Jak na věc


převodní mts souborů

Závazné posouzení u převodních cen

    PP lze buďto vytisknout pomocí funkce prohlížeče pro tisk sestav. Funkce se aktivuje stiskem levého tlačítka myši na funkci pro tisk nebo použitím funkční klávesy F7.
    Program potom zajistí, že bude exportovat převodní příkazy pro měnu shodnou s touto nastavenou domácí měnou státu banky formu domácího převodního příkazu.
    Po nainstalování verze, která obsahuje tuto úpravu (175) se nastavení parametru projeví při vytváření nových převodních příkazů. Pokud byl převodní příkaz vytvořen starší verzí, nebo při původním nastavení parametru, změna se projeví jen částečně, nebo vůbec.
    Datum odeslání se používá pro stanovení názvu výstupního souboru, pokud je součástí názvu, závisí na druhu platebním styku. Dále se využívá pro ABO, Gemini, PC-lite, Citibusiness a KB-BEST pro nastavení a nulování denního počítadla, takže pro tyto druhy formátu platebním styku se nedoporučuje měnit. Pro KB-BEST je toto datum součástí hlavičky jako datum odeslání PP.


Finanční správa se vzdělává v oblasti převodních cen

    čas odeslání - doplní se automaticky programem. Je-li nastavená komunikace s bankou, je možné označit příkaz (příkazy) a pomocí funkce umístěné v záhlaví prohlížeče převodních příkazů export provést export do požadovaného tvaru nastaveném v menu Pobočky bank. Provádí-li se export, je převodní příkaz označený ve sloupci čas odeslání.
    Některé druhy exportů převodních příkazů, kromě detailů, exportují účel závazku přímo, takže jsou u nich 2 cesty, kudy se účel závazku může dostat do převodního příkazu. Obě možnosti jsou od verze 175 řízené výše popsaným parametrem.
    Založit banku do číselníku bank (jako kód banky je možné použít SWIFT, příp. vlastní libovolný kód), skutečný SWIFT je nutné vložit do příslušného pole správně:
    Výběr dokladů se provádí pomocí funkce F3 Vybrat (filtr) nebo F4 Vybrat ze všeho. Po použití funkce F3 Vybrat (filtr) se zobrazí nejprve formulář pro nastavení filtru do platebního kalendáře
    Funkce je určena pro vytvoření převodních příkazů k položkám platebního kalendáře, z něhož jsou vybrané závazky, přeplatky pohledávek a pravidelné platby, o nichž se předem neúčtuje, pro účty, na kterých se sleduje platební styk.
    V číselníku firem do bankovního účtu vyberete banku z bodu 1a a do čísla účtu vložíte IBAN, do pole IBAN vložíte rovněž IBAN (přepíšete systémem navržený)


Registrace k platbě DPH státem není časově neomezena

    Do faktur, příkazů, položek účetního deníku apod. pak již standardně vybíráte z číselníku bankovních účtů příslušné firmy, příkazy se pak exportují rovněž standardním způsobem. Podmínkou pro úspěšný export příkazů je použití formátu, který podporuje zahraniční platební styk – pokud nevíte, je nutné informovat se u příslušné banky.
    Obsluha může takto zvolit bankovní účet obchodního partnera, kam provést úhradu, měnu a částku, při prvním otevření program nabídne měnu a částku k plnému uhrazení a dál již nic nekontroluje.
    Poplatky hradí - Lze nastavit standardní hodnotu ve sdílených parametrech účetnictví, záložka "Saldokonto a platební styk", parametr "Poplatky hradí". Tato hodnota se potom bude vkládat do každého převodního příkazu.
    Nejjednodušší vytvoření skupin úhrad je pomocí tlačítka Grupovat , program vytvoří skupiny úhrad tam, kde je odpovídající nastavení a existuje více položek, které mají shodnou firmu, rozlišení firmy, banku a bankovní účet, IBAN, specifický symbol a měnu.
    příkaz - určuje způsob úhrady. U převodního příkazu provede banka zadané požadované platby z vašeho účtu, u inkasního příkazu bude banka dle vašich zadaných požadovaných položek inkasovat na váš účet.


