatňované úřady i odborníky při stavbě měst. Určité formy územního plánování v Praze jsou patrné již ve středověku. V novodobé historii českého stavebního práva lze považovat za první právní předpis tohoto typu Stavební řád pro Prahu, Plzeň a České Budějovice z roku 1886. Více se dozvíte na webových stránkách Archivu hlavního města Prahy nebo na webu Ministerstva pro místní rozvoj ČR v sekci Historie českého stavebního práva.
    Z toho vyplývá, že nejde pouze o odbornou činnost, ale především o metodu plánování a řízení rozvoje sídel a území v širším slova smyslu. Toto činí z územního plánování komplexní a velmi sofistikovanou disciplínu.
    Praha má v rámci ČR zvláštní postavení, je totiž zároveň obcí i krajem. Z toho vyplývá složitější proces územního plánování v hlavním městě. V současné době jsou platné dva základní typy dokumentů:
    Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Olomouc je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Magistrátu města Olomouce, odboru dopravy a územního rozvoje, úřadu územního plánování, Hynaisova 34/10, 5. podlaží, místnost č. 5.31 a v elektronické podobě na této stránce


Veřejné projednání návrhu Změny č. VIII RP MPR Olomouc

    Koncept odůvodnění Metropolitního plánu je podkladem pro předběžnou diskusi o metodice plánu, o možnostech návrhu, o způsobu možných řešení problémů Prahy a její metropolitní oblasti. Koncept odůvodnění je otevřením cesty. Předběžnou diskusi jsme slíbili na počátku práce nejen za zpracovatele, ale především za pořizovatele plánu a za politickou reprezentaci, která je zadavatelem plánu. Tato diskuse probíhá po mnoha liniích. Jsme rádi, že po více než roce spolupráce s městskými částmi, s veřejností odbornou a někdy i laickou lze konstatovat, že probíhá úspěšně.
    odborníci - projekční týmy složené z mnoha profesí (např. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy či soukromí projektanti) - zpracovávají dokumentace pod vedením autorizovaných osob
    Vítáme Vás na stránkách věnovaných problematice územního plánování, která je upravena zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).
    V rámci kapitoly jsou shrnuty vybrané pojmy obsažené v internetové publikaci Principy a pravidla územního plánování. Každé téma zahrnuje abecední seznam pojmů.
    1) Územně plánovací dokumentace - jsou závazné a pořizuje je Odbor stavební a územního plánu MHMP. Všechny kroky jejich pořizování schvaluje Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Konkrétně jde o:


Veřejné projednání návrhu RP-24 Pražská-východ

    Tato kapitola má vazbu na zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy (novela stavebního zákona) – s účinností od 1. 1. 2018. Tyto kapitoly nejsou v souladu s novelou stavebního zákona a průběžně jsou aktualizovány.
    Působnost ve věcech územního plánování vykonává odbor dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce jako úřad územního plánování pro území statutárního města Olomouc a pro území obcí ve svém správním obvodu „obce s rozšířenou působností“ (dále jen ORP) dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění.
    Kompletní znění internetové publikace Principy a pravidla územního plánování je také zveřejňováno jako ucelený soubor ve formátu PDF. Vzhledem k tomu, že v roce 2019 se předpokládá aktualizace více kapitol, celkový soubor bude zveřejněn po jejich dokončení.
    Internetová příručka je průběžně doplňována a aktualizována. Předkládá informace o stavu a trendech vývoje a principech řešení v územním plánování. Při aktualizacích jsou kapitoly doplňovány rovněž o nové právní předpisy a koncepce rezortů.


Opakované veřejné projednání upraveného návrhu Regulačního plánu RP-23 Sídliště Norská

    Územní plánování je nástroj státní správy vytvářející takové předpoklady pro výstavbu, které respektují podmínky pro udržitelný rozvoj území. Zároveň hledá kompromis mezi úředními a politickými nástroji a soukromými a veřejnými zájmy.
    Dnes platný stavební zákon vnímá smysl územního plánování v koordinaci soukromých a veřejných zájmů v území a ve vytváření takových předpokladů pro výstavbu, které zároveň respektují podmínky pro udržitelný rozvoj území.
    Internetová příručka Principy a pravidla územního plánování (PaP) je jediné přehledné shrnutí a výklad poznatků současného urbanismu a územního plánování. Vzniká ve spolupráci Ústavu územního rozvoje s význačnými specialisty oboru a za garantování Odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj. Recenze předních odborníků z akademické sféry z příslušných rezortů a projektové činnosti, zajišťuje objektivitu a prestiž dokumentu.
    V rámci společného jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi je od 24. 9. 2018 do 8. 11. 2018 vystaveno řešení návrhu Změny č. VII ÚP Olomouc.
    politici - samospráva (Zastupitelstvo hl. m. Prahy, někdy i Rada hl. m. Prahy) - iniciuje pořizování územně plánovacích dokumentací a rozhoduje o jejich schvalování

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00