Jak na věc


převodní mts souborů

Registrace k platbě DPH státem není časově neomezena

    Krajský soud v Českých Budějovicích vydal rozhodnutí (10Af 5/2016, 50Af 11/2017) v souvislosti s problematikou poskytování a následného prokazování služeb v rámci nadnárodní skupiny a stanovení jejích převodních cen. Jde o sdílené služby, které jsou centrálně zajišťované a fakturované provozním společnostem skupiny. Správce daně začala z důvodu výše fakturovaných částek více zajímat jejich…
    IBAN a Bankovní účet - IBAN je nutný pro platební styk v rámci EU, do převodního příkazu se vyhledá v číselníku bankovních účtů obchodního partnera podle bankovního účtu.
    Pro stanovení, kdy závazek vložit do převodního příkazu se vypočítává v platebním kalendáři pole "ZAPLATIT". Jeho výpočet se řídí číselníkem doby převodů mezi bankami. Navíc, pokud je zatržen parametr "Splatnost závazku na nejbližší pracovní den zpět", v případě, že by toto datum ZAPLATIT padlo na víkend nebo svátek, posune se zpět na nejbližší pracovní den.
    V případě, že obsluha chce některé z již zvolených řádků vyřadit z budoucího uložení do převodního příkazu, provede to označením těchto řádků a stiskem tlačítka - funkce prohlížeče označené zrušit výběr k úhradě(F8).


Závazné posouzení u převodních cen

    Datum k zaplacení - datum, kdy se má závazek zaplatit nejpozději. Toto datum je datum splatnosti závazku posunuté zpět o počet dnů převodu mezi bankami a počet dnů splatnosti závazku a pokud vychází na víkend nebo svátek, posouvá se ještě zpět na nejbližší pracovní den. Využívá se informace z číselníku mezd svátky.
    Pokud položka převodního příkazu není zaúčtována v časovém limitu "počet dnů platnosti PP", program nastaví status na "nebyl zaúčtován v čas.limitu" a do dalšího zpracování nezahrnuje, situace je, jakoby vůbec neexistovaly. Počet dnů platnosti PP je nastavitelný ve sdílených parametrech účetnictví.
    Problematika převodních cen se v posledních letech stala jedním z hlavních témat diskutovaných v oblasti přímých daní, a to jak v České republice, tak i na úrovni Evropské Unie potažmo států OECD. Zvýšený zájem o problematiku převodních cen se projevil i u naší finanční správy, která v roce 2014 oznámila, že se při daňových kontrolách zaměří i na transakce mezi spojenými osobami. Snaha finanční…


Prokazování převodních cen v rámci nadnárodní skupiny:

    Funkce skupiny úhrad (grupování) je pomůcka ke snížení poplatků ze zahraničního platebního styku. Funkce umožní sdružit - sloučit do skupin, grup množiny převodních příkazů ke stejné firmě, na shodný účet ve shodné měně. Při exportu převodního příkazu se potom exportuje každá skupina jako jeden převod. Zbývající nezařazené převodní příkazy do skupin se exportují standardně.
    Obsluha nyní může zvolit řádky platebního kalendáře, které chce vložit do převodního příkazu a stiskem tlačítka - funkce prohlížeče označené vybrat k úhradě(F4) program nastaví u každého zvoleného řádku měnu a částku, kterou později program vloží do převodního příkazu jako úhradu. (Měna a částka se ukládá do dočasné tabulky.) V prohlížeči se to projeví naplněním sloupců (vybráno k úhradě do PP) Měna a Uhradit.
    PP lze buďto vytisknout pomocí funkce prohlížeče pro tisk sestav. Funkce se aktivuje stiskem levého tlačítka myši na funkci pro tisk nebo použitím funkční klávesy F7.
    Od 1.4.2013 byla spuštěná elektronická podpora pro zjištění spolehlivosti plátců DPH a evidenci jejich bankovních účtů, viz http://epodpora.mfcr.cz/33-1218.html
    Některé druhy exportů převodních příkazů, kromě detailů, exportují účel závazku přímo, takže jsou u nich 2 cesty, kudy se účel závazku může dostat do převodního příkazu. Obě možnosti jsou od verze 175 řízené výše popsaným parametrem.


