Jak na věc


přihlášení do moje allianz

Kontaktujte prosím naši operátorku

    Dále souhlasím, aby Společnost sdílela se společností O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha, IČO 60193336, a členy skupiny PPF, uvedenými na internetových stránkách www.homecredit.cz, osobní údaje i informace o mé důvěryhodnosti a platební morálce a dále aby je tyto společnosti a členové skupiny PPF samostatně zpracovávali, a to za účelem posouzení žádosti, vyhodnocování postupu splácení poskytnutého úvěru či jiného závazku vůči společnosti O2 Czech Republic a.s. nebo kterémukoli členovi skupiny PPF, dále pro vyhodnocení mé schopnosti platit cenu nabízeného produktu a pro ochranu práv členů skupiny PPF nebo společnosti O2 Czech Republic a.s.; informacemi o mé důvěryhodnosti a platební morálce se rozumí především informace o výši a důvodu jakýchkoli mých závazků, o postupu jejich plnění, o rozsahu těchto závazků po splatnosti a délce prodlení, jakož i o případných skutečnostech snižujících moji důvěryhodnost, jako jsou exekuce, úpadek či podezření na spáchání trestné
    Společnost je oprávněna mé osobní údaje, včetně rodného čísla, sdělit v případě potřeby i jiným subjektům, se kterými Společnost spolupracuje při realizaci předmětu rámcové smlouvy a první úvěrové smlouvy, jakož i dalších úvěrových smluv, při realizaci svého předmětu podnikání a při vymáhání plnění z rámcové smlouvy a první úvěrové smlouvy, jakož i z dalších úvěrových smluv. Jedná se zejména o advokáty, daňové poradce, účetní a auditory, subjekty poskytující poštovní a telefonní služby, jiné osoby poskytující služby Společnosti a další osoby (orgány dohledu, soudy, exekutoři, dražebníci, apod.). Účelem takto poskytnutých údajů je realizace předmětu rámcové smlouvy a první úvěrové smlouvy, jakož i dalších úvěrových smluv, vymáhání plnění z rámcové smlouvy a první úvěrové smlouvy, jakož i z dalších úvěrových smluv, realizace předmětu podnikání Společnosti a plnění zákonných povinností a ochrana práv správce.


Přihlásit se do Klientské sekce

    Tento souhlas je udělen na dobu 6 kalendářních měsíců následujících po dni jeho udělení. V případě, že mezi mnou a Společností bude uzavřena rámcová smlouva, uděluji tento souhlas na dobu trvání smluvního vztahu na základě této rámcové smlouvy a první úvěrové smlouvy, jakož i dalších úvěrových smluv a dále po dobu dalších 4 kalendářních let následujících po úplném vyrovnání všech závazků z uvedených smluv plynoucích. Potvrzuji, že před udělením tohoto souhlasu jsem se seznámil/a s Informačním Memorandem a že jsem byl/a informován/a, že aktuální znění Informačního Memoranda mohu kdykoli získat na www.homecredit.cz nebo www.cncb.cz.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00