Jak na věc


přestupek proti občanskému soužití

Kdy dostanu vyplaceno pojistné plnění? Mohu tuto dobu nějakým způsobem urychlit?

    Podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 1 se přestupku dopustí řidič, který při řízení vozidla drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Zákon tedy nezakazuje samotné telefonování během jízdy, nýbrž pouze držení telefonu (či jiného zařízení). Za jiné záznamové zařízení se přitom dle judikatury Nejvyššího správního soudu považuje např. fotoaparát nebo kamera. Z našeho pohledu se toto ustanovení nevyužije v případě, kdy řidič během jízdy drží v ruce např. GPS navigaci. Řidič by proto měl být potrestán pouze tehdy, pokud je mu prokázáno, že věc, kterou držel, byl skutečně telefon či podobné zařízení. Za jízdy může řidič telefonovat pouze prostřednictvím tzv. hands free.
    Za tento přestupek řidiči hrozí ve správním řízení pokuta 1.500,- Kč až 2.500,- Kč. Pokud by byl tento přestupek projednáván v blokovém řízení, bude řidiči uložena pokuta do 1.000,- Kč. Bez ohledu na to, jestli byl přestupek projednán ve správním nebo blokovém řízení, jsou řidiči připsány 2 trestné body v rámci bodového hodnocení řidičů.
    Překročení rychlosti je nejčastějším dopravním přestupkem. Jeho závažnost je určena tím, o kolik byla nejvyšší povolená rychlost překročena, zohledňuje se i to, zda byl rychlostní limit překročen v obci nebo mimo obec.


Přestupky související s registrační značkou

    Za tento přestupek hrozí řidiči ve správním řízení pokuta 2.500,- Kč až 5.000,- Kč, v blokovém řízení je řidiči uložena pokuta do 2.500,- Kč. Pokud ale řidič takovýto přestupek spáchal v předchozích 12 měsících dvakrát a vícekrát, musí mu být uložena vedle pokuty i sankce zákazu řízení na 1 až 6 měsíců. V takovém případě není možné projednat takový přestupek v blokovém řízení. V obou případech je však takové jednání ohodnoceno 4 trestnými body.
    Tohoto přestupku se dopustí řidič, který řídí vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Ani tento přestupek není možné projednat v blokovém řízení na místě, policista navíc může v takovém případě zabránit vozidlu v další jízdě. V případě spáchání tohoto přestupku řidiči hrozí nejen pokuta ve výši od 5.000,- Kč do 10.000,- Kč, ale i zákaz řízení od 6 do 12 měsíců a 5 trestných bodů. Pokud by vozidlo nebylo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích závažným způsobem, nehrozil by Vám zákaz řízení, ale pouze pokuta ve výši 1.500,- až 2.500,- Kč. Pokud by se takový přestupek projednával na místě v blokovém řízení, je možné za něj uložit pokutu do výše 2.000,- Kč.


Co je to fikce doručení? Lze provést řízení v nepřítomnosti obviněného?

    Toto ustanovení se zaměřuje na situace, kdy řidič potřebnými doklady vůbec nedisponuje. Přestupku se proto nedopustí řidič, který tyto doklady při dopravní kontrole u sebe nemá, ale příslušná oprávnění mu byla udělena. Odpovědný za přestupek bude řidič
    Pokud řidič nerespektuje svou povinnost dát přednost, může být potrestán pokutou 2.500,- Kč až 5.000,- Kč ve správním řízení, nebo pokutou do 2.500,- Kč v blokovém řízení. Pokud ale řidič takovýto přestupek spáchal v předchozích 12 měsících dvakrát a vícekrát, musí mu být uložena vedle pokuty i sankce zákazu řízení na 1 až 6 měsíců. V takovém případě není možné projednat takový přestupek v blokovém řízení. V obou případech je takové jednání ohodnoceno 4 trestnými body.