Některé chyby při aplikaci DPH u přeshraničních transakcí – 2. část

    Pokud není odpovídající nastavení a obsluha přesto chce vytvořit skupiny úhrad, nebo pro další podrobnější úpravy skupin, slouží tlačítka Odebrat skupinu, Přidat do skupiny/založit a Odebrat ze skupiny.
    Při použití funkce F4 Vybrat (ze všeho) se neotevírá žádný formulář pro nastavení filtru a nabídnou se všechny závazky, přeplatky pohledávek atd. z platebního kalendáře.
    Poplatky hradí - Lze nastavit standardní hodnotu ve sdílených parametrech účetnictví, záložka "Saldokonto a platební styk", parametr "Poplatky hradí". Tato hodnota se potom bude vkládat do každého převodního příkazu.
    Funkce export převodních příkazů je přístupná jen pokud při spuštění prohlížeče převodní příkazy obsluha zvolí pobočku banky. Pokud je prohlížeč otevřen pro všechny pobočky, není funkce export převodních příkazů dostupná.
    Nejjednodušší vytvoření skupin úhrad je pomocí tlačítka Grupovat , program vytvoří skupiny úhrad tam, kde je odpovídající nastavení a existuje více položek, které mají shodnou firmu, rozlišení firmy, banku a bankovní účet, IBAN, specifický symbol a měnu.


Finanční správa se vzdělává v oblasti převodních cen

    Po nastavení parametrů a stisku F4 Exportovat se provede export zvolených převodních příkazů. Vyexportované převodní příkazy se zatím neuloží na dis jako soubory, ale vloží se do záložek v dolní části formuláře pro export "Tuzemský" "Zahraniční", podle toho, o jaký převodní příkaz jde. Lze tedy v jednom kroku exportovat současně jak tuzemské, tak zahraniční převodní příkazy.
    Datum splatnosti v tomto formuláři se využívá k výpočtu data splatnosti podle nastavení "Stanovení data splatnosti" pro každý jednotlivý řádek převodního příkazu.
    Pokud je nastavený parametr "Zakázat nastavení bankovních účtů dodavatelů", banka a bankovní účet je v tomto formuláři nepřístupný a obsluha může nastavit nebo změnit bankovní účet pouze zvolením z účtů obch.partnera stiskem tl. Zvolit účet firmy.
    Program potom zajistí, že bude exportovat převodní příkazy pro měnu shodnou s touto nastavenou domácí měnou státu banky formu domácího převodního příkazu.
    příkaz - určuje způsob úhrady. U převodního příkazu provede banka zadané požadované platby z vašeho účtu, u inkasního příkazu bude banka dle vašich zadaných požadovaných položek inkasovat na váš účet.
    Jde o nástroj k ochraně lokálního daňového základu. Je celosvětovým standardem, že převodní ceny musí respektovat princip tržního odstupu. V České republice je tento princip zakotven přímo v zákoně o daních z příjmů.


Převody - převodní tabulky jednotek

    Do faktur, příkazů, položek účetního deníku apod. pak již standardně vybíráte z číselníku bankovních účtů příslušné firmy, příkazy se pak exportují rovněž standardním způsobem. Podmínkou pro úspěšný export příkazů je použití formátu, který podporuje zahraniční platební styk – pokud nevíte, je nutné informovat se u příslušné banky.
    vložení nového převodního příkazu - jako první je nutné vybrat bankovní účet vlastní, datum splatnosti převodního příkazu a příkaz (určení způsobu), ostatní z hlavičky volitelně
    Funkce je určena pro vytvoření převodních příkazů k položkám platebního kalendáře, z něhož jsou vybrané závazky, přeplatky pohledávek a pravidelné platby, o nichž se předem neúčtuje, pro účty, na kterých se sleduje platební styk.
    Založit banku do číselníku bank (jako kód banky je možné použít SWIFT, příp. vlastní libovolný kód), skutečný SWIFT je nutné vložit do příslušného pole správně:
    Datum odeslání se používá pro stanovení názvu výstupního souboru, pokud je součástí názvu, závisí na druhu platebním styku. Dále se využívá pro ABO, Gemini, PC-lite, Citibusiness a KB-BEST pro nastavení a nulování denního počítadla, takže pro tyto druhy formátu platebním styku se nedoporučuje měnit. Pro KB-BEST je toto datum součástí hlavičky jako datum odeslání PP.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0048:00:00