Některé chyby při aplikaci DPH u přeshraničních transakcí – 2. část

    Obsluha může zvolit - označit libovolné převodní příkazy a stisknout tlačítko dle obrázku Exportovat označené převodní příkazy, nebo stisknout funkční tlačítko F4. Otevře se formulář pro export převodních příkazů.
    a nenastaví měnu a částku k úhradě, tedy k příslušnému řádku se nevloží úhrada to převodního příkazu, ani se nenastaví sloupce (vybráno k úhradě do PP) Měna a Uhradit.
    Datum k zaplacení - datum, kdy se má závazek zaplatit nejpozději. Toto datum je datum splatnosti závazku posunuté zpět o počet dnů převodu mezi bankami a počet dnů splatnosti závazku a pokud vychází na víkend nebo svátek, posouvá se ještě zpět na nejbližší pracovní den. Využívá se informace z číselníku mezd svátky.
    Pokud je nastaven ve sdílených parametrech účetnictví, záložce Saldokonto a převodní příkazy parametr "Splatnost závazku na nejbližší pracovní den zpět", vypočte se datum splatnosti tak, aby bylo v nejbližší pracovní den před nebo v den splatnosti.
    Datum splatnosti v tomto formuláři se využívá k výpočtu data splatnosti podle nastavení "Stanovení data splatnosti" pro každý jednotlivý řádek převodního příkazu.


Prokazování převodních cen v rámci nadnárodní skupiny:

    Tento formulář umožní nastavit filtr položek platebního kalendáře, které se nabídnou do převodního příkazu. Každý rámeček představuje jednu možnost omezení, jednotlivá omezení platí současně, např. zvolí - li obsluha datum od, do a firmu, omezí se nabídka platebního kalendáře na zvolenou firmu a z toho datum splatnosti ve stanoveném rozsahu.
    Platební titul - do verze 171 včetně naplnění platebního titulu při zahraniční měně rozhoduje o formě vyexportovaného převodního příkazu, zda bude domácí formou nebo zahraniční. Od verze 173 rozhoduje již jen "Druh platby", platební titul ztrácí tento význam.
    Vysvětlení: Účel závazku se původně (a při nastavení parametru na „účel závazku“) vkládá do položky detaily u převodního příkazu. Většina druhů exportů PP exportuje obsah tohoto pole jako detail k převodu.
    vložení nového převodního příkazu - jako první je nutné vybrat bankovní účet vlastní, datum splatnosti převodního příkazu a příkaz (určení způsobu), ostatní z hlavičky volitelně


Převody - převodní tabulky jednotek

    Finanční správa chce kontrolovat převodní ceny a chce to dělat ve spolupráci se zahraničím. Jak vyplývá ze zveřejněné tiskové zprávy GFŘ, finanční správa se snaží prohloubit znalosti svých úředníků v oblasti převodních cen. Za tímto účelem finanční správa uspořádala mezinárodní seminář na téma převodních cen se zaměřením na problematiku oceňování finančních nástrojů, kde zástupci Evropské komise,…
    Pokud není odpovídající nastavení a obsluha přesto chce vytvořit skupiny úhrad, nebo pro další podrobnější úpravy skupin, slouží tlačítka Odebrat skupinu, Přidat do skupiny/založit a Odebrat ze skupiny.
    Limit vypršel - od vystavení převodního příkazu uběhl limitní počet dnů, nastavitelný ve sdílených parametrech účetnictví, záložka "Saldokonto a platební styk", parametr "Počet dnů platnosti PP".
    Pokud položka převodního příkazu není zaúčtována v časovém limitu "počet dnů platnosti PP", program nastaví status na "nebyl zaúčtován v čas.limitu" a do dalšího zpracování nezahrnuje, situace je, jakoby vůbec neexistovaly. Počet dnů platnosti PP je nastavitelný ve sdílených parametrech účetnictví.
    Po stisku OK se spustí formulář pro uložení do souboru tuzemských převodních příkazů, jsou-li a zahraničních převodních příkazů, jsou-li. Takže jsou - li tuzemské i zahraniční, spustí se formulář pro uložení do souboru 2 krát.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00