Stání na místě pro invalidy a neoprávněné užití označení invalidy

    Přestupkový zákon neobsahuje zvláštní skutkovou podstatu postihující viníka dopravní nehody, při které nedošlo k ublížení na zdraví jiné osoby, než je řidič vozidla, nebo ke škodě převyšující zřejmě částku 100.000,- Kč na jiném vozidle. Způsobení takových nehod je sankcionováno jen v rámci postihu za porušení pravidla silničního provozu, které bylo příčinou dopravní nehody. Proto např. pokud řidič nedá na křižovatce přednost vozidlu přijíždějícímu po hlavní komunikaci a následně dojde ke srážce (při níž je způsobena škoda nižší než 100.000,- Kč), je takovému řidiči uložena sankce pouze za nedání přednosti v jízdě, nikoliv za způsobení dopravní nehody.
    Tohoto přestupku se dopustí řidič, který na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla jede v protisměru, couvá nebo se otáčí tam, ledaže by to bylo místním dopravním značením povoleno. Takovýto přestupek je možné řešit pouze ve správním řízení, ve kterém řidiči hrozí trest 5.000,- Kč až 10.000,- Kč a zákaz řízení od 6 do 12 měsíců. Za tento přestupek je řidiči připsáno na jeho konto 7 trestných bodů.
    Za tyto přestupky je možné udělit pokutu ve výši od 5.000,- do 10.000,- Kč a zákaz řízení od 6 do 12 měsíců. Tento přestupek proto není možné projednat v blokovém řízení. Za tento přestupek však nejsou řidiči zaznamenány žádné body.


Pojišťovna požaduje rozhodnutí o přestupku. Jak a kde jej získám?

    Prakticky každé porušení pravidel silničního provozu může zakládat odpovědnost za přestupek. Přestupek je definován jako zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v přestupkovém nebo jiném zákoně. O přestupek jde pouze tehdy, pokud nejde o trestný čin nebo jiný správní delikt. Od trestného činu se dopravní přestupek liší tím, že není projednáván soudem, ale obecním úřadem obce s rozšířenou působností.
    Pokud při dopravní nehodě utrpěl některý z jejích účastníků újmu na zdraví a řidič vozidla, které na ní mělo účast, této osobě neposkytne pomoc (ač jemu samotnému nehrozí nebezpečí) dopouští se trestného činu se sazbou trestu odnětí svobody až na 5 let.
    Tohoto přestupku se dopustí nejen řidič, který nerespektuje svítící červenou na semaforu, ale také řidič, který nezastaví na pokyn „Stůj“ při řízení provozu policistou (a za určitých okolností hasičem). Za tento závažný přestupek hrozí řidiči ve správním řízení pokuta 2.500,- Kč až 5.000,- Kč, v blokovém řízení je řidiči uložena pokuta do 2.500,- Kč. Pokud ale řidič takovýto přestupek spáchal v předchozích 12 měsících dvakrát a vícekrát, musí mu být uložena vedle pokuty i sankce zákazu řízení na 1 až 6 měsíců. V takovém případě není možné projednat takový přestupek v blokovém řízení. V obou případech je však takové jednání ohodnoceno 5 trestnými body.


Policie mne označila za poškozeného, správní orgán nikoliv. Proč?

