Jak na věc


přidaná hodnota

TREND VÝZNAMNÝCH NÁKLADŮ

    Vedení účetnictví/d.e. zdarma +sleva 50% na zpracování mezd po dobu prvních 3 měsíců.Platíte jen zaúčtované doklady.Akce platí při podpisu smlouvy na 1 rok.
    Ekonomická přidaná hodnota - finanční ukazatel, který je definován jako rozdíl mezi čistým provozním ziskem a kapitálovými náklady.
    účetní přidaná hodnota - představuje obchodní marži, tržby, změnu stavu zásob tvořených vlastní činností a aktivace snížené o výkonovu spotřebu, tzn. spotřeby nákupů, energií a dodavatelských služeb. Vyjádřeno účty z účetnictví: 604-504+602+61+62-501-502-51.


Analýza výsledovky

     Výsledovka neboli výkaz zisku a ztráty je přehledný výkaz, který nám říká, jak v daném období vznikl zisk, nebo ztráta. Výsledovka představuje přehled výnosů a nákladů firmy. Výnosem jsou výkony firmy za dané období vyjádřené v peněžních prostředcích, tedy například prodej zásob, prodej vlastních výrobků, úrokový výnos z depozitního vkladu, výnos z rozpuštění opravných položek k pohledávkám, výnos z prodeje majetku atp. Náklady jsou spotřeba v peněžním vyjádření, které firma vynaložila v daném účetním období, jako např. náklady na prodané zboží, mzdové náklady, náklady na pronájem, energie, pojištění, reklamu atp. Finanční analýza výsledovky hodnotí trend tržeb, vývoj ukazatelů rentability a prostřednictvím horizontální a vertikální analýzy změny hlavních položek nákladů a výnosů (např. změna tržeb je způsobená..., mzdové náklady vzrostly z důvodu....). Výsledek hospodaření ve výsledovce je zobrazen také v pasivech jako součást vlastního kapitálu firmy. Níže jsou uvedeny vybrané úvahy

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00