    Vozidlo smí zastavit a stát na místě vyhrazeném pro parkování vozidel invalidů, pouze pokud toto vozidlo řídí invalida nebo pokud se v tomto vozidle nachází invalidé. Mimo to je možné na místě vyhrazeném pro parkování invalidů zastavit a stát po dobu nejdéle 3 minut, pokud tím nebudou omezeni či ohroženi invalidé nebo jiní účastníci silničního provozu. Pokud řidič nerespektuje tento zákaz, hrozí mu pokuta ve výši od 5.000,- Kč do 10.000,- Kč. Stejná pokuta mu hrozí i tehdy, pokud na svém vozidle neoprávněně užije označení invalidy. Pro úplnost dodáváme, že označení invalidy uděluje obecní úřad obce s rozšířenou působností.
    Pokud řidič některý z těchto zákazů nerespektuje, dopouští se přestupku, za který mu ve správním řízení hrozí pokuta 2.500,- Kč až 5.000,- Kč. V blokovém řízení mu hrozí pokuta ve výši do 2.500,- Kč. Pokud ale řidič takovýto přestupek spáchal v předchozích 12 měsících dvakrát a vícekrát, musí mu být uložena vedle pokuty i sankce zákazu řízení na 1 až 6 měsíců. V takovém případě není možné projednat takový přestupek v blokovém řízení. V obou případech je takové jednání ohodnoceno 7 trestnými body.
    Pokud řidič předjížděl v rozporu s těmito pravidly, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta ve výši od 5.000,- do 10.000,- Kč a zákaz řízení od 6 do 12 měsíců. Tento přestupek nemůže být projednán v blokovém řízení, a bodový systém na něj pamatuje 7 body.


Jaké sankce hrozí za přestupky spojené s alkoholem za volantem?

    O přestupek se tedy bude jednat v případě, kdy při dopravní nehodě nedošlo k újmě na zdraví u některého z jejích účastníků. V takovém případě je možné takovému účastníkovi dopravní nehody uložit pokutu ve výši od 2.500,- Kč do 5.000,- Kč a v blokovém řízení pokutu do 1.000,- Kč. Pokud by se přestupce tohoto přestupku dopustil v uplynulých 12 měsících dvakrát a vícekrát, nebylo by možné tento přestupek projednat v blokovém řízení a ve správním řízení by musela být uložena nejen pokuta, ale i zákaz řízení na 1 až 6 měsíců.
    Jednou ze základních povinností účastníka dopravní nehody je zastavení vozidla a poskytnutí pomoci osobám, které ji potřebují. Pokud řidič tuto povinnost nesplní, může se dopustit nejen přestupku, ale i trestného činu. Rozlišení přestupku a trestného činu je dáno především závažností dopravní nehody.
    Za způsobení dopravní nehody, při které dojde k ublížení na zdraví, je možné uložit sankci od 25.000,- Kč do 50.000,- Kč a zákaz řízení 12 až 24 měsíců.
    Způsobení dopravní nehody se škodou převyšující zřejmě 100.000,- Kč na jiném vozidle je ve správním řízení sankcionováno pokutou od 2.500,- Kč do 5.000,- Kč, a v blokovém řízení pokutou do 1.000,- Kč. Kromě pokuty se uloží zákaz řízení na 1 až 6 měsíců tomu, kdo tento přestupek spáchal v předchozích 12 měsících dvakrát a vícekrát. V takovém případě není možné přestupek projednat v blokovém řízení.


Může mi být zkrácena doba zákazu řízení? Jak a kde mohu podat žádost?

    Pokud dojde k dopravní nehodě, závisí způsob potrestání jejího viníka především na závažnosti autonehody. Závažnost dopravní nehody totiž určuje, zda se její viník dopustil trestného činu, nebo „pouze“ přestupku. O trestný čin půjde zpravidla tehdy, pokud
    Přestupkovou odpovědnost zakládá i porušení jiných než výše uvedených pravidel silničního provozu. Porušení ostatních pravidel silničního provozu je zahrnuto v přestupku podle § 22 odst. 1 písm. l) přestupkového zákona. Porušení ostatních pravidel silničního provozu může být poměrně banální, proto je možné tento přestupek vyřešit v blokovém řízení domluvou. V praxi se bude jednat např. o nesprávné parkování, jízdu bez bezpečnostních pásů nebo bez rozsvícených světel. Za tento přestupek je možné uložit ve správním řízení pokutu do 1.500,- Kč do 2.500,- Kč, a v blokovém řízení pokutu do 2.000,- Kč